Ο Τίλερσον στο Ιόνιο Πέλαγος

Ο Τίλερσον στο Ιόνιο Πέλαγος

Γιάννης Νικολόπουλος

Στο Ιόνιο, έρχεται όχι ο 6ος στόλος, αλλά το τρυπάνι της ExxonMobil

Καλώς τα δε­χτή­κα­με! Τρό­πος του λέ­γειν, βέ­βαια. Στις οι­κο­νο­μι­κές σε­λί­δες της «Κα­θη­με­ρι­νής της Κυ­ρια­κής» οι ανα­γνώ­στες του φύλ­λου πλη­ρο­φο­ρή­θη­καν την άφιξη ει­δι­κού κλι­μα­κί­ου της αμε­ρι­κα­νι­κής ExxonMobil στην Ελ­λά­δα, την προ­σε­χή Πα­ρα­σκευή, 19 του μήνα, προ­κει­μέ­νου ο αμε­ρι­κα­νι­κός κο­λοσ­σός των πε­τρε­λαί­ων να δώσει τα χέρια και να πέ­σουν οι υπο­γρα­φές, με τα ΕΛΠΕ και τη γαλ­λι­κή Τοτάλ, ώστε να ανα­λά­βει δράση στο Ιόνιο Πέ­λα­γος και συ­γκε­κρι­μέ­να στις έρευ­νες, αρ­χι­κά, δυ­τι­κά της Κέρ­κυ­ρας.

Καλώς τα δε­χτή­κα­με! Τρό­πος του λέ­γειν, βέ­βαια. Αν και ο ίδιος ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Ρεξ Τί­λερ­σον δεν πρό­κει­ται να αφι­χθεί στην Ελ­λά­δα, το προ­σω­πι­κό του εν­δια­φέ­ρον για το επ­χει­ρη­μα­τι­κό μέλ­λον της εται­ρεί­ας, που άφησε πίσω του, προ­κει­μέ­νου να γίνει ισχυ­ρός άν­δρας στην κυ­βέρ­νη­ση Τραμπ, πα­ρα­μέ­νει αμεί­ω­το. Γε­νι­κά, το ενερ­γεια­κό εν­δια­φέ­ρον των Αμε­ρι­κα­νών για την πε­ριο­χή μας είναι εξαι­ρε­τι­κά οξυμ­μέ­νο και αυ­ξη­μέ­νο.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί ζη­τούν και έχουν πε­τύ­χει ως φαί­νε­ται προ­νο­μια­κή με­τα­χεί­ρι­ση σε όλο το φάσμα των πι­θα­νών ή μη κοι­τα­σμά­των πε­τρε­λαί­ου, σε όλο το «πε­τρε­λαϊ­κό τόξο», από το Ιόνιο Πέ­λα­γος (οι­κό­πε­δο 2 ερευ­νών, δυ­τι­κά της Κέρ­κυ­ρας) και τις χερ­σαί­ες πε­ριο­χές της Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας και της Βο­ρειο­δυ­τι­κής Πε­λο­πον­νή­σου έως την Κρήτη. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ExxonMobil έχει ήδη υπο­γρά­ψει αντί­στοι­χες συμ­φω­νί­ες ερευ­νών και εκ­με­τάλ­λευ­σης των κοι­τα­σμά­των στην κυ­πρια­κή ΑΟΖ.

Η «Κα­θη­με­ρι­νή της Κυ­ρια­κής» το­νί­ζει ότι η εται­ρεία με επι­κε­φα­λής τον Τί­λερ­σον, το 2014, είχε εξα­γο­ρά­σει τα δε­δο­μέ­να και τα στοι­χεία των σει­σμι­κών ερευ­νών, τις οποί­ες είχε διε­ξά­γει στο Λι­βυ­κό Πέ­λα­γος, η νορ­βη­γι­κή PGS. Το τι ακρι­βώς βρή­καν οι Νορ­βη­γοί, που ως γνω­στόν είναι «μα­νού­λες» στις υπο­θα­λάσ­σιες έρευ­νες ανεύ­ρε­σης πε­τρε­λαί­ου και φυ­σι­κού αε­ρί­ου, πα­ρα­μέ­νει επτα­σφρά­γι­στο μυ­στι­κό. Οι Αμε­ρι­κα­νοί όμως, από κοι­νού με την ελ­λη­νι­κή ΕΛΠΕ ΑΕ, λένε αρ­μο­δί­ως ότι εν­δε­χο­μέ­νως – εν­δε­χο­μέ­νως – η πε­ριο­χή έχει κοι­τά­σμα­τα αντί­στοι­χα του αι­γυ­πτια­κού οι­κο­πέ­δου Ζορ- εξάλ­λου οι πε­ριο­χές είναι «συ­νο­ρια­κές» με­τα­ξύ ελ­λη­νι­κής και αι­γυ­πτια­κής ΑΟΖ.

Και στο Ζορ, οι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες και οι πε­τρε­λαιά­δες έχουν ανοί­ξει σα­μπά­νιες. Γε­νι­κά η πε­ριο­χή νότια της Κρή­της θε­ω­ρεί­ται «ενερ­γεια­κό θη­σαυ­ρο­φυ­λά­κιο» του μέλ­λο­ντος, καθώς έχει δια­πι­στω­θεί τε­ρά­στια συ­γκέ­ντρω­ση υδρι­τών, κρυ­σταλ­λι­κών δη­λα­δή μορ­φών αε­ρί­ου, όπου συ­γκε­ντρώ­νο­νται μόρια με­θα­νί­ου. Ένα κυ­βι­κό μέτρο υδρί­τη (σε κρυ­σταλ­λι­κή, «πα­γω­μέ­νη» μορφή) μπο­ρεί να δώσει έως 67 κυ­βι­κά μέτρα φυ­σι­κού αε­ρί­ου, μόλις οι κρύ­σταλ­λοι βγουν στην επι­φά­νεια. Εξού και με «μάνα» τα ΕΛΠΕ, έχει μοι­ρα­στεί η ενερ­γεια­κή τρά­που­λα από το Ιόνιο έως το Λι­βυ­κό, πρώτα στη γαλ­λι­κή Τοτάλ, μετά στην ισπα­νι­κή Ρεπ­σόλ, κα­τό­πιν στην ιτα­λι­κή Έντι­σον ενώ τώρα εμ­φα­νί­ζε­ται στο τρα­πέ­ζι ο «τυ­ραν­νό­σαυ­ρος» των πε­τρε­λαί­ων, Ρεξ, συγ­γνώ­μη, ExxonMobil.

Κάτω και από αυτό το πρί­σμα, μπο­ρού­με να δούμε με δια­φο­ρε­τι­κό μάτι, τα εξαι­ρε­τι­κά, θερμά λόγια που επε­φύ­λα­ξε για την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ και τον πρω­θυ­πουρ­γό, προ­σω­πι­κά, ο αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβη, Τζέ­φρι Πάιατ, στην προ δύο εβδο­μά­δων συ­νέ­ντευ­ξή του στο «Βήμα της Κυ­ρια­κής» και την τα­χεία «ανα­βάθ­μι­ση» της αμε­ρι­κα­νι­κής βάσης στη Σούδα, που ετοι­μά­ζε­ται να υπα­γο­ρεύ­σει η Ουά­σιγ­κτον στην κυ­βέρ­νη­ση. 

rproject.gr