Ο κατά Ούρσουλα και Μαργαρίτη European way of life

Ο κατά Ούρσουλα και Μαργαρίτη European way of life

  • |

Μετανάστευση, στρατοκρατική ασφάλεια, συντριβή της εργασίας και οικονομική «σοκ και δέος» επανεκπαίδευση των κοινωνιών στο πιο εκρηκτικό χαρτοφυλάκιο της νέας Κομισιόν.

Φα­ντά­ζο­μαι ότι όλοι μας, ει­δι­κά όσοι συ­νε­χί­ζου­με να κα­τα­τάσ­σου­με και να δρα­στη­ριο­ποιού­μα­στε εαυ­τούς στη ρι­ζο­σπα­στι­κή και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρά, έχου­με βα­ρε­θεί με­τα­ξύ άλλων πολ­λών, που συμ­βαί­νουν γύρω μας, τους διά­φο­ρους πε­φτο­συν­νε­φά­κη­δες στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση και τα ΜΜΕ, ει­δι­κά εκεί­νων των πο­λι­τι­κών και ενη­με­ρω­τι­κών τμη­μά­των που είναι προ­σκεί­με­να στην πάλαι ποτέ πα­νί­σχυ­ρη σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τία.

Γιάννης Νικολόπουλος

Η ανα­κοί­νω­ση της νέας σύν­θε­σης της Ευ­ρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής (Κο­μι­σιόν) έριξε και πάλι και ξανά κόσμο και λαό του λε­γό­με­νου και θε­ω­ρού­με­νου «προ­ο­δευ­τι­κού χώρου» από τα νέφη του κα­τα­γά­λα­νου, με τε­ρά­στια και πολ­λα­πλα­σια­ζό­με­να μαύρα στίγ­μα­τα, ευ­ρω­ε­νω­σια­κού ου­ρα­νού. Πέτρα του σκαν­δά­λου, φυ­σι­κά, (φυ­σι­κά;) ήταν η διπλή ανά­θε­ση στον Έλ­λη­να (και Ελ­λη­νο­κύ­πριο, να μην ξε­χνιό­μα­στε…) Μαρ­γα­ρί­τη Σχοι­νά όχι μόνο μιας συμ­βο­λι­κά ση­μα­ντι­κής αντι­προ­ε­δρί­ας, αλλά κυ­ρί­ως τεσ­σά­ρων κομ­βι­κών χαρ­το­φυ­λα­κί­ων τα οποία, φαι­νο­με­νι­κά, δεν έχουν και δεν θα «έπρε­πε» να έχουν κά­ποια σχέση με­τα­ξύ τους.

Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι «προ­ο­δευ­τι­κοί» επι­κρί­νουν τη σύν­δε­ση κάτω από την επί­βλε­ψη και την επι­τρο­πι­κή εξου­σία του Σχοι­νά της με­τα­νά­στευ­σης και της ασφά­λειας (εσω­τε­ρι­κής τε και εξω­τε­ρι­κής, δη­λα­δή στρα­τού και σω­μά­των ασφα­λεί­ας). Ελά­χι­στοι συ­νει­δη­το­ποιούν ότι το εκρη­κτι­κό χαρ­το­φυ­λά­κιο δεν στα­μα­τά εκεί – πε­ρι­λαμ­βά­νει την απα­σχό­λη­ση (πάλαι ποτέ, ερ­γα­σία) και την εκ­παί­δευ­ση (δη­λα­δή, την εναρ­μό­νι­ση κατά τα νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρα ειω­θό­τα, των ευ­ρω­παϊ­κών, εκ­παι­δευ­τι­κών συ­στη­μά­των και τη σύν­δε­σή τους, με τη δια­βό­η­τη αγορά και το εντε­πρε­νε­ρά­το των επι­χει­ρή­σε­ων).

Με άλλα λόγια, η αντι­προ­ε­δρία Σχοι­νά απο­τε­λεί την επι­το­μή της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης αντε­πα­νά­στα­σης και του ευ­ρω­ε­νω­σια­κού κα­πι­τα­λι­σμού στην εποχή της πο­λε­μι­κής κρί­σης – τέσ­σε­ρα χαρ­το­φυ­λά­κια – Frontex για τον εξω­τε­ρι­κό (με­τα­νά­στες) και τον εσω­τε­ρι­κό (ερ­γα­τι­κή τάξη) εχθρό της αστι­κής τάξης. Εξού, και ο τί­τλος που συ­νο­δεύ­ει αυτό το κράμα αρ­μο­διο­τή­των πα­ρα­πέ­μπει στον Τζωρτζ Όρ­γου­ελ του «1984» και τον γε­ρου­σια­στή Τζό­ζεφ Μα­κάρ­θι στις ψυ­χρο­πο­λε­μι­κές και αντι­κο­μου­νι­στι­κές ΗΠΑ της δε­κα­ε­τί­ας του 1950 : Προ­στα­σία του Ευ­ρω­παϊ­κού Τρό­που Ζωής (!), σαν να λέμε, προ­στα­σία της αστι­κής τάξης σε ευ­ρω­ε­νω­σια­κή κλί­μα­κα μπρο­στά στη συ­γκρου­σια­κή κα­ται­γί­δα που προ­μη­νύ­ε­ται από την εξά­πλω­ση της φτώ­χειας, της εξα­θλί­ω­σης, του πο­λέ­μου και της κλι­μα­τι­κής κρί­σης.

Χαρ­το­φυ­λά­κια και αντι­προ­ε­δρία που με απλά λόγια, ση­κώ­νουν τείχη και επαν­δρώ­νουν­και στέλ­νουν­στρα­τούς και αστυ­νο­μί­ες, μέσα και έξω από την ΕΕ.

Φα­ντά­ζο­μαι, επί­σης, ότι στα ελ­λα­δι­κά ΜΜΕ θα έχουν κυ­ριαρ­χή­σει οι ανα­λύ­σεις και η αρ­θρο­γρα­φία του πρω­κτού, ότι τάχα μου και δήθεν, η «ανα­βάθ­μι­ση» Σχοι­νά απο­τε­λεί ταυ­τό­χρο­να και «ανα­βάθ­μι­ση» της Ελ­λά­δας και… με­γά­λη επι­τυ­χία της νέας, κυ­βερ­νή­σε­ως υπό τον Κυ­ριά­κο Κων­στα­ντί­νου Μη­τσο­τά­κη…

Έτσι είναι, αν έτσι νο­μί­ζε­τε. Ή αν έτσι πε­ρι­μέ­νουν ορι­σμέ­νοι να γλεί­ψουν κά­ποιο κο­κα­λά­κι από τα ευ­ρω­παϊ­κά κυ­ρί­ως αντι­με­τα­να­στευ­τι­κά και στρα­το­πε­δι­κά κον­δύ­λια που θα επο­πτεύ­ει και θα δια­νέ­μει ως αντι­πρό­ε­δρος ο Σχοι­νάς, όπως νω­ρί­τε­ρα έπρατ­τε ο Αβρα­μό­που­λος ως απλός επί­τρο­πος Με­τα­νά­στευ­σης και Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων.

Είναι μια ξε­φτι­λι­σμέ­νη και δου­λο­πρε­πής στά­σις και αυτή και δεν νιώ­θε­ται.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η αντι­προ­ε­δρία του Σχοι­νά απο­δει­κνύ­ει ότι ορι­σμέ­νοι Έλ­λη­νες αστοί πο­λι­τι­κοί και γρα­φειο­κρά­τες φρό­ντι­σαν να «μπουν στα κόλπα» και να μυ­η­θούν στα πα­ρα­σκή­νια, τους δια­δρό­μους και τα λόμπι των Βρυ­ξελ­λών και του Στρα­σβούρ­γου και να απο­σπά­σουν το φι­λι­κό χτύ­πη­μα στην πλάτη του Βε­ρο­λί­νου και του Πα­ρι­σιού για να μπο­ρούν σή­με­ρα να κα­τα­λαμ­βά­νουν τέ­τοιες θέ­σεις ισχύ­ος μέσα στην ευ­ρω­ε­νω­σια­κή πο­λι­τι­κή σκηνή και γρα­φειο­κρα­τία. Από την εποχή που ήταν ευ­ρω­βου­λευ­τές της ΝΔ έως τη θη­τεία τους ως βα­σι­κοί εκ­πρό­σω­ποι Τύπου των προη­γού­με­νων συν­θέ­σε­ων της Κο­μι­σιόν, απέ­δει­ξαν κα­ταρ­χάς στις κυ­βερ­νή­σεις της Γερ­μα­νί­ας και της Γαλ­λί­ας ότι είναι πι­στοί υπη­ρέ­τες και προ­στά­τες των ευ­ρω­παϊ­κών ιδε­ω­δών και του… ευ­ρω­παϊ­κού τρό­που ζωής.

Της κα­τα­δί­ω­ξης και της φυ­σι­κής και ηθι­κής εξου­θέ­νω­σης των με­τα­να­στών και των προ­σφύ­γων, της πο­λι­τι­κής και επι­χει­ρη­σια­κής ενί­σχυ­σης και ετοι­μό­τη­τας του στρα­τού, της αστυ­νο­μί­ας και της Frontex, της συ­ντρι­βής της ερ­γα­τι­κής τάξης και της εξα­ΰ­λω­σης του κοι­νω­νι­κού κρά­τους, της πα­ρά­δο­σης της παι­δεί­ας και της εκ­παί­δευ­σης στον επι­χει­ρη­μα­τι­κό κόσμο και την κα­πι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­σκο­πία. Αυτός είναι ο… τα­ξι­κός, ευ­ρω­παϊ­κός τρό­πος ζωής για τους πολ­λούς, αν δεν το έχουν κα­τα­λά­βει ακόμη και οι τε­λευ­ταί­οι πε­φτο­συν­νε­φά­κη­δες ει­δι­κά της πάλαι ποτέ πα­νί­σχυ­ρης σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και του… προ­ο­δευ­τι­κού χώρου.

Κακά τα ψέ­μα­τα και ολο­φά­νε­ρα, ο Σχοι­νάς είναι ο κα­τάλ­λη­λος άν­θρω­πος στην κα­τάλ­λη­λη θέση.

Μόνο τα υπο­λει­πό­με­να κον­δύ­λια για την αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή πο­λι­τι­κή της ΕΕ, που θα δια­χει­ρι­στεί ο νέος αντι­πρό­ε­δρος και… προ­στά­της του ευ­ρω­παϊ­κού τρό­που ζωής, έως το 2020, ξε­περ­νούν το 1 δις ευρώ – ενώ στο σύ­νο­λό τους έως το 2024, ανα­μέ­νε­ται να ξε­πε­ρά­σουν τα 4 δις ευρώ, όταν την προ­γραμ­μα­τι­κή πε­ρί­ο­δο 2014-2019, ήταν 3,149 δις ευρώ. Και ας θυ­μη­θού­με επί­σης, ότι ήδη έχουν ξε­κι­νή­σει τα όρ­γα­να για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της προ­γραμ­μα­τι­κής πε­ριό­δου 2021-2027 – πόσα, πότε, προς τα πού και σε ποιους θα κα­τα­λή­ξουν τα Europeanwayoflifebigmoney. Με άλλα λόγια, η αντι­προ­ε­δρία Σχοι­νά θα βρε­θεί να δια­χει­ρί­ζε­ται λεφτά με ουρά. Και για την εκά­στο­τε ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση, σή­με­ρα εκεί­νη της ΝΔ και του Μη­τσο­τά­κη, που κα­λεί­ται να με­τα­τρέ­ψει ορι­σμέ­νες πε­ριο­χές της χώρας σε υπαί­θρια στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης, σαν μια «Γάζα» στα νησιά ή και την Βό­ρεια Ελ­λά­δα. Με το αζη­μί­ω­το, βέ­βαια, και ακο­λου­θώ­ντας την άθλια πο­λι­τι­κή που προ­ε­τοί­μα­σαν, και σε αυτόν τον τομέα, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ΑΝΕΛ με τον Τσί­πρα και τον Καμ­μέ­νο.

Από την άλλη όψη του νο­μί­σμα­τος, όμως, πάντα υπάρ­χει ένας δια­φο­ρε­τι­κός, ευ­ρω­παϊ­κός και πο­λι­τι­κός τρό­πος ζωής στον οποί­ον συ­μπί­πτουν από άλλες αφε­τη­ρί­ες η νέα πρό­ε­δρος της Κο­μι­σιόν, Ούρ­σου­λα φον ντερ Λάιεν και ο ‘Έλ­λη­νας αντι­πρό­ε­δρος της. Η Γερ­μα­νί­δα εκλε­κτή της Μέρ­κελ που σε όλα τα χρό­νια της υπουρ­γι­κής θη­τεί­ας της, είτε στο κρα­τί­διο της Κάτω Σα­ξο­νί­ας είτε στην ομο­σπον­δια­κή κυ­βέρ­νη­ση του Βε­ρο­λί­νου, κα­τη­γο­ρή­θη­κε βά­σι­μα για ευ­νοιο­κρα­τία και νε­πο­τι­σμό για την οι­κο­γέ­νεια και το σόι της, που διο­ρί­ζο­νταν σε κομ­βι­κές υπη­ρε­σια­κές θέ­σεις σε όλα τα υπουρ­γεία και τις υπη­ρε­σί­ες, βρί­σκει τον Διό­σκου­ρο της στον άν­θρω­πο που έχει το­πο­θε­τή­σει τη σύ­ζυ­γο του, επι­κε­φα­λής του γρα­φεί­ου Τύπου στην πο­λι­τι­κή ομάδα του Ευ­ρω­παϊ­κού, Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, της ευ­ρω­παϊ­κής Δε­ξιάς με άλλα λόγια.

Αυτός είναι ο… άλλος Europeanwayoflife που πρε­σβεύ­ει η νέα Κο­μι­σιόν – για τους λί­γους και τους… εκλε­κτούς. Τους, της αρι­στεί­ας και της σε πο­λε­μι­κή πα­ρά­κρου­ση αστι­κής τάξης.

Έγρα­ψα πα­ρά­κρου­ση και νο­μί­ζω ότι αξί­ζει μια κα­τα­λη­κτι­κή μνεία στον με­γά­λο… χα­μέ­νο από την αντι­προ­ε­δρία του Σχοι­νά. Ο Αντώ­νης Σα­μα­ράς θα ήθελε και αν δε­χτού­με τις δη­μο­σιο­γρα­φι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που δια­κι­νή­θη­καν στο ελ­λα­δι­κό ίντερ­νετ, πίεζε να ανα­λά­βει όχι απλά επί­τρο­πος, αλλά αντι­πρό­ε­δρος της Κο­μι­σιόν, με ενι­σχυ­μέ­νο χαρ­το­φυ­λά­κιο, πα­ρα­πλή­σιο με αυτό που ανέ­λα­βε ο πρώην εκ­πρό­σω­πος Τύπου του Γιούν­κερ. Προ­φα­νώς, ση­μαί­νο­ντα ρόλο στην τε­λι­κή επι­κρά­τη­ση του Σχοι­νά δεν έπαι­ξε μόνο η προ­ϋ­πη­ρε­σία του στους δια­δρό­μους των Βρυ­ξελ­λών και του Στρα­σβούρ­γου, αλλά και η στάση του για τις «Πρέ­σπες», που ήταν εκ δια­μέ­τρου αντί­θε­τη με εκεί­νη , που τή­ρη­σε ο εκ Πύλου ακρο­δε­ξιός πρώην πρω­θυ­πουρ­γός του δεύ­τε­ρου μνη­μο­νί­ου. Ας είναι – σε κα­τά­στα­ση πα­ρά­κρου­σης, ο Αντώ­νης ο Σα­μα­ράς θα έχει την ευ­και­ρία να το φυ­σά­ει και να μην κρυώ­νει, επι­στρέ­φο­ντας χο­λω­μέ­νος και εκνευ­ρι­σμέ­νος, στην πο­λι­τι­κή έρημο, από την οποία τον έβγα­λε ο Κω­στά­κης ο Κα­ρα­μαν­λής το 2009, πριν από δέκα ακρι­βώς χρό­νια…

Εκτός, και αν ανοί­ξουν άλλου εί­δους και τύπου ασκοί του Αιό­λου, στην πε­ριο­χή του Μο­σχά­του, όσο ο Μη­τσο­τά­κης θα είναι εγκα­τε­στη­μέ­νος στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου.

Η ιστο­ρία και η εξέ­λι­ξη των πραγ­μά­των θα δεί­ξουν.

rproject.gr/