ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ;

ΠΟΣΟ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ;

  • |

Λοιπόν εμένα θα με συγχωρήσετε αλλά θα χαλάσω το κλίμα της γενικής συγκίνησης και υπερηφάνειας για τις… ηρωικές νοσηλεύτριες που μεταβαίνουν εθελοντικά από τα νοσοκομεία της Κρήτης στη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουν την κατάσταση εκεί.

Φυ­σι­κά δεν έχω να πω τί­πο­τα κακό για τις ίδιες. Πολύ καλά κά­νουν αν έτσι το νιώ­θουν, αν αυτό τους λέει η συ­νεί­δη­σή τους απέ­να­ντι στον συ­νάν­θρω­πο και εφό­σον ήταν αμι­γώς «εθε­λο­ντι­κή» η με­τα­κί­νη­σή τους.

Όμως κα­θό­λου υπε­ρή­φα­νο δεν με κάνει το γε­γο­νός ότι στη χώρα μου για να λει­τουρ­γή­σει η Δη­μό­σια Υγεία χρειά­ζε­ται να με­τα­φέ­ρο­νται πέρα δώθε οι λει­τουρ­γοί της.

Μάριος Διονέλλης

Έχω ερω­τή­σεις για τους λό­γους που χρειά­ζε­ται η με­τα­κί­νη­ση αυτή. Γιατί δεν υπάρ­χουν αρ­κε­τοί νο­ση­λευ­τές στα νο­σο­κο­μεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης; Γιατί δεν προ­σλή­φθη­καν τους μήνες που με­σο­λά­βη­σαν και ενώ ήταν ήδη προ­βλε­πό­με­νη η νέα έξαρ­ση του ιού; Γιατί δεν έγι­ναν οι προ­σλή­ψεις που χρειά­ζο­νταν ώστε να μην φτά­σει στο όρια του το σύ­στη­μα;

Η κί­νη­ση των γυ­ναι­κών αυτών δίνει το άλ­λο­θι που χρειά­ζε­ται η διοί­κη­ση για να κρύ­ψει τις δικές της ανε­πάρ­κειες. Για με­ρι­κές μέρες η συ­ζή­τη­ση στα media θα πε­ρι­στρέ­φε­ται γύρω από τις «ηρω­ί­δες» ενώ θα ξε­χνά­με τον λόγο που έκανε ανα­γκαίο τον ηρω­ι­σμό τους.

Είναι ο ίδιος λόγος που δη­μιουρ­γεί όσα βλέ­που­με γύρω μας αυτές τις μέρες. Πρώτα η έλ­λει­ψη προ­σω­πι­κού στα νο­σο­κο­μεία έκανε ηρω­ί­δες τις νο­ση­λεύ­τριες της Κρή­της και μετά η δική τους αυ­τα­πάρ­νη­ση.

Είναι ο ίδιος λόγος που έκανε «μαυ­ρα­γο­ρί­τες» τους ιδιώ­τες για­τρούς που ζη­τούν πε­ρί­που ως… ντα­βα­τζή­δες 3.000 ευρώ αφο­ρο­λό­γη­τα και πε­ντα­πλά­σια μόρια για πρό­σλη­ψη και μια σειρά από προ­κλη­τι­κά προ­νό­μια για να μας κά­νουν τη χάρη να βοη­θή­σουν αυτές τις δύ­σκο­λες μέρες στα νο­σο­κο­μεία. Δεν ακού­στη­καν και πολλά στα ΜΜΕ για τις ξε­διά­ντρο­πες απαι­τή­σεις του Πα­νελ­λή­νιου Ια­τρι­κού Συλ­λό­γου.

Η βάση και των δύο πε­ρι­πτώ­σε­ων είναι η ίδια. Οι ελ­λεί­ψεις στα νο­σο­κο­μεία. Αυτό θα έπρε­πε να είναι το θέμα συ­ζή­τη­σης. Και προ­σω­πι­κά δεν μου προ­κα­λεί κα­θό­λου… υπε­ρη­φά­νεια.

ΥΓ: Μέσα στην πολλή συ­γκί­νη­ση για τον ηρω­ι­σμό των νο­ση­λευ­τριών, μας ξε­φεύ­γουν εδώ στην Κρήτη και με­ρι­κές δη­μο­σιο­γρα­φι­κές γε­λοιό­τη­τες. (Μην μας πα­ρε­ξη­γεί­τε, πα­ντού υπάρ­χουν και τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις).

Οι πολύ «συ­γκι­νη­μέ­νοι» δη­μο­σιο­γρά­φοι πα­ρο­μοιά­ζουν τις 10 γυ­ναί­κες με τους… Κρή­τες μα­κε­δο­νο­μά­χους που πο­λέ­μη­σαν στο πλευ­ρό των βο­ρειο­ελ­λα­δι­τών στον Μα­κε­δο­νι­κό Αγώνα. Κατά σύμ­πτω­ση είναι οι ίδιοι που συ­γκι­νού­νταν εξί­σου για την αγορά των μα­χη­τι­κών Rafale και των πυ­ραύ­λων. Δη­λα­δή για τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα που οδη­γούν στην έλ­λει­ψη πόρων για δα­πά­νες στη Δη­μό­σια Υγεία…

Και έτσι κλεί­νει όμορ­φα ένας αυ­το­τρο­φο­δο­τού­με­νος κύ­κλος συ­γκί­νη­σης και υπε­ρη­φά­νειας:  Συ­γκι­νού­μαι για τα Rafale που στε­ρούν πό­ρους από την Υγεία και μετά συ­γκι­νού­μαι για τις νο­ση­λεύ­τριες που ξε­νι­τεύ­ο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά επει­δή δεν έχω πό­ρους να πάρω πα­ρα­πά­νω για­τρούς και νο­ση­λεύ­τριες. Τέ­λειο!

/rproject.gr