Παρενέργειες έχει το σύστημα του κέρδους όχι η επιστήμη και ο εμβολιασμός

Παρενέργειες έχει το σύστημα του κέρδους όχι η επιστήμη και ο εμβολιασμός

  • |

Τα εμβόλια αποτελούν μία τεράστια ανακάλυψη, ένα μεγάλο όπλο στα χέρια της ιατρικής και των κοινωνιών για την αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων.

Πα­ρε­νέρ­γειες έχει το σύ­στη­μα του κέρ­δους όχι η επι­στή­μη και ο εμ­βο­λια­σμός

 

Η βελ­τί­ω­ση των όρων ζωής μαζί με τον μα­ζι­κό εμ­βο­λια­σμό έδωσε την δυ­να­τό­τη­τα στην  αν­θρω­πό­τη­τα να αντι­με­τω­πί­σει μά­στι­γες όπως η ευ­λο­γιά, η πο­λιο­μυ­ε­λί­τι­δα, ο τέ­τα­νος, η δι­φθε­ρί­τι­δα, η ερυ­θρά, η ιλαρά, η φυ­μα­τί­ω­ση, ο τύφος  κλπ

Σή­με­ρα λόγω των εμ­βο­λια­σμών υπο­λο­γί­ζε­ται ότι μέχρι και 6 εκα­τομ­μύ­ρια θά­να­τοι απο­φεύ­γο­νται κάθε χρόνο.

Αντώνης Καραβάς*

Τα εμ­βό­λια πε­ριέ­χουν ου­σί­ες όπως ζώ­ντες ή εξα­σθε­νη­μέ­νους ιούς (τα πα­λαιό­τε­ρα εμ­βό­λια) και αδρα­νο­ποι­η­μέ­νους ιούς η πρω­τε­ΐ­νες ή γε­νε­τι­κό υλικό mRNA ή DNA του ιού (τα νε­ό­τε­ρα εμ­βό­λια). Δη­λα­δή τα εμ­βό­λια μι­μού­νται τον ιό χωρίς όμως να προ­κα­λούν τη νόσο, ανα­γκά­ζουν τον ορ­γα­νι­σμό να πα­ρά­ξει  κύτ­τα­ρα μνή­μης και αντι­σώ­μα­τα, ώστε αν έρθει ο ορ­γα­νι­σμός σε επαφή με το πραγ­μα­τι­κό ιό να πα­ρά­ξει πολύ γρή­γο­ρα και σε με­γά­λες πο­σό­τη­τες πολλά αμυ­ντι­κά κύτ­τα­ρα και αντι­σώ­μα­τα ώστε να εξου­δε­τε­ρώ­σει τον ιό.

‌Σύμ­φω­να με τον πα­γκό­σμιο ορ­γα­νι­σμό υγεί­ας αυτή τη στιγ­μή τρέ­χουν 180 projects και κλι­νι­κές με­λέ­τες για εμ­βό­λιο σε όλο τον κόσμο, με διά­φο­ρες τε­χνι­κές που προ­χώ­ρη­σαν ρα­γδαία μέσα στο χρόνο, επι­τρέ­πο­ντας να έχου­με πολύ γρή­γο­ρα δια­θέ­σι­μο εμ­βό­λιο για την αντι­με­τώ­πι­ση του κο­ρο­νοϊ­ού. Το άλμα αυτό της επι­στή­μης έχει επι­τευ­χθεί επει­δή: α) υπήρ­χε μία προ­ερ­γα­σία πάνω σε νέες τε­χνι­κές πα­ρα­σκευ­ής εμ­βο­λί­ων την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία (η βα­σι­κή έρευ­να πα­ρό­λο που δεν είναι επι­λο­γή των φι­λε­λευ­θέ­ρων κυ­βερ­νή­σε­ων, όσο υπάρ­χει στοι­χειω­δώς δη­μό­σια παι­δεία κι έρευ­να, που σέ­βε­ται την επι­στή­μη, κάνει με­γά­λα κι απα­ραί­τη­τα προ­χω­ρή­μα­τα), β) στον πολύ γρή­γο­ρο προσ­διο­ρι­σμό του γο­νι­διώ­μα­τός του από τις κι­νε­ζι­κές επι­στη­μο­νι­κές αρχές, γ) τη συ­νερ­γα­σία πολ­λών κρα­τι­κών ακα­δη­μαϊ­κών ιδρυ­μά­των, πα­νε­πι­στη­μί­ων και φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νιών και δ) την πρω­το­φα­νή και τε­ρά­στια διο­χέ­τευ­ση πόρων για την έρευ­να και την πα­ρα­γω­γή των εμ­βο­λί­ων.

Tα εμ­βό­λια mRNA φαί­νε­ται ότι απο­τε­λούν μια πολλά υπο­σχό­με­νη εναλ­λα­κτι­κή λύση ένα­ντι των συμ­βα­τι­κών εμ­βο­λί­ων, λόγω της υψη­λής ισχύ­ος τους, της δυ­να­τό­τη­τας για τα­χεία πα­ρα­γω­γή, του χα­μη­λού κό­στους και της ασφα­λούς χο­ρή­γη­σής τους.

Τα πει­ρα­μα­τι­κά δε­δο­μέ­να in vivo (σε ζώντα ορ­γα­νι­σμό) χρο­νο­λο­γού­νται από το 1990, όμως η εφαρ­μο­γή τους μέχρι πρό­σφα­τα πε­ριο­ρί­ζο­νταν από την αστά­θεια, την ανο­σο­γο­νι­κό­τη­τα (αυ­το­α­ντι­σώ­μα­τα από τον φορέα) και την ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κή in vivo χο­ρή­γη­ση του mRNA.

Οι  τε­χνο­λο­γι­κές εξε­λί­ξεις έχουν πλέον ξε­πε­ρά­σει σε με­γά­λο βαθμό αυτά τα ζη­τή­μα­τα, και πολ­λές πλατ­φόρ­μες εμ­βο­λί­ων mRNA κατά μο­λυ­σμα­τι­κών ασθε­νειών (ιοί Zika, Influenza, Ebola, Toxoplasma,HIV, HCV, HPV κ.ά.), αλλά και διά­φο­ρων τύπου καρ­κί­νων (με­λά­νω­μα, καρ­κί­νος πνεύ­μο­να, καρ­κί­νος προ­στά­τη) έχουν δεί­ξει εν­θαρ­ρυ­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα και στα ζωικά μο­ντέ­λα και σε αν­θρώ­πους.

Η χρήση του mRNA εμ­βο­λί­ου έχει πολλά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα σε σχέση με τα συμ­βα­τι­κά εμ­βό­λια  όπως η  ασφά­λεια: καθώς το mRNA είναι μια μη μο­λυ­σμα­τι­κή, μη εν­σω­μα­τω­μέ­νη πλατ­φόρ­μα σε  ιό, δεν υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα κίν­δυ­νος μό­λυν­σης ή με­ταλ­λα­ξο­γέ­νε­σης. Επι­πρό­σθε­τα το mRNA αποι­κο­δο­μεί­ται από φυ­σιο­λο­γι­κές κυτ­τα­ρι­κές διερ­γα­σί­ες μέσα σε λίγες ημέ­ρες. Οι διά­φο­ρες τρο­πο­ποι­ή­σεις κα­θι­στούν το mRNA πιο στα­θε­ρό, εν­σω­μα­τώ­νο­ντάς το σε μό­ρια-φο­ρείς και  επι­τρέ­πο­ντας τα­χεία πρό­σλη­ψη και έκ­φρα­ση στο κυτ­τα­ρό­πλα­σμα και την πα­ρα­γω­γή μιας πρω­τει­νης που είναι ίδια με την  πρω­τεί­νης S ( πρω­τεί­νη ακίδα) της επι­φά­νειας του κο­ρο­νοιού. Το ανο­σο­ποι­ή­τι­κό σύ­στη­μα  αντι­λάμ­βά­νε­ται την πρω­τεί­νη αυτή ως αντι­γό­νο που  ει­σέρ­χε­ται για πρώτη φορά στο εσω­τε­ρι­κό του ορ­γα­νι­σμού και ενερ­γο­ποιεί τους μη­χα­νι­σμούς άμυ­νας με την πα­ρα­γω­γή αντι­σω­μά­των και κύτ­τα­ρων  μνή­μης.

Τα εμ­βό­λια mRNA έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα τα­χεί­ας, φθη­νής και  με­γά­λης σε πο­σό­τη­τα πα­ρα­σκευ­ής,  κυ­ρί­ως λόγω των υψη­λών απο­δό­σε­ων με­τα­γρα­φής in vitro (στο ερ­γα­στή­ριο).

Τα δε­δο­μέ­να λοι­πόν υπο­δη­λώ­νουν ότι τα εμ­βό­λια mRNA έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να λύ­σουν πολ­λές από τις προ­κλή­σεις στην ανά­πτυ­ξη εμ­βο­λί­ων, τόσο για  μο­λυ­σμα­τι­κές ασθέ­νειες όπως η παν­δη­μία COVID-19, όσο και για τον καρ­κί­νο.

‌Σε αντί­θε­ση με άλλες κλι­νι­κές δο­κι­μές για εμ­βό­λια αυτή τη φορά συμ­με­τεί­χε πολύ με­γά­λος αριθ­μός εθε­λο­ντών, πε­ρί­που 40.000, με απο­τέ­λε­σμα να έχου­με πολύ γρή­γο­ρα δε­δο­μέ­να για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και την ασφά­λεια του εμ­βο­λί­ου. Μέχρι στιγ­μής έχουν εμ­βο­λια­στεί πάνω από 3,5 εκα­τομ­μύ­ρια πλη­θυ­σμού σε επτά χώρες, στη Βρε­τα­νία 650.000 με μόνο δύο πε­ρι­στα­τι­κά ανα­φυ­λα­κτι­κές αντι­δρά­σεις και στις ΗΠΑ πάνω από 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο με πε­ρί­που πέντε πε­ρι­στα­τι­κά ανα­φυ­λα­ξί­ας. Ένα τέ­τοιο άλμα θα χρεια­στεί και πι­θα­νά να το δούμε και για τη δη­μιουρ­γία και πα­ρα­γω­γή αντι­ϊ­κών φαρ­μά­κων, πολλά από τα οποία βρί­σκο­νται σε δο­κι­μές.

‌Ε­πο­μέ­νως, η αρι­στε­ρά και το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα θα πρέ­πει ξε­κά­θα­ρα να διεκ­δι­κούν τον εμ­βο­λια­σμό, μα­ζι­κά, δη­μό­σια και δω­ρε­άν για όλες -ους.

‌Το πρό­βλη­μα δεν είναι ότι το εμ­βό­λιο πε­ριέ­χει… νερό, ή ου­σί­ες βλα­βε­ρές για τον ορ­γα­νι­σμό… Το πρό­βλη­μα είναι αλλού: ότι αυτή η δυ­να­τό­τη­τα των πα­ρα­γω­γι­κών δυ­νά­με­ων υπο­νο­μεύ­ε­ται από τις σχέ­σεις πα­ρα­γω­γής, δη­λα­δή από τον κα­πι­τα­λι­σμό και ιδιαί­τε­ρα στη νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη εκ­δο­χή του.

‌Α­ντι­κει­με­νι­κά, υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση όλων των λοι­μω­δών ασθε­νειών που μα­στί­ζουν την αν­θρω­πό­τη­τα όπως π.χ. Έμπο­λα, Αids κλπ, αλλά πα­ρα­μέ­νουν ανα­ξιο­ποί­η­τες γιατί δεν υπάρ­χει το προσ­δο­κώ­με­νο κέρ­δος για τις φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες, όπως τώρα γί­νε­ται με τον COVID-19 (που χρη­μα­το­δο­τεί­ται από δη­μό­σια κον­δύ­λια και μά­λι­στα εκ των προ­τέ­ρων, ενώ επι­πλέ­ον, αξιο­ποιεί­ται η πρό­ο­δος της επι­στή­μης από δη­μό­σια ακα­δη­μαϊ­κά ιδρύ­μα­τα-βλέ­πε και σχε­τι­κό άρθρο Μάικλ Ρο­μπερτς στο Rproject.gr).

‌Όλη η έρευ­να και η πα­ρα­γω­γή εμ­βο­λί­ων βρί­σκε­ται στα χέρια των με­γά­λων φαρ­μα­κευ­τι­κών εται­ρειών, που έτσι έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να εκ­βιά­ζουν τα κράτη και να πα­ρά­γουν και να δια­νέ­μουν τα εμ­βό­λια με βάση το κέρ­δος και τις δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες και όχι με βάση τις ανά­γκες, όπως των φτω­χών χωρών για πα­ρά­δειγ­μα.

Αντί να υπάρ­χει μία δια­κρα­τι­κή συ­νερ­γα­σία και αλ­λη­λεγ­γύη για τη δια­νο­μή του εμ­βο­λί­ου πα­ρα­κο­λου­θού­με εδώ και καιρό τον ανε­λέ­η­το αντα­γω­νι­σμού ανά­με­σα σε φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ες και κράτη για το ποιος θα έχει τις με­γα­λύ­τε­ρες παρ­τί­δες του εμ­βο­λί­ου και με ποιες τιμές, είναι δε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή αρ­νεί­ται να δώσει στη δη­μο­σιό­τη­τα τις συμ­βά­σεις που έχουν υπο­γρα­φεί για την προ­μή­θεια των εμ­βο­λί­ων που θα πάρει η Ελ­λά­δα.

Ο Μαρξ έλεγε ότι ο κα­πι­τα­λι­στής δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για την υγεία του ερ­γά­τη όσο η κοι­νω­νία δεν τον υπο­χρε­ώ­νει. Αυτό που εν­δια­φέ­ρει τον κα­πι­τα­λι­σμό δεν είναι η υγεία των ερ­γα­ζό­με­νων, αλλά  η ανα­πα­ρα­γω­γή της ερ­γα­τι­κής δύ­να­μης. Και από αυτή την άποψη τον εν­δια­φέ­ρει να αντι­με­τω­πί­σει την παν­δη­μία: γιατί έχει τε­ρά­στια επί­δρα­ση στην ερ­γα­τι­κή δύ­να­μη, με εκα­τομ­μύ­ρια ερ­γα­το­ώ­ρες χα­μέ­νες, με τε­ρά­στια ποσά να πη­γαί­νουν για τη νο­ση­λεία όσων ασθε­νούν και την οι­κο­νο­μία να βυ­θί­ζε­ται σε ακόμα με­γα­λύ­τε­ρη κρίση.

Για αυτό και τα κα­πι­τα­λι­στι­κά κράτη καί­γο­νται να αντι­με­τω­πί­σουν την παν­δη­μία, δη­μιουρ­γώ­ντας όμως ταυ­τό­χρο­να και ένα ερ­γα­σια­κό πλαί­σιο επι­στρο­φής στη μετά COVID-19 εποχή, με πολύ χει­ρό­τε­ρους όρους εκ­με­τάλ­λευ­σης.

Όμως τα ποσά που είναι πρό­θυ­μοι να δια­θέ­σουν οι κα­πι­τα­λι­στές για το σκοπό αυτό είναι όσο το δυ­να­τό λι­γό­τε­ρα και, με χρη­μα­το­δό­τη­ση μόνο του ιδιω­τι­κού τομέα, αρ­νού­με­νοι πει­σμα­τι­κά την ενί­σχυ­ση οποιασ­δή­πο­τε δη­μό­σιας δομής (από την υγεία, μέχρι την παι­δεία και τις συ­γκοι­νω­νί­ες). Για αυτό θα πρέ­πει να υπο­χρε­ω­θούν να το κά­νουν υπό την πίεση του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος. Όπως δεν υπάρ­χει γε­νι­κώς ασθέ­νεια, αλλά τα­ξι­κά αίτια των ασθε­νειών και της αρ­ρώ­στιας, έτσι δεν υπάρ­χει και γε­νι­κά θε­ρα­πεία για τις ασθέ­νειες: τα ποσά που θα δια­τε­θούν για την πρό­λη­ψη των ασθε­νειών και τη θε­ρα­πεία τους είναι απο­τέ­λε­σμα της τα­ξι­κής πάλης.

Στον αντί­πο­δα βρί­σκε­ται η πα­ρά­δο­ση του μπολ­σε­βι­κι­σμού: στις δύ­σκο­λες συν­θή­κες του 1918, με λαϊκό επί­τρο­πο υγεί­ας τον  Semashko, δια­μορ­φώ­νε­ται για πρώτη φορά στην ιστο­ρία ένα  εθνι­κό σύ­στη­μα υγεί­ας και η πρώτη προ­σπά­θεια για ολι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση του ασθε­νούς. Δη­λα­δή με βάση το σύ­νο­λο της σω­μα­τι­κής και ψυ­χι­κής του κα­τά­στα­σης και όχι απλώς της απο­κα­τά­στα­σης της ερ­γα­τι­κής δύ­να­μης με επί­κε­ντρο την πρό­λη­ψη με την υγιει­νή των ερ­γα­σια­κών χώρων, τους μα­ζι­κούς εμ­βο­λια­σμούς και τα το­πι­κά κέ­ντρα υγεί­ας. Αυτή η προ­σπά­θεια ήταν που έθεσε τη βάση για τη σύγ­χρο­νη αντί­λη­ψη για την προ­λη­πτι­κή ια­τρι­κή και την πρω­το­βάθ­μια  φρο­ντί­δα υγεί­ας (διε­θνής δια­κή­ρυ­ξη της Αλμα Ατα, 1978,”Υγεία για όλους έως το έτος 2000″ )και για το σύ­στη­μα ασφά­λι­σης και υγεί­ας κα­θο­λι­κής κά­λυ­ψης από το κρά­τος (ιδρυ­τι­κός νόμος για το βρε­τα­νι­κό ΕΣΥ, 1948).

Οι εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης

Η κα­τα­πο­λέ­μη­ση κάθε  παν­δη­μί­ας, όπως και της τω­ρι­νής, του COVID-19, για να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή και ιδιαί­τε­ρα μπρο­στά στο νέο τρίτο κύμα (που όλοι ανα­μέ­νουν να έρθει  ακόμα πιο απει­λη­τι­κό) πρέ­πει να πλη­ροί τρεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις: πρώτη, η επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση (απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού-μα­ζι­κά τεστ και ιχνη­λά­τη­ση- απο­μό­νω­ση κρου­σμά­των και στε­νών επα­φών) για να στα­μα­τή­σει η εξά­πλω­ση του ιού, δεύ­τε­ρη, η επάρ­κεια του συ­στή­μα­τος υγεί­ας (υπο­δο­μές, προ­σω­πι­κό και θε­ρα­πευ­τι­κά μέσα πρω­το­βάθ­μιων κέ­ντρων υγεί­ας και νο­σο­κο­μεί­ων) για να αντι­με­τω­πι­στεί η νο­ση­ρό­τη­τα και τρίτη, η επί­τευ­ξη ανο­σί­ας με τον μα­ζι­κό  εμ­βο­λια­σμό.

Η κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας φέρει εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες για την μέχρι τώρα δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας:

Στις 26 Νο­εμ­βρί­ου 2020 η χώρα κα­τα­γρά­φει ένα από τα με­γα­λύ­τε­ρα πο­σο­στά θνη­σι­μό­τη­τας σε όλο τον κόσμο, με αριθ­μό θα­νά­των που καλ­πά­ζει μέχρι σή­με­ρα, καθώς μόνο τον Δε­κέμ­βρη εί­χα­με  2.266 θα­νά­τους, δη­λα­δή οι μισοί (48,5%) θά­να­τοι από την αρχή της παν­δη­μί­ας (2.266 σε σύ­νο­λο 4.672). Και το τρα­γι­κό­τε­ρο είναι ότι το τε­λευ­ταίο δί­μη­νο το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό (πάνω από 80%!!!) από τους αν­θρώ­πους που έχα­σαν την ζωή τους δεν νο­ση­λεύ­τη­καν σε κρε­βά­τι ΜΕΘ, γιατί απλά ήταν όλα γε­μά­τα!

Τα μέτρα επι­δη­μιο­λο­γι­κής επι­τή­ρη­σης στο δεύ­τε­ρο κύμα αφο­ρού­σαν ένα lockdown απο­κλει­στι­κά για τη ζωή πέραν της ερ­γα­σί­ας: για την ψυ­χα­γω­γία (κλεί­σι­μο εστί­α­σης, απα­γό­ρευ­ση κυ­κλο­φο­ρί­ας το βράδυ), αλλά και τον πε­ριο­ρι­σμό της δια­δή­λω­σης και των ελευ­θε­ριών συλ­λο­γι­κής έκ­φρα­σης (που θα εξα­σφά­λι­ζαν οι ορδές των ΜΑΤ του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη), αλλά όχι για την οι­κο­νο­μία, δη­λα­δή για τα κέρδη των ερ­γο­δο­τών.

Μέτρα που ήρθαν να αντι­με­τω­πί­σουν την έξαρ­ση της επι­δη­μί­ας, που προ­έ­κυ­ψε από το τυφλό άνοιγ­μα του του­ρι­σμού το κα­λο­καί­ρι και δεν το κα­τα­φέρ­νουν μέχρι σή­με­ρα, γιατί το ιϊκό φορ­τίο ήταν υψηλό και τα μέτρα κα­τα­πο­λέ­μη­σης απα­ρά­δε­κτα: χωρίς να αγο­ρα­στούν νέα μέσα μα­ζι­κής με­τα­φο­ράς, χωρίς κα­νέ­ναν έλεγ­χο αν εφαρ­μό­ζο­νται τα υγειο­νο­μι­κά πρω­τό­κολ­λα στους χώ­ρους δου­λειάς, χωρίς κα­νέ­να μετρό στους κλει­στούς χώ­ρους των φυ­λα­κών, των κα­ταυ­λι­σμών, των στρα­το­πέ­δων, των προ­σφυ­γι­κώ­νcamps, χωρίς επαρ­κή δια­δι­κα­σία μα­ζι­κής ιχνη­λά­τη­σης και απο­μό­νω­σης των κρου­σμά­των.

Για αυτό η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρου­σιά­ζει το εμ­βό­λιο σαν πα­νά­κεια, για να κρύ­ψει αυτές τις εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες και για να μην πάρει κα­νέ­να μέτρο για την ενί­σχυ­ση του Εθνι­κού Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας, ούτε  μέτρα προ­στα­σί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Η κυ­βέρ­νη­ση ορ­γά­νω­σε την πα­ρα­λα­βή μόλις δύο κου­τιών εμ­βο­λί­ων, με τε­λε­τουρ­γι­κό σαν το άγιο φως από τα Ιε­ρο­σό­λυ­μα, δια­βε­βαιώ­νο­ντας ότι η επι­χεί­ρη­ση “ελευ­θε­ρία” θα προ­χω­ρή­σει χωρίς προ­βλή­μα­τα.

Την επό­με­νη ημέρα βέ­βαια δεν δί­στα­σε να ακυ­ρώ­σει τον εμ­βο­λια­σμό «στους ήρωες με τις άσπρες μπλού­ζες» στο Σω­τη­ρία, για να εμ­βο­λια­στούν οι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες και οι πα­ρα­τρε­χά­με­νοι.

Προς το παρόν η επι­χεί­ρη­ση “ελευ­θε­ρία” εξε­λίσ­σε­ται σε επι­χεί­ρη­ση-απά­τη, καθώς οι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες διαρ­κώς μειώ­νουν με τις δη­λώ­σεις τους το πο­σο­στό του πλη­θυ­σμού που θα εμ­βο­λια­στεί μέχρι τον Ιού­νιο, ξε­κι­νώ­ντας από το 70%, συ­νε­χί­ζο­ντας στο 60% και 50% και διαρ­κώς τα νού­με­ρα πέ­φτουν…

Οι κυ­βερ­νη­τι­κοί πα­ρά­γο­ντες μι­λού­σαν για τη δυ­να­τό­τη­τα εμ­βο­λια­σμού πάνω από δύο εκα­τομ­μύ­ρια πο­λι­τών κάθε μήνα. Από ό,τι δια­φαί­νε­ται μέχρι τώρα όμως, μέχρι το τέλος Μαρ­τί­ου θα έχουν πα­ρα­λά­βει από την Pfizer 1.255.800 δό­σεις, ενώ με αβέ­βαιες εκτι­μή­σεις δό­θη­κε το χρο­νο­διά­γραμ­μα για την πα­ρα­λα­βή των εμ­βο­λί­ων από τις υπό­λοι­πες φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες.

Το πρό­βλη­μα επάρ­κειας σε εμ­βό­λια και ρυθ­μού τρο­φο­δο­σί­ας των εμ­βο­λια­στι­κών κέ­ντρων φά­νη­κε στις 31/12/20, όπου ακυ­ρώ­θη­καν οι εμ­βο­λια­σμοί COVID-19 του υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο να ξε­κι­νή­σουν τη Δευ­τέ­ρα 4/1, σε πολλά  νο­σο­κο­μεία και Κέ­ντρα Υγεί­ας όλης της χώρας. Αλλά ακόμα και εάν η επάρ­κεια και η αλυ­σί­δα τρο­φο­δο­σί­ας των εμ­βο­λί­ων ομα­λο­ποι­η­θεί  ζη­τού­με­νο και ερω­τη­μα­τι­κό είναι με ποιο προ­σω­πι­κό θα λει­τουρ­γή­σουν τα εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα. Γιατί πέρα από τις χρό­νιες ελ­λεί­ψεις, ένα με­γά­λο τμήμα του προ­σω­πι­κού θα συ­νε­χί­σει να λει­τουρ­γεί τα ια­τρεία COVID-19. Είναι πρα­κτι­κά αδύ­να­τον οι υπάρ­χο­ντες νο­ση­λευ­τές και οι επι­σκέ­πτες υγεί­ας, που θα πραγ­μα­το­ποιούν κατά κύριο λόγω τους εμ­βο­λια­σμούς, να κα­λύ­ψουν τα 1.018 εμ­βο­λια­στι­κά κέ­ντρα, που θα μπο­ρού­σαν να εμ­βο­λιά­σουν 2.117.440 αν­θρώ­που­ςκά­θε μήνα σε δύο βάρ­διες, πρω­ι­νή και απο­γευ­μα­τι­νή, με έξι μέρες την εβδο­μά­δα ερ­γα­σία, σύμ­φω­να με τα λε­γό­με­να του Υπ. Υγεί­ας.

Εν­δει­κτι­κό κα­μπα­νά­κι, επι­λο­γών των αντί­στοι­χων κυ­βερ­νή­σε­ων με τη δική μας, όπως της Βρε­τα­νι­κής, είναι η από­φα­ση να μειώ­σουν τις απαι­τού­με­νες δό­σεις του εμ­βο­λί­ου από δυο σε μια ή και η ανά­μει­ξη εμ­βο­λί­ων!!! Παί­ζουν στα ζάρια την υγεία των λαών, μέσα κι έξω από την ΕΕ!

Όπως και στην πε­ρί­πτω­ση των τεστ και των κλι­νών ΜΕΘ έχου­με τα­ξι­κές επι­λο­γές της κυ­βέρ­νη­σης: αυτό που δια­φαί­νε­ται με τους μέχρι τώρα ρυθ­μούς οι υγειο­νο­μι­κοί, ηλι­κιω­μέ­νοι και οι ευ­πα­θείς ομά­δες θα εμ­βο­λια­στούν στην κα­λύ­τε­ρη πε­ρί­πτω­ση ως τον Ιού­νιο και μόνο τότε θα έχει έρθει η σειρά και του υπό­λοι­που πλη­θυ­σμού.

Ακόμα πιο προ­κλη­τι­κή είναι η ρα­τσι­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση χι­λιά­δων κα­τοί­κων της χώρας, που ενώ, κατά δη­λώ­σεις των ίδιων των κυ­βερ­νη­τι­κών στε­λε­χών, ζουν σε αυ­ξη­μέ­νου κιν­δύ­νου συν­θή­κες, δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται σε κα­νέ­να σχε­δια­σμό, ούτε καν στον αρ­χι­κό και συμ­βο­λι­κό, όπου πήραν μέρος, εκτός από την ανώ­τε­ρη πο­λι­τι­κή ηγε­σία (πρό­ε­δρος της Δη­μο­κρα­τί­ας, πρω­θυ­πουρ­γός, αρ­χη­γοί κομ­μά­των), οι στρα­τιω­τι­κές κι εκ­κλη­σια­στι­κές ηγε­σί­ες. Απου­σιά­ζουν εντυ­πω­σια­κά από κάθε συ­ζή­τη­ση για εμ­βο­λια­σμό οι ρομά, οι με­τα­νά­στες, οι φυ­λα­κι­σμέ­νοι, ενώ γι’ αυ­τούς προ­βλέ­πο­νται μόνο απα­ξί­ω­ση, πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­ση κι ακόμα με­γα­λύ­τε­ροι πε­ριο­ρι­σμοί κάθε ελευ­θε­ρί­ας, δι­καιω­μά­των, ζωής, εντέ­λει!

Ταυ­τό­χρο­να η αντερ­γα­τι­κή επί­θε­ση κλι­μα­κώ­νε­ται:

Μετά το χει­ρο­κρό­τη­μα για τους υγειο­νο­μι­κούς ήρθε το φτύ­σι­μο: απάτη η έντα­ξη στα ΒΑΕ, απάτη η μο­νι­μο­ποί­η­ση των επι­κου­ρι­κών, απάτη η χο­ρή­γη­ση δώρου Χρι­στου­γέν­νων…

Τα ίδια και χει­ρό­τε­ρα γί­νο­νται και στους υπό­λοι­πους ερ­γα­σια­κούς χώ­ρους: κα­τάρ­γη­ση του οκτα­ώ­ρου στην πράξη και απλή­ρω­τη 10ωρη ερ­γα­σία, ανα­στο­λή συμ­βά­σε­ων, απο­λύ­σεις.

Αυτή είναι η έγνοια της κυ­βέρ­νη­σης της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας: η κερ­δο­σκο­πία των ιδιω­τι­κών ομί­λων, η μεί­ω­ση του Δη­μο­σί­ου και το χτύ­πη­μα των ερ­γα­τών, ώστε μετά την παν­δη­μία τα αφε­ντι­κά να βγουν με κα­λύ­τε­ρους τα­ξι­κούς συ­σχε­τι­σμούς σε βάρος των ερ­γα­τι­κών και λαϊ­κών δι­καιω­μά­των.

Απέ­να­ντι σε αυτήν την πο­λι­τι­κή το ορ­γα­νω­μέ­νο ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα πρέ­πει να απα­ντή­σει και να διεκ­δι­κή­σει:

Μα­ζι­κό δη­μό­σιο και δω­ρε­άν εμ­βο­λια­σμό για όλες -ους, όχι στον ιμπε­ρια­λι­σμό και τον εθνι­κι­σμό των εμ­βο­λί­ων, όχι στον εμ­βο­λια­σμό της αρι­στο­κρα­τί­ας σε βάρος των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών τά­ξε­ων, κρα­τι­κή φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία και δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες για να εξα­σφα­λι­στούν εμ­βό­λια για όλες τις χώρες, εμ­βό­λια για την ερ­γα­τι­κή τάξη όχι για τους λί­γους και εκλε­κτούς, εμ­βό­λια μαζί με τους υγειο­νο­μι­κούς  σε ομά­δες ερ­γα­ζο­μέ­νων που βρί­σκο­νται σε κα­θη­με­ρι­νό κίν­δυ­νο: οδη­γοί κα­θα­ρι­στές, υπάλ­λη­λοι supermarket, ερ­γά­τες της βιο­μη­χα­νί­ας, ερ­γά­τες γης, με­τα­νά­στες, ρομά κλπ, άμεση ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ και της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, με κλί­νες ΜΕΘ και κλί­νες  με χο­ρή­γη­ση οξυ­γό­νου υψηλή ροής, μα­ζι­κά και συ­ντα­γο­γρα­φού­με­να τεστ στον πλη­θυ­σμό και τους χώ­ρους δου­λειάς, από τις δομές της ΠΦΥ, ανά­πτυ­ξη κέ­ντρων υγεί­ας με 24ωρη λει­τουρ­γία και δυ­να­τό­τη­τα πα­ρα­κο­λού­θη­σης και νο­ση­λεί­ας στο σπίτι. Για να γί­νουν όλα αυτά πάνω από όλα χρεια­ζό­μα­στε επει­γό­ντως προ­σω­πι­κό, χρεια­ζό­μα­στε μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού και μο­νι­μο­ποί­η­ση όλου του επι­κου­ρι­κού προ­σω­πι­κού!

*Πα­θο­λό­γος του ΚΥ Ηλιού­πο­λης, μέλος της πα­ρά­τα­ξης ΕΚΑ στην ΕΙ­ΝΑΠ-ΟΕΝ­ΓΕ

://rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.