Στις 8 Οκτώβρη απεργούν κούριερ και ντελιβεράδες

Στις 8 Οκτώβρη απεργούν κούριερ και ντελιβεράδες

  • |

Κάλεσμα για 24ωρη απεργία σε κούριερ, διανομείς, ντελιβεράδες και υπαλλήλους εξωτερικών εργασιών, απευθύνει το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ).

Είναι μια απερ­γία που ορ­γα­νώ­νε­ται εδώ και 2 μήνες στα πρό­τυ­πα της εντυ­πω­σια­κής απερ­γί­ας που είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τον Απρί­λη του 2019 όταν οι ερ­γα­ζό­με­νοι στον κλάδο είχαν πλημ­μυ­ρί­σει το Σύ­νταγ­μα με τα μη­χα­νά­κια τους, κερ­δί­ζο­ντας τότε την ψή­φι­ση του νόμου 4611/2019.

Με το νόμο αυτό πολ­λοί ερ­γα­ζό­με­νοι στον κλάδο είδαν να τους χο­ρη­γού­νται κράνη, εται­ρι­κά μη­χα­νά­κια, είδαν να τους πλη­ρώ­νο­νται οι βεν­ζί­νες και να τους μπαί­νουν σωστά τα έν­ση­μά τους. Είδαν να πλη­ρώ­νο­νται κα­νο­νι­κά τους μι­σθούς τους και να παίρ­νουν και κά­ποιες αυ­ξή­σεις.

Θοδωρής Πατσατζής

Ο ΣΒΕΟΔ και πάλι ορ­γα­νώ­νει αυτή την απερ­γία την Πέμ­πτη 8 Οκτώ­βρη, κα­λώ­ντας σε συ­γκέ­ντρω­ση και μο­το­πο­ρεία στις 11.00 στο πεδίο του Άρεως. Το σω­μα­τείο αρ­κε­τό καιρό τώρα προ­σπα­θεί να φτά­σει το μή­νυ­μα της κι­νη­το­ποί­η­σης σε κάθε χώρο ερ­γα­σί­ας και να γί­νουν κα­τα­νοη­τοί οι λόγοι της απερ­γί­ας από όλη την κοι­νω­νία. Πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο μέσα στις συν­θή­κες που έχουν δια­μορ­φω­θεί εξαι­τί­ας του κο­ρω­νοϊ­ού και τα αντερ­γα­τι­κά μέτρα που έχουν παρ­θεί και έχουν πλή­ξει τον κλάδο.

Τα 8ωρα και το πεν­θή­με­ρο, με τον εκ­βια­σμό της από­λυ­σης και της ανερ­γί­ας -που έχει εκτι­να­χθεί λόγω της παν­δη­μί­ας- έχουν κα­ταρ­γη­θεί, την ίδια ώρα που απο­δυ­να­μώ­θη­κε πλή­ρως το Σώμα Επι­θε­ώ­ρη­σης Ερ­γα­σί­ας. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι όπως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά γρά­φει σε σχε­τι­κή του ανα­κοί­νω­ση ο ΣΒΕΟΔ δεν θα κά­νουν τις «πά­πιες» αφή­νο­ντας τους ερ­γο­δό­τες να αλω­νί­ζουν. Άλ­λω­στε ο κλά­δος ήταν από αυ­τούς που δεν στα­μά­τη­σαν να ερ­γά­ζο­νται ούτε κατά τη διάρ­κεια της σκλη­ρής κα­ρα­ντί­νας που επέ­βα­λε η κυ­βέρ­νη­ση.

Και αυτό πα­ρό­τι οι ερ­γο­δό­τες δεν τη­ρούν κα­νέ­να μέτρο υγιει­νής και ασφά­λειας και χωρίς να ικα­νο­ποιούν το πάγιο αί­τη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων για βαρέα και αν­θυ­γιει­νά έν­ση­μα. Εκ­με­ταλ­λευό­με­νες την κα­τά­στα­ση οι με­γά­λες εται­ρεί­ες τα­χυ­με­τα­φο­ρών αυ­γά­τι­σαν τα κέρδη τους υπο­χρε­ώ­νο­ντας τους ερ­γα­ζό­με­νους να δου­λεύ­ουν αδή­λω­τες υπε­ρω­ρί­ες, αλλά και τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, καθώς και να πλη­ρώ­νο­νται με το κομ­μά­τι. Για να χτυ­πή­σουν τα δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων χρη­σι­μο­ποί­η­σαν ακόμη και τα­ξι­τζή­δες και εται­ρεί­ες ταξί.

Βα­σι­κό αί­τη­μα της απερ­γί­ας, εκτός από το να εφαρ­μο­στεί από όλους τους ερ­γο­δό­τες ο νόμος 4611/2019, είναι επί­σης να μην ανα­κλη­θεί η εγκύ­κλιος με αριθ­μό πρω­το­κόλ­λου 29613/1754 της 1ης Ιου­λί­ου 2019 που ξε­κα­θα­ρί­ζει πως στο επί­δο­μα χρή­σης και συ­ντή­ρη­σης δεν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται η βεν­ζί­νη, που πλη­ρώ­νε­ται ξε­χω­ρι­στά. Η κυ­βέρ­νη­ση έθεσε την εγκύ­κλιο υπό ανά­κλη­ση και δεν έχει δε­χθεί να συ­να­ντή­σει τους ερ­γα­ζό­με­νους από τον Μάρ­τιο του 2020. Αυτό ήταν το «ευ­χα­ρι­στώ» της κυ­βέρ­νη­σης «στους ήρωες του κο­ρω­νοϊ­ού» όπως ανέ­φε­ρε τους ερ­γα­ζό­με­νους στον κλάδο, δικό της τη­λε­ο­πτι­κό σποτ.

/rproject.gr/