Α. Τριαναταφυλλίδης: Υποψήφιος για μεταγραφή στη ΝΔ του Μητσοτάκη

Α. Τριαναταφυλλίδης: Υποψήφιος για μεταγραφή στη ΝΔ του Μητσοτάκη

  • |

Ο ένας (Ν. Μανιός) μας είπε να μην κάνουμε έτσι για ακόμη μια περικοπή των συντάξεων. Ο άλλος (Ν. Αθανασίου), να ζητήσουμε «συγνώμη» από το δίδυμο Σημίτη-Γιαννίτση. Και ήρθε και ο τρίτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Α. Τριανταφυλλίδης, να προτείνει κάτι που θα κάνει τον Κυριάκο, να τον καλοβλέπει ως μεταγραφή, τώρα που θέλει να μαζέψει όλα τα νεοφιλελεύθερα «μπουμπούκια» στη ΝΔ: την επιβολή διδάκτρων στα δημόσια σχολεία!!

Μέσα από τις στή­λες της ΑΥΓΗΣ, ο βου­λευ­τής-που είχε ξε­χω­ρί­σει το κρί­σι­μο διά­στη­μα του κα­λο­και­ριού, για τη μα­χη­τι­κή υπε­ρά­σπι­ση της «κω­λο­τού­μπας» Τσί­πρα- κα­τα­θέ­τει τις προ­τά­σεις του για το δη­μό­σιο σχο­λείο, ενι­σχύ­ο­ντας το μέ­τω­πο κατά του «αρι­στε­ρού λαϊ­κι­σμού», που επι­μέ­νει στο «ανα­χρο­νι­στι­κό» αί­τη­μα για δη­μό­σια και δω­ρε­άν παι­δεία.

Από όλα έχει το σχέ­διο του Τρια­ντα­φυλ­λί­δη. Την «επα­να­ξιο­λό­γη­ση από μη­δε­νι­κή βάση του τρό­που επι­λο­γής, μέσω ΑΣΕΠ, δα­σκά­λων – κα­θη­γη­τών που επε­λέ­γη­σαν πριν από 15 χρό­νια» (γιατί όχι και απο­λύ­σεις των «τε­μπέ­λη­δων» που θα έλεγε και το Πο­τά­μι ή ο Λε­βέ­ντης;), αν­θρω­πο­φα­γία, αμεί­λι­κτο αντα­γω­νι­σμό και υιο­θέ­τη­ση του αντι­δρα­στι­κού σχή­μα­τος περί κοι­νω­νί­ας των «αρί­στων»: «Συ­νε­χής, διαρ­κής, συ­νο­λι­κή αξιο­λό­γη­ση με αντι­κει­με­νι­κά κρι­τή­ρια από όλους, με όλους, για όλους ανά έτος»(…), «Ίδρυ­ση και λει­τουρ­γία 13 πε­ρι­φε­ρεια­κών σχο­λών (Π.Σ.) δη­μιουρ­γί­ας και ανά­δει­ξης εκ­παι­δευ­τι­κών, με συμ­με­το­χή στα έξοδα λει­τουρ­γί­ας τους από τους ίδιους τους υπο­ψή­φιους εκ­παι­δευ­τι­κούς (…), που ξε­χώ­ρι­σαν και απο­φοί­τη­σαν επι­τυ­χώς από τις 13 Π.Σ. και επο­μέ­νως διο­ρί­ζο­νται στα σχο­λεία, ως αρι­στείς του κλά­δου τους, θα ανα­λά­βουν την υλο­ποί­η­ση των νέων ανα­λυ­τι­κών προ­γραμ­μά­των».

Και φυ­σι­κά, το «ευ­έ­λι­κτο σχο­λείο» του, θα έχει μια κά­ποια «έξυ­πνη» χρη­μα­το­δό­τη­ση από τους γο­νείς και «κί­νη­τρα από­δο­σης» για τους κα­θη­γη­τές, όπως κάθε επι­χεί­ρη­ση που σέ­βε­ται τον εαυτό της: Για πα­ρά­δειγ­μα, κάθε τμήμα των 25 μα­θη­τών Χ 60 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο (από 0 ευρώ για την άνερ­γη – άπορη οι­κο­γέ­νεια μέχρι 120 ευρώ για την εύ­πο­ρη οι­κο­γέ­νεια) απο­δί­δει 15.000 ευρώ τον χρόνο. Επι­βά­ρυν­ση για κάθε μα­θη­τή /οι­κο­γέ­νεια η μέση κα­τα­βο­λή των 60 ευρώ Χ 10 μήνες = 600 ευρώ τον χρόνο. Οι δύο κα­θη­γη­τές αρι­στείς που ανα­λαμ­βά­νουν και διεκ­πε­ραιώ­νουν τις 40 ώρες λαμ­βά­νουν το bonus των 600 ευρώ τον μήνα ο κα­θέ­νας, ήτοι 6.000 ευρώ τον χρόνο. Τα ενα­πο­μεί­να­ντα 3.000 ευρώ αξιο­ποιού­νται για τη φρο­ντί­δα υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής, επο­πτι­κού υλι­κού, βι­βλιο­γρα­φί­ας κ.λπ.

Αυτές είναι οι δια­βό­η­τες «πλα­τιές» συμ­μα­χί­ες του «ανοι­χτού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ» που πο­ρεύ­ε­ται με πρό­γραμ­μα την επέ­κτα­ση της φτώ­χειας και το επι­θε­τι­κό ξε­πού­λη­μα του δη­μό­σιου πλού­του. Κρυ­φο­δε­ξιού­λη­δες πα­ρα­γο­ντί­σκοι, σαν τον Τρια­ντα­φυλ­λί­δη και τό­σους άλ­λους/ες, που κα­βά­λη­σαν το άρμα του χυ­δαί­ου κυ­βερ­νη­τι­σμού. Αυτά είναι τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πο­λι­τι­κής και ιδε­ο­λο­γι­κής με­τάλ­λα­ξης του νε­ο­μνη­μο­νια­κού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Κάθε μέρα τα στε­λέ­χη του συ­να­γω­νί­ζο­νται στην κυ­νι­κή προ­πα­γάν­δι­ση (και υλο­ποί­η­ση) νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων πο­λι­τι­κών, που προ­σπα­θούν να τις «που­λή­σουν» ως δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κές τομές». Το καύ­σι­μο της ανο­χής του κό­σμου όμως, τε­λειώ­νει. Και η φθορά του θιά­σου Τσί­πρα-Καμ­μέ­νου, έχει χτυ­πή­σει ήδη την πόρτα του Μα­ξί­μου.