Οι δωρεάν μάσκες (ετερο)προστασίας στα σχολεία των άλλων

Οι δωρεάν μάσκες (ετερο)προστασίας στα σχολεία των άλλων

  • |

Τα ψέματα Μητσοτάκη-Κεραμέως ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δίνει δωρεάν μάσκες καταρρέουν από τις αλήθειες των άλλων.

Στις 6 Αυ­γού­στου, η πο­λι­τεία της Αρι­ζό­να, στις ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σε ότι θα δια­νεί­μει δω­ρε­άν και σε πρώτη φάση, πέντε υφα­σμά­τι­νες μά­σκες για όλους όσοι εμπλέ­κο­νται στην επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων της πο­λι­τεί­ας – μα­θη­τές, εκ­παι­δευ­τι­κούς, οδη­γούς λε­ω­φο­ρεί­ων, προ­σω­πι­κό κα­θα­ριό­τη­τας. Υπάρ­χει ει­δι­κός τη­λε­φω­νι­κός αριθ­μός για την κα­τα­χώ­ρι­ση των πα­ραγ­γε­λιών και ει­δι­κό μέιλ στο οποίο κα­τα­χω­ρί­ζο­νται οι ανά­γκες, ατο­μι­κές ή συλ­λο­γι­κές, κάθε εν­δια­φε­ρο­μέ­νου και κάθε σχο­λι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος.

Γιάννης Νικολόπουλος

Στην πο­λι­τεία του Ιλι­νόι, πάλι στις ΗΠΑ, έχουν ήδη δοθεί δω­ρε­άν 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια μά­σκες σε μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς με τον προ­γραμ­μα­τι­σμό που ξε­κί­νη­σε στις 16 Αυ­γού­στου και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στις 9 Σε­πτεμ­βρί­ου. Το ίδιο έχει συ­ντε­λε­στεί και στην πο­λι­τεία του Γου­ϊ­σκόν­σιν. Την ίδια πο­λι­τι­κή ακο­λου­θούν και κο­μη­τεί­ες στο Οχάιο.

Στην Ολ­λαν­δία και συ­γκε­κρι­μέ­να την πόλη του Άμ­στερ­νταμ, όσα σχο­λεία έχουν απο­φα­σί­σει μέσω των το­πι­κών συμ­βου­λί­ων να κα­τα­στή­σουν τη μάσκα, υπο­χρε­ω­τι­κή για παι­διά και εφή­βους άνω των 8, 10 ή 11 ετών, έχουν πα­ρα­λά­βει δω­ρε­άν μά­σκες του πα­κέ­του των πέντε υφα­σμά­τι­νων από τον δήμο στον οποί­ον πλειο­ψη­φούν οι Πρά­σι­νοι Αρι­στε­ροί της Φάμκε Χά­σελ­μα. Στο ίδιο μήκος κύ­μα­τος βρί­σκο­νται τα σχο­λεία δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης στη Σκω­τία, όπου έχουν δια­νε­μη­θεί δω­ρε­άν μά­σκες όπου έχει απο­φα­σι­στεί το σχε­τι­κό μέτρο από τα το­πι­κά συμ­βού­λια γο­νέ­ων και εκ­παι­δευ­τι­κών, κυ­ρί­ως στην πόλη του Εδιμ­βούρ­γου.

Και η πε­ρι­πτω­σιο­λο­γία δεν έχει τέλος, λαμ­βα­νο­μέ­νων υπό­ψιν των το­πι­κών, πε­ρι­φε­ρεια­κών, κρα­τι­δια­κών και κυ­βερ­νη­τι­κών ιδιαι­τε­ρο­τή­των στην Ευ­ρώ­πη και τις ΗΠΑ για το ποιος, πότε και με ποια δια­δι­κα­σία απο­φα­σί­ζει για τα εκά­στο­τε μέτρα ενά­ντια στην εξά­πλω­ση του κο­ρω­νοϊ­ού.

Δεν έχει πρω­το­τυ­πή­σει η Ελ­λά­δα στη δια­νο­μή δω­ρε­άν μα­σκών για την (ετερο)προ­στα­σία του εκ­παι­δευ­τι­κού κό­σμου. Ούτε είναι η μο­να­δι­κή πε­ρί­πτω­ση στην Ευ­ρώ­πη ή τον κόσμο.

Τα ψέ­μα­τα του Μη­τσο­τά­κη και της Κε­ρα­μέ­ως έχουν κοντά πο­δά­ρια. Αλλού έχει πρω­το­τυ­πή­σει και εγκλη­μα­τή­σει η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ – στην έλ­λει­ψη μα­ζι­κών τεστ, στον τρα­γέ­λα­φο να έχει πα­ραγ­γεί­λει μά­σκες, ακα­τάλ­λη­λες και υπερ­με­γέ­θεις, για τα παι­δι­κά και εφη­βι­κά πρό­σω­πα, στη στα­νι­κή εμ­μο­νή στη λι­τό­τη­τα που δεν ανοί­γει νέες και πε­ρισ­σό­τε­ρες αί­θου­σες δι­δα­σκα­λί­ας και δεν έχει διο­ρί­σει ούτε έναν επι­πλέ­ον εκ­παι­δευ­τι­κό στα σχο­λεία, στην αυ­το­κτο­νι­κή λο­γι­κή να αντι­με­τω­πί­ζει την παν­δη­μία με όρους επι­κοι­νω­νί­ας και φτη­νής αυ­το­δια­φή­μι­σης και όχι με όρους επι­θε­τι­κού, δη­μο­σιο­νο­μι­κού επε­κτα­τι­σμού του κοι­νω­νι­κού κρά­τους και του συ­στή­μα­τος δη­μό­σιας υγεί­ας.

Η μάσκα δεν κερ­δί­ζει μόνη της, τον «πό­λε­μο» με τον κο­ρω­νο­ϊό. Ούτε και η «ατο­μι­κή ευ­θύ­νη», όλων των άλλων, πλην του πρω­θυ­πουρ­γού, των υπουρ­γών του και των πι­στών πραι­το­ρια­νών τους, στο κρά­τος, τα ΜΜΕ, τον ΣΕΒ και τις τρά­πε­ζες.

Σε καμία από τις πα­ρα­πά­νω πε­ρι­πτώ­σεις που ανα­φέρ­θη­καν στις ΗΠΑ και τη Δυ­τι­κή Ευ­ρώ­πη, η μάσκα δεν λει­τουρ­γεί μόνη της. Συ­ντε­λού­νται ταυ­τό­χρο­να και στα­δια­κά,  η ίδρυ­ση νέων σχο­λεί­ων και νο­σο­κο­μεί­ων, η  διε­ξα­γω­γή μα­ζι­κών, προ­λη­πτι­κών τεστ, η τή­ρη­ση κα­νό­νων κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης και η φρο­ντί­δα για τη γε­νι­κή κα­θα­ριό­τη­τα και την ατο­μι­κή υγιει­νή μέσα και έξω από τα σχο­λι­κά συ­γκρο­τή­μα­τα. Φτά­νει πια με τα κυ­βερ­νη­τι­κά ψέ­μα­τα στην Ελ­λά­δα, και­ρός για αλή­θειες και για απο­φά­σεις που θα σώ­σουν ζωές και όχι το φτηνό επι­κοι­νω­νια­κό προ­φίλ του «Μωυσή» Μη­τσο­τά­κη, που έχει προ πολ­λού δια­λυ­θεί στα εξ ων συ­νε­τέ­θη.

rproject.gr/