ΜΕΤΑ: «Ψηφιακό Δημόσιο» σε όφελος ποιου;

ΜΕΤΑ: «Ψηφιακό Δημόσιο» σε όφελος ποιου;

  • |

Το ΜΕΤΑ επανειλημμένως έχει καταδείξει τις πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων της τελευταίας εικοσαετίας, σχετικά με την οικοδόμηση του λεγόμενου «επιτελικού κράτους».

Επι­λο­γές που σχε­διά­στη­καν στις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 2000, με κυ­βέρ­νη­ση Ση­μί­τη, επι­τα­χύν­θη­καν απ’ όλες τις κυ­βερ­νή­σεις στη μνη­μο­νια­κή πε­ρί­ο­δο 2010-2019 και επι­σφρα­γί­στη­καν με τις νο­μο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ, από την αρχή ακόμη της θη­τεί­ας της. Πλέον, σήμερα επι­διώ­κε­ται το «κλεί­δω­μά» τους, με «ερ­γα­λείο» την παν­δη­μία του κο­ρο­νοϊ­ού και τις αντερ­γα­τι­κές ρυθ­μί­σεις που έχουν ψη­φι­στεί μέχρι τώρα ή σχε­διά­ζε­ται να ψη­φι­στούν στο μέλ­λον.

Δεν είναι τυ­χαία η δή­λω­ση του ΥΠΕΣ, κ. Τάκη Θε­ο­δω­ρι­κά­κου, ότι «οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο δη­μό­σιο τομέα μπο­ρούν, εφό­σον οι θέ­σεις που κά­λυ­πταν έως τώρα δεν είναι ανα­γκαί­ες στο μέλ­λον, να με­τα­κι­νη­θούν σε άλλες θέ­σεις ερ­γα­σί­ας» και ότι «ο συ­νο­λι­κός αριθ­μός δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων, εδώ που εί­μα­στε, ύστε­ρα από τη δε­κα­ε­τία της κρί­σης, είναι ένας φυ­σιο­λο­γι­κός αριθ­μός».

Ο κ. Θε­ο­δω­ρι­κά­κος θε­ω­ρεί φυ­σιο­λο­γι­κό τον αριθ­μό των δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων γιατί στο «επι­τε­λι­κό κρά­τος» που ορα­μα­τί­ζε­ται δεν προ­βλέ­πο­νται ισχυ­ρές δομές δη­μό­σιας υγεί­ας, παι­δεί­ας και πρό­νοιας, στε­λε­χω­μέ­νες κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες και επαρ­κείς υπη­ρε­σί­ες κα­θα­ριό­τη­τας και υπο­στή­ρι­ξης της λει­τουρ­γί­ας του κρά­τους, καθώς και συ­ντή­ρη­σης των υπο­δο­μών του. Δε βλέ­πει την ανα­γκαιό­τη­τα ύπαρ­ξης στε­λε­χω­μέ­νων τε­χνι­κών υπη­ρε­σιών, ελεγ­κτι­κών μη­χα­νι­σμών και υπη­ρε­σιών εξυ­πη­ρέ­τη­σης των πο­λι­τών. Σ’ αυτές βλέ­πει ιδιώ­τες, ερ­γα­ζό­με­νους με ελα­στι­κές ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις, ερ­γο­λά­βους και ενοι­κια­ζό­με­νους ερ­γα­ζό­με­νους.

Οι εξελί­ξεις στην επι­στή­μη και στην τε­χνι­κή, καθώς και η ει­σα­γω­γή της πλη­ρο­φο­ρι­κής, της ρο­μπο­τι­κής και της τεχνητής νοη­μο­σύ­νης στη δια­δι­κα­σία της πα­ρα­γω­γής και των υπη­ρε­σιών, για τους ομοϊ­δε­ά­τες του κ. Θε­ο­δω­ρι­κά­κου και της ΝΔ μπο­ρεί να φα­ντάζουν ως μια ευ­και­ρία για λι­γό­τε­ρους ερ­γα­ζό­με­νους και υψηλή κερ­δο­φο­ρία του κε­φα­λαί­ου, με στρα­τιές ανέρ­γων και υπο­α­πα­σχο­λού­με­νων. Αλλά για μας, απο­τε­λεί ερ­γα­λείο για κα­λύ­τε­ρες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας, λι­γό­τε­ρες ώρες δου­λειάς, υψη­λό­τε­ρες απο­δο­χές και ποιο­τι­κά ανα­βαθ­μισμένες υπη­ρε­σί­ες του κρά­τους προς τους πο­λί­τες.

Αντι­θέ­τως, ο κ. Θε­ο­δω­ρι­κά­κος και οι κάθε λογής νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ροι θέ­λουν ένα κρά­τος με ισχυ­ρούς κα­τα­σταλ­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς και με υπη­ρε­σί­ες που είναι ασύμ­φο­ρες για τους ιδιώ­τες ή μ’ αυτές που απαι­τού­νται για να παί­ζει τον «επι­τε­λι­κό» του ρόλο και να κάνει τον εν­διά­με­σο με­τα­ξύ κρά­τους και ιδιω­τών.

Στο πλαί­σιο αυτό, η κυ­βέρ­νη­ση «προ­α­νήγ­γει­λε, με φόντο την ψη­φιο­ποί­η­ση του Δημο­σί­ου, ένα με­γά­λο κύκλο “κι­νη­τι­κό­τη­τας” δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων στον οποίο θα υπάρ­ξουν μα­ζι­κές με­τα­κι­νή­σεις ερ­γα­ζο­μέ­νων» με στόχο την με­τα­φο­ρά προ­σω­πι­κού από τις υπη­ρε­σί­ες του «κοι­νω­νι­κού κρά­τους» στις υπη­ρε­σί­ες του «επι­τε­λι­κού κρά­τους».

Το ΜΕΤΑ θε­ω­ρεί ότι η απο­κά­λυ­ψη αυτών των επι­λο­γών, που οδη­γούν στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των κοι­νω­νι­κών αγα­θών και στην αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα της πα­ρο­χής των υπη­ρε­σιών για να δια­τί­θε­νται στους έχο­ντες, καθώς και η πάλη για την ανα­τρο­πή τους απο­τε­λούν υπό­θε­ση όχι μόνο των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Δη­μό­σιο, αλλά και όλου του λαού.

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.