Νέο Βιβλίο: “Πρώιμη εργατική τάξη κατά την Επανάσταση του 1821”

Νέο Βιβλίο: “Πρώιμη εργατική τάξη κατά την Επανάσταση του 1821”

  • |

Mε αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ένα μικρό βιβλίο (έκδοση ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) επιχειρεί να δει από την πλευρά του εργατικού κινήματος, ποια ήταν η συμμετοχή των εργαζόμενων τάξεων σε αυτή.

Για να το κα­τα­δεί­ξου­με, πα­ρα­κο­λου­θή­σα­με την ανά­πτυ­ξη, κατά τον 18ο αιώνα, της ανερ­χό­με­νης ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης, αλλά και των αντί­στοι­χων οι­κο­νο­μι­κών δρα­στη­ριο­τή­των, οι οποί­ες βέ­βαια προ­ϋ­πέ­θε­ταν και την ύπαρ­ξη αντί­στοι­χης μι­σθω­τής ερ­γα­σί­ας, έστω και σε πρώ­ι­μη μορφή.

Επί­σης, προ­σπα­θή­σα­με να με­τα­φέ­ρου­με και την εμπει­ρία των κοι­νω­νι­κών αγώ­νων, που εκ­δη­λώ­θη­καν από τα πλη­βεια­κά στρώ­μα­τα κατά τη διάρ­κεια της Επα­νά­στα­σης, τόσο ενά­ντια στους Οθω­μα­νούς, όσο

και ενά­ντια στις ανώ­τε­ρες τά­ξεις των Ελ­λή­νων κο­τζα­μπά­ση­δων, πλοιο­κτη­τών κλπ., και να ανα­δεί­ξου­με τους βα­σι­κούς πρω­τα­γω­νι­στές της ιστο­ρί­ας, οι οποί­οι είναι τε­λι­κά «οι από κάτω», οι αδι­κη­μέ­νοι, οι

κα­τα­πιε­σμέ­νοι, όλοι αυτοί που ανα­δει­κνύ­ουν ότι η Απε­λευ­θέ­ρω­ση ξε­πη­δά από τη δράση των αν­θρώ­πων.

Ο τί­τλος είναι: «Πρώ­ι­μη ερ­γα­τι­κή κατά την Επα­νά­στα­ση του 1821».Το βι­βλίο είναι αναρ­τη­μέ­νο στην ιστο­σε­λί­δα του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, εδώ:

https://​www.​inegsee.​gr/​ekdosi/​proimi-​ergatiki-​taxi-​kata-​tin-​epanastasi-​tou-​1821/

 

Υ.Γ.: Το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα, το βι­βλίο θα βγει και σε έντυ­πη μορφή (δια­νέ­με­ται χωρίς αντί­τι­μο).

rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.