Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη 19 Ιουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου την Τετάρτη 19 Ιουλίου

  • |

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στις 19:00μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:    

1.      Τροποποίηση του κανονισμού Δημοτικού Λαχανόκηπου και ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου.(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 30/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Γκούντας).

2.      Τροποποίηση τουΟργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Αγρινίου που αφορά τακτικό προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

3.      Υιοθέτηση αιτήματος συμπαράστασης του Δήμου Μήλου για τον επαναπατρισμό του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Γκρίζης).

4.      Έγκριση ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγρινίου και Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου για την κατασκευή του έργου:  «Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας».

(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

5.      Έγκριση ή μη σχεδίου προγραμματικής σύμβασηςμεταξύ Δήμου Αγρινίου καιΔημοτικήςΕταιρείαςΣτάθμευσης – Ο.Τ.Α. Α.Ε. για την προμήθεια του:  «Συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης δημοτικού σταθμού στάθμευσης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Εταιρείας Στάθμευσης κ. Αλεξόπουλος).

6.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

7.      Έγκριση της προμήθειας λιπαντικών και άλλων αναλώσιμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών του  Δήμου Αγρινίου για  ένα έτος.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

8.      Έγκριση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του  Δήμου Αγρινίου για  το έτος 2017.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

9.      Έγκριση  διενέργειας  προμήθειας για την ανάθεση  σε τρίτο  της   σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου  Αγρινίου (Γυμνάσιο  και Λυκειακές τάξεις)  για το σχολικό έτος 2017-2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

10.  Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις  διατάξεις   του άρθρου 32  παρ. 2 περ. α του Ν.4412/2016, ύστερα από  την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, για την προμήθεια  ειδών σίτισης   (φρέσκα  ψάρια)    για τις ανάγκες  του ΝΠΔΔ  ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φαρμάκης).

11.  Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

12.  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από δικαίωμα ταφής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

13.  Επιστροφή αχρεωστήτωςεισπραχθέντων ποσών.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

14.  Απαλλαγή προσαυξήσεων οφειλέτη.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

15.  Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση  υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

16.  Μίσθωση ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

17.  Μίσθωση ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στο ΔΑΚ Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

18.  Παραχώρηση χρήσης ακινήτου της Τοπικής ΚοινότηταςΠαππαδατών. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 2/2017 απόφαση της Τ.Κ. Παππαδατών).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παππαδατών κ. Παναγιώτης Τούρκας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

19.  Αποδοχή ή μη αιτήματος της ΚΟΙ.Π.Α. για την παραχώρηση κατά χρήση των κτηρίων του Δήμου Αγρινίου στα οποία στεγάζονται δομές (παιδικοί σταθμοί και  ΚΑΠΗ) του Νομικού Προσώπου.

(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

20.  Αποδοχή ή μη της οριστικής παραχώρησης από τον Γ.Φ.Σ. «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ» ενός αγροτικού ελκυστήρα τύπου τρακτέρ, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Αγρινίου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

21.  Τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  Δήμου  Αγρινίου.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλακίδου).

22.  Καθορισμός τιμής μονάδος για την απευθείας αγορά ακινήτου στο Ο.Τ. 113Α στην οδό Γρίβα καιΠαναγοπούλου των φερόμενων ιδιοκτητών Αθανασίας, Χρήστου, Ιωάννη, Βασιλείου Γεωργίας και Ανδρέα Βέλλιου, για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

23.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1170-1207 με κτηματολ. αριθμό 021045 στην φερόμενη ως ιδιοκτησία Ελ. Χονδροπούλου,επί αιτήσεως Α. Σκαβάρα.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

24.  Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Αρακύνθου και Μακρυνείας Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν απόπλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

25.  Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

26.  Έγκριση ή μη της 2ηπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

27.  Έγκριση ή μη της 2ηπαράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις – έργα υποδομών οδών επέκτασης σχεδίου πόλεως Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

28.  Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-1-2017 έως 30-6-2017.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φωτάκης).