Μέτωπο διαρκείας για τη δημόσια υγεία!

Μέτωπο διαρκείας για τη δημόσια υγεία!

  • |

Μέρα με τη μέρα η θητεία του Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Υγείας δείχνει την πολιτική που θα ασκήσει η ΝΔ. Είναι χαρακτηριστικά κάποια παραδείγματα το τελευταίο διάστημα.

Στο νο­σο­κο­μείο Πα­πα­νι­κο­λά­ου της Θεσ­σα­λο­νί­κης κλεί­σα­νε τα χει­ρουρ­γεία το τε­λευ­ταίο πεν­θή­με­ρο του Οκτώ­βρη λόγω της έλ­λει­ψης αναι­σθη­σιο­λό­γων. Ταυ­τό­χρο­να ήταν αδύ­να­το να κα­λυ­φθούν και όλες οι εφη­με­ρί­ες στο Καρ­διο­α­ναι­σθη­σιο­λο­γι­κό Τμήμα. Υπάρ­χουν συ­νο­λι­κά μόνο 7 αναι­σθη­σιο­λό­γοι για 27 ορ­γα­νι­κές θέ­σεις. Αυτό όπως και οι τε­ρά­στιες ελ­λεί­ψεις σε νο­ση­λεύ­τριες-τες και σε άλλες ια­τρι­κές ει­δι­κό­τη­τες έχει οδη­γή­σει στο να λει­τουρ­γούν μόνο 4 από τις 11 υπάρ­χου­σες χει­ρουρ­γι­κές αί­θου­σες. Η ανα­μο­νή για επεί­γο­ντα χει­ρουρ­γεία φτά­νει ως και τους δύο μήνες. 

Θοδωρής Πατσατζής

Σε αυτή την κα­τά­στα­ση έχει οδη­γή­σει η υπο­στε­λέ­χω­ση των δη­μό­σιων νο­σο­κο­μεί­ων και η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση της δη­μό­σιας υγεί­ας. Η κυ­βέρ­νη­ση προ­τι­μά να αγο­ρά­ζει ραφάλ και φρε­γά­τες προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας πο­λέ­μους αντί να προ­σλά­βει προ­σω­πι­κό στα νο­σο­κο­μεία και να σώσει ζωές. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι παρά τα ψέ­μα­τα που έχουν αρα­διά­σει κατά και­ρούς ο Πλεύ­ρης και ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης ακόμη δεν έχουν γίνει προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού στα νο­σο­κο­μεία τα τε­λευ­ταία 4,5 χρό­νια που κυ­βερ­νά η ΝΔ. Κά­ποιες ελά­χι­στες θέ­σεις για­τρών και τί­πο­τα άλλο. Ακόμη και οι 3.700 θέ­σεις νο­ση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού που υπο­τί­θε­ται ότι έγι­ναν στην πρώτη τε­τρα­ε­τία δεν έχουν κλη­θεί οι επι­τυ­χό­ντες του δια­γω­νι­σμού αυτού ούτε τα χαρ­τιά τους να κα­τα­θέ­σουν. Δεν έχουν μπει δη­λα­δή ακόμη στα νο­σο­κο­μεία και δεν προ­βλέ­πε­ται να γίνει αυτό σύ­ντο­μα.

Ότι σώ­ζε­ται αυτή τη στιγ­μή στα νο­σο­κο­μεία σώ­ζε­ται από το προ­σω­πι­κό τους. Από τις νο­ση­λεύ­τριες που βγά­ζει η κα­θε­μιά δου­λειά για τέσ­σε­ρις και πέντε νο­ση­λεύ­τριες και από τους για­τρούς. Στο Πα­πα­νι­κο­λά­ου οι 7 αναι­σθη­σιο­λό­γοι ανα­γκά­ζο­νται το μισό μήνα να μέ­νουν όλο το 24ωρο στο νο­σο­κο­μείο καθώς κά­νουν 13 και 14 εφη­με­ρί­ες το μήνα.

Για­τροί πολ­λών τα­χυ­τή­των

Η κυ­βέρ­νη­ση δεν πρό­κει­ται να ικα­νο­ποι­ή­σει πάγια αι­τή­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη δη­μό­σια υγεία και τις δομές της. Το μόνο αί­τη­μα που έσπευ­σε να ικα­νο­ποι­ή­σει ήταν η κα­τάρ­γη­ση του αγρο­τι­κού για­τρού. Μόνο που αυτό που χρό­νια φώ­να­ζε το κί­νη­μα και οι συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις των για­τρών ήταν η κα­τάρ­γη­ση αυτού του θε­σμού να συ­μπλη­ρώ­νε­ται από μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μων για­τρών όλων των ανα­γκαί­ων ει­δι­κο­τή­των στις δη­μό­σιες δομές Υγεί­ας.

Αυτό δεν έγινε. Ο αγρο­τι­κός για­τρός με­τα­τρέ­πε­ται σε προ­σω­πι­κό για­τρό με τα εξής κα­θή­κο­ντα: να κα­λύ­πτει την τα­κτι­κή πρω­ι­νή λει­τουρ­γία των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ια­τρεί­ων και των Κέ­ντρων Υγεί­ας, να κα­λύ­πτει τα επεί­γο­ντα του Κέ­ντρου Υγεί­ας, να με­τα­κι­νεί­ται συ­νε­χώς για να εφη­με­ρεύ­σει στα επεί­γο­ντα του νο­σο­κο­μεί­ου, να του ανα­θέ­τουν να δια­κο­μί­σει βα­ρέ­ως πά­σχο­ντες, δια­σω­λη­νω­μέ­νους ασθε­νείς και να έχει ταυ­τό­χρο­να στην ευ­θύ­νη του 2.000 ασθε­νείς. Απο­κλεί­ε­ται να τους δει όλους έστω και μία φορά. Είναι αδύ­να­το.

Το τυ­ρά­κι για να δε­χθούν οι νέοι για­τροί να ακο­λου­θή­σουν την ει­δι­κό­τη­τα της Πα­θο­λο­γί­ας ή της Γε­νι­κής Ια­τρι­κής είναι η υπό­σχε­ση ότι θα έχουν επι­πλέ­ον 30.000 ευρώ ετή­σιο ει­σό­δη­μα. Και επει­δή και αυτό το τυ­ρά­κι είναι πι­θα­νό να μην απο­δει­χθεί αρ­κε­τό η κυ­βέρ­νη­ση τάζει 100.000 έως 150.000 επι­πλέ­ον ει­σό­δη­μα και με μειω­μέ­νη φο­ρο­λό­γη­ση σε όσους για­τρούς απο­φα­σί­σουν να επι­στρέ­ψουν στην Ελ­λά­δα και να δου­λέ­ψουν στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας. Δη­μιουρ­γεί έτσι για­τρούς πολ­λών τα­χυ­τή­των μέσα στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας αδι­κώ­ντας ταυ­τό­χρο­να κα­τά­φω­ρα τους για­τρούς και τους υπό­λοι­πους ερ­γα­ζό­με­νους των νο­σο­κο­μεί­ων που δού­λευαν αστα­μά­τη­τα στην πε­ρί­ο­δο της παν­δη­μί­ας και συ­νε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν χωρίς στα­μα­τη­μό. Αυτό που θέλει η κυ­βέρ­νη­ση είναι να πολ­λα­πλα­σια­στεί ο αριθ­μός των για­τρών που θα δυ­σκο­λέ­ψουν την πρό­σβα­ση των ασθε­νών σε για­τρούς άλλων ει­δι­κο­τή­των. Αυτό που θέλει η κυ­βέρ­νη­ση είναι να μειω­θεί κι άλλο το κό­στος σε εξε­τά­σεις και φάρ­μα­κα, να μειω­θεί το κό­στος στις δα­πά­νες και τις πα­ρο­χές από το κρά­τος και τον ΕΟΠΥΥ.  Ακο­λου­θώ­ντας πιστά τις δε­σμεύ­σεις απέ­να­ντι στην ΕΕ.

Αυτό το σχέ­διο της κυ­βέρ­νη­σης απαι­τεί και πρό­θυ­μες διοι­κή­σεις. Για αυτό το λόγο ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης έκανε άμεσα απο­δε­κτή την πα­ραί­τη­ση του για μόλις μία εβδο­μά­δα διοι­κη­τή του Βε­νι­ζέ­λειου Νο­σο­κο­μεί­ου της Κρή­της. Ο διοι­κη­τής εξα­να­γκά­στη­κε να πα­ραι­τη­θεί καθώς αρ­νή­θη­κε να υπο­δεί­ξει όνομα για­τρού του νο­ση­λευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος στο Ηρά­κλειο προ­κει­μέ­νου για να με­τα­κι­νη­θεί στο Ρέ­θυ­μνο. Μά­λι­στα το υπουρ­γείο Υγεί­ας απά­ντη­σε ότι «δεν θα δι­στά­σει να λάβει μέτρα στο πλαί­σιο του Νόμου προ­κει­μέ­νου όλοι να εκτε­λούν τα νό­μι­μα κα­θή­κο­ντά τους», στέλ­νο­ντας ξε­κά­θα­ρο μή­νυ­μα ότι η πο­λι­τι­κή μη προ­σλή­ψε­ων της κυ­βέρ­νη­σης είναι πάνω από τις ζωές των ασθε­νών και των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Κι­νη­το­ποι­ή­σεις

Απέ­να­ντι σε αυτή την κα­τά­στα­ση απαι­τεί­ται να φτια­χτεί ένα μέ­τω­πο αντί­στα­σης για τη δη­μό­σια υγεία. Από τα σω­μα­τεία των δη­μό­σιων δομών υγεί­ας αλλά και από όλους όσους βά­ζου­με τις αν­θρώ­πι­νες ζωές πάνω από τα κέρδη των λίγων, πάνω από τα μνη­μό­νια διαρ­κεί­ας και τις δε­σμεύ­σεις των κυ­βερ­νή­σε­ων στην ΕΕ. Ευ­και­ρί­ες κι­νη­το­ποί­η­σης υπάρ­χουν το επό­με­νο διά­στη­μα.

Την Πέμ­πτη 2 Νο­έμ­βρη υπάρ­χει η κι­νη­το­ποί­η­ση της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ. Η Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία των Ερ­γα­ζό­με­νων στα Δη­μό­σια Νο­σο­κο­μεία και πάλι σε πα­νελ­λα­δι­κή συ­γκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Μα­βί­λη και πο­ρεία στο Υπουρ­γείο Υγεί­ας. Όμως ο κύ­ριος όγκος των ερ­γα­ζο­μέ­νων που μπο­ρεί να συμ­με­τέ­χει στην κι­νη­το­ποί­η­ση κα­λεί­ται να το κάνει αυτό με 8ωρη στάση ερ­γα­σί­ας (8-16.00 ούτε καν στο ωρά­ριο βάρ­διας στα πε­ρισ­σό­τε­ρα νο­σο­κο­μεία που είναι 7-15.00 και άρα με μειω­μέ­νες πι­θα­νό­τη­τες να απα­ερ­γή­σει όποιος πάει στις 7 στη δου­λειά του) και όχι με 24ωρη απερ­γία (που κυ­ρήσ­σε­ται για την υπό­λοι­πη χώρα). Για μια ακόμη φορά η ηγε­σία της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ κάνει αγω­νι­στι­κή γυ­μνα­στι­κή αλλά χωρίς να ορ­γα­νώ­σει στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα την απερ­γία. Μά­λι­στα δεν έλαβε καν υπόψη της τον σχε­δια­σμό που υπήρ­χε με πρω­το­βου­λί­ες του ΚΚΕ σε νησιά του Αι­γαί­ου και την Πα­ναι­για­κή κι­νη­το­ποί­η­ση για την υγεία που θα γίνει 4 μέρες αρ­γό­τε­ρα, στις 6 Νο­έμ­βρη, στην Αθήνα.

Μια πρω­το­βου­λία στην οποία συμ­με­τέ­χουν και φο­ρείς και σω­μα­τεία από άλ­λους χώ­ρους των νη­σιών και ήδη έχει κα­λέ­σμα­τα το­πι­κά και στις 2 Νο­έμ­βρη, στη Χίο, τη Μυ­τι­λή­νη, την Κω, την Ικα­ρία, τη Λήμνο και τη Σάμο. Προ­φα­νώς και εδώ η πρω­το­βου­λία μπο­ρεί να πάρει ακόμη πιο ανοι­χτά και πα­νελ­λα­δι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και να οδη­γή­σει σε ακόμα πιο μα­ζι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις απέ­να­ντι στα κοινά αι­τή­μα­τα. Λεφτά για την υγεία όχι για εξο­πλι­σμούς, μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού, μο­νι­μο­ποί­η­ση επι­κου­ρι­κών, συμ­βα­σιού­χων και ερ­γο­λα­βι­κών ερ­γα­ζό­με­νων, δω­ρε­άν πρό­σβα­ση στις δομές υγεί­ας για όλους.

/rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος