Εξώδικη πρόσκληση της ΕΕΚΕ για γνωστοποίηση των προϊόντων αθέμιτης κερδοφορίας

Εξώδικη πρόσκληση της ΕΕΚΕ για γνωστοποίηση των προϊόντων αθέμιτης κερδοφορίας

  • |

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με επιφύλαξη δικαιωμάτων
Της ένωσης καταναλωτών – σωματείου με την επωνυμία «Ένωση
Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος» (Ε.Ε.Κ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός
Ιουλιανού αρ. 28, με Α.Φ.Μ. 998193188 όπως εκπροσωπείται νόμιμα
Προς
Την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), που εδρεύει
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οδός Κάνιγγος, αρ. 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Διοικητή αυτής
Κοινοποιούμενη προς :
Τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κων/νο Σκρέκα, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα,
οδός Νίκης, αρ. 5-7
****************************************
1. Αποτελούμε νόμιμα συστημένη και πιστοποιημένη ένωση καταναλωτών
του άρθρ. 10 Ν. 2251/1994, ιδρυθείσα ήδη από το 2009. αρχές Η ίδρυση της Ένωσης
Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) αποτελεί πρωτοβουλία των
συνδικαλιστικών στελεχών της χώρας και αποσκοπεί να συμβάλλει στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των καταναλωτών. Τα ιδρυτικά μέλη της
ΕΕΚΕ εκκίνησαν από τη διαπίστωση ότι το βιοτικό επίπεδο και η ποιότητα ζωής των
καταναλωτών δεν εξαρτώνται μόνο από το εισόδημά τους όσο και αν αυτό αποτελεί
τη θεμελιακή βάση τους. Εξαρτάται, επίσης, από τις τιμές των προϊόντων και των
υπηρεσιών σε σχέση με την ποιότητά τους, την ίδια την ποιότητα, ασφάλεια και
υγιεινή τους, την αγοροπωλησία και την παροχή τους μέσω διάφανων συναλλαγών
και δίχως την ύπαρξη καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών. Αντ’
αυτών, οι αγορές λειτουργούν με όρους κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας, εξαπάτησης
του καταναλωτή και καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών. Το
κύριο μέσο που διαθέτουμε στην πάλη μας για την τιθάσευση των τιμών, τη βελτίωση
της ποιότητας, τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων και
Σελίδα 2 από 6
υπηρεσιών, τον έλεγχο της κερδοσκοπίας, αισχροκέρδειας καθώς και των
καταχρηστικών πρακτικών των επιχειρήσεων είναι η στοχευμένη κατεύθυνση της
τεράστιας αγοραστικής δύναμης που αθροιστικά συγκροτούν τα χαμηλά εισοδήματά
μας και οι μισθοί επιβίωσης που παίρνουμε προς εκείνα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που είναι φθηνές και ποιοτικές.
2.Δυνάμει του άρθρ. 10 παρ.1 Ν. 2251/1994 «Οι ενώσεις καταναλωτών έχουν
αποκλειστικό σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του
καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία
προβλέπεται η εκπροσώπηση αυτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους
καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές
αγωγές κατά τις διατάξεις του παρόντος»
3. Περαιτέρω, με το από 2-11-2023 Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ανακοινώσατε τα εξής: «Το ανώτατο
πρόστιμο, ύψους 1.000.000 ευρώ για κάθε μια από τις δύο πολυεθνικές εταιρείες, για
τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τη Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς
(ΔΙΜΕΑ), επέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.
Τα πρόστιμα αφορούν την παραβίαση του άρθρου 54 του ν. 5045/29-07-2023,
σχετικά με την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται:
• Πρόστιμο 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία «ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
• Πρόστιμο 1.000.000 ευρώ στην εταιρεία «ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS AE».
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Έχουμε ξεκαθαρίσει σε
όλους τους τόνους και προς κάθε κατεύθυνση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.
Είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τον νόμο ώστε να αποτρέψουμε την
αισχροκέρδεια και να τονώσουμε τον υγιή ανταγωνισμό, προς όφελος της ελληνικής
οικογένειας. Πρέπει όλοι να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και τη
δυσκολία των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε βασικά καταναλωτικά είδη. Η
αντιμετώπιση του πληθωρισμού και, ιδιαίτερα του πληθωρισμού της απληστίας, είναι
πρωτίστως θέμα κοινωνικής ευθύνης αλλά και διασφάλισης της συνοχής της κοινωνίας.
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται χωρίς δισταγμό. Η μάχη με
την ακρίβεια είναι συνεχής και διαρκής. Δεν εφησυχάζουμε».
Σελίδα 3 από 6
Το άρθρο 54 Ν. 5045/2023 (ΦΕΚ Α 136/29.7.2023) «Ενίσχυση του
εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» ορίζει τα εξής:
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η Δεκεμβρίου 2023,
απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή
την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή,
τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την
ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων,
ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων,
όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο
μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021.
2……….
3. Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των
παρ. 1 και 2 ορίζονται:
α) η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
β) η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), και
γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου των Περιφερειών.
4. Οι αρχές της παρ. 3 δύνανται να: α) έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία,
δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε
πιθανολογούμενης παράβασης,
β) διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή
μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να
παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να
λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,
γ) διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που
απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,
δ) αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά
περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που
ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον
αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το
αντικείμενο του ελέγχου.
Σελίδα 4 από 6
5. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου της παρ. 3,
επιβάλλονται εις βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει τις απαγορεύσεις των παρ. 1 και 2
ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:
α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση
εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την
παράλειψή της στο μέλλον,
β) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 13α του ν.
2251/1994 (Α’ 191).
6………..
7. ……………….
8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να καθορίζεται ανώτατη τιμή
πώλησης στους καταναλωτές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της παρ. 1.
Το άρθρο 13α παρ. 5 Ν. 2251/1994 ορίζει τα εξής: «5. Περίληψη των
αποφάσεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων,
δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο μέσο και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, εφόσον το ύψος του προστίμου είναι μεγαλύτερο
από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου σε
περίπτωση υποτροπής. Η περίληψη περιλαμβάνει ιδίως την επωνυμία ή το
ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν
πρόστιμο».
4. Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική προστασία
των καταναλωτών αλλά και τήρηση των ανωτέρω νομικών διατάξεων, δοθέντος ότι
ναι μεν ανακοινώσατε ότι επιβλήθηκαν πρόστιμα στις προαναφερόμενες εταιρείες για
παραβίαση του άρθρου 54 παρ.1 Ν. 5045/2023, πλην όμως ουδόλως προκύπτει από
την ανακοίνωσή σας η περιγραφή της παράβασης με την έννοια του άρθρ. 13α παρ.5
Ν. 2251/1994 ήτοι για ποια συγκεκριμένα προϊόντα των εταιρειών αυτών
εντοπίσθηκε η παράβαση καθώς επίσης αν αυτά αποτελούν προϊόντα πρώτης ανάγκης
για τους καταναλωτές, για πόσο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε από τους ελεγκτές
της ΔΙΜΕΑ ότι υπήρξε η παραβίαση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, αν
επιβλήθηκε παράλληλα και σύσταση για συμμόρφωση των εταιρειών εντός
Σελίδα 5 από 6
συγκεκριμένης προθεσμίας και αν αυτές συμμορφώθηκαν και τέλος αν ο Υπουργός
Ανάπτυξης προτίθεται να εκδώσει την απόφαση της παρ. 8 του άρθρ. 54 Ν.
5045/2023,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όπως ανακοινώσετε δημοσίως τα προϊόντα των
εταιρειών ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» και «ΕΛΑΪΣ
UNILEVER HELLAS AE» επί των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση του άρθρ. 54
παρ.1 Ν. 5045/2023 και επιβλήθηκε το σχετικό πρόστιμο, κατ’είδος, κωδικό
προϊόντος, επωνυμία και γενικά κατά οποιοδήποτε προσδιοριστικό στοιχείο, έτσι
ώστε να προκύψει η περιγραφή της παράβασης που απαιτεί το άρθρ. 13α παρ.5 Ν.
2251/1994 και να υπάρξει ακριβής και ορθή ενημέρωση των δοκιμαζόμενων από την
ακρίβεια καταναλωτών και των καταναλωτικών οργανώσεών τους.
Επίσης ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όπως μας ενημερώσετε, με έγγραφό σας ή
ακόμα και δημοσίως, για τα εξής:
i) Επί πόσο χρονικό διάστημα οι ως άνω εταιρείες παραβίασαν τη διάταξη του
άρθρ. 54 παρ.1 Ν. 5045/2023;
ii) Στην απόφαση επιβολής του προστίμου, επιβλήθηκε από εσάς και η
σύσταση, ως διοικητική ποινή, του άρθρ. 54 παρ. 5 Ν. 5045/2023, με σκοπό την
παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την
απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον;
iii) Προτίθεται ο Υπουργός Ανάπτυξης να εκδώσει την προβλεπόμενη στην
παρ. 8 του άρθρ. 54 Ν. 5045/2023 Υπουργική Απόφαση με την οποία να καθορίζει
ανώτατη τιμή πώλησης προϊόντος ή παροχής οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι
απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση,
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και
από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως
πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών
παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων και πότε;
iv) Τα προϊόντα των ως άνω εταιρειών τα οποία ελέγχθηκαν από τις υπηρεσίες
της ΔΙΜΕΑ, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων που οι εταιρείες αυτές
τυχόν έστειλαν, ως έγγραφες δεσμεύσεις υπό την έννοια της Υ.Α. 92568/10-10-2023
«Προϊόντα για τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα επισήμανσης περί συμμετοχής στην
πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» και καθορισμός της διαδικασίας αποστολής και
διαχείρισης των έγγραφων δεσμεύσεων, της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων και
άλλων λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161)» και

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος