Μέτρα προστασίας, τεστ και στους εργάτες γης

Μέτρα προστασίας, τεστ και στους εργάτες γης

  • |

Να σταματήσει η άγρια εκμετάλλευσή τους από κυβέρνηση, μεγαλοπαραγωγούς

Μετά την ενο­χο­ποί­η­ση της νε­ο­λαί­ας, των με­τα­να­στών και των προ­σφύ­γων, η κυ­βέρ­νη­ση ενο­χο­ποιεί και τους ερ­γά­τες γης, τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας ενά­ντια -στην αντερ­γα­τι­κή και επι­κίν­δυ­νη για την υγεία του λαού μας- πο­λι­τι­κή της. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, ισχυ­ρί­ζε­ται τώρα ότι «έχου­με αύ­ξη­ση κρου­σμά­των σε πε­ριο­χές που δεν μας είχαν απα­σχο­λή­σει μέχρι σή­με­ρα, όπως είναι η Φω­κί­δα, η Μεσ­ση­νία, η Λέ­σβος και η Κρήτη και πι­θα­νά η έξαρ­ση σε αυτές τις πε­ριο­χές να σχε­τί­ζε­ται με τη συ­γκο­μι­δή ελιάς».

Εμ­μέ­σως πλην σαφώς, η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρα­δέ­χε­ται ότι υπάρ­χει πρό­βλη­μα με τους ερ­γά­τες γης, στην πλειο­νό­τη­τά τους με­τα­νά­στες που ει­σέρ­χο­νται κάθε χρόνο στην χώρα – με δια­δι­κα­σία με­τά­κλη­σης – ως επο­χι­κά απα­σχο­λού­με­νοι ερ­γά­τες στην αγρο­τι­κή οι­κο­νο­μία και κυ­ρί­ως για την συ­γκο­μι­δή των αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων. Μι­λά­με για το ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό που ερ­γά­ζε­ται σε συν­θή­κες ακραί­ας εκ­με­τάλ­λευ­σης έως και κα­τα­να­γκα­στι­κής ερ­γα­σί­ας, όπως κα­τέ­δει­ξε η κα­τα­δί­κη της Ελ­λά­δας για την Μα­νω­λά­δα.

Η κυ­βέρ­νη­ση όμως δε λέει κου­βέ­ντα για τις δικές της πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες. Δεν λέει ότι , όπως το έκανε στον του­ρι­σμό, όταν τον άνοι­ξε χωρίς κα­νέ­να σχέ­διο, υπο­κύ­πτο­ντας στην  TUI, το ίδιο κάνει τώρα και για την αγρο­τι­κή οι­κο­νο­μία, υπο­χω­ρώ­ντας στις πιέ­σεις των με­γα­λο­πα­ρα­γω­γών. Απο­τέ­λε­σμα, σή­με­ρα, πλέον, να απο­δει­κνύ­ε­ται αυτό που κρύ­βει: ότι δη­μιουρ­γεί και νέες εστί­ες κο­ρο­νοϊ­ού, την ώρα που επι­κα­λεί­ται την «ατο­μι­κή ευ­θύ­νη» και επι­τί­θε­ται στους πο­λί­τες, κα­τη­γο­ρώ­ντας τους σαν υπεύ­θυ­νους για τη δια­σπο­ρά του κο­ρο­νοϊ­ού.

Το ΜΕΤΑ καλεί την κυ­βέρ­νη­ση, έστω και τώρα, να δρά­σει άμεσα και με σχέ­διο για την προ­στα­σία των ερ­γα­τών γης, ντό­πιων και με­τα­να­στών, προ­τού να είναι αργά για το Δη­μό­σιο Σύ­στη­μα Υγεί­ας, το οποίο πλέον πιέ­ζε­ται. Βιώ­νου­με, ήδη, στο πετσί μας, στις ελευ­θε­ρί­ες μας και στις ίδιες τις ζωές μας την απο­τυ­χία του κυ­βερ­νη­τι­κού «success story» στον του­ρι­σμό και από ό,τι φαί­νε­ται ο χει­μώ­νας θα φέρει με­γα­λύ­τε­ρα δεινά για τη δη­μό­σια υγεία, αφού η κυ­βέρ­νη­ση δεν κάνει κα­νέ­να έλεγ­χο στους χώ­ρους δου­λειάς (τεστ, απο­στά­σεις, συ­νω­στι­σμός κτλ.), με απο­τέ­λε­σμα το δεύ­τε­ρο κύμα της παν­δη­μί­ας να έχει εν­σκή­ψει στη χώρα και να σα­ρώ­νει τα πάντα.

Το ΜΕΤΑ καλεί την κυ­βέρ­νη­ση να πάρει άμεσα μέτρα προ­στα­σί­ας των ερ­γα­τών γης, καθώς –και σε αυτή την κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο- η ση­μα­σία της επάρ­κειας του αγρο­το­δια­τρο­φι­κού τομέα είναι αδιαμ­φι­σβή­τη­τη. Η άγρια εκ­με­τάλ­λευ­ση των ερ­γα­τών γης, η ομα­δι­κή δια­βί­ω­ση σε άθλια κα­τα­λύ­μα­τα χωρίς τις στοι­χειώ­δεις συν­θή­κες υγιει­νής, η απου­σία ελέγ­χου και τεστ κο­ρο­νοϊ­ού, οι Μα­νω­λά­δες δεν είναι η μοίρα  των ερ­γα­τών γης, αλλά πο­λι­τι­κή επι­λο­γή των κυ­βερ­νή­σε­ων για να εξυ­πη­ρε­τήσουν τους με­γα­λο­κτή­μο­νες και με­γα­λο­πα­ρα­γω­γούς, τις επι­χει­ρή­σεις κτλ. Και αυτό πρέ­πει να στα­μα­τή­σει εδώ και τώρα, με το δε­δο­μέ­νο μά­λι­στα ότι εύ­κο­λα οι ερ­γά­τες γης υπάρ­χει κίν­δυ­νος να μπουν στο στό­χα­στρο και στο «μύλο» του κοι­νω­νι­κού αυ­το­μα­τι­σμού.

Απαι­τού­με για όλους τους ερ­γά­τες γης, ντό­πιους και με­τα­νά­στες:

1. Πλήρη ερ­γα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα.

2. Κύ­ρω­ση της ΔΣΕ 129 «Για την Επι­θε­ώ­ρη­ση Ερ­γα­σί­ας στην γε­ωρ­γία», έτσι ώστε να απο­κτή­σουν ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα όλοι οι ερ­γά­τες γης

3. Άμεση πρό­σβα­ση σε ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη

4. Επα­να­λαμ­βα­νό­με­να rapid test σε ερ­γά­τες, αλλά και σε πα­ρα­γω­γούς

5. Να κα­τα­στρώ­σει το υπουρ­γείο Υγεί­ας και ο ΕΟΔΥ ξε­χω­ρι­στό πλάνο για τους ερ­γά­τες γης, γιατί ο συγ­χρω­τι­σμός είναι ανα­πό­σπα­στος με την φύση της δου­λειάς.

6. Να υπο­χρε­ω­θούν οι πα­ρα­γω­γοί να πα­ρέ­χουν κα­τάλ­λη­λα και ασφα­λή κα­τα­λύ­μα­τα σε όλους τους ερ­γά­τες γης

7. Να τη­ρού­νται όλοι οι κα­νό­νες και να λη­φθούν όλα τα ανα­γκαία μέτρα για την ασφά­λεια και την υγεία των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα συ­σκευα­στή­ρια, που απο­τε­λούν ήδη εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης

8. Να ενι­σχυ­θούν οι Δη­μό­σιες Δομές Υγεί­ας, με τις προ­σλή­ψεις μό­νι­μου υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού, να αυ­ξη­θεί άμεσα η χρη­μα­το­δό­τη­ση προς τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και να επι­τα­χθεί ο ιδιω­τι­κός το­μέ­ας.

Το ΜΕΤΑ καλεί όλα τα Ερ­γα­τι­κά Κέ­ντρα και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις των ερ­γα­ζο­μέ­νων, να εκ­φρά­σουν την τα­ξι­κή τους αλ­λη­λεγ­γύη τους στους ερ­γά­τες γης, απαι­τώ­ντας όλων όσα προ­βλέ­πο­νται από την ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σία και τις ΣΣΕ και  τη βελ­τί­ω­ση των όρων αμοι­βής και ερ­γα­σί­ας, καθώς και των συν­θη­κών δια­μο­νής τους.

14 Νο­έμ­βρη 2020

Από το ΜΕΤΑ