Η πανδημία ως «αποτυχία» του συστήματος υγείας και των γιατρών

Η πανδημία ως «αποτυχία» του συστήματος υγείας και των γιατρών

  • |

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυφαίνει την ψευδογραφική μετα-αλήθεια του κορωνοϊού βάλλοντας κατά πάντων πλην του καθρέφτη της.

Κάθε κρίση δη­μό­σιας υγεί­ας αντι­με­τω­πί­ζε­ται με τα κα­τάλ­λη­λα και ανά­λο­γα υγειο­νο­μι­κά μέτρα. Του­λά­χι­στον, έτσι έχουν δι­δά­ξει με φρι­κτό τρόπο, οι διά­φο­ρες επι­δη­μί­ες που ενέ­σκη­ψαν στον πλα­νή­τη μας τα τε­λευ­ταία 100, 120 χρό­νια. Από την «ισπα­νι­κή» γρίπη και δώθε για να μην το κου­ρά­ζου­με που ούτως ή άλλως υπήρ­ξε κομ­βι­κή στην εξέ­λι­ξη των συ­στη­μά­των υγεί­ας σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο. Ας το θυ­μί­σου­με : έως το 1918 και την «ισπα­νι­κή» γρίπη τα πε­ρισ­σό­τε­ρα κράτη δεν είχαν καν μια Διεύ­θυν­ση Υγιει­νής ή ένα υπουρ­γείο Υγεί­ας και Πρό­νοιας για να συ­ντο­νι­στεί η όλη προ­σπά­θεια από τον κρα­τι­κό μη­χα­νι­σμό ή τις διοι­κή­σεις, σε κε­ντρι­κό ή πε­ρι­φε­ρεια­κό επί­πε­δο. Όλα ξε­κί­νη­σαν χον­δρι­κά και ανα­δια­μορ­φώ­θη­καν θε­σμι­κά και ορ­γα­νω­τι­κά μετά την γρίπη που σά­ρω­σε την υφή­λιο και άφησε πίσω της, κατά ορι­σμέ­νες πηγές, 25 και σύμ­φω­να με άλλες, 50 εκα­τομ­μύ­ρια νε­κρούς – αν κι ακόμη είναι ασαφή και πλημ­με­λή τα αρ­χεία της Ιν­δί­ας, της Κίνας, της Τουρ­κί­ας, της Αυ­στρα­λί­ας ή της Νό­τιας Αφρι­κής και των χωρών της Νό­τιας Αμε­ρι­κής. Με άλλα λόγια, τα τότε θύ­μα­τα μπο­ρεί να είναι πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρα. Όπως και σή­με­ρα, αλλά ας το αφή­σου­με προ­σώ­ρας.

Γιάννης Νικολόπουλος

Υγειο­νο­μι­κά μέτρα ση­μαί­νει να δο­μη­θεί και να εξα­πλω­θεί η πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας, να υπάρ­ξει εκ­παί­δευ­ση προ­σω­πι­κού και το­πο­θέ­τη­ση για­τρών και νο­ση­λευ­τών σε μο­νά­δες υγεί­ας, κι­νη­τές ή στα­τι­κές, να με­γι­στο­ποι­η­θεί η ερευ­νη­τι­κή εγρή­γορ­ση και να αυ­ξη­θούν οι επεν­δύ­σεις σε εμ­βό­λια και φάρ­μα­κα, να προ­γραμ­μα­τι­στεί κατά προ­τε­ραιό­τη­τα η από­κτη­ση του εξο­πλι­σμού και των ερ­γα­λεί­ων μέ­ρι­μνας και πε­ρί­θαλ­ψης μέσα στα νο­σο­κο­μεία και τις κλι­νι­κές, να γί­νε­ται κα­θη­με­ρι­νή συ­νή­θεια, αλλά και χωρίς πε­ρι­κο­πές ή συ­σκο­τι­σμούς, η πλα­τιά ενη­μέ­ρω­ση του κοι­νού για τα επι­πλέ­ον προ­λη­πτι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας, όπως πχ είναι αυτά για την απο­στα­σιο­ποί­η­ση και τη μάσκα, να γίνει γε­νι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση μέσων και πόρων, για να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν πχ πολλά και μα­ζι­κά τεστ, να προ­βλε­φθούν επι­πρό­σθε­τες πα­ρεμ­βά­σεις με κρι­τή­ριο το­πι­κές, γε­ω­γρα­φι­κές ή οι­κο­νο­μι­κές ιδιο­μορ­φί­ες – γιατί προ­φα­νώς κι ας το ξε­χνά­νε ορι­σμέ­νοι, δεν επι­βάλ­λει ούτε και παίρ­νει κα­νείς σο­βα­ρός άν­θρω­πος, τα ίδια μέτρα σε αστι­κές και πυ­κνο­κα­τοι­κη­μέ­νες πε­ριο­χές και τα ίδια, σε αραιο­κα­τοι­κη­μέ­να νησιά.

Αφού τα έχει κάνει κά­ποια κυ­βέρ­νη­ση αυτά, αφού έχει φρο­ντί­σει να γί­νουν όλα αυτά, αφού κα­τα­πο­λε­μά­ται άλ­λο­τε επι­τυ­χη­μέ­να και άλ­λο­τε λι­γό­τε­ρο επι­τυ­χη­μέ­να και με τις ανά­λο­γες προ­σαρ­μο­γές σχε­δί­ου και μέσων, η παν­δη­μία, πριν έναν αιώνα της γρί­πης, που απο­τέ­λε­σε μνη­μείο «ανε­με­λιάς» ένεκα και του Με­γά­λου Πο­λέ­μου, σή­με­ρα της covid-19, μπο­ρού­με να κά­τσου­με και να δια­φω­νή­σου­με για όσα πήγαν εν­δε­χο­μέ­νως στρα­βά, να βά­λου­με επί σκο­πόν απο­διο­πο­μπαί­ους τρά­γους και να δια­πι­στώ­σου­με ποιοι ήταν οι ανί­κα­νοι, ποιοι οι ικα­νοί, ποιοι οι από­ντες λι­πο­τά­κτες και ποιοι οι πα­ρό­ντες μά­χι­μοι στον «πό­λε­μο» με τον κο­ρω­νο­ϊό.

Όσο δεν γί­νε­ται τί­πο­τα (ή σχε­δόν τί­πο­τα) από όσα ανα­φέρ­θη­καν στη δεύ­τε­ρη πα­ρά­γρα­φο αυτού του κει­μέ­νου, τότε ο μόνος και απο­κλει­στι­κός υπεύ­θυ­νος για την εξέ­λι­ξη της παν­δη­μί­ας και την αντι­με­τώ­πι­ση του κο­ρω­νοϊ­ού επί του αντί­στοι­χου εθνο­κρα­τι­κού εδά­φους (γιατί η διε­θνής αλ­λη­λεγ­γύη και συ­νερ­γα­σία μάς τε­λεί­ω­σαν κάπως «πρό­ω­ρα» και στο θέμα των εμ­βο­λί­ων, πλην των Λα­κε­δαι­μο­νί­ων ια­τρών της Κού­βας που τρέ­χουν όπως και όπου μπο­ρούν), υπεύ­θυ­νη λοι­πόν για αυτήν την κακή κα­τά­στα­ση στο σύ­στη­μα υγεί­ας και το πλαί­σιο κα­τα­πο­λέ­μη­σης του ιού, είναι η εκά­στο­τε κε­ντρι­κή κυ­βέρ­νη­ση. Και η ηγε­σία του καθ’ ύλη αρ­μό­διου για την επί­λυ­ση των υγειο­νο­μι­κών προ­βλη­μά­των και στην πε­ρί­πτω­ση μας, του ιού, υπουρ­γεί­ου. Του υπαρ­κτο-ανύ­παρ­κτου υπουρ­γεί­ου εν προ­κει­μέ­νω στην Ελ­λά­δα που η ηγε­σία και η γρα­φειο­κρα­τία του είναι επι­σπεύ­δου­σες και γρή­γο­ρες στις μπίζ­νες και αργές και κω­φεύ­ου­σες στην παν­δη­μία.

Τεστ στους ρυθ­μούς και τους αριθ­μούς που έπρε­πε, δεν πραγ­μα­το­ποιού­νται. Για­τροί και νο­ση­λευ­τές δεν έχουν διο­ρι­στεί ή το­πο­θε­τη­θεί στο ΕΣΥ επει­δή τα μνη­μό­νια και η αργή χρε­ο­κο­πία και η απα­ξί­ω­ση του δη­μό­σιου τομέα υγεί­ας έχουν κα­τα­στρέ­ψει το σύ­στη­μα και τους αν­θρώ­πους του, ένεκα του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού διά ρο­πά­λου και βίας επι­βαλ­λο­μέ­νου – και 18.000 για­τροί και νο­ση­λευ­τές ανα­χώ­ρη­σαν προ πολ­λού για την Εσπε­ρία ή την Αρα­βι­κή Χερ­σό­νη­σο και την Αυ­στρα­λία. Εξο­πλι­σμός δεν αγο­ρά­στη­κε, επεν­δύ­σεις δεν έχουν γίνει, εμ­βό­λια και φάρ­μα­κα κα­τα­φθά­νουν με το πα­νευ­ρω­παϊ­κό αλλά και νε­ο­δη­μο­κρα­τι­κό στα­γο­νό­με­τρο, κα­θό­τι και ο εται­ρι­κός φαρ­μα­κευ­τι­κός κα­πι­τα­λι­σμός απαι­τεί προ­πλη­ρω­μή για να δώσει στην πα­ρα­γω­γή μόνο τις δό­σεις για τις οποί­ες έχουν κα­τα­βλη­θεί τα μπι­κι­κί­νια (αθά­να­τη ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία και ανε­ξέ­λεγ­κτη αγορά που θα μας έσω­ζαν!), και πια το κα­κο­γραμ­μέ­νο σε­νά­ριο των «μα­ζι­κών εμ­βο­λια­σμών» έχει γίνει το αντε­στραμ­μέ­νο εί­δω­λο του επί­σης κα­κο­γραμ­μέ­νου και ου­δέ­πο­τε πραγ­μα­το­ποι­θέ­ντος σε­να­ρί­ου των «μα­ζι­κών τεστ», του­τέ­στιν ξε­χά­στε και το ένα και το άλλο για άγνω­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα και σί­γου­ρα όχι νω­ρί­τε­ρα από το φθι­νό­πω­ρο του 2021 και ανά­λο­γα με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των εμ­βο­λί­ων και τη διάρ­κεια της «ανο­σί­ας» που προ­σφέ­ρουν, στοι­χεία που οδη­γούν και πάλι στον πα­ρα­γω­γι­κό κύκλο των δό­σε­ων τους, ανά­λο­γα με τα μπι­κι­κί­νια που θα βρέ­ξει από τα δη­μό­σια οι­κο­νο­μι­κά της κάθε χώρας και τα λοιπά, και τα λοιπά, και ο φαύ­λος κύ­κλος δεν έχει τέλος.

Βέ­βαια, και πε­ρισ­σό­τε­ρες ΜΕΘ να είχε η Ελλάς, όπως έλεγε και ο ση­μι­τι­κός αντι­πρό­ε­δρος της κυα­νό­μαυ­ρης κυ­βερ­νή­σε­ως, θα είχε και πε­ρισ­σό­τε­ρους νε­κρούς στις ΜΕΘ, κα­θό­τι ο κρε­τι­νι­σμός δεν έχει όρια και η βλα­κεία είναι αήτ­τη­τη ει­δι­κά όταν αυτά τα δύο εν­δύ­ο­νται την αυ­θε­ντία ενός «επι­στή­μο­να» και την εξου­σία ενός «πο­λι­τι­κού» που λεφτά για ΜΕΘ δεν θέλει να δώσει, αλλά λεφτά για στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης με­τα­να­στών από τα οποία θα φάει κι ο πε­θε­ρός με­γα­λο­ερ­γο­λά­βος δια­θέ­τει και πε­ρίσ­σευ­μα.

Από την άλλη, όταν δεν έχουν τα νο­σο­κο­μεία, ΜΕΘ, για να νο­ση­λεύ­σουν όλες τις κρί­σι­μες πε­ρι­πτώ­σεις, θα φταί­νε στο επό­με­νο στά­διο κυ­βερ­νη­τι­κής ανα­ζή­τη­σης κα­τα­σκευα­σμέ­νων ενό­χων, οι για­τροί που κά­νουν εξ ανά­γκης, επι­λο­γή για το ποιος ασθε­νής θα ει­σα­χθεί και ποιος ασθε­νής δεν θα ει­σα­χθεί σε κρε­βά­τι εντα­τι­κής θε­ρα­πεί­ας.

Το να φταί­ει η κυα­νό­μαυ­ρη κυ­βέρ­νη­ση της Δε­ξιάς, ο ανέ­με­λος και ρέ­μπε­λος πο­δη­λά­της – πρω­θυ­πουρ­γός του «δεν βια­ζό­μα­στε, για να μην σκο­ντά­ψου­με» και οι συ­ναρ­μό­διοι υπουρ­γοί των κλεμ­μέ­νων γρα­φη­μά­των, των συ­στη­μα­τι­κών ψε­μά­των, του απύθ­με­νου θρά­σους και της δο­λο­φο­νι­κής μα­νί­ας (γιατί αυτό συ­ντε­λεί­ται πλέον) προ­κει­μέ­νου όλοι οι πα­ρα­δο­σια­κοί πα­ρά­γο­ντες της πα­τρί­δας, της θρη­σκεί­ας και της οι­κο­γέ­νειας να μεί­νουν ευ­χα­ρι­στη­μέ­νοι και οι­κο­νο­μι­κά εύ­ρω­στοι όταν τα μεν πα­γκά­ρια γε­μί­ζουν ευρώ στα Θε­ο­φά­νεια και τον άγιο Δη­μή­τριο, τα δε τα­μεία της ελ­λη­νι­κής αστυ­νο­μί­ας, ευρώ από τα πρό­στι­μα, είναι αδια­νό­η­το.

Πρω­θυ­πουρ­γοί, υπουρ­γοί, μη­τρο­πο­λί­τες, πα­πά­δες και αστυ­νο­μι­κοί της Δε­ξιάς στην Ελ­λά­δα δεν φταί­νε ποτέ και για τί­πο­τα. Είναι ανεύ­θυ­νοι κατά το πα­ρα­σύ­νταγ­μα και τους υπο­νό­μους που οι ίδιοι έχουν θε­σπί­σει για να γλι­τώ­σουν το το­μά­ρι τους από τον εγκλη­μα­τι­κό βίο και τη σα­πι­σμέ­νη πο­λι­τεία τους.

Όλη αυτή η παν­δη­μι­κή με­τα-αλή­θεια της κυ­βέρ­νη­σης – Πι­νό­κιο θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει, θε­σμι­κά πάντα μι­λώ­ντας και στις αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες κα­τα­φεύ­γο­ντας, σε Ει­δι­κό Δι­κα­στή­ριο τον πρω­θυ­πουρ­γό και τους υπουρ­γούς «του», μόλις αυτοί χά­σουν την εξου­σία και πέ­σουν από τους θώ­κους «τους».

Αν φυ­σι­κά θα υπάρ­χουν επό­με­νοι κυ­βερ­νώ­ντες και νο­μο­θέ­τες με balls για να κά­νουν κάτι τέ­τοιο – η παν­δη­μία του κο­ρω­νοϊ­ού, οι νε­κροί της στην Ελ­λά­δα και οι πρό­δη­λες εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης της ΝΔ για τις δρα­μα­τι­κές και κα­θη­με­ρι­νές εξε­λί­ξεις δεν είναι… Καλ­τσε­στρού­τσι και ΑΓΕΤ Ηρα­κλής για να «χα­θούν» τα σκάν­δα­λα και τα εγκλή­μα­τα από τα ρα­ντάρ της πα­ρα­πο­μπής σε Ει­δι­κό Δι­κα­στή­ριο, το ανα­φέ­ρου­με για να θυ­μη­θούν οι πα­λιοί και να μα­θαί­νουν οι νέοι από τα σκο­νι­σμέ­να και διε­φθαρ­μέ­να αρ­χεία της οι­κο­γέ­νειας Μη­τσο­τά­κη και της ελ­λη­νι­κής Βου­λής.

Μέχρι να έρθει αυτή η στιγ­μή, οι υγειο­νο­μι­κοί του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας και οι άν­θρω­ποι που δί­νουν την κα­θη­με­ρι­νή μάχη για την αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας οφεί­λουν να αμυν­θούν στις κυ­βερ­νη­τι­κές επι­θέ­σεις και να κα­ταγ­γεί­λουν τα υπουρ­γι­κά ψέ­μα­τα και τις δια­στρε­βλώ­σεις. Τους με­τα­χει­ρί­ζο­νται σε ζω­ντα­νή με­τά­δο­ση και δια μέσου του κα­λο­ταϊ­σμέ­νου κυ­βερ­νη­τι­κού Τύπου ως ανα­λώ­σι­μους «στό­κους» όπως είχε γρά­ψει πρό­σφα­τα και γνω­στός ρυ­πα­ρο­γρά­φος της ελ­λα­δι­κής πα­ρα-δη­μο­σιο­γρα­φί­ας, βάλ­λο­ντας κατά πά­ντων, νέων, ερ­γα­ζο­μέ­νων, επι­βα­τών και επο­χού­με­νων που «δεν ακούν την κυ­βέρ­νη­ση».

Και­ρός να ακού­σει και να υπα­κού­σει η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ την κοι­νω­νία και το υγειο­νο­μι­κό κί­νη­μα.

Αν δε βια­στούν ορι­σμέ­νοι σή­με­ρα, όπως και δεν βιά­στη­καν τό­σους μήνες τώρα, η κοι­νω­νία και οι ερ­γα­ζό­με­νοι θα σκο­ντά­ψουν πάνω στα τρα­γι­κά πολλά και δρα­μα­τι­κά αυ­ξα­νό­με­να θύ­μα­τα τους.

Και κά­ποιοι άλλοι θα πέ­σουν, όσο το δυ­να­τό νω­ρί­τε­ρα, από τα πο­δή­λα­τα και τις κα­ρέ­κλες της ανέ­με­λης πρω­θυ­πουρ­γί­ας τους.

/rproject.gr/

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.