Η εκδικητική μεταγωγή Κουφοντίνα και η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου

Η εκδικητική μεταγωγή Κουφοντίνα και η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου

  • |

Όταν το κράτος λειτουργεί ως εκδικητικός σερίφης απέναντι σε κρατούμενους στις φυλακές, τότε δεν υπάρχει μόνο ζήτημα θεσμική παρέκκλισης αλλά εξόντωσης των δικαιωμάτων σε ένα κατά τα άλλα κράτος δικαίου.

Ο Δη­μή­τρης Κου­φο­ντί­νας, κατά πα­ρά­βα­ση του νόμου, με­τα­φέρ­θη­κε από τις αγρο­τι­κές φυ­λα­κές Κασ­σα­βέ­τειας στο Δο­μο­κό ύστε­ρα από δια­τα­γή που δό­θη­κε από τη γε­νι­κή γραμ­μα­τέα αντε­γκλη­μα­τι­κής πο­λι­τι­κής, Σοφία Νι­κο­λά­ου. Βέ­βαια, σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις του Σω­φρο­νι­στι­κού Κώ­δι­κα, με­τα­γω­γή γί­νε­ται με από­φα­ση της Κε­ντρι­κής Επι­τρο­πής Με­τα­γω­γών (ΚΕΜ), και μόνο κατ’ εξαί­ρε­ση με από­φα­ση της γε­νι­κού γραμ­μα­τέα που και πάλι προ­ϋ­πο­θέ­τει έγκρι­ση από την ΚΕΜ. Όμως για κα­τά­δι­κους όπως ο Κου­φο­ντί­νας η αλ­λοιω­μέ­νη εξαί­ρε­ση τεί­νει να γίνει κα­νό­νας. Κα­νό­νας χωρίς κα­νέ­να νο­μι­κό έρει­σμα.

Νικόλας Κολυτάς

Με βάση το Σω­φρο­νι­στι­κό Κώ­δι­κα, ο Δη­μή­τρης Κου­φο­ντί­νας θα έπρε­πε να έχει με­τα­φερ­θεί σε τόπο φυ­λά­κι­σης που να είναι ο πλη­σιέ­στε­ρος προς τον τόπο κα­τοι­κί­ας του ή των μελών της οι­κο­γέ­νειάς του ή τον τόπο κοι­νω­νι­κής έντα­ξής του. Πα­ρό­λα αυτά τί­πο­τα από τα πα­ρα­πά­νω δε συ­νέ­βη. Αντί­θε­τα, με­τα­φέρ­θη­κε βίαια από την Κασ­σα­βέ­τεια στο Δο­μο­κό, χωρίς καν να γνω­ρί­ζει που πη­γαί­νει. Το κα­θε­στώς Μη­τσο­τά­κη σε μια πρω­το­φα­νή κί­νη­ση αναι­ρεί στην πράξη το νόμο που το ίδιο ψή­φι­σε (ν.4760/2020), σύμ­φω­να με τον οποίο ο κρα­τού­με­νος που δεν πλη­ροί τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να πα­ρα­μεί­νει στις αγρο­τι­κές φυ­λα­κές πρέ­πει να επι­στρέ­ψει στο κα­τά­στη­μα κρά­τη­σης από το οποίο αρ­χι­κά με­τή­χθη, δη­λα­δή στις φυ­λα­κές Κο­ρυ­δαλ­λού και όχι στο Δο­μο­κό, στην πε­ρί­πτω­ση Κου­φο­ντί­να. Η επι­λε­κτι­κή εφαρ­μο­γή ακόμη και των δικών τους νόμων απο­τυ­πώ­νει με τον πιο έκ­δη­λο τρόπο την πλήρη αδια­φο­ρία για τα δι­καιώ­μα­τα των κρα­του­μέ­νων καθώς και τη βίαιη με­τα­χεί­ρι­σή τους.

Ο Δη­μή­τρης Κου­φο­ντί­νας από τις 8 Ια­νουα­ρί­ου ξε­κί­νη­σε απερ­γία πεί­νας στε­κό­με­νος απέ­να­ντι σε ένα ακόμη επει­σό­διο κρα­τι­κής αυ­θαι­ρε­σί­ας και επί­δει­ξης δύ­να­μης. Η ρι­ζο­σπα­στι­κή Αρι­στε­ρά έχει κάνει σαφή εδώ και δε­κα­ε­τί­ες τον τρόπο με τον οποίο αντι­λαμ­βά­νε­ται τη μα­ζι­κή πάλη, τους τα­ξι­κούς αγώ­νες και τις μάχες για ελευ­θε­ρί­ες και δι­καιώ­μα­τα. Πα­ρό­τι υπάρ­χουν ξε­κά­θα­ρες απο­κλί­σεις με τη δια­δρο­μή που ακο­λού­θη­σε ο Δη­μή­τρης Κου­φο­ντί­νας, δεν μπο­ρεί να μην πάρει θέση απέ­να­ντι στη βά­ναυ­ση με­τα­χεί­ρι­ση, όχι μόνο του ίδιου αλλά κάθε κρα­τού­με­νου που βρί­σκε­ται μόνος απέ­να­ντι σε πα­ρά­νο­μες με­θο­δεύ­σεις και πρα­κτι­κές που στο­χο­ποιούν το φρό­νη­μα. Ήδη συλ­λέ­γο­νται υπο­γρα­φές δια­δι­κτυα­κά προ­κει­μέ­νου να παρ­θούν πίσω τα δυ­σμε­νή και πα­ρά­νο­μα μέτρα που απο­φα­σί­στη­καν εις βάρος του, με τη συμ­με­το­χή πλή­θος αν­θρώ­πων που είναι ενερ­γοί στο ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά.

Η εξο­ντω­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των κρα­του­μέ­νων δεν αφορά μόνο την πε­ρί­πτω­ση Κου­φο­ντί­να, αλλά ανοί­γει συ­νο­λι­κό­τε­ρα ζη­τή­μα­τα σχε­τι­κά την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις φυ­λα­κές καθώς και τις οδη­γί­ες και κα­τευ­θύν­σεις που δί­νο­νται από την εκά­στο­τε πο­λι­τι­κή ηγε­σία. Απέ­να­ντι στην αυ­θαι­ρε­σία, τον αυ­ταρ­χι­σμό και την κα­τα­πά­τη­ση δι­καιω­μά­των πρέ­πει να προ­τά­ξου­με τους αγώ­νες μας και τα αι­τή­μα­τά μας για έναν πιο δί­καιο κόσμο.

Όχι στις πα­ρά­νο­μες και εκ­δι­κη­τι­κές με­τα­γω­γές. Όχι στη στο­χο­ποί­η­ση των κρα­του­μέ­νων. Να υπε­ρα­σπι­στού­με τα δι­καιώ­μα­τα βά­ζο­ντας φρένο στις εξο­ντω­τι­κές πο­λι­τι­κές.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.