Απεργίες σε όλο τον κόσμο για τις συνθήκες εργασίας επί κορονοϊού

Απεργίες σε όλο τον κόσμο για τις συνθήκες εργασίας επί κορονοϊού

  • |

Σε απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν δεκάδες εργαζόμενοι σε εγκαταστάσεις της Amazon στη Νέα Υόρκη ζητώντας παροχή καλύτερων μέτρων προστασίας και αύξηση μισθού, λόγω των επικίνδυνων και ιδιαίτερα πιεστικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Η απερ­γία ξε­κί­νη­σε όταν με­γά­λος αριθ­μός ερ­γα­ζο­μέ­νων σε κε­ντρι­κή απο­θή­κη της εται­ρεί­ας δια­γνώ­στη­κε θε­τι­κός στον κο­ρο­νο­ϊό. Εκ­πρό­σω­πος των ερ­γα­ζο­μέ­νων δή­λω­σε ότι δεν πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψουν στις θέ­σεις τους εάν δεν απο­λυ­μαν­θεί πλή­ρως ο χώρος. Ο ίδιος δή­λω­σε ότι η εται­ρεία τον απέ­λυ­σε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας λόγω της στά­σης που κρά­τη­σε.

 
αναδημοσίευση από infowar

Σε έν­δει­ξη συ­μπα­ρά­στα­σης στους απερ­γούς, τε­χνι­κοί της εται­ρεί­ας ζη­τούν την πα­ρο­χή πλή­ρους άδειας με απο­δο­χές για όσους ανα­γκά­ζο­νται να απέ­χουν από την ερ­γα­σία τους. Επί­σης, άμεση εκ­κέ­νω­ση των χώρων όπου ση­μειώ­νο­νται κρού­σμα­τα του ιού και πα­ρο­χή αδειών σε ερ­γα­ζό­με­νους που πρέ­πει να φρο­ντί­σουν την υγεία τους και αυτή των οι­κο­γε­νειών τους.

Η εται­ρεία του πλου­σιό­τε­ρου αν­θρώ­που του πλα­νή­τη, Τζέφ Μπέ­ζος, η οποία ση­μειώ­νει με­γά­λη αύ­ξη­ση κερ­δών λόγω της κα­ρα­ντί­νας που επι­βάλ­λε­ται σε πολ­λές πε­ριο­χές του πλα­νή­τη, απά­ντη­σε ότι έχει λάβει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την προ­στα­σία των ερ­γα­ζο­μέ­νων της.

Απερ­γί­ες για σή­με­ρα Τρίτη προ­γραμ­μά­τι­ζαν και οι ερ­γα­ζό­με­νοι στην Whole Foods η οποία πέ­ρα­σε πρό­σφα­τα υπό τον έλεγ­χο της Amazon.

Να ση­μειω­θεί ότι σε αρ­κε­τά αμε­ρι­κα­νι­κά κα­τα­στή­μα­τα η ερ­γο­δο­σία απα­γό­ρευε στους υπαλ­λή­λους να φο­ρούν μά­σκες με το σκε­πτι­κό ότι έτσι «τρο­μά­ζουν τους πε­λά­τες».

Σε απερ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις σε ολό­κλη­ρες τις ΗΠΑ προ­χώ­ρη­σαν και οι ερ­γα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας ντε­λί­βε­ρι Instacart ζη­τώ­ντας μέτρα προ­στα­σί­ας και επί­δο­μα επι­κίν­δυ­νης ερ­γα­σί­ας ενώ ανά­λο­γες κι­νη­το­ποι­ή­σεις είχαν ορ­γα­νώ­σει και συ­νά­δελ­φοί τους στην Ιρ­λαν­δία.

Την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα είχαν προ­κη­ρύ­ξει απερ­γί­ες τα τρία με­γα­λύ­τε­ρα συν­δι­κά­τα  με­ταλ­λουρ­γών της Λομ­βαρ­δί­ας, στην Ιτα­λία κα­ταγ­γέ­λο­ντας ότι η κυ­βέρ­νη­ση επέ­τρε­πε τη λει­τουρ­γία βιο­μη­χα­νιών που δεν προ­σφέ­ρουν προ­ϊ­ό­ντα πρώ­της ανά­γκης.

Του­λά­χι­στον 500 ερ­γα­ζό­με­νοι της βρε­τα­νι­κής εται­ρεί­ας ASOS, που ει­δι­κεύ­ε­ται στις δια­δι­κτυα­κές πω­λή­σεις προ­ϊ­ό­ντων μόδας και ομορ­φιάς, διέ­κο­ψαν την ερ­γα­σία τους ζη­τώ­ντας πε­ρισ­σό­τε­ρο χώρο ώστε να τη­ρού­νται οι κα­νό­νες προ­στα­σί­ας από τον κο­ρο­νο­ϊό.

Στις ΗΠΑ σε απερ­γία είχαν προ­χω­ρή­σει και ερ­γα­ζό­με­νοι των McDonalds στην Κα­λι­φόρ­νια υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η εται­ρεία δεν τους πα­ρεί­χε ούτε καν επαρ­κή πο­σό­τη­τα σα­που­νιού.  Στην General Electric  ερ­γα­ζό­με­νοι απέι­χαν από την ερ­γα­σία τους ζη­τώ­ντας από την εται­ρεία να τρο­πο­ποι­ή­σει γραμ­μές πα­ρα­γω­γής ώστε να πα­ρά­γει ανα­πνευ­στή­ρες, καθώς τα νο­σο­κο­μεία όλης της χώρας αντι­με­τω­πί­ζουν τρο­μα­κτι­κές ελ­λεί­ψεις.

Όπως ση­μεί­ω­νε η εφη­με­ρί­δα New York Times οι ερ­γα­ζό­με­νοι στις ΗΠΑ κα­τέ­βαι­ναν πολύ σπα­νιό­τε­ρα σε απερ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις στο πα­ρελ­θόν λόγω της εκ­δι­κη­τι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς των ερ­γο­δο­τών τους. Καθώς όμως τώρα «φο­βού­νται πε­ρισ­σό­τε­ρο για τη ζωή τους παρά τα αφε­ντι­κά τους» οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις αυ­ξά­νο­νται συ­νε­χώς.

//rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.