Εκλογές ΤΕΕ 2019: Σύμπλευση με τις επιταγές της κυβέρνησης

Εκλογές ΤΕΕ 2019: Σύμπλευση με τις επιταγές της κυβέρνησης

  • |

Στις 3 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ενός από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, για την ανάδειξη των κεντρικών και περιφερειακών οργάνων διοίκησής του.

Θωμάς Λεριάς, Εύα Παπατζανή

Σε ό,τι αφορά τα απο­τε­λέ­σμα­τα για την Κε­ντρι­κή Αντι­προ­σω­πεία του ΤΕΕ, όπως και στις εκλο­γές του 2016, πρώτη δύ­να­μη κα­τα­γρά­φη­κε η πα­ρά­τα­ξη της Δε­ξιάς «Δη­μο­κρα­τι­κή Κί­νη­ση Μη­χα­νι­κών» (ΔΚΜ), με επι­κε­φα­λής τον πρό­ε­δρο του ΤΕΕ Γιώρ­γο Στα­σι­νό και με πο­σο­στό 39,66% (ιδιαί­τε­ρα αυ­ξη­μέ­νο συ­γκρι­τι­κά με το 27,90% του 2016). Τμήμα της ανό­δου της πα­ρά­τα­ξης της Δε­ξιάς οφεί­λε­ται στη στάση άλλων δε­ξιών και απο­λί­τι­κων ανε­ξάρ­τη­των πα­ρα­τά­ξε­ων, που σε πο­σο­στό όλες μαζί ξε­περ­νού­σαν το 10% και τώρα δεν κα­τέ­βη­καν στις εκλο­γές. Επί­σης σε ένα μικρό τμήμα των μη­χα­νι­κών μέ­τρη­σε και η αντί­λη­ψη να τα έχει καλά το ΤΕΕ με τη ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση.

Η μη κά­θο­δος αυτών των πα­ρα­τά­ξε­ων έδωσε ψή­φους και στις υπό­λοι­πες δυ­νά­μεις. Δεύ­τε­ρη δύ­να­μη ήρθε η «Δη­μο­κρα­τι­κή Συ­μπα­ρά­τα­ξη Μη­χα­νι­κών» (ΔΗ.ΣΥ.Μ.), η πα­ρά­τα­ξη που πρό­σκει­ται στο ΚΙΝΑΛ με πο­σο­στό 15,11%, ση­μειώ­νο­ντας επί­σης μια σχε­τι­κή αύ­ξη­ση συ­γκρι­τι­κά με το 13,38% που είχε συ­γκε­ντρώ­σει το 2016. Την τρίτη θέση στην εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση κα­τέ­λα­βε η πα­ρά­τα­ξη «Συμ­μα­χία για ένα Προ­ο­δευ­τι­κό ΤΕΕ» που στη­ρί­χθη­κε από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ση­μεί­ω­σε αύ­ξη­ση δύο πο­σο­στιαί­ων μο­νά­δων, φτά­νο­ντας στο 9,20%. Η «Δη­μο­κρα­τι­κή Πα­νε­πι­στη­μο­νι­κή Κί­νη­ση Μη­χα­νι­κών» (πα­ρά­τα­ξη που πρό­σκει­ται στο ΚΚΕ) κα­τέ­λα­βε την τέ­ταρ­τη θέση με πο­σο­στό 7,53% ένα­ντι του 6,09% που είχε συ­γκε­ντρώ­σει το 2016.

Η «Αρι­στε­ρή Αγω­νι­στι­κή Ενω­τι­κή Συ­σπεί­ρω­ση» (ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ), η πα­ρά­τα­ξη που συ­γκρο­τή­θη­κε κατά το 2016 από συλ­λο­γι­κό­τη­τες της Αρι­στε­ράς μαζί με ανέ­ντα­χτους αγω­νι­στές και αγω­νί­στριες, δια­τή­ρη­σε τα πο­σο­στά της στο 4,71%,  συ­γκε­ντρώ­νο­ντας 7 έδρες για την Κε­ντρι­κή Αντι­προ­σω­πεία του ΤΕΕ (από το 4,97% το 2016). Για την Επι­στη­μο­νι­κή Επι­τρο­πή των Αρ­χι­τε­κτό­νων συ­γκέ­ντρω­σε 1 ακόμα έδρα, ενώ σε Επι­στη­μο­νι­κές Επι­τρο­πές όπου στη­ρί­χθη­καν πα­ρα­τά­ξεις από κοι­νού με τις δυ­νά­μεις της ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, ακόμα 4 έδρες. Παρά τις με­γα­λύ­τε­ρες δυ­να­τό­τη­τες που υπήρ­χαν, η ση­μα­σία της δια­τή­ρη­σης των εκλο­γι­κών πο­σο­στών της ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ. δεν είναι αμε­λη­τέα –αντί­θε­τα υπο­δει­κνύ­ει την κρί­σι­μη ανα­γκαιό­τη­τα ύπαρ­ξης ενω­τι­κών ρι­ζο­σπα­στι­κών σχη­μά­των ακόμα και στους πιο δύ­σκο­λους χώ­ρους όπως αυτός του ΤΕΕ.

Πιο συ­νο­λι­κά, σε σύ­γκρι­ση με τις εκλο­γές του 2016 η συμ­με­το­χή των ψη­φι­σά­ντων ήταν σχε­τι­κά αυ­ξη­μέ­νη, αύ­ξη­ση που όμως δεν ανα­τρέ­πει τη συ­νο­λι­κή ει­κό­να μιας διευ­ρυ­μέ­νης απο­χής, καθώς ψή­φι­σαν συ­νο­λι­κά 32.236 από τα πε­ρί­που 107.633 μέλη του επι­με­λη­τη­ρί­ου. Η απα­ξί­ω­ση του φορέα, όπως δια­φαί­νε­ται από τα νού­με­ρα αυτά, είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κή ει­δι­κά για τις νε­ό­τε­ρες γε­νιές συ­να­δέλ­φων, που συχνά δεν εγ­γρά­φο­νται στα μη­τρώα, δεν απο­κτούν άδεια άσκη­σης επαγ­γέλ­μα­τος και συ­νε­χί­ζουν να φεύ­γουν στο εξω­τε­ρι­κό. Το απο­τέ­λε­σμα των φε­τι­νών εκλο­γών δεν φαί­νε­ται ικανό να αλ­λά­ξει το δυ­σμε­νές αυτό τοπίο. Η σύ­μπλευ­ση όλων των προη­γού­με­νων χρό­νων με­τα­ξύ των πα­ρα­τά­ξε­ων της Δε­ξιάς και του ΚΙΝΑΛ στα όρ­γα­να του ΤΕΕ πρό­κει­ται να κα­θο­ρί­σει και την επό­με­νη πε­ρί­ο­δο, ει­δι­κά μετά την άνετη αυ­το­δυ­να­μία του αθροί­σμα­τος των ΔΚΜ και ΔΗ.ΣΥ.Μ. στην Κε­ντρι­κή Αντι­προ­σω­πεία.

Τα αυ­ξη­μέ­να πο­σο­στά της δε­ξιάς στο ΤΕΕ έρ­χο­νται με­ρι­κούς μήνες μετά την εκλο­γι­κή νίκη της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας. Δεν είναι κα­θό­λου τυ­χαίο, καθώς μέσα σε αυ­τούς τους λί­γους μήνες η κυ­βέρ­νη­ση έχει δεί­ξει την κα­τεύ­θυν­ση που σκο­πεύ­ει να ακο­λου­θή­σει: τη διά­λυ­ση της ΔΕΗ και τον δια­μοι­ρα­σμό της πίτας στους ιδιώ­τες, την αδειο­δό­τη­ση με­γά­λων κα­τα­σκευα­στι­κών έργων όπως το Eλ­λη­νι­κό, την κα­τα­σκευή αιο­λι­κών πάρ­κων, τις εξαγ­γε­λί­ες για κα­τάρ­γη­ση του ΦΠΑ στις οι­κο­δο­μές κ.ο.κ., σε συν­δυα­σμό με την αύ­ξη­ση της κτη­μα­το­με­σι­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας (του­λά­χι­στον στην Αθήνα), φαί­νε­ται σε πολ­λούς συ­να­δέλ­φους ότι «έρ­χο­νται δου­λειές», γε­γο­νός που εκ­φρά­στη­κε αντι­στοί­χως στην κάλπη. Όμως αυτό το κλίμα ανά­καμ­ψης δεν είναι δε­δο­μέ­νο ότι θα βελ­τιώ­σει τις συν­θή­κες της πλειο­ψη­φί­ας των μη­χα­νι­κών, που συ­νε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν με εξο­ντω­τι­κά ωρά­ρια, εκεί­νων που δου­λεύ­ουν με μπλο­κά­κι και απο­τε­λούν ένα ακόμα γρα­νά­ζι για την κερ­δο­φο­ρία των με­γά­λων κα­τα­σκευα­στι­κών ομί­λων. Η σύ­μπλευ­ση της ηγε­σί­ας του ΤΕΕ με την κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ πρό­κει­ται να δια­λύ­σει πε­ραι­τέ­ρω τις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις, ενώ η εξί­σω­ση των πτυ­χί­ων τους με αυτά των κο­λε­γί­ων θα οδη­γή­σει στην υπο­βάθ­μι­ση των πτυ­χί­ων και κατά συ­νέ­πεια στην υπο­βάθ­μι­ση των επαγ­γελ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των μη­χα­νι­κών.

Το στοί­χη­μα που βρί­σκε­ται μπρο­στά στην πα­ρά­τα­ξη της ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ. είναι πολ­λα­πλό. Πε­ρι­λαμ­βά­νει από τη μία πλευ­ρά το ξε­μπρό­στια­σμα του ρόλου που η νέα ηγε­σία του ΤΕΕ καλεί τους μη­χα­νι­κούς να παί­ξουν στο βωμό της ανά­πτυ­ξης που ορα­μα­τί­ζε­ται και από την άλλη πλευ­ρά την πα­ρου­σία της πα­ρά­τα­ξης σε κάθε μικρή και με­γά­λη μάχη από αυτές που θα έρ­θουν για την υπε­ρά­σπι­ση των δι­καιω­μά­των των μη­χα­νι­κών που πλήτ­το­νται, αλλά και τη διεκ­δί­κη­ση μιας άλλου τύπου επαγ­γελ­μα­τι­κής και ερ­γα­σια­κής προ­ο­πτι­κής που να μη βρί­σκε­ται σε κό­ντρα με τα κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα και τις ανά­γκες των λαϊ­κό­τε­ρων κοι­νω­νι­κών στρω­μά­των.

rproject.gr/