Προσφυγικό: Η ΕΕ και η κυβέρνηση υιοθετούν την ατζέντα της ακροδεξιάς

Προσφυγικό: Η ΕΕ και η κυβέρνηση υιοθετούν την ατζέντα της ακροδεξιάς

Επισηµοποίηση µιας προαναγγελθείσας έντασης της καταστολής σε βάρος των προσφύγων και µεταναστών µπορεί να χαρακτηριστεί η «µίνι» Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό, την ίδια περίπου χρονική στιγµή κατά την οποία 100 πρόσφυγες, προερχόµενοι από τη Λιβύη, αφήνονταν, για µια ακόµη φορά, να πνιγούν αβοήθητοι στη Μεσόγειο.

Μάνια Μπαρσέφσκι

Την πα­ρα­µο­νή εξάλ­λου της Συ­νό­δου, η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση εξήγ­γει­λε την προ­µή­θεια 25 drones για την «κα­τα­πο­λέ­µη­ση της λα­θρο­µε­τα­νά­στευ­σης» στα σύ­νο­ρα, σύ­µφω­να µε το σχε­τι­κό ενη­µε­ρω­τι­κό έγ­γρα­φο του ελ­λη­νι­κού υπουρ­γεί­ου Άµυ­νας. Απο­δει­κνύ­ο­ντας έτσι ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλ. Τσί­πρας όχι µόνο πήγε στη Σύ­νο­δο συ­ναι­νώ­ντας εκ των προ­τέ­ρων στο απο­τέ­λε­σµά της, αλλά, ως πρό­θυ­µος θε­µα­το­φύ­λα­κας των αντι­προ­σφυ­γι­κών πο­λι­τι­κών της ΕΕ, έσπευ­σε και να προ­κα­τα­λά­βει την υλο­ποί­η­ση των απο­φά­σε­ών της. Δί­νο­ντας για µια φορά ακόµη τα «δια­πι­στευ­τή­ρια» της συ­µµόρ­φω­σής του µε τις επι­τα­γές της Ευ­ρώ­πης-Φρού­ριο.

Οι Ευ­ρω­παί­οι ηγέ­τες, ανε­ξαρ­τή­τως της «σκλη­ρής» ή όχι ρη­το­ρι­κής που χρη­σι­µο­ποί­η­σαν, υιο­θέ­τη­σαν στην πρα­γµα­τι­κό­τη­τα την ατζέ­ντα που επέ­βα­λε η ακρο­δε­ξιά: Να στή­σουν σε «τρί­τες χώρες» µε­γά­λα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης και πα­ράλ­λη­λα να ενι­σχύ­σουν οι­κο­νο­µι­κά την κα­τα­στο­λή, προ­κει­µέ­νου κα­νέ­νας πρό­σφυ­γας ή µε­τα­νά­στης να µην µπο­ρεί να πε­ρά­σει τα ερµη­τι­κά κλει­στά σύ­νο­ρα της ΕΕ. Οι απο­φά­σεις της Συ­νό­δου πα­ρα­πέ­µπουν σαφώς στο πα­ρά­δει­γµα της συ­µφω­νί­ας που έχει συ­να­φθεί µε­τα­ξύ ΕΕ και Λι­βύ­ης, όπου χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες των ιµπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­µων και της φτώ­χειας πω­λού­νται σαν ανα­λώ­σι­µα  αντι­κεί­µε­να στα σκλα­βο­πά­ζα­ρα που έχουν στή­σει Λί­βυοι «πο­λέ­µαρ­χοι», µετά την ει­σβο­λή των ΗΠΑ στη χώρα αυτή. Πολ­λοί µά­λι­στα πρό­σφυ­γες, που έχουν δρα­πε­τεύ­σει από τα σκλα­βο­πά­ζα­ρα, άντρες και γυ­ναί­κες, επι­λέ­γουν, όταν συλ­λα­µβά­νο­νται είτε από δυ­νά­µεις της FRONTEX είτε της λι­βυ­κής ακτο­φυ­λα­κής, να πέ­φτουν στη θά­λασ­σα και να πνί­γο­νται, παρά να επι­στρέ­ψουν πίσω.

Σε ό,τι αφορά την Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο και την Ελ­λά­δα, απο­φα­σί­στη­καν  «επι­πρό­σθε­τες προ­σπά­θειες για να εφα­ρµο­στεί πλή­ρως» η αντι­προ­σφυ­γι­κή συ­µφω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας, αλλά και ο εγκλω­βι­σµός όσων κα­τα­φέρ­νουν να πε­ρά­σουν τις πύλες ει­σό­δου των ευ­ρω­παϊ­κών συ­νό­ρων σε «ελεγ­χό­µε­να κέ­ντρα που θα δη­µιουρ­γη­θούν στα κρά­τη-µέ­λη σε εθε­λο­ντι­κή βάση», µε προ­ο­πτι­κή την ενί­σχυ­ση των απε­λά­σε­ων στη βάση του εντε­λώς αυ­θαί­ρε­του δια­χω­ρι­σµού µε­τα­ξύ προ­σφύ­γων και «πα­ρά­τυ­πων µε­τα­να­στών». Αυτό ση­µαί­νει κα­ταρ­χήν την εν­δυ­νά­µω­ση της στρα­τιω­τι­κής πα­ρου­σί­ας των δυ­νά­µε­ων του ΝΑΤΟ και της FRONTEX στο Αι­γαίο, µε συ­να­κό­λου­θο απο­τέ­λε­σµα την αύ­ξη­ση των πνι­γµών των υπό διω­γµό προ­σφύ­γων, που θα επι­λέ­γουν όλο και πιο επι­κίν­δυ­νες οδούς δια­φυ­γής και προ­σπέ­λα­σης στην Ευ­ρώ­πη.

Ση­µαί­νει επί­σης ότι στις στο­χεύ­σεις της ΕΕ και της κυ­βέρ­νη­σης βρί­σκε­ται η εντα­τι­κο­ποί­η­ση των απε­λά­σε­ων: η µε­γά­λη πλειο­ψη­φία των αν­θρώ­πων που κα­τα­λή­γουν στη χώρα µας χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται µε αυ­θαί­ρε­τα κρι­τή­ρια ως «πα­ρά­τυ­ποι µε­τα­νά­στες», ενώ οι αι­τή­σεις χο­ρή­γη­σης προ­σφυ­γι­κού ασύ­λου, ακόµα και των Σύ­ριων, απορ­ρί­πτο­νται στην τε­ρά­στια πλειο­ψη­φία τους, µε πα­νο­µοιό­τυ­πες απο­φά­σεις. Ση­µαί­νει ακόµη ενί­σχυ­ση του trafficking, που υπο­τί­θε­ται ότι θέ­λουν οι κυ­βερ­νώ­ντες να «κα­τα­πο­λε­µή­σουν».

Αυτή τη «συν­δρο­µή σε εθε­λο­ντι­κή βάση» έσπευ­σε να πα­ρά­σχει ο έλ­λη­νας πρω­θυ­πουρ­γός, ο οποί­ος, παρά τη ρη­το­ρι­κή του (επι­κοι­νω­νια­κής υφής) για «ευ­θύ­νες όλης της Ευ­ρώ­πης στο Προ­σφυ­γι­κό», δέ­χθη­κε αµέ­σως να προ­σφέ­ρει «χείρα βο­ή­θειας» στην Άγκε­λα Μέρ­κελ προ­κει­µέ­νου να δια­τη­ρή­σει τις εν­δο­κυ­βερ­νη­τι­κές ισορ­ρο­πί­ες της µε τους Βαυα­ρούς Χρι­στια­νο­κοι­νω­νι­στές εταί­ρους της, µε τους οποί­ους η δια­φω­νία της δεν έγκει­ται στο σφρά­γι­σµα ή όχι των συ­νό­ρων, αλλά στη µο­νο­µε­ρή ή όχι δια­δι­κα­σία αυτού του σφρα­γί­σµα­τος. Συ­νά­πτο­ντας  δι­µε­ρή συ­µφω­νία για την επι­στρο­φή χι­λιά­δων προ­σφύ­γων στη χώρα µας. Αυτοί οι πρό­σφυ­γες θα βιώ­νουν αφό­ρη­τες συν­θή­κες κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σµού στα ελ­λη­νι­κά νησιά, αλλά και θα ζουν διαρ­κώς υπό τον φόβο της απέ­λα­σής τους στην «ασφα­λή» Τουρ­κία ή στις επι­κίν­δυ­νες χώρες από τις οποί­ες προ­σπά­θη­σαν να δια­φύ­γουν.

Ήδη, στη Σάµο προ­ε­τοι­µά­ζε­ται εντα­τι­κά η πα­ρα­χώ­ρη­ση ενός ακόµη στρα­τιω­τι­κού στρα­το­πέ­δου για τη «φι­λο­ξε­νία» των προ­σφύ­γων που επι­στρέ­φουν από τη Γε­ρµα­νία. Στα πρό­τυ­πα της «πε­πα­τη­µέ­νης» για τη στρα­τιω­τι­κή επο­πτεία των προ­σφύ­γων, κάτω από συν­θή­κες αφό­ρη­της βιο­τι­κής υπο­βά­θµι­σης και κοι­νω­νι­κού απο­κλει­σµού.

Πα­ράλ­λη­λα, ο εγκλω­βι­σµός πολύ µε­γά­λου αρι­θµού προ­σφύ­γων στα νησιά, σε συν­δυα­σµό µε την οι­κο­νο­µι­κή κρίση και την έλ­λει­ψη στοι­χειω­δών υπο­δο­µών, θα συ­νε­χί­σει να στρώ­νει το χαλί για την άνοδο του ρα­τσι­σµού, της ξε­νο­φο­βί­ας και της ισλα­µο­φο­βί­ας, λει­τουρ­γώ­ντας ενι­σχυ­τι­κά για την άνοδο της επιρ­ρο­ής των δυ­νά­µε­ων της ακρο­δε­ξιάς και  του φα­σι­σµού στις το­πι­κές κοι­νω­νί­ες.

Για τα αντι­ρα­τσι­στι­κά κι­νή­µα­τα και τις δυ­νά­µεις της Αρι­στε­ράς δεν υπάρ­χουν δι­λή­µµα­τα: Θα συ­νε­χί­σου­µε να διεκ­δι­κού­µε τα ανοι­χτά σύ­νο­ρα για τους πρό­σφυ­γες, την ασφα­λή διέ­λευ­ση και εγκα­τά­στα­ση των προ­σφύ­γων, χωρίς απο­κλει­σµούς και εσω­τε­ρι­κές διαι­ρέ­σεις, σε όλες τις ευ­ρω­παϊ­κές χώρες στις οποί­ες επι­θυ­µούν να ζή­σουν. Για την απο­τρο­πή των απε­λά­σε­ων, την κα­τάρ­γη­ση των hot spot, των στρα­το­πέ­δων συ­γκέ­ντρω­σης και κρά­τη­σης και του εγκλω­βι­σµού των προ­σφύ­γων στα νησιά. Για την πλήρη και ισό­τι­µη κοι­νω­νι­κή έντα­ξη των προ­σφύ­γων στις χώρες υπο­δο­χής τους, συ­µπε­ρι­λα­µβα­νο­µέ­νης και της χώρας µας. Για ένα µε­γά­λο αντι­πο­λε­µι­κό και αντι­ι­µπε­ρια­λι­στι­κό κί­νη­µα που θα κα­τα­πο­λε­µά­ει τις αι­τί­ες της ανα­γκα­στι­κής προ­σφυ­γιάς. Ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές της ΕΕ, τις οποί­ες υπερ­ψη­φί­ζει και η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, που τρο­φο­δο­τούν την ξε­νο­φο­βία, τον ρα­τσι­σµό και την ακρο­δε­ξιά.

Με τη βε­βαιό­τη­τα, πάντα, ότι ο αγώ­νας ντό­πιων και µε­τα­να­στών για την κοι­νω­νι­κή και τα­ξι­κή µας απε­λευ­θέ­ρω­ση είναι κοι­νός.

rproject.gr