Γαλλία: Φεμινιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στον βιαστή υπουργό εσωτερικών

Γαλλία: Φεμινιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στον βιαστή υπουργό εσωτερικών

  • |

Παρασκευή 10 Ιούλη οι τοίχοι του δημαρχείου στο Παρίσι γεμίζουν συνθήματα όπου κυριαρχούν «ένας βιαστής στο υπουργείο εσωτερικών, ένας συνένοχος στο Δικαιοσύνης» και « κυβέρνηση της ντροπής».

Μια δια­δη­λώ­τρια  κρατά δύο κο­ρά­κια από μαύρο χαρ­τό­νι (που­λιά που φέρ­νουν κα­κο­τυ­χία) με τα ονό­μα­τα DARMANIN και MORETTI. Είναι τα ονό­μα­τα του νέου Υπουρ­γού της Αστυ­νο­μί­ας Gerald Darmanin και του υπουρ­γού δι­καιο­σύ­νης Eric Dupont-Moretti.

Γιάννα Γαϊτάνη

Ο Νταρ­μα­νάν κα­τη­γο­ρεί­ται για βια­σμό, σε­ξουα­λι­κή πα­ρε­νό­χλη­ση και κα­τά­χρη­ση εμπι­στο­σύ­νης. Η μή­νυ­ση κα­τα­τέ­θη­κε το 2017 και μπήκε γρή­γο­ρα στο αρ­χείο χωρίς ου­σια­στι­κή έρευ­να . Όμως νέα στοι­χεία ανά­γκα­σαν το δι­κα­στή­ριο να ανοί­ξει εκ νέου την υπό­θε­ση τον Ιού­νιο του 2020, μόλις λίγες μέρες πριν υπουρ­γο­ποι­η­θεί. Κι ενώ ο ίδιος μιλά για την αθω­ό­τη­τά του, μια νέα κα­ταγ­γε­λία έρ­χε­ται στο φως. Η δεύ­τε­ρη κα­ταγ­γέλ­λου­σα είχε ζη­τή­σει  βο­ή­θεια για να βρει δου­λειά και κά­ποιο μέρος για να μένει στο Τουρ­κουά (πόλη όπου ο Νταρ­μα­νάν θή­τευ­σε ως δή­μαρ­χος την πε­ρί­ο­δο από το 2014-2017) και για αντάλ­λαγ­μα της ζή­τη­σε σε­ξουα­λι­κές συ­νευ­ρέ­σεις. Ο ίδιος δεν έκρυ­βε και τις ομο­φο­βι­κές του πε­ποι­θή­σεις καθώς είχε υπο­στη­ρί­ξει το κί­νη­μα ενά­ντια στο γάμο των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών. Δή­λω­νε ότι όσο είναι αυτός δή­μαρ­χος δεν θα τε­λέ­σει γάμο με­τα­ξύ δύο αν­δρών ή δύο γυ­ναι­κών. Τέλος, δια­φω­νού­σε με τη ψήφο στους με­τα­νά­στες και την ευ­θα­να­σία.

Ο Μο­ρέ­τι, δι­κη­γό­ρος του ποι­νι­κού δι­καί­ου και γνω­στός για τις σχέ­σεις του με τα ΜΜΕ δεν έκρυ­ψε ποτέ την αντί­θε­σή του προς το γυ­ναι­κείο κί­νη­μα. Υπε­ρα­σπί­ζε­ται συ­νή­θως άν­δρες που κα­τη­γο­ρού­νται για σε­ξουα­λι­κά εγκλή­μα­τα, όπως π.χ. ο πο­λι­τι­κός Ζορζ Τρον. Στην υπό­θε­ση του ξε­νο­δο­χεί­ου. Κάρλ­τον, είχε υπε­ρα­σπι­στεί μια πε­ρί­πτω­ση μα­στρο­πεί­ας, αι­σχρο­κέρ­δειας και κα­τά­χρη­σης εμπι­στο­σύ­νης στην οποία είχε εμπλο­κή, με­τα­ξύ δε­κα­τριών άλλων, και ο Ντο­μι­νίκ Στρως Καν. Έχει το όνομα του δι­κη­γό­ρου που συ­νή­θως κα­τα­φέρ­νει ν’ απαλ­λά­σει βια­στές παι­δό­φι­λους και προ­α­γω­γούς.

Έχει επα­νει­λημ­μέ­να κα­τα­φερ­θεί ενά­ντια στο κί­νη­μα των «me too», πα­ρου­σιά­ζο­ντάς το ως ένα κί­νη­μα που απο­τε­λεί­ται από τρε­λές που δι­η­γού­νται βλα­κεί­ες, και αμ­φι­σβη­τεί την ση­μα­σία που έχει η χρήση του όρου «γυ­ναι­κο­κτο­νία». Συ­ντά­χθη­κε με τη γραμ­μή της Κα­τρίν Ντε­νέβ σε ό, τι αφορά το πεί­ραγ­μα στο δρόμο (οι γυ­ναί­κες κο­λα­κεύ­ο­νται όταν τις πει­ρά­ζου­με) και μά­λι­στα, είχε συ­γκρου­στεί με την υπουρ­γό Ισό­τη­τας για την ποι­νι­κο­ποί­η­ση  της προ­σβο­λής σε­ξουα­λι­κού χα­ρα­κτή­ρα.

Ο ανα­σχη­μα­τι­σμός της κυ­βέρ­νη­σης σό­κα­ρε τους ακτι­βι­στές των δι­καιω­μά­των. Θε­ω­ρούν ότι το κί­νη­μα για την ελεύ­θε­ρη έκ­φρα­ση ξε­κι­νά από δυ­σμε­νέ­στε­ρη θέση, καθώς και εκεί­νες οι λίγες γυ­ναί­κες που έχουν το κου­ρά­γιο να κα­ταγ­γεί­λουν τον βια­στή τους, θα απο­θαρ­ρύ­νο­νται.

Πώς θα μπο­ρού­σε να είναι δια­φο­ρε­τι­κά, αφού, όπως τό­νι­σε η Σελ Πικ, από την ορ­γά­νω­ση «Τολ­μή­στε στο φε­μι­νι­σμό», «οι δύο νέοι υπουρ­γοί είναι εκ­πρό­σω­ποι των δύο βα­σι­κών φο­ρέ­ων που χει­ρί­ζο­νται τις υπο­θέ­σεις κα­ταγ­γε­λιών των θυ­μά­των βια­σμού; Και συ­μπλη­ρώ­νει η Κα­ρο­λίν ντε Ας από τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Εμείς Όλες»(Nous Toutes): «Ο Μα­κρόν αθε­τεί τη βα­σι­κή του υπό­σχε­ση για τη πε­ντα­ε­τία που δεν ήταν άλλη από την ισό­τη­τα με­τα­ξύ αν­δρών και γυ­ναι­κών.

Η πρώην ανα­πλη­ρώ­τρια υπουρ­γός υπό το πρω­θυ­πουρ­γό  επι­φορ­τι­σμέ­νη με τα θέ­μα­τα ισό­τη­τας των δύο φύλων που πέ­ρα­σε το νόμο περί σε­ξουα­λι­κής προ­σβο­λής ανα­λαμ­βά­νει κα­θή­κο­ντα που αφο­ρούν την υπη­κο­ό­τη­τα και η νέα υπουρ­γός Ισό­τη­τας που προ­έρ­χε­ται από υψηλά κλι­μά­κια του ιδιω­τι­κού τομέα (υπεύ­θυ­νη για την hp στην Αφρι­κή) αυ­το­δη­μιούρ­γη­τη, κόρη με­τα­να­στών από το Πρά­σι­νο Ακρω­τή­ριο ξε­πλέ­νει τη κυ­ρί­αρ­χη ιδε­ο­λο­γία ρα­τσι­σμού ,σε­ξι­σμού και ομο­φο­βί­ας της κυ­βέρ­νη­σης Μα­κρόν.

Αλλά όσο ο Πρό­ε­δρος και ο πρω­θυ­πουρ­γός μι­λούν για το τεκ­μή­ριο αθω­ό­τη­τας των κα­τη­γο­ρου­μέ­νων, άλλο τόσο προ­κα­λούν την οργή του κι­νή­μα­τος. Εκα­το­ντά­δες νέα κο­ρί­τσια και αγό­ρια φω­νά­ζουν σε πολ­λές πό­λεις της Γαλ­λί­ας συν­θή­μα­τα όπως «Ελευ­θε­ρία Ισό­τη­τα Ατι­μω­ρη­σία». Είναι η νε­ο­λαία που δεν «μα­σά­ει», απαι­τεί την πα­ραί­τη­ση των δύο υπουρ­γών, ελ­πί­ζει στη διε­θνή κα­τα­κραυ­γή και αλ­λη­λεγ­γύη και υπό­σχε­ται αντε­πί­θε­ση Είναι η νε­ο­λαία που δεν ξεχνά τη πε­ρι­φρό­νη­ση του Μα­κρόν όχι μόνο για τα δι­καιώ­μα­τα των γυ­ναι­κών ,των ΛΟ­ΑΤ­ΚΙΑ+ ατό­μων των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών αλλά και των ερ­γα­ζο­μέ­νων (κυ­ρί­ως γυ­ναι­κών) της πρώ­της γραμ­μής για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας, των ανέρ­γων και αστέ­γων, των φτω­χών που αυ­ξά­νο­νται κα­θη­με­ρι­νά και που η αστυ­νο­μι­κή κα­τα­στο­λή είναι η απά­ντη­ση στην δια­μαρ­τυ­ρία τους. Και τι να πε­ρι­μέ­νει άλ­λω­στε κα­νείς από μια κυ­βέρ­νη­ση της ντρο­πής;

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.