Πρώτοι εμβολιάζονται οι ιδιοκτήτες της χώρας

Πρώτοι εμβολιάζονται οι ιδιοκτήτες της χώρας

  • |

Σήμερα 29/12/20 στο νοσοκομείο «Σωτηρία» ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ κατόπιν άνωθεν εντολής της «τελευταίας στιγμής» ο προγραμματισμένος εμβολιασμός δεκάδων υγειονομικών. Στη θέση τους, εμβολιάστηκαν ισάριθμοι υπουργοί και παρατρεχάμενοι.

Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή

Αυτό, στο νο­σο­κο­μείο που υπο­τί­θε­ται πως είναι από τον Μάρ­τιο η «ναυαρ­χί­δα» της χώρας στην μάχη ενά­ντια στην επι­δη­μία COVID19,  στο νο­σο­κο­μείο που έχει ια­τρι­κό, νο­ση­λευ­τι­κό και λοιπό προ­σω­πι­κό κυ­ριο­λε­κτι­κά εξου­θε­νω­μέ­νο, που επί πολ­λούς μήνες ρι­σκά­ρει την ίδια του την ζωή στις πτέ­ρυ­γες νο­ση­λεί­ας COVID και στις ΜΕΘ COVID.

Προ­φα­νώς για την κυ­βέρ­νη­ση έχει προ­τε­ραιό­τη­τα όσον αφορά τον εμ­βο­λια­σμό η κάθε υφυ­πουρ­γί­σκη κυρία Κου­λου­μπαρ­δε­νο­πού­λου ένα­ντι στην Λοι­μω­ξιο­λό­γο και στην Νο­ση­λεύ­τρια που ξη­με­ρο­βρα­διά­ζο­νται δέκα μήνες στις πτέ­ρυ­γες COVID, που όταν πη­γαί­νουν σπίτι τους φο­βού­νται να φι­λή­σουν τα παι­διά τους και που όταν δια­μαρ­τύ­ρο­νται για ελ­λι­πή ή σκάρ­τα Μέσα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας τις περ­νά­νε και από … «ΕΔΕ» όπως επί­σης τις απει­λούν και με «ΕΔΕ» αν αρ­ρω­στή­σουν.

Η κυ­βέρ­νη­ση και συ­νο­λι­κά το αστι­κό πο­λι­τι­κό προ­σω­πι­κό της χώρας δί­νουν άλλο ένα ηχηρό μή­νυ­μα πως και τώρα με τον εμ­βο­λια­σμό οι “VIPs” προη­γού­νται του λαού όσον αφορά τη ζωή και τον θά­να­το. Και φυ­σι­κά προη­γού­νται και των υγειο­νο­μι­κών, των «ηρώων με τις λευ­κές και πρά­σι­νες μπλού­ζες» που οι πο­λι­τι­κά­ντη­δες υπο­κρι­τι­κά τους «χει­ρο­κρο­τού­σαν από τα μπαλ­κό­νια». Άλ­λω­στε έχουν προη­γη­θεί δε­κά­δες άλλες απα­ξιω­τι­κές και εκ­δι­κη­τι­κές ενέρ­γειες ενά­ντια στους υγειο­νο­μι­κούς της δη­μό­σιας πε­ρί­θαλ­ψης (ετσι­θε­λι­κές με­τα­κι­νή­σεις, διώ­ξεις κλπ) ενώ οι κυ­βερ­νη­τι­κές δε­σμεύ­σεις περί έντα­ξης στα Βαρέα Αν­θυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα, περί μο­νι­μο­ποί­η­σης των επι­κου­ρι­κών και περί έκτα­κτου επι­δό­μα­τος Χρι­στου­γέν­νων πήγαν στον κά­λα­θο των αχρή­στων. Μετά το «χει­ρο­κρό­τη­μα» ήρθε το φτύ­σι­μο.

Πέρα από τους υγειο­νο­μι­κούς υπάρ­χουν οι ηλι­κιω­μέ­νοι και τα μέλη των ευ­πα­θών ομά­δων (ιδιαί­τε­ρα δε για ευ­νό­η­τους λό­γους στις λαϊ­κές συ­νοι­κί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης και γε­νι­κά στις φτω­χές πε­ριο­χές της Βό­ρειας και Κε­ντρι­κής Ελ­λά­δας). Πρώτα και κύρια η κυ­βέρ­νη­ση απέ­να­ντι σε αυ­τούς ασχη­μο­νεί,  εξα­σφα­λί­ζο­ντας προ­τε­ραιό­τη­τα στον εμ­βο­λια­σμό για τα … μέλη της και για διά­φο­ρους «αξιω­μα­τού­χους». Και μά­λι­στα όταν οι μέχρι πριν λίγες εβδο­μά­δες κυ­βερ­νη­τι­κοί προ­πα­γαν­δι­στι­κοί ισχυ­ρι­σμοί για δήθεν «εκα­τομ­μύ­ρια» εμ­βό­λια «που θα γί­νο­νταν κάθε μήνα από τον Δε­κέμ­βριο και μετά» απο­δεί­χθη­καν πα­ρα­μύ­θια της Χα­λι­μάς (όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο) και τώρα ομο­λο­γεί­ται πως στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση οι ηλι­κιω­μέ­νοι και τα λοιπά μέλη ευ­πα­θών ομά­δων θα εμ­βο­λια­στούν ως τον … Ιού­νιο και μόνο τότε θα έρθει η σειρά και του υπό­λοι­που πλη­θυ­σμού.

Άλλη μία φορά, με τον εμ­βο­λια­σμό COVID19 απο­δει­κνύ­ε­ται πε­ρί­τρα­να πως η Υγεία, η Ζωή κι ο Θά­να­τος απο­τε­λούν ερ­γα­λεία χυ­δαί­ας τα­ξι­κής  πο­λι­τι­κής.  Στην Ελ­λά­δα  χωρίς κα­νέ­να πρό­σχη­μα:  κά­ποιοι θε­ω­ρούν πως είναι οι ιδιο­κτή­τες της χώρας.

rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.