Το ευρώ και η (μη) κρίση χρέους

Το ευρώ και η (μη) κρίση χρέους

  • |

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2009, σε μια συγκυρία παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυξήθηκαν ραγδαία το δημόσιο έλλειμμα και χρέος όλων των αναπτυγμένων χωρών.

Στην Ελ­λά­δα, μέχρι το ξέ­σπα­σμα της πα­γκό­σμιας οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης του 2007-08, το δη­μό­σιο χρέος ως πο­σο­στό του ΑΕΠ πα­ρέ­με­νε στα­θε­ρό γύρω στο 100%, αλλά το 2009 το δη­μό­σιο έλ­λειμ­μα έφθα­σε στο -15,4% και το χρέος στο 126,8% του ΑΕΠ. Στη συ­γκυ­ρία αυτή, καθώς οι αρχές της ΕΕ και της ΕΚΤ δια­κή­ρυσ­σαν ότι «δεν προ­βλέ­πε­ται» από τις ευ­ρω­παϊ­κές Συν­θή­κες η «διά­σω­ση οποιασ­δή­πο­τε χώρας» (no bail-out clause), η κυ­βέρ­νη­ση του Γιώρ­γου Πα­παν­δρέ­ου προ­χώ­ρη­σε σε κι­νή­σεις που πε­ριέ­γρα­φαν αλλά και προ­ω­θού­σαν τις ευ­ρω­παϊ­κές πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας: Συ­νέ­κρι­νε την κα­τά­στα­ση των δη­μό­σιων οι­κο­νο­μι­κών με εκεί­νην του Τι­τα­νι­κού, και την ερ­μή­νευ­σε ως απο­τέ­λε­σμα της γε­νι­κευ­μέ­νης «δια­φθο­ράς» στην οποία συμ­με­τέ­χουν όχι μόνο οι κυ­βερ­νή­σεις ή οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο Δη­μό­σιο, αλλά ευ­ρύ­τε­ρα ο ελ­λη­νι­κός πλη­θυ­σμός. Το απο­τέ­λε­σμα υπήρ­ξε η εκτί­να­ξη των επι­το­κί­ων δα­νει­σμού και η ανα­γκα­στι­κή προ­σφυ­γή του ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου σε «θε­σμι­κό δα­νει­σμό», που συ­νο­δευό­ταν από τα πε­ρί­φη­μα «Μνη­μό­νια δη­μο­σιο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής». Τα Μνη­μό­νια ήταν η στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή της ελ­λη­νι­κής άρ­χου­σας τάξης, όπως και των αστι­κών τά­ξε­ων των άλλων ευ­ρω­παϊ­κών χωρών: εξα­σφά­λι­ζαν την ανα­δια­νο­μή ει­σο­δή­μα­τος, ισχύ­ος και πλού­του υπέρ του κε­φα­λαί­ου και εις βάρος της ερ­γα­σί­ας – η οποία επω­μί­στη­κε το κό­στος της κρί­σης.

Γιάννης Μηλιός

Ο λόγος περί δια­φθο­ράς, συλ­λο­γι­κής ενο­χής και (μη) ενά­ρε­της οι­κο­νο­μι­κής δια­χεί­ρι­σης κα­τά­φε­ρε να επι­κρα­τή­σει διε­θνώς, πεί­θο­ντας πα­ράλ­λη­λα σχε­δόν όλο το πο­λι­τι­κό φάσμα ότι, ανε­ξαρ­τή­τως του ποιος έφερε την κύρια ευ­θύ­νη, το «πρό­βλη­μα» ήταν πρω­τί­στως το ύψος του χρέ­ους κα­θαυ­τό. Είναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ο Τσί­πρας πε­ριέ­γρα­ψε στις 24/10/2012 την Ελ­λά­δα σαν «αποι­κία χρέ­ους», ενώ ο Βα­ρου­φά­κης μι­λά­ει ακόμα και σή­με­ρα για «χρε­ο­δου­λο­πα­ροι­κία».

Η από­το­μη αύ­ξη­ση των δη­μο­σί­ων ελ­λειμ­μά­των σε συ­γκυ­ρί­ες οι­κο­νο­μι­κών κρί­σε­ων απο­τε­λεί εντού­τοις αυ­το­φυ­ές απο­τέ­λε­σμα της κρί­σης κα­θαυ­τής, η οποία αφε­νός μειώ­νει τα δη­μό­σια έσοδα (μεί­ω­ση ει­σο­δη­μά­των, υπο­χώ­ρη­ση κα­τα­νά­λω­σης με συ­νέ­πεια τη μεί­ω­ση των φο­ρο­λο­γι­κών εσό­δων) και αφε­τέ­ρου εκτι­νάσ­σει τις δα­πά­νες (για τη «διά­σω­ση» τρα­πε­ζών και άλλων επι­χει­ρή­σε­ων, για επι­δό­μα­τα ανερ­γί­ας κλπ.).

Σύμ­φω­να με στοι­χεία του Διε­θνούς Νο­μι­σμα­τι­κού Τα­μεί­ου (ΙΜF, World Economic Outlook, October 2009, σ. 191) το δη­μό­σιο έλ­λειμ­μα αυ­ξή­θη­κε με­τα­ξύ 2007 και 2009: στις ΗΠΑ από -2,7% σε -12,9% του ΑΕΠ· στην Ευ­ρω­ζώ­νη από -0,6% σε -6,2% του ΑΕΠ· στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο από -2,6% σε -11,6% του ΑΕΠ· στην Ια­πω­νία από -2,5% σε -10,5% του ΑΕΠ. Αντί­στοι­χα, το δη­μό­σιο χρέος ως πο­σο­στό του ΑΕΠ αυ­ξή­θη­κε με­τα­ξύ 2007 και 2009: στις ΗΠΑ από 62,1% σε 84,3%· στην Ευ­ρω­ζώ­νη από 65,9% σε 79%· στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο από 49,3% σε 68,5%· στην Ια­πω­νία από 187,7% σε 217,6%.

Όμως και με την οι­κο­νο­μι­κή ύφεση που προ­κά­λε­σαν τα πε­ριο­ρι­στι­κά μέτρα για τον έλεγ­χο της παν­δη­μί­ας COVID-19 το 2020, τα απο­τε­λέ­σμα­τα στα δη­μό­σια οι­κο­νο­μι­κά ήταν αντί­στοι­χα. Τα σχε­τι­κά στοι­χεία του ΔΝΤ (ΙΜF, World Economic Outlook, October 2021, σ. 123) έχουν ως εξής: Το δη­μό­σιο έλ­λειμ­μα αυ­ξή­θη­κε με­τα­ξύ 2019 και 2020 στις ΗΠΑ από -5,7% σε -14,9% του ΑΕΠ· στην Ευ­ρω­ζώ­νη από -0,6% σε -7,2% του ΑΕΠ· στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο από -2,3% σε -12,5% του ΑΕΠ· στην Ια­πω­νία από -3,1% σε -10,3% του ΑΕΠ. Αντί­στοι­χα, το δη­μό­σιο χρέος ως πο­σο­στό του ΑΕΠ αυ­ξή­θη­κε με­τα­ξύ 2019 και 2020: στις ΗΠΑ από 108,5% σε 133,9%· στην Ευ­ρω­ζώ­νη από 83,7% σε 97,5%· στο Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο από 85,2% σε 104,5%· στην Ια­πω­νία από 235,4% σε 254,1%. Στην Ελ­λά­δα το δη­μό­σιο έλ­λειμ­μα δια­μορ­φώ­θη­κε το 2020 στο -9,7% και το δη­μό­σιο χρέος στο  205,6% του ΑΕΠ.

Το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο έλ­λειμ­μα και χρέος του 2009, συ­γκρι­νό­με­να με τα ση­με­ρι­νά με­γέ­θη, όχι μόνο της Ελ­λά­δας αλλά πολ­λών ανα­πτυγ­μέ­νων χωρών, δεν ήταν κα­θαυ­τά «δρα­μα­τι­κά» (οι ΗΠΑ, η Ια­πω­νία, βλ. πα­ρα­πά­νω, αλλά, π.χ., και η Ιτα­λία με 155,5% του ΑΕΠ δη­μό­σιο χρέος, έχουν σή­με­ρα συ­γκρί­σι­μα ή ψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα δη­μό­σιου ελ­λείμ­μα­τος και χρέ­ους από την Ελ­λά­δα του 2009). Όμως σή­με­ρα δεν υπάρ­χει «κρίση χρέ­ους»!

Αντί­θε­τα με το πα­ρελ­θόν, στην κρίση του 2020 η Ευ­ρω­παϊ­κή Κε­ντρι­κή Τρά­πε­ζα (ΕΚΤ) υιο­θέ­τη­σε ένα τε­ρά­στιο πρό­γραμ­μα αγο­ράς κρα­τι­κών και ιδιω­τι­κών τί­τλων (Pandemic Emergency Purchase Programme) ύψους 1,85 τρις ευρώ. Το απο­τέ­λε­σμα είναι να δια­τη­ρεί­ται το χα­μη­λό επί­πε­δο των επι­το­κί­ων σε ολό­κλη­ρη την Ευ­ρω­ζώ­νη. Υπό τα ση­με­ρι­νά, λοι­πόν, δε­δο­μέ­να (χρέ­ους, ελ­λείμ­μα­τος κλπ.) το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο δα­νεί­ζε­ται από τις «αγο­ρές» με ονο­μα­στι­κό επι­τό­κιο 1,2-1,4% (Δε­κέμ­βριος 2021, δε­κα­ε­τές ομό­λο­γο), όταν ο πλη­θω­ρι­σμός στην Ελ­λά­δα τρέ­χει με 4,3%, με πρό­βλε­ψη στα­θε­ρο­ποί­η­σης με­σο­πρό­θε­σμα στο 2,8%. Δη­λα­δή οι «αγο­ρές» δα­νεί­ζουν το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο με αρ­νη­τι­κό πραγ­μα­τι­κό επι­τό­κιο.

Εκεί­νο που δια­φο­ρο­ποιεί τη συ­γκυ­ρία του 2009-2010 από τη ση­με­ρι­νή δεν είναι ούτε «το ευρώ», ούτε το ύψος του χρέ­ους. Είναι η δια­φο­ρά στις πο­λι­τι­κές.

Βέ­βαια, η επι­στρο­φή μετά το 2023 στις προ της παν­δη­μί­ας πο­λι­τι­κές κάθε άλλο παρά απί­θα­νη είναι. Διότι το ζή­τη­μα αλ­λα­γής πο­λι­τι­κής δεν είναι ούτε θέμα «τε­χνι­κό», ούτε θέμα «Βορρά και Νότου» ή «εκ­χώ­ρη­σης της εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας» στο «διευ­θυ­ντή­ριο των Βρυ­ξελ­λών», «στη Γερ­μα­νία» κ.ο.κ. Είναι ζή­τη­μα συ­σχε­τι­σμού των τα­ξι­κών δυ­νά­με­ων, πρώτα και κύρια στο εσω­τε­ρι­κό της (κάθε) χώρας. Επο­μέ­νως, όταν η αβε­βαιό­τη­τα και το «ρίσκο» (δη­λα­δή ο εν­δε­χό­με­νος «πο­λι­τι­κός κίν­δυ­νος» για τις κυ­ρί­αρ­χες τά­ξεις) από την κρίση του κο­ρο­νοϊ­ού υπο­χω­ρή­σουν, οι αστι­κές κυ­βερ­νή­σεις θα επι­χει­ρή­σουν εν­δε­χο­μέ­νως να επα­να­φέ­ρουν τη στρα­τη­γι­κή της «δη­μο­σιο­νο­μι­κής πει­θαρ­χί­ας», που δια­σφα­λί­ζει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα τα συμ­φέ­ρο­ντα του κε­φα­λαί­ου. Εκτός κι αν βρε­θούν και πάλι μπρο­στά σε πο­λι­τι­κό κίν­δυ­νο, τη φορά αυτή με τη μορφή του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος.

/rproject.gr