Οι επισφαλείς προοπτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Οι επισφαλείς προοπτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη

  • |

Είναι γνωστό ότι ο σχεδιασμός του επιτελείου του Μητσοτάκη ήταν να καταφύγει, μόλις μια «χαλάρωση» της πανδημίας θα το επέτρεπε, σε εκλογές με στόχο μια καταγραφή άνετης πολιτικής υπεροχής της ΝΔ.

Αυτό θα έδινε τη δυ­να­τό­τη­τα να ξε­πε­ρα­στεί το «εμπό­διο» της απλής ανα­λο­γι­κής, με την άμεση κα­τα­φυ­γή σε νέες κάλ­πες, με το σύ­στη­μα της ενι­σχυ­μέ­νης ανα­λο­γι­κής και το σχη­μα­τι­σμό μιας και­νούρ­γιας αυ­το­δύ­να­μης κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ. Με ορί­ζο­ντα μια πρό­σθε­τη τε­τρα­ε­τία, όπου θα κυ­ριαρ­χεί η δυ­να­τό­τη­τα δια­νο­μής των κον­δυ­λί­ων των ευ­ρω­παϊ­κών ενι­σχύ­σε­ων, αλλά και οι ευ­κο­λό­τε­ρες συν­θή­κες της χι­λιο­τρα­γου­δι­σμέ­νης «ανά­καμ­ψης», η οποία μά­λι­στα ανα­μέ­νε­ται να πάρει, τάχα, εκρη­κτι­κές δια­στά­σεις (σε­νά­ριο «ρι­μπά­ουντ», μετά τη βύ­θι­ση στα χα­μη­λά του 2020). 

Αντώνης Νταβανέλος

Αυτό το σε­νά­ριο είχε και έχει μια βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση: ότι η ΝΔ όχι απλώς πα­ρα­μέ­νει πρώτο κόμμα, αλλά ότι πα­ρα­μέ­νει πρώτο κόμμα με τη δυ­να­τό­τη­τα να συ­γκε­ντρώ­νει σε επα­να­λη­πτι­κές εκλο­γές πο­σο­στό σχη­μα­τι­σμού αυ­το­δυ­να­μί­ας. Που ση­μαί­νει ότι οι απώ­λειες επιρ­ρο­ής του κόμ­μα­τος του Μη­τσο­τά­κη πρέ­πει να πε­ριο­ρι­στούν σε ένα επί­πε­δο απο­δε­κτής και αφο­μοιώ­σι­μης «φθο­ράς», γιατί αν το ξε­πε­ρά­σουν ακυ­ρώ­νουν όλο το πο­λι­τι­κό σχέ­διο και ανοί­γουν τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κές ανα­ζη­τή­σεις ως προς τις πο­λι­τι­κές/κυ­βερ­νη­τι­κές προ­ο­πτι­κές.

Στο τε­λευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα, αυτή η πο­ρεία αρ­χί­ζει να μοιά­ζει με ακρο­βα­σία πάνω σε ένα τε­ντω­μέ­νο σχοι­νί, που μά­λι­στα τρα­ντά­ζε­ται από ση­μα­ντι­κά γε­γο­νό­τα και από ακόμα πιο ση­μα­ντι­κές σκο­τει­νές προ­ο­πτι­κές.

Το δεί­χνουν ήδη οι «ποιο­τι­κές» με­τρή­σεις σε όλες τις συ­στη­μι­κές δη­μο­σκο­πή­σεις.

Η παν­δη­μία βρί­σκε­ται στο πιο επι­κίν­δυ­νο ση­μείο του «με­σο­δια­στή­μα­τος» αντι­με­τώ­πι­σης του τρί­του κύ­μα­τος. Που χτυπά πλέον τις πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές όπως η Ατ­τι­κή, αλλά και όλες τις με­γά­λες πό­λεις της χώρας, οδη­γώ­ντας τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία σε υπερ­φόρ­τω­ση και σε συν­θή­κες «πο­λε­μι­κής ια­τρι­κής». Αυτό οδη­γεί στη δυ­σφο­ρία ενός με­γά­λου τμή­μα­τος αν­θρώ­πων, που κα­τα­γρά­φε­ται ως «κρι­τι­κή από αρι­στε­ρά». Είναι η οργή όσων κα­τα­νο­ούν ότι ο Μη­τσο­τά­κης άφησε τα νο­σο­κο­μεία και τους νο­ση­λευ­τι­κούς χωρίς την ανα­γκαία ενί­σχυ­ση και ότι η δογ­μα­τι­κή προ­σή­λω­ση της ΝΔ στην άρ­νη­ση της αύ­ξη­σης των δη­μό­σιων επεν­δύ­σε­ων ισο­δυ­να­μεί με πολ­λα­πλα­σια­σμό του κιν­δύ­νου για το κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο. Όμως η πο­λι­τι­κή της ΝΔ πιέ­ζε­ται και από τμή­μα­τα της προ­νο­μια­κής εκλο­γι­κής βάσης της: πέρα από την εύ­λο­γη γε­νι­κή κό­πω­ση της κοι­νω­νί­ας από το πα­ρα­τε­τα­μέ­νο lockdown, η δια­βό­η­τη «με­σαία τάξη» αρ­χί­ζει να πιέ­ζει για «να ανοί­ξουν οι δου­λειές» πα­ρό­λο τον αυ­ξη­μέ­νο υγειο­νο­μι­κό κίν­δυ­νο. Αυτό τρο­φο­δο­τεί τις υπο­σχέ­σεις των κυ­βερ­νη­τι­κών για σύ­ντο­μο «άνοιγ­μα» του εμπο­ρί­ου, της εστί­α­σης, των με­τα­κι­νή­σε­ων, ακόμα και των κα­τώ­τε­ρων βαθ­μί­δων του αθλη­τι­σμού, ενώ είναι γνω­στό ότι δεν έχει γίνει τί­πο­τα που να προ­ε­τοι­μά­ζει αυτό το άνοιγ­μα με στοι­χειώ­δη ασφά­λεια. Αν η παν­δη­μία εξε­λι­χθεί (όπως προει­δο­ποιούν οι επι­δη­μιο­λό­γοι) αρ­νη­τι­κά, αν οι σκλη­ρές εμπει­ρί­ες από τα νο­σο­κο­μεία γε­νι­κευ­τούν, αυτό μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ως σφυρί σε βάρος της γε­νι­κής κυ­βερ­νη­τι­κής επιρ­ρο­ής. Πά­ντως ήδη οι πλειο­ψη­φι­κές «θε­τι­κές γνώ­μες» σχε­τι­κά με το χει­ρι­σμό της παν­δη­μί­ας είναι πα­ρελ­θόν. Ει­δι­κά στις δυ­να­μι­κές πα­ρα­γω­γι­κές ηλι­κί­ες (από 17 ως 44) οι αρ­νη­τι­κές γνώ­μες σχε­τι­κά με την υγεία είναι πλειο­ψη­φι­κές κατά 55%, ενώ στους νε­ό­τε­ρους (17 ως 34) εκτο­ξεύ­ο­νται στο 66%.

Στη (φι­λο­κυ­βερ­νη­τι­κή) μέ­τρη­ση της Metron Analysis, η γε­νι­κή αξιο­λό­γη­ση της κυ­βέρ­νη­σης εμ­φα­νί­ζε­ται συ­νο­λι­κά αντε­στραμ­μέ­νη: οι θε­τι­κές γνώ­μες από 63% (το Σε­πτέμ­βρη του ’20) βυ­θί­ζο­νται στο 40% (Μάρ­της του ’21), ενώ οι αρ­νη­τι­κές γνώ­μες από το 25% εκτι­νάσ­σο­νται, στο ίδιο διά­στη­μα, στο 53%…

Χει­ρό­τε­ρα είναι τα πράγ­μα­τα για την κυ­βέρ­νη­ση στο νε­ο­λαι­ί­στι­κο κομ­μά­τι του πλη­θυ­σμού. Οι δη­μο­σκο­πή­σεις εντο­πί­ζουν ένα τε­ρά­στιο πο­σο­στό (κοντά στο 70%!) στις ηλι­κί­ες 17-34 χρο­νών, που επι­κρό­τη­σε τις αντι­στά­σεις στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή, χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας «θε­τι­κά και δι­καιο­λο­γη­μέ­να» γε­γο­νό­τα τις δια­δη­λώ­σεις όπως της Νέας Σμύρ­νης ή της αντί­στα­σης στα πα­νε­πι­στή­μια.

Είναι μια και­νούρ­για κα­τά­στα­ση, τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κή από την ανά­λο­γη του 2020 και κυ­ρί­ως του 2019.

Φεύ­γο­ντας από τις στα­τι­στι­κές και επι­στρέ­φο­ντας στην πο­λι­τι­κή συ­ζή­τη­ση και πρό­βλε­ψη των εξε­λί­ξε­ων, τα πράγ­μα­τα γί­νο­νται πιο σύν­θε­τα.

Το οι­κο­νο­μι­κό «ρι­μπά­ουντ» όχι μόνο δεν είναι δε­δο­μέ­νο, αλλά για όποιον σκέ­φτε­ται σο­βα­ρά είναι απί­θα­νο. Ακόμα και χωρίς να συμ­βεί κά­ποιο «εμ­βλη­μα­τι­κό» αρ­νη­τι­κό γε­γο­νός, το άθροι­σμα του ιδιω­τι­κού και δη­μό­σιου χρέ­ους που υπο­λο­γί­ζε­ται κοντά στο 360% του ΑΕΠ, οδη­γεί πι­θα­νό­τα­τα σε ένα νέο γε­νι­κευ­μέ­νο «μνη­μό­νιο 4» και μια νέα αυ­στη­ρή «επι­τή­ρη­ση», παρά σε ένα νέο αν­θό­σπαρ­το «ενά­ρε­το κύκλο».

Στα ελ­λη­νο­τουρ­κι­κά, οι διε­θνείς εξε­λί­ξεις αλλά και οι ντό­πιες κα­θε­στω­τι­κές κι­νή­σεις, δεί­χνουν ότι έρ­χε­ται η ώρα για ου­σια­στι­κές, αλλά και «δύ­σκο­λες» απο­φά­σεις. Για τις οποί­ες το σύ­νο­λο του πο­λι­τι­κού δυ­να­μι­κού, αλλά ακόμα και το κόμμα της Δε­ξιάς, δεν είναι έτοι­μα και όλα δεί­χνουν ότι θα αντι­με­τω­πί­σουν σο­βα­ρά προ­βλή­μα­τα συ­νο­χής.

Η με­λέ­τη του Σ. Ρο­μπό­λη ανα­δει­κνύ­ει μια εφιαλ­τι­κή προ­ο­πτι­κή, με ανερ­γία στο 29% στα τέλη του 2021. Μέσα σε αυτό το πλαί­σιο ο νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρος αντι­με­ταρ­ρυθ­μι­στι­κός οί­στρος του Χα­τζη­δά­κη (με νο­μο­σχέ­δια για το ασφα­λι­στι­κό, τις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις, τα συν­δι­κά­τα κ.ά.) μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει ανά­φλε­ξη. Ακόμα και «απο­στα­σιο­ποι­η­μέ­να» στε­λέ­χη της Δε­ξιάς κα­λούν με την αρ­θρο­γρα­φία τους τις ηγε­σί­ες των κομ­μά­των να συ­νυ­πο­λο­γί­ζουν πλέον στις προ­βλέ­ψεις τους τον πα­ρά­γο­ντα «κοι­νω­νι­κή έκρη­ξη».

Στο πε­ρι­βάλ­λον του Μη­τσο­τά­κη αντι­δρούν με πλη­ρω­μέ­να δη­μο­σιεύ­μα­τα που λει­τουρ­γούν ως ενέ­σεις αι­σιο­δο­ξί­ας. Κυ­ρί­ως όμως στη­ρί­ζο­νται στη δια­πί­στω­ση ότι οι απώ­λειες της ΝΔ δεν με­τα­κο­μί­ζουν προς τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Αυτό είναι δη­μο­σκο­πι­κά ακρι­βές. Αλλά είναι μικρή πα­ρη­γο­ριά. Γιατί η ηγε­σία της ΝΔ οφεί­λει να συ­γκε­ντρώ­νει επιρ­ροή πο­λι­τι­κής αυ­το­δυ­να­μί­ας. Αλ­λιώς θα ανοί­ξουν στα­δια­κά τα σε­νά­ρια κυ­βερ­νή­σε­ων «ει­δι­κού σκο­πού’ ή «έκτα­κτης ανά­γκης», ή «ευ­ρύ­τε­ρων συ­νερ­γα­σιών» κ.ο.κ., όπου ο ρόλος του Μη­τσο­τά­κη δεν θα είναι πλέον εγ­γυ­η­μέ­νος. Η «ιτα­λο­ποί­η­ση» δεν αφορά υπο­χρε­ω­τι­κά μόνο την Αρι­στε­ρά, μπο­ρεί να αφορά και τη Δεξιά (όπως δεί­χνει άλ­λω­στε και η γει­το­νι­κή χώρα). Είναι εν­δει­κτι­κό ότι στο χώρο της δε­ξιάς πα­ρα­φι­λο­λο­γί­ας πλη­θαί­νουν οι ανα­φο­ρές στον Κ. Κα­ρα­μαν­λή και στον Αντ. Σα­μα­ρά, αλλά και οι «υπεν­θυ­μί­σεις» για τον εφε­δρι­κό με­τα­βα­τι­κό ρόλο που μπο­ρούν να παί­ξουν –αν κα­τα­στεί ανα­γκαίο– στε­λέ­χη όπως ο Β. Μεϊ­μα­ρά­κης, ο Δ. Αβρα­μό­που­λος κ.ά Σή­με­ρα όλα αυτά μοιά­ζουν απί­θα­να, αλλά η ιστο­ρία των κα­θε­στω­τι­κών πο­λι­τι­κών δυ­νά­με­ων δεί­χνει ότι «δεν έχουν αδιέ­ξο­δα». Οι συν­θή­κες της πο­λι­τι­κής ηγε­μο­νί­ας του Μη­τσο­τά­κη είναι πα­ρού­σες, αλλά η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τις δια­βρώ­νει και η συ­γκυ­ρία έχει πολ­λούς «επι­τα­χυ­ντές» που μπο­ρούν πραγ­μα­τι­κά να την κά­νουν κομ­μά­τια και θρύ­ψαλ­λα.

Το στοί­χη­μα είναι αν αυτό θα γίνει από τα αρι­στε­ρά, δη­λα­δή αν θα συν­δυα­στεί με κα­τα­κτή­σεις για τον κόσμο της ερ­γα­σί­ας και της νε­ο­λαί­ας που θα βελ­τιώ­νουν το ση­με­ρι­νό άθλιο συ­σχε­τι­σμό. Σε αυτό θα πρέ­πει να συ­γκε­ντρώ­σουν την προ­σο­χή τους οι κι­νη­μα­τι­κές και πο­λι­τι­κές δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς, χωρίς να ξε­χνούν ότι πέρα από τα δικά μας προ­βλή­μα­τα, πα­ρα­μέ­νουν πάντα ση­μα­ντι­κά και τα προ­βλή­μα­τα των αντι­πά­λων μας.

s://rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.