Στρατηγική ήττα της Κεραμέως από το εκπαιδευτικό κίνημα

Στρατηγική ήττα της Κεραμέως από το εκπαιδευτικό κίνημα

  • |

Ιστορική αποχή από τις e-εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων

Μέσα στη γε­νι­κό­τε­ρη δρα­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα, με το κα­θο­λι­κό λο­κντά­ουν να φέρ­νει την κοι­νω­νία σε κα­θο­λι­κή υγειο­νο­μι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή κρίση, πέ­ρα­σε στα ψιλά μια εί­δη­ση που έχει μια ιδιαί­τε­ρη ση­μα­σία, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τη διά­θε­ση του κλά­δου των εκ­παι­δευ­τι­κών να μπει στην τα­ξι­κή μάχη ενά­ντια στην νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη από­πει­ρα για διά­λυ­ση του δη­μό­σιου σχο­λεί­ου και της δω­ρε­άν εκ­παί­δευ­σης!

Πόλυ Σύριγγα-Μανώλη

Αν και οι προ­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης είναι να ακο­λου­θή­σει χωρίς καμία πα­ρέκ­κλι­ση την νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επι­τα­γή της ερ­γα­λειο­θή­κης του ΟΟΣΑ για την εκ­παί­δευ­ση, αυτό δεν ση­μαί­νει ότι μπο­ρεί να το κάνει τόσο εύ­κο­λα! Με την έναρ­ξη της φε­τι­νής χρο­νιάς, που βρήκε την μα­θη­τι­κή κοι­νό­τη­τα σε ανα­βρα­σμό, με χι­λιά­δες μα­θη­τές- φοι­τη­τές εκτός μιας εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας πα­ρω­δί­ας, με ένα πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο που ψη­φί­στη­κε το κα­λο­καί­ρι εν μέσω λο­κντά­ουν που στοι­βά­ζει 25 μα­θη­τές ανά τάξη παρά τα αντί­θε­τα συ­μπε­ρά­σμα­τα από επι­στή­μο­νες, με σχο­λι­κούς χώ­ρους ανε­παρ­κείς, με ανύ­παρ­κτες συν­θή­κες υγιει­νής, με τρα­γι­κές ελ­λεί­ψεις σε κα­θη­γη­τι­κό προ­σω­πι­κό, μετά από μια πλη­θώ­ρα αντι­δρά­σε­ων, οι μα­θη­τές ξε­ση­κώ­νο­νται και ζη­τούν το αυ­το­νό­η­το.

Εκλο­γές-πα­ρω­δία

Το Σάβ­βα­το 7/11/2020 οι εκ­παι­δευ­τι­κοί μπή­κα­με δυ­να­μι­κά στο μέ­τω­πο αντί­στα­σης ενά­ντια στα κυ­βερ­νη­τι­κά σχέ­δια ξη­λώ­μα­τος κάθε ίχνους συν­δι­κα­λι­στι­κού δι­καιώ­μα­τος, κάθε συλ­λο­γι­κής συ­γκρό­τη­σης και αλ­λη­λε­πί­δρα­σης για να δι­δά­ξου­με ένα δια­φο­ρε­τι­κό μά­θη­μα, βαθιά πο­λι­τι­κό.

Το Σάβ­βα­το 7/11/2020 ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες να γί­νουν οι εκλο­γές για τους αι­ρε­τούς στα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια των εκ­παι­δευ­τι­κών. Σε μία πρω­το­φα­νή κί­νη­ση, με ένα κα­ται­γι­σμό προ­πα­γάν­δας, πιέ­σε­ων και απει­λών, όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας προ­σπά­θη­σε να στή­σει με το «έτσι-θέ­λω» εκλο­γές-πα­ρω­δία, με πα­ραι­τη­μέ­νους υπο­ψή­φιους!

Τα όσα έγι­ναν αυτές τις μέρες, οι συ­ντο­νι­σμέ­νες και συ­νε­χείς επι­θέ­σεις της Υπουρ­γού Παι­δεί­ας, είναι πρω­το­φα­νείς σε ωμό­τη­τα και αδιαλ­λα­ξία πρά­ξεις, μιας Υπουρ­γού που κα­τα­λα­βαί­νει ότι έχει χάσει το προ­σω­πι­κό της στοί­χη­μα και βρί­σκε­ται σε πα­νι­κό! Βλέ­πο­ντας το πο­λι­τι­κό της τέλος να πλη­σιά­ζει «ρί­χνει» στη μάχη την τε­λευ­ταία στιγ­μή, το βαρύ πυ­ρο­βο­λι­κό, τα στε­λέ­χη της, «υπο­ψή­φιους» που ενώ έχουν ήδη δη­λώ­σει την πα­ραί­τη­σή τους από τις εκλο­γές των Υπη­ρε­σια­κών Συμ­βου­λί­ων, στέλ­νουν τις τε­λευ­ταί­ες ώρες μα­ζι­κά μη­νύ­μα­τα σε συ­να­δέλ­φους να μπουν στην πλατ­φόρ­μα του Υπουρ­γεί­ου και να τους ψη­φί­σουν! (Δελ­τίο Τύπου Δ.Ο.Ε. 7/11/2020). Και σαν να μην έφτα­νε αυτή η πο­λι­τι­κή κα­τρα­κύ­λα, στις 6/11/2020, η Κε­ρα­μέ­ως, σε μία κί­νη­ση αυ­ταρ­χι­σμού και απελ­πι­σί­ας, δίνει «εντο­λή» μέσω της κατ’ επα­νά­λη­ψη πα­ρα­νο­μού­σας Γε­νι­κής της Γραμ­μα­τέ­ως, στον Πε­ρι­φε­ρεια­κό Διευ­θυ­ντή και στους Διευ­θυ­ντές Εκ­παί­δευ­σης οι οποί­οι, εφαρ­μό­ζο­ντας την νο­μο­θε­σία και απο­δε­χό­με­νοι το αυ­το­νό­η­το δι­καί­ω­μα των εκ­παι­δευ­τι­κών να μην είναι υπο­ψή­φιοι στις εκλο­γές-πα­ρω­δία για ανά­δει­ξη «αι­ρε­τών», δεν είχαν αναρ­τή­σει τα ψη­φο­δέλ­τια για τα Υπη­ρε­σια­κά Συμ­βού­λια των Διευ­θύν­σε­ών τους, να το κά­νουν! Αυτοί είναι οι «άρι­στοι» που για τις πο­λι­τι­κές τους ανά­γκες γρά­φουν ακόμα και τον Κώ­δι­κα Διοι­κη­τι­κής Δια­δι­κα­σί­ας και τη νο­μι­μό­τη­τα στα παλιά τους τα πα­πού­τσια!

Αποχή

Απέ­να­ντι σε αυτές τις τα­κτι­κές γκε­μπε­λι­κού χα­ρα­κτή­ρα, η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας απά­ντη­σε με πο­σο­στά απο­χής που κι­νή­θη­καν από 92% μέχρι και 99% στην Δυ­τι­κή Ατ­τι­κή, δί­νο­ντας ένα μά­θη­μα αξιο­πρέ­πειας και συλ­λο­γι­κό­τη­τας που ξε­περ­νά­ει κατά πολύ τις ιδε­ο­λο­γι­κές αγκυ­λώ­σεις των συ­να­δέλ­φων και ακου­μπά στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που όλοι/όλες βιώ­νου­με κα­θη­με­ρι­νά μέσα στα σχο­λειά μας. Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί με την κα­θο­λι­κή αποχή τους από τις εκλο­γές των Υπη­ρε­σια­κών Συμ­βου­λί­ων, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε ένα κλίμα πρω­το­φα­νούς αυ­ταρ­χι­σμού, κα­τέ­γρα­ψαν μια με­γα­λειώ­δη και ιστο­ρι­κή νίκη δί­νο­ντας έτσι το μή­νυ­μα ότι θα συ­νε­χί­σου­με την μάχη για να υπε­ρα­σπι­στού­με τα σχο­λεία μας, τις συλ­λο­γι­κές μας δια­δι­κα­σί­ες, τα σω­μα­τεία μας.

Η αποχή από την δια­δι­κα­σία έχει αγ­γί­ξει ένα εκ­πλη­κτι­κό πο­σο­στό πάνω από 90% πα­νελ­λα­δι­κά, στέλ­νο­ντας το μή­νυ­μα ότι η ση­με­ρι­νή νίκη είναι κό­λα­φος για το Υπουρ­γείο και ήττα στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας για την Υπουρ­γό που θέ­λη­σε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τις εκλο­γές των εκ­παι­δευ­τι­κών ως μια πρόβα τζε­νε­ρά­λε για την απα­ξί­ω­ση όλων των συν­δι­κα­λι­στι­κών δι­καιω­μά­των, μέσα από τον και­νού­ριο συν­δι­κα­λι­στι­κό νο­μο­σχέ­διο που θα κα­τα­τε­θεί στην Βουλή εντός των επό­με­νων εβδο­μά­δων.

Αυτή νίκη του κλά­δου μας δεί­χνει ότι απέ­να­ντι στις πο­λι­τι­κές απα­ξί­ω­σης της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης που έχουν ξε­κι­νή­σει εδώ και χρό­νια, υπάρ­χουν αντα­να­κλα­στι­κά και σε πεί­σμα των και­ρών και των συν­θη­κών, οι συ­νά­δελ­φοι και οι συ­να­δέλ­φισ­σες σή­κω­σαν το γάντι και κα­τά­φε­ραν μέσα σε πρω­τό­γνω­ρες συν­θή­κες όπου δεν υπήρ­χαν συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες, να στα­θούν στο ύψος των πε­ρι­στά­σε­ων και να προ­α­σπι­στούν τις δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, την ελευ­θε­ρία της έκ­φρα­σης και να δη­λώ­σουν πα­ρού­σες και πα­ρό­ντες στις μάχες που έρ­χο­νται.

Συλ­λο­γι­κή απά­ντη­ση

Σ’ αυτή τη μάχη η Αρι­στε­ρά και η βάση των πρω­το­βάθ­μιων σω­μα­τεί­ων έπαι­ξαν ση­μα­ντι­κό ρόλο, καθώς κι­νή­θη­καν με όποιες συλ­λο­γι­κές δια­δι­κα­σί­ες ήταν επι­τρε­πτές για να φτά­σει η ενη­μέ­ρω­ση και στα πιο δυ­σπρό­σι­τα σχο­λεία, υπο­χρε­ώ­νο­ντας τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ, με τις κυ­βερ­νη­τι­κές πλειο­ψη­φί­ες, να βγά­ζουν απα­νω­τά δελ­τία τύπου, ενά­ντια στις κυ­βερ­νη­τι­κές επι­λο­γές. Οι συ­νεν­νο­ή­σεις, οι κοι­νές πρω­το­βου­λί­ες από­συρ­σης των ψη­φο­δελ­τί­ων με πα­ρά­στα­ση στις διευ­θύν­σεις έδω­σαν το στίγ­μα ότι οι αγώ­νες για να είναι νι­κη­φό­ροι μας χρειά­ζο­νται ανυ­πα­κοή, ενό­τη­τα, συ­μπό­ρευ­ση και αλ­λη­λεγ­γύη.

Η παν­δη­μία είναι μια «ευ­και­ρία» για το Υπουρ­γείο για την υλο­ποί­η­ση των πιο σκλη­ρών επι­θέ­σε­ων απέ­να­ντι στην δη­μό­σια εκ­παί­δευ­ση με την τι­μω­ρη­τι­κή αξιο­λό­γη­ση να επα­νέρ­χε­ται στο Δη­μό­σιο, την ίδια στιγ­μή που η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση το «αξιο­λο­γεί» ως πε­ριτ­τό και το δια­λύ­ει. Πρέ­πει λοι­πόν να γίνει και μια «ευ­και­ρία» για εμάς, τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας να ορ­γα­νώ­σει και να δώσει αγω­νι­στι­κές και συλ­λο­γι­κές απα­ντή­σεις. Ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας παι­δεί­ας πρέ­πει να συμ­βα­δί­ζει με τους αγώ­νες των υγειο­νο­μι­κών και των άλλων ερ­γα­ζό­με­νων, που απαι­τούν να με­τρη­θού­με ξανά και να εί­μα­στε όλοι και όλες εδώ! Στους δρό­μους θα με­τρη­θεί το αν θα μπουν μπρο­στά οι δικές μας ανά­γκες και προ­τε­ραιό­τη­τες.

Η μα­ζι­κή συ­σπεί­ρω­ση των εκ­παι­δευ­τι­κών στη μάχη της απο­χής από τις εκλο­γές των υπη­ρε­σια­κών μας βάζει μπρο­στά σε νέα, άμεσα κα­θή­κο­ντα: Την προ­ώ­θη­ση της αγω­νι­στι­κής συ­μπό­ρευ­σης και με άλ­λους κλά­δους. Τα σω­μα­τεία, οι ομο­σπον­δί­ες και τα συν­δι­κά­τα μπο­ρούν και πρέ­πει να παί­ξουν ακόμα πιο κα­θο­ρι­στι­κό ρόλο, επεί­γει να δη­μιουρ­γή­σουν συν­θή­κες συλ­λο­γι­κής αντι­με­τώ­πι­σης της επι­κίν­δυ­νης υγειο­νο­μι­κά, ερ­γα­σια­κά και οι­κο­νο­μι­κά κα­τά­στα­σης της ζωής των ερ­γα­ζό­με­νων και να καλ­λιερ­γή­σουν αγω­νι­στι­κό- απερ­για­κό κλίμα που θα συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νει τη Γε­νι­κή Απερ­γία, για να στα­θού­με όρ­θιοι και όρ­θιες απέ­να­ντι στις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές που τσα­κί­ζουν τις ζωές μας.

Εν­δει­κτι­κά η συμ­με­το­χή σε ορι­σμέ­νους νό­μους για το ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ:

Α/θμια: Α΄ Αθή­νας 1,3%, Αν. Ατ­τι­κή 4,5%, Δ΄ Αθή­νας 2,9%, Κο­ζά­νη 5%, Αρ­γο­λί­δα 1,5%, Χανιά 1,6%, Πει­ραιάς 1,5%, Αν. Ατ­τι­κής 4,5%, Δυτ. Θεσ­σα­λο­νί­κη 9,9%, Αν. Θεσ­σα­λο­νί­κη 7,3%, Β΄ Αθή­νας 6,7%, Πρέ­βε­ζας 1,5%, Ηρά­κλειο 2,7%

Β/θμια: Ανατ. Ατ­τι­κή: 4.8%, Α’ Αθή­νας: 8.7%, Δ’ Αθή­νας: 6.4%, Γ’ Αθή­νας: 5.6%, Θε­σπρω­τία: 4.2%, Τρί­κα­λα: 4.8%, Χαλ­κι­δι­κή: 7.5%, Κέρ­κυ­ρα: 5.9%, Ηρά­κλειο: 5.4%, Κο­ζά­νη: 7.3%, Βοιω­τία: 4.4%, Σέρ­ρες: 1.5%, Αχαΐα: 3.6%, Χανιά: 4.5%, Καρ­δί­τσα: 4,6%, Φθιώ­τι­δα: 5.4%.

//rproject.gr