Τα νέα αντιπροσφυγικά μέτρα και η ανάγκη απάντησης

Τα νέα αντιπροσφυγικά μέτρα και η ανάγκη απάντησης

  • |

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρέθηκε για μια φορά ακόμη το προσφυγικό ζήτημα.

Οι πρό­σφυ­γες συ­νε­χί­ζουν να ζουν κάτω από άθλιες συν­θή­κες, χωρίς επαρ­κή μέ­ρι­μνα και με έλ­λει­ψη σε­βα­σμού σε στοι­χειώ­δη δι­καιώ­μα­τά τους. Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ όχι μόνο συ­νε­χί­ζει, αλλά εντεί­νει τις πο­λι­τι­κές των προ­κα­τό­χων της, ενι­σχύ­ο­ντας τις απω­θή­σεις, την κα­τα­στο­λή και τις επα­να­προ­ω­θή­σεις.

Νικόλας Κολυτάς

Απω­θή­σεις και κα­τα­στο­λή

Οι βα­σι­κές κα­τευ­θύν­σεις για το προ­σφυ­γι­κό σκια­γρα­φή­θη­καν στο ΚΥΣΕΑ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στα τέλη Αυ­γού­στου με την πα­ρου­σία του πρω­θυ­πουρ­γού. Πρό­κει­ται για εφτά μέτρα τα οποία απο­τυ­πώ­νουν με τον πιο ξε­κά­θα­ρο τρόπο την έντο­νη αντι­προ­σφυ­γι­κή πο­λι­τι­κή που υπο­σχό­ταν ήδη προ­ε­κλο­γι­κά η ΝΔ. Κα­ταρ­χήν απο­φα­σί­στη­κε η «απο­συμ­φό­ρη­ση των νη­σιών με με­τα­φο­ρά με­τα­να­στών/προ­σφύ­γων σε ήδη υφι­στά­με­νες δομές της εν­δο­χώ­ρας». Πέρα όμως από την εξαγ­γε­λία κα­νείς δεν ανέ­φε­ρε το πώς θα γίνει αυτή η με­τα­φο­ρά, πώς θα γίνει η δια­λο­γή των προ­σφύ­γων, τι συν­θή­κες υπάρ­χουν εκεί που θα τους με­τα­φέ­ρουν. Πρό­κει­ται πε­ρί­που για 1.500 πρό­σφυ­γες οι οποί­οι με­τα­φέρ­θη­καν από τη Μόρια σε ήδη γε­μά­τες δομές στο Κιλ­κίς. Απο­τέ­λε­σμα είναι να έχουν στη­θεί αντί­σκη­να από τα Ηνω­μέ­να Έθνη, τα οποία σε καμία πε­ρί­πτω­ση δεν είναι επαρ­κή για τις δυ­σμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στη βό­ρεια Ελ­λά­δα το χει­μώ­να.

Ένα άλλο μέτρο, το οποίο πα­ρου­σιά­ζει επί­σης αρ­νη­τι­κό εν­δια­φέ­ρον, είναι αυτό το οποίο εντεί­νει τόσο την πρό­λη­ψη με σκοπό την απώ­θη­ση όσο και την κα­τα­στο­λή με σκοπό την πει­θάρ­χη­ση. Το ΚΥΣΕΑ δια­τυ­μπά­νι­σε ότι θα αυ­ξη­θεί η επι­τή­ρη­ση στα σύ­νο­ρα σε συ­νερ­γα­σία τόσο με τη FRONTEX όσο και με το NATO. Η ΝΔ παίρ­νει, λοι­πόν, την έτοι­μη συ­ντα­γή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και την εξε­λίσ­σει ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο, δη­μιουρ­γώ­ντας το Εθνι­κό Σύ­στη­μα Ολο­κλη­ρω­μέ­νης Θα­λάσ­σιας Επι­τή­ρη­σης (ΕΣΟΘΕ), ένα σύ­στη­μα προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 50 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ που δια­συν­δέ­ει τα συ­στή­μα­τα επι­τή­ρη­σης του Λι­με­νι­κού Σώ­μα­τος και των Ενό­πλων Δυ­νά­με­ων, μέσω της χρή­σης των νέων τε­χνο­λο­γιών («απλές» και θερ­μι­κές κά­με­ρες, drones κλπ). Με άλλα λόγια το Αι­γαίο και ο Έβρος θα με­τα­τρα­πούν σε μια άκρως κο­στο­βό­ρα και επι­τη­ρού­με­νη ζώνη, προ­κει­μέ­νου να απω­θού­νται οι βάρ­κες των προ­σφύ­γων στο όνομα της «ευ­ρω­παϊ­κής ασφά­λειας».

Την ίδια στιγ­μή απο­φα­σί­στη­κε η άμεση προ­μή­θεια 10 νέων ευ­έ­λι­κτων μι­κρών σκα­φών για τα­χύ­τα­τη αντί­δρα­ση σε πε­ρί­πτω­ση εντο­πι­σμού κι­νή­σε­ων με­τα­φο­ράς με­τα­να­στών/προ­σφύ­γων από κυ­κλώ­μα­τα δια­κί­νη­σης, που εκ­κι­νούν από τα τουρ­κι­κά πα­ρά­λια προς τα ελ­λη­νι­κά νησιά. Το τι ακρι­βώς θα κά­νουν αυτά τα μικρά νέα ευ­έ­λι­κτα σκάφη δεν το γνω­ρί­ζει κα­νείς. Πά­ντως δεν έχει πε­ρά­σει πολύ και­ρός από το βί­ντεο που είχε βγει στη δη­μο­σιό­τη­τα, το οποίο απει­κό­νι­ζε σκά­φος του λι­με­νι­κού να απω­θεί μια βάρκα γε­μά­τη πρό­σφυ­γες. Πρό­σφυ­γες που, απ’ ό,τι φαί­νε­ται, από τη μια μεριά θα είναι αντι­μέ­τω­ποι με του δια­κι­νη­τές που τους έχουν πάρει όλα τους τα λεφτά για να πε­ρά­σουν απέ­να­ντι με μια σάπια βάρκα και από την άλλη πά­νο­πλους «ρό­μπο­κοπ» που θα τους αντι­με­τω­πί­ζουν σαν εγκλη­μα­τί­ες. Αυτός είναι ο αν­θρω­πι­σμός της ΕΕ σή­με­ρα, με τον οποίο συμ­βά­δι­σε πο­λι­τι­κά επί τέσ­σε­ρα χρό­νια ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και τώρα συ­νε­χί­ζει η ΝΔ του Μη­τσο­τά­κη.

 

Αλ­λα­γές στη χο­ρή­γη­ση ασύ­λου

Το πιο κομ­βι­κό μέτρο που λαμ­βά­νει σε θε­σμι­κό επί­πε­δο η κυ­βέρ­νη­ση αφορά την αλ­λα­γή της δια­δι­κα­σί­ας χο­ρή­γη­σης ασύ­λου. Στην ουσία το ΚΥΣΕΑ απο­φά­σι­σε την κα­τάρ­γη­ση του δεύ­τε­ρου βαθ­μού εξέ­τα­σης προ­σφυ­γών. Αυτό ση­μαί­νει ότι σε πε­ρί­πτω­ση απόρ­ρι­ψης της αί­τη­σης χο­ρή­γη­σης ασύ­λου, θα προ­χω­ρά άμεσα η δια­δι­κα­σία επι­στρο­φής του αι­τού­ντος στη χώρα από την οποία προ­ήλ­θε. Με αυτό τον τρόπο η ΝΔ επι­διώ­κει την αύ­ξη­ση των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων με μια από­φα­ση που στε­ρεί από τους πρό­σφυ­γες το δι­καί­ω­μα μιας δεύ­τε­ρης ακρό­α­σης. Στο πα­ρελ­θόν είχε υπάρ­ξει πλη­θώ­ρα κα­ταγ­γε­λιών αν­θρώ­πων που τε­λεί­ως αυ­θαί­ρε­τα δεν τους ανα­γνω­ρι­ζό­ταν το κα­θε­στώς του πρό­σφυ­γα. Αντι­λαμ­βά­νε­ται εύ­κο­λα κα­νείς τι πρό­κει­ται να συμ­βεί με το νέο πλαί­σιο χο­ρή­γη­σης ασύ­λου το οποίο δίνει τη δυ­να­τό­τη­τα άμε­σων επα­να­προ­ω­θή­σε­ων και επι­τα­χύ­νει τις δια­δι­κα­σί­ες απο­μά­κρυν­σης αν­θρώ­πων, που μπο­ρεί να είναι θύ­μα­τα πο­λέ­μου, φτώ­χειας και αντι­δη­μο­κρα­τι­κών κα­θε­στώ­των.

Όλα τα πα­ρα­πά­νω, βέ­βαια, το ΚΥΣΕΑ διε­μή­νυ­σε ότι θα γί­νουν με σε­βα­σμό στο κοι­νο­τι­κό κε­κτη­μέ­νο και την πλήρη εφαρ­μο­γή της Κοι­νής Δή­λω­σης Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης-Τουρ­κί­ας, την οποία υπέ­γρα­ψε η κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Πρό­κει­ται για ένα ξε­κά­θα­ρο πο­λι­τι­κό θέ­α­τρο σκιών στις πλά­τες των προ­σφύ­γων. Η στρό­φιγ­γα απο­δο­χής προ­σφυ­γι­κών ροών θα ανοί­γει και θα κλεί­νει ανά­λο­γα με το τι ανά­γκες ερ­γα­τι­κού δυ­να­μι­κού έχουν τα κράτη της ΕΕ. Όσοι δεν πε­τυ­χαί­νουν τη στρό­φιγ­γα ανοι­χτή, μάλ­λον θα πρέ­πει να επι­στρέ­ψουν στη βία του ιμπε­ρια­λι­σμού, της φτώ­χειας και των δι­κτα­το­ριών. Σε αυτό το πλαί­σιο απο­φα­σί­στη­κε η αύ­ξη­ση των ελέγ­χων της αστυ­νο­μί­ας σε νησιά και ηπει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα για τον εντο­πι­σμό προ­σώ­πων που είχαν αι­τη­θεί τη χο­ρή­γη­ση ασύ­λου, αλλά η αί­τη­σή τους απορ­ρί­φθη­κε από τα δι­κα­στή­ρια με σκοπό την άμεση επα­να­προ­ώ­θη­ση. Η αστυ­νο­μία, μά­λι­στα, έχει εντο­πί­σει ήδη 1.000 πρό­σω­πα των οποί­ων δρο­μο­λο­γεί­ται η επι­στρο­φή τους.

Πρό­σφυ­γες και κί­νη­μα

Απ’ ό,τι φαί­νε­ται η πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης στο προ­σφυ­γι­κό απο­τυ­πώ­νε­ται στο τρί­πτυ­χο απώ­θη­ση-κα­τα­στο­λή-επα­να­προ­ώ­θη­ση. Η FRONTEX και το NATO θα διώ­χνουν τις βάρ­κες, η αστυ­νο­μία θα κα­τα­στέλ­λει ακόμη και ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα, όπως αυτά στη Μόρια που εξε­γέρ­θη­καν ζη­τώ­ντας να με­τα­φερ­θούν σε αξιο­πρε­πείς δομές, και οι επι­τρο­πές ασύ­λου με μια υπο­γρα­φή θα κα­θο­ρί­ζουν τη ζωή χι­λιά­δων αν­θρώ­πων που έχουν βιώ­σει την προ­σφυ­γιά και την εξα­θλί­ω­ση.

Όλα αυτά που ετοι­μά­ζε­ται να κάνει η ΝΔ του Μη­τσο­τά­κη είναι μια κλι­μά­κω­ση μεν, αλλά και συ­νέ­χεια δε της πο­λι­τι­κής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στο με­τα­να­στευ­τι­κό/προ­σφυ­γι­κό.  Η αθλιό­τη­τα στη Μόρια, η αγριό­τη­τα της υπό­θε­σης «ασυ­νό­δευ­τα παι­διά», ο εγκλω­βι­σμός στα ρα­τσι­στι­κά όρια της συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας, δεν αφή­νουν πε­ρι­θώ­ρια για αυ­τα­πά­τες. Όπως άλ­λω­στε δή­λω­σε και ο πρώην κυ­βερ­νη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Γα­βρι­ήλ Σα­κελ­λα­ρί­δης «οι ευ­θύ­νες είναι βα­ριές και δεν πα­ρα­γρά­φο­νται».

Απέ­να­ντι σε όλα τα πα­ρα­πά­νω το αντι­ρα­τσι­στι­κό-αντι­φα­σι­στι­κό-αντι­πο­λε­μι­κό κί­νη­μα πρέ­πει να χτι­στεί σε νέα βάση. Στις νέες συν­θή­κες που δη­μιουρ­γού­νται απαι­τεί­ται με­γα­λύ­τε­ρη σύν­δε­ση με τους πρό­σφυ­γες και τα αι­τή­μα­τά τους στα στρα­τό­πε­δα, καθώς και επα­να­φο­ρά του ζη­τή­μα­τος στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή ατζέ­ντα του κι­νή­μα­τος και της Αρι­στε­ράς. Πρέ­πει να παρ­θούν πρω­το­βου­λί­ες άμεσα, πριν να είναι πλέον αργά.

/rproject.gr/