Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά

Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά

Οι οργανώσεις που συνυπογράψαμε την κοινή δήλωση στις 02 Φεβρουαρίου ενάντια στα εθνικιστικά συλλαλητήρια δηλώνουμε ότι:

α) Το συλ­λα­λη­τή­ριο στις 4/2/2018 στην Αθήνα, καθώς και οι με­τέ­πει­τα εξε­λί­ξεις, δη­λώ­σεις κλπ, επι­βε­βαί­ω­σαν με τον πιο αδιαμ­φι­σβή­τη­το τρόπο την ανά­γκη της πρω­το­βου­λί­ας των ορ­γα­νώ­σε­ών μας, για έναν κά­θε­το δια­χω­ρι­σμό της Αρι­στε­ράς από αυτά. Επρό­κει­το  για ένα αντι­δρα­στι­κό, εθνι­κι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα η «Μα­κε­δο­νία είναι μία και είναι ελ­λη­νι­κή», χωρίς καμία αντι­πα­ρά­θε­ση με τα να­τοι­κά σχέ­δια στην πε­ριο­χή, διορ­γα­νω­μέ­νο από την ΝΔ, την  Εκ­κλη­σία, ακρο­δε­ξιές και  εθνι­κι­στές ορ­γα­νώ­σεις, με την πα­ρου­σία των φα­σι­στών βου­λευ­τών της Χρυ­σής Αυγής.

Πα­ρό­λη την τε­ρά­στια κι­νη­το­ποί­η­ση των δε­ξιών και ακρο­δε­ξιών δυ­νά­με­ων και την «επι­στρά­τευ­ση» του θλι­βε­ρού Μ. Θε­ο­δω­ρά­κη και άλλων δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κών πα­ρα­γό­ντων» η συ­γκέ­ντρω­ση ήταν πολύ κάτω από τις προσ­δο­κί­ες των διορ­γα­νω­τών της. Η συμ­με­το­χή δε θα ήταν πολύ μι­κρό­τε­ρη, αν δεν υπήρ­χε η ενερ­γή συμ­με­το­χή όλων αυτών των «δήθεν προ­ο­δευ­τι­κών» που με τη στάση τους υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να οδη­γή­σουν σε «συμ­φι­λί­ω­ση» τμη­μά­των του λαού με τον εθνι­κι­στι­κό λόγο, ή ακόμα και με την πα­ρου­σία φα­σι­στών, επι­λο­γή  για την οποίο φέ­ρουν ιστο­ρι­κή ευ­θύ­νη.

β) Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, «αξιο­ποιώ­ντας» και το συλ­λα­λη­τή­ριο επι­χει­ρεί να στή­σει ένα «δί­πο­λο» ανά­με­σα σε αυτήν και την δεξιά και εθνι­κι­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση,. Όμως και οι δύο συ­ναι­νούν με δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο στην ίδια πο­λι­τι­κή της  ανα­βάθ­μι­σης του ρόλου της ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης στην πε­ριο­χή, πάντα μέσα στα πλαί­σια της εξυ­πη­ρέ­τη­σης των να­τοϊ­κών σχε­δια­σμών. Ευ­ρύ­τε­ρα, οι δυ­νά­μεις του συ­στή­μα­τος επι­χει­ρούν μέσα από την καλ­λιέρ­γεια του εθνι­κι­σμού να στρέ­ψουν την ανα­πτυσ­σό­με­νη κοι­νω­νι­κή δυ­σα­ρέ­σκεια σε ακίν­δυ­νες και βο­λι­κές για το σύ­στη­μα εθνι­κι­στι­κές και αντι­δρα­στι­κές κα­τευ­θύν­σεις.

γ) Δεν εφη­συ­χά­ζου­με συ­νε­χί­ζου­με. Οι μέχρι τώρα με­γά­λες αντι­φα­σι­στι­κές  κι­νη­το­ποι­ή­σεις, η ση­μα­ντι­κή επι­τυ­χία της ακύ­ρω­σης για μια  ακόμα φορά της φιέ­στας μί­σους από την ΧΑ με αφορ­μή τα Ίμια στις 03.02, η  μα­ζι­κή πε­ρι­φρού­ρη­ση των κοι­νω­νι­κών και πο­λι­τι­κών χώρων,  η απο­τρο­πή και η από­κρου­ση των επι­θέ­σε­ων των φα­σι­στών και του κρά­τους  στις 04.02 και οι  άλλες κι­νη­το­ποι­ή­σεις της πε­ριό­δου δεί­χνουν ότι το ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα και η αρι­στε­ρά έχουν την δυ­να­τό­τη­τα να ανα­στρέ­ψουν το κλίμα. Να ητ­τη­θούν τα ακρο­δε­ξιά, εθνι­κι­στι­κά, στοι­χεία και πο­λι­τι­κές, να ητ­τη­θούν τα  ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια στην πε­ριο­χή μας και η πο­λι­τι­κή εξυ­πη­ρέ­τη­σης των ευ­ρο­να­τοι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Να ανα­τρα­πούν οι πο­λι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων  της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ΑΝΕΛ. Να γίνει η οργή του κό­σμου  αγώ­νας για την ανα­τρο­πή της πο­λι­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης-ΕΕ-κε­φα­λαί­ου.

Δη­λώ­νου­με ότι θα συ­νε­χί­σου­με και θα κλι­μα­κώ­σου­με τις πρω­το­βου­λί­ες μας με κάθε δύ­να­μη και αγω­νι­στή που θέλει να πα­λέ­ψει σε αυτήν την κα­τεύ­θυν­ση, με ση­μα­ντι­κό σταθ­μό την επι­τυ­χία της διε­θνούς μέρας δρά­σης στις 17 Μάρτη και άλλες πρω­το­βου­λί­ες. Μπο­ρού­με να τους νι­κή­σου­με!

ΟΙ ΟΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΕΙΣ

ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑ, Αρι­στε­ρή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Κί­νη­ση, Ανα­σύν­θε­ση ΟΝΡΑ, Ξε­κί­νη­μα-Σο­σια­λι­στι­κή Διε­θνι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση, Διε­θνι­στι­κή Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά – Κόκ­κι­νο Δί­κτυο, Κομ­μου­νι­στι­κή Τά­ση-Νε­ο­λαία Ενά­ντια στον Κα­πι­τα­λι­σμό

/rproject.gr