ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2018 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2018 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 156/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην 2η ΕΙΔΙΚΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1στο Αγρίνιο, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2017».
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φ. ΦΩΤΑΚΗΣ