Το μαθητικό κίνημα απέναντι στην οικολογική καταστροφή!

Το μαθητικό κίνημα απέναντι στην οικολογική καταστροφή!

  • |

Ο αντίκτυπος του διεθνούς κινήματος ενάντια στην κλιματική αλλαγή φαίνεται πώς σιγά σιγά φτάνει και στην Ελλάδα.

Νικόλας Κολυτάς

Την Πα­ρα­σκευή, 20 Σε­πτεμ­βρί­ου, χι­λιά­δες μα­θη­τές από πολλά σχο­λεία της Ατ­τι­κής δια­δή­λω­σαν στο κέ­ντρο της Αθή­νας βρο­ντο­φω­νά­ζο­ντας ότι η νε­ο­λαία είναι πα­ρού­σα και δεν πρό­κει­ται να αφή­σει να συ­νε­χι­στεί το διαρ­κές πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα. Οι δια­δη­λώ­σεις έγι­ναν στο πλαί­σιο των διε­θνών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων για το κλίμα από τις 20 έως τις 27 Σε­πτέμ­βρη.

Μα­θη­τι­κή ζω­ντά­νια

Οι μα­θη­τές απο­τε­λούν ένα πολύ ζω­ντα­νό και αυ­θόρ­μη­το τμήμα της κοι­νω­νί­ας. Τα χρώ­μα­τα, τα πανό, τα έξυ­πνα συν­θή­μα­τα και το πεί­σμα τους να τα βά­λουν με τους ισχυ­ρούς αυτού του πλα­νή­τη, δί­νουν άλλο νόημα και στέλ­νουν ισχυ­ρά μη­νύ­μα­τα σε όλες τις κα­τευ­θύν­σεις. Νε­ο­λαί­οι από σχο­λεία της Αθή­νας συ­γκε­ντρώ­θη­καν στην πλα­τεία Συ­ντάγ­μα­τος υψώ­νο­ντας αυ­το­σχέ­δια χαρ­τό­νια στα οποία είχαν γρά­ψει συν­θή­μα­τα υπέρ της διά­σω­σης του πλα­νή­τη. Πέρα όμως από τα πιο συμ­βο­λι­κά και ποι­η­τι­κά, υπήρ­χαν και συν­θή­μα­τα που στο­χο­ποιού­σαν τις κυ­βερ­νή­σεις και τις πο­λυ­ε­θνι­κές εται­ρεί­ες που αδια­φο­ρούν για την πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κα­τα­στρο­φή.

Οι Μα­θη­τές Ενά­ντια στο Σύ­στη­μα (ΜΕΣ) έχουν ιε­ραρ­χή­σει πολύ ψηλά τη ση­μα­σία της ρι­ζο­σπα­στι­κής οι­κο­λο­γί­ας και των νέων κι­νη­μά­των που γεν­νιού­νται διε­θνώς συν­δέ­ο­ντας τη μάχη ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή με τα αντι­πο­λε­μι­κά αι­τή­μα­τα και τις αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κές διεκ­δι­κή­σεις. Στο νέο τεύ­χος του πε­ριο­δι­κού τους έχουν εκτε­τα­μέ­νη αρ­θρο­γρα­φία για το κλίμα, ενώ και στο camping resist reclaim revolt συ­ζή­τη­σαν πολύ πάνω στις νέες μορ­φές κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων των μα­θη­τών σε όλη την Ευ­ρώ­πη και στο πώς θα κα­τορ­θώ­σουν να φέ­ρουν το ζή­τη­μα και εδώ. Το πανό τους έγρα­φε «Το κέρ­δος κα­τα­στρέ­φει το πε­ρι­βάλ­λον – Όχι στα εξο­ρύ­ξεις – Άμεσα μέτρα προ­στα­σί­ας του πε­ρι­βάλ­λο­ντος».

Πο­λι­τι­κά συν­θή­μα­τα

Η αλή­θεια είναι ότι πα­λιό­τε­ρα ακόμη και συ­στη­μι­κές δυ­νά­μεις, αξιο­ποιού­σαν την οι­κο­λο­γία και τη λε­γό­με­νη «πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη» προ­κει­μέ­νου να προ­σεγ­γί­σουν συ­γκε­κρι­μέ­να ακρο­α­τή­ρια και να δεί­ξουν επι­λε­κτι­κές ευαι­σθη­σί­ες. Το συ­γκε­κρι­μέ­νο κί­νη­μα όμως είναι κάτι που δεί­χνει να τις ξε­περ­νά­ει. Η κα­τά­στα­ση στον πλα­νή­τη με βάση τις προει­δο­ποι­ή­σεις των ει­δι­κών είναι τόσο ορια­κή, που πρέ­πει να παρ­θούν απο­φά­σεις σε κο­ρυ­φαίο επί­πε­δο προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σει η αλό­γι­στη μό­λυν­ση του πε­ρι­βάλ­λο­ντος από τις τε­ρά­στιες βιο­μη­χα­νί­ες. Αυτός είναι και ο λόγος που οι μα­θη­τές πέρα από τα πολύ απλά συν­θή­μα­τα που φώ­να­ζαν όπως «εί­μα­στε η αλ­λα­γή» ή «σώστε τον πλα­νή­τη», χρη­σι­μο­ποί­η­σαν και πολύ πιο στο­χευ­μέ­να τα οποία δε μα­σού­σαν τα λόγια τους.

Στο επί­κε­ντρο της κρι­τι­κής βρέ­θη­καν οι πο­λι­τι­κές που τσα­κί­ζουν το πε­ρι­βάλ­λον καθώς και τα κέρδη των πο­λυ­ε­θνι­κών. «Σή­με­ρα μι­λά­νε οι μα­θη­τές, αλ­λάξ­τε τους νό­μους και τις πο­λι­τι­κές» ήταν ένα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό στο οποίο δεν έχει απά­ντη­ση ούτε η πα­ρού­σα κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ αλλά ούτε και η προη­γού­με­νη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Οι όψι­μες ευαι­σθη­σί­ες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για το πε­ρι­βάλ­λον είναι άκρως υπο­κρι­τι­κές αν σκε­φτεί κα­νείς ότι έχει δώσει σχε­δόν δω­ρε­άν όλη τη δυ­τι­κή Ελ­λά­δα και την Κρήτη σε πο­λυ­ε­θνι­κές εξο­ρυ­κτι­κές εται­ρί­ες. «Δώστε λεφτά για πυ­ρο­προ­στα­σία, όχι για εξο­πλι­σμούς και την αστυ­νο­μία» φώ­να­ζαν οι μα­θη­τές και οι αστυ­νο­μι­κοί του Κυ­ριά­κου Μη­τσο­τά­κη βρί­σκο­νταν σε κάθε γωνία και πα­ρα­τη­ρού­σαν μια όμορ­φη νε­ο­λαι­ί­στι­κη δια­δή­λω­ση να δίνει χρώμα στους δρό­μους της Αθή­νας. Βέ­βαια το σύν­θη­μα που φώ­να­ξαν δυ­να­τά όλοι και όλες προ­κει­μέ­νου να ει­ρω­νευ­τούν την υπο­κρι­τι­κή συ­στη­μι­κή οι­κο­λο­γία, ήταν το φο­βε­ρό «Τα δάση γίναν στά­χτη, η Ανταρ­κτι­κή πα­γά­κια, κι όμως μας λένε πως φταί­ν’ τα κα­λα­μά­κια».

Αι­τί­ες του κι­νή­μα­τος

Το κί­νη­μα αυτό δεν κα­τέ­βη­κε από τον ου­ρα­νό. Είναι το απο­τέ­λε­σμα μιας ευ­ρύ­τε­ρης δυ­να­μι­κής που ξε­δι­πλώ­νε­ται σε όλη την Ευ­ρώ­πη αλλά και διε­θνώς. Πολ­λοί το απο­τυ­πώ­νουν εύ­κο­λα στο πρό­σω­πο της νε­α­ρής Σου­η­δής μα­θή­τριας Γκρέ­τα Τούν­μπεργκ. Άλ­λω­στε για το σύ­στη­μα και τα ελεγ­χό­με­να ΜΜΕ είναι πολύ πιο εύ­κο­λο να ανα­γνω­ρι­στούν με­μο­νω­μέ­νοι «ήρωες» που θα αφο­μοιω­θούν εύ­κο­λα παρά ζω­ντα­νά και μα­χη­τι­κά κι­νή­μα­τα που είναι αδύ­να­τον να ελεγ­χθούν. Κι όμως, η Τούν­μπεργκ ήταν απλώς το έναυ­σμα ή η αφορ­μή για να ξε­ση­κω­θούν οι μα­θη­τές για ένα υπαρ­κτό πρό­βλη­μα. Η διε­θνής επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα κρού­ει τον κώ­δω­να του κιν­δύ­νου ότι ο πλα­νή­της έχει φτά­σει σε τέλμα. Σε αυτόν τον πλα­νή­τη όμως θα κλη­θούν να ζή­σουν τις επό­με­νες δε­κα­ε­τί­ες οι νέες γε­νιές.

Το ζή­τη­μα της κλι­μα­τι­κής αλ­λα­γής επο­μέ­νως είναι κάτι που αφορά τη νε­ο­λαία. Είναι ένα ζή­τη­μα ζωής και όχι μια επι­λε­κτι­κή ευαι­σθη­σία που μπο­ρεί να κα­λυ­φθεί απλώς με ανα­κύ­κλω­ση. Αυτός είναι ο λόγος που αυτό το κί­νη­μα ανα­πτύσ­σει έναν έντο­νο ρι­ζο­σπα­στι­σμό που έρ­χε­ται σε σύ­γκρου­ση με τους ισχυ­ρούς του πλα­νή­τη. Βλέ­πο­ντας ένας έφη­βος τον Τραμπ και τον Μπολ­σο­νά­ρο να αδια­φο­ρούν για την κα­τά­στα­ση του πλα­νή­τη, δε θέλει απλώς να τους ει­ρω­νευ­τεί, θέλει να αγω­νι­στεί ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές τους. Το σύν­θη­μα «Μία μόνο λύση η γη για να σωθεί, να αλ­λά­ξου­με το σύ­στη­μα που τη δο­λο­φο­νεί», δεν ακού­γε­ται αρ­κε­τά φι­λι­κό και ακίν­δυ­νο στα αυτιά του Μη­τσο­τά­κη ή οποιου­δή­πο­τε Ευ­ρω­παί­ου και μη πο­λι­τι­κού. Γι’ αυτό και πολ­λοί από αυ­τούς στά­θη­καν από την πρώτη στιγ­μή απέ­να­ντί στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις ή υιο­θέ­τη­σαν μια πιο με­σο­βέ­ζι­κη ρη­το­ρι­κή του τύπου «σας κα­τα­λα­βαί­νου­με αλλά μην το πα­ρα­τρα­βά­τε».

Ορ­γά­νω­ση και προ­ο­πτι­κή

Εμείς ισχυ­ρι­ζό­μα­στε ότι η νε­ο­λαί­οι που αντι­στέ­κο­νται πρέ­πει να το πα­ρα­τρα­βή­ξουν. Πρέ­πει να συ­γκρο­τή­σουν ένα μα­ζι­κό, εξω­στρε­φές και ρι­ζο­σπα­στι­κό οι­κο­λο­γι­κό κί­νη­μα που στην ατζέ­ντα του θα έχει τα αι­τή­μα­τα ενά­ντια στα κέρδη, τις κα­τα­στρο­φι­κές επεν­δύ­σεις και τον πό­λε­μο. Στην Ελ­λά­δα υπάρ­χει ένα πρό­σθε­τος λόγος αφύ­πνι­σης και κι­νη­το­ποί­η­σης. Τόσο η προη­γού­με­νη όσο και η τω­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση έχουν πα­ρα­χω­ρή­σει με­γά­λα κομ­μά­τια της δυ­τι­κής Ελ­λά­δας και της Κρή­της σε εξο­ρυ­κτι­κές εται­ρεί­ες – κο­λοσ­σούς για έρευ­να και εκ­με­τάλ­λευ­ση. Πρό­κει­ται για ένα τε­ρά­στιο πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό έγκλη­μα το οποίο δε χω­ρά­ει στις οι­κο­λο­γι­κές ευαι­σθη­σί­ες ούτε της ΝΔ, ούτε του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Οι συ­νέ­πειες αυτών των συμ­βά­σε­ων μπο­ρούν να απο­βούν κα­θο­ρι­στι­κές για το μέλ­λον και τη ζωή των κα­τοί­κων των πε­ριο­χών αυτών. Χρειά­ζε­ται συ­νε­πώς η σύν­δε­ση μαζί τους και η με­τα­φο­ρά των αι­τη­μά­των τους στα με­γά­λα αστι­κά κέ­ντρα, εκεί που βρί­σκο­νται τα κέ­ντρα λή­ψε­ως των απο­φά­σε­ων.

Οι μα­θη­τές, στην κι­νη­το­ποί­η­σή τους την Πα­ρα­σκευή 20 Σε­πτέμ­βρη έδει­ξαν να αντι­λαμ­βά­νο­νται όλα τα πα­ρα­πά­νω. Συν­θή­μα­τα όπως «Στην Κρήτη και το Ιόνιο θέ­λουν εξο­ρύ­ξεις, πα­λεύ­ου­με ενά­ντια σ’ αυτές τις επεν­δύ­σεις» και «Οι εξο­ρύ­ξεις σας δο­λο­φο­νούν τη φύση, εμείς δε θα αφή­σου­με αυτή τη γη να σβή­σει», δεί­χνουν την κα­τεύ­θυν­σή τους. Είναι πολύ ση­μα­ντι­κό να υπάρ­ξει ένας συ­ντο­νι­σμός των επι­μέ­ρους πρω­το­βου­λιών ενά­ντια στις εξο­ρύ­ξεις με το ορ­γα­νω­μέ­νο μα­θη­τι­κό κί­νη­μα που βγαί­νει στο δρόμο ενά­ντια στην κλι­μα­τι­κή αλ­λα­γή. Μόνο έτσι θα οι­κο­δο­μη­θεί ένα κί­νη­μα που θα συν­δυά­ζει τη μα­ζι­κό­τη­τα, την ενό­τη­τα και το ρι­ζο­σπα­στι­σμό. Ένα κί­νη­μα που θα βάλει φρένο στα σχέ­διά τους για συ­νέ­χι­ση των πο­λι­τι­κών και των επι­χει­ρη­μα­τι­κών πρω­το­βου­λιών που κα­τα­στρέ­φουν το πε­ρι­βάλ­λον και γε­μί­ζουν τις τσέ­πες των κα­πι­τα­λι­στών. Το στοί­χη­μα είναι με­γά­λο, όμως πρέ­πει να το κερ­δί­σου­με. Οι μα­θη­τές πά­ντως, δεί­χνουν απο­φα­σι­σμέ­νοι…

//rproject.gr/