Πανδημία: Αδιαφορία για ΕΣΥ και κοινωνία – προκλητική ενίσχυση της ιδιωτικής Υγείας

Πανδημία: Αδιαφορία για ΕΣΥ και κοινωνία – προκλητική ενίσχυση της ιδιωτικής Υγείας

  • |

Παρά τα τραγικά νούμερα των θανάτων, τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα covid εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης της «Όμικρον» και τη φυσιολογική αύξηση των νοσηλειών, η κυβέρνηση συνεχίζει, κυνικά, στην ίδια γραμμή εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας.

Αδια­φο­ρώ­ντας για τις ζωές των πολ­λών, οι «άρι­στοι» εκ­φρα­στές της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πο­λι­τι­κής, δια­κη­ρύσ­σουν επα­νει­λημ­μέ­να το «τέλος του εφιάλ­τη» (μήπως και οι ευχές γί­νουν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα), την ίδια ώρα που κα­τευ­θύ­νουν προ­κλη­τι­κά, πο­λύ­τι­μους οι­κο­νο­μι­κούς πό­ρους, στα τα­μεία των ιδιω­τών της Υγεί­ας.

Οι νε­κροί από τις επι­πλο­κές του κο­ρω­νοϊ­ού έχουν ξε­πε­ρά­σεις τις 23.000, κα­τα­τάσ­σο­ντας την Ελ­λά­δα στις χει­ρό­τε­ρες χώρες πα­γκο­σμί­ως σε αριθ­μό θα­νά­των, ανα­λο­γι­κά με τον πλη­θυ­σμό (βλ. Θά­να­τοι covid: Το φε­τι­νό πλήγ­μα στην Ελ­λά­δα). Για το Μη­τσο­τά­κη βέ­βαια, όλα «καλώς κα­μω­μέ­να και υπό έλεγ­χο» στο ζή­τη­μα της παν­δη­μί­ας, πα­ρό­λο που σχε­δόν 100 άν­θρω­ποι κάθε μέρα κα­τα­λή­γουν, εντός ή εκτός ΜΕΘ. Μπρο­στά σε αυτή την τρα­γι­κή κα­τά­στα­ση «κα­νο­νι­κο­ποί­η­σης» του θα­νά­του, αντί για τολ­μη­ρά μέτρα ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ και ου­σια­στι­κές πα­ρεμ­βά­σεις που θα πε­ριο­ρί­ζουν την με­τα­δο­τι­κό­τη­τα, η απά­ντη­ση των κυ­βερ­νώ­ντων είναι «μια από τα ίδια». Όπως εδώ και δύο χρό­νια, η μόνη στα­θε­ρή κυ­βερ­νη­τι­κή επι­λο­γή είναι ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κά μέτρα που κα­τα­λή­γουν σε μια ανο­μο­λό­γη­τη «ανο­σία της αγέ­λης», ύστε­ρα και από την αδυ­να­μία να πεί­σουν ένα πε­ρί­που 30% του πλη­θυ­σμού να εμ­βο­λια­στεί.

Αφη­γή­μα­τα για «ηπιό­τε­ρη νόσο» και «εκ­φυ­λι­σμό» του ιού, παρά τις ει­σα­γω­γές ασθε­νών στα νο­σο­κο­μεία και τις προει­δο­ποι­ή­σεις του ΠΟΥ ότι οι μελ­λο­ντι­κές με­ταλ­λά­ξεις μπο­ρεί να απο­δει­χθούν πιο απει­λη­τι­κές. Πεν­θή­με­ρη κα­ρα­ντί­να και πή­γαι­νε στη δου­λειά με ένα depon. Ας με­τα­δί­δεις τον ιό, αρκεί να μην χά­νουν κέρδη τα αφε­ντι­κά και «πα­γώ­σει» η κα­πι­τα­λι­στι­κή οι­κο­νο­μία. Αν είσαι και ελα­φρά, υπάρ­χει πλέον και η «δυ­να­τό­τη­τα» τη­λερ­γα­σί­ας. Αντιε­πι­στη­μο­νι­κά πρω­τό­κολ­λα 50+1% στα σχο­λεία που ήδη νο­σούν πολ­λές χι­λιά­δες μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κοί και απλή­ρω­τη άδεια για το γονέα ερ­γα­ζό­με­νο που νο­σή­σει το παιδί του. Η τέ­λεια συ­ντα­γή δη­λα­δή για την πε­ρε­ταί­ρω διά­δο­ση του ιού, τη στιγ­μή που οι συν­θή­κες συ­νω­στι­σμού σε χώ­ρους ερ­γα­σί­ας και ΜΜΜ καλά κρα­τούν, οι απα­ραί­τη­τες μά­σκες προ­στα­σί­ας και τα τεστ διά­γνω­σης πα­ρα­μέ­νουν μό­νι­μη «αι­μορ­ρα­γία» για το ερ­γα­τι­κό ει­σό­δη­μα, εφό­σον υπάρ­χει πει­σμα­τι­κή άρ­νη­ση για τη δω­ρε­άν πα­ρο­χή τους από το κρά­τος.

Κυ­βερ­νη­τι­κό Έγκλη­μα

Βέ­βαια, το με­γα­λύ­τε­ρο κυ­βερ­νη­τι­κό έγκλη­μα, αφορά την συ­νει­δη­τή διά­λυ­ση του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας, με τις κλι­νι­κές και τα δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα να έχουν -κυ­ριο­λε­κτι­κά- θη­σαυ­ρί­σει!  Έστω και την ύστα­τη στιγ­μή, μπρο­στά στο νέο ρεκόρ κρου­σμά­των και ανο­δι­κής πο­ρεί­ας θα­νά­των και ει­σα­γω­γών στα νο­σο­κο­μεία, το ΕΣΥ πα­ρα­μέ­νει υπο­στε­λε­χω­μέ­νο και χωρίς επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, πα­ρά­γο­ντας που συμ­βά­λει κα­θο­ρι­στι­κά στον υψηλό αριθ­μό νε­κρών. Το πρό­βλη­μα δεν είναι αν προ­σφεύ­γουν αργά οι ασθε­νείς στα νο­σο­κο­μεία, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται η κυ­βέρ­νη­ση. Αλλά με ποιες δομές ΠΦΥ, με ποιο προ­σω­πι­κό και ποια μέσα στα νο­σο­κο­μεία, θα προ­σφέ­ρεις απο­τε­λε­σμα­τι­κή δη­μό­σια πε­ρί­θαλ­ψη στην με­γά­λη κοι­νω­νι­κή πλειο­ψη­φία που νοσεί από covid ή λοιπά νο­σή­μα­τα.

Είναι φα­νε­ρό ότι, η πα­ρού­σα υγειο­νο­μι­κή κρίση, απο­δεί­χθη­κε η τέ­λεια ευ­και­ρία για την πε­ραι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγεί­ας (βλ. Η παν­δη­μία κα­τέ­γρα­ψε εγκλη­μα­τι­κές επι­λο­γές αλλά και απρό­βλε­πτες προ­κλή­σεις). Ταυ­τό­χρο­να, απο­τε­λεί τη βάση εκ­κί­νη­σης για το δια­βό­η­το «νέο ΕΣΥ» του Μη­τσο­τά­κη. Το αντι­κοι­νω­νι­κό σχέ­διο ανα­διάρ­θρω­σης του ΕΣΥ που πε­ρι­λαμ­βά­νει κα­ταρ­γή­σεις-συγ­χω­νεύ­σεις νο­σο­κο­μεί­ων που θα λει­τουρ­γούν ως αυ­το­χρη­μα­το­δο­τού­με­νες επι­χει­ρή­σεις, την απο­θέ­ω­ση των ΣΔΙΤ και των ελα­στι­κών ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων. Όπως απο­κά­λυ­ψε και σε πρό­σφα­τες δη­λώ­σεις του ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θ. Πλεύ­ρης, η κυ­βέρ­νη­ση προ­ε­τοι­μά­ζει τη συγ­χώ­νευ­ση υπη­ρε­σιών και τον υπο­βι­βα­σμό διά­φο­ρων μο­νά­δων σε Κέ­ντρα Υγεί­ας, «κλεί­νο­ντας το μάτι» για τη συμ­με­το­χή ιδιω­τι­κών νο­σο­κο­μεί­ων στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα Υγεί­ας.

Η από­φα­ση για με­τα­τρο­πή του «Παί­δων Πε­ντέ­λης» σε εμ­βο­λια­στι­κό κέ­ντρο για με­ρι­κές εβδο­μά­δες(;), δια­κό­πτο­ντας την 24ωρη εφη­με­ρία, όταν ο κο­ρω­νο­ϊ­ός καλ­πά­ζει στα παι­διά, οι αυ­ταρ­χι­κές πρα­κτι­κές απέ­να­ντι στους ερ­γα­ζό­με­νους του νο­σο­κο­μεί­ου, είναι ει­κό­να από το άμεσο μέλ­λον (βλ. Όχι στην υπο­βάθ­μι­ση και απα­ξί­ω­ση του νο­σο­κο­μεί­ου Παί­δων Πε­ντέ­λης). Εξάλ­λου, τα 8 νο­σο­κο­μεία που έκλει­σαν την τε­λευ­ταία δε­κα­ε­τία (και επί ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ), πα­ρα­μέ­νουν κλει­στά. Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του 2022 προ­βλέ­πει μεί­ω­ση κατά 139 εκα­τομ­μύ­ρια για τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία και κατά 52% για την ΠΦΥ, ενώ διά­φο­ρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά σχή­μα­τα της υγεί­ας, παίρ­νουν ήδη θέση για το «φα­γο­πό­τι» από το Τα­μείο Ανά­πτυ­ξης.

Με τα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία να συ­νε­χί­ζουν να δου­λεύ­ουν «στα κόκ­κι­να», με εξου­θε­νω­μέ­νους υγειο­νο­μι­κούς (6.000 από αυ­τούς πα­ρα­μέ­νουν σε ανα­στο­λή και οι μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις εμ­φα­νί­ζο­νται ως «αβά­στα­χτο κό­στος») οι ιδιώ­τες κλι­νι­κάρ­χες συ­νε­χί­ζουν να απο­λαμ­βά­νουν τα προ­κλη­τι­κά δώρα της κυ­βέρ­νη­σης. Συ­νε­χί­ζουν την χυ­δαία δια­λο­γή ασθε­νών και τις επι­στρο­φές των βα­ρύ­τε­ρων πε­ρι­στα­τι­κών στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία, όπως πχ. η πρό­σφα­τη επι­στρο­φή δύο ασθε­νών από ιδιω­τι­κή κλι­νι­κή στο Νο­σο­κο­μείο «Γεν­νη­μα­τάς» λόγω επι­δεί­νω­σης της κα­τά­στα­σής τους.

Ακόμα και η ενοι­κί­α­ση (ούτε λόγος για επί­τα­ξη χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση) των κρε­βα­τιών ΜΕΘ ή απλών από τις ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές (που κο­στί­ζει στον ΕΟΠΥΥ 1.600 ευρώ την ημέρα ανά κρεβ­βά­τι ΜΕΘ), μένει χωρίς αντί­κρι­σμα, εφό­σον τα μισά πα­ρα­μέ­νουν άδεια, όταν οι εφη­με­ρί­ες στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία γε­μί­ζουν με ράν­τζα. Πέρα από τη δια­λο­γή πε­ρι­στα­τι­κών, οι ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές πλη­ρώ­νο­νται από το Δη­μό­σιο για το σύ­νο­λο των κλι­νών που έχουν επι­τα­χθεί ανε­ξάρ­τη­τα των ασθε­νών που νο­ση­λεύ­ουν. Γιατί αυτή είναι η πε­ρί­φη­μη «συ­νει­σφο­ρά» του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας στην παν­δη­μία. Η πρι­μο­δό­τη­σή του από το Δη­μό­σιο!

Με τους κυ­βερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς ότι το μο­ρια­κό τεστ για τον κο­ρο­νο­ϊό (PCR) «δεν συ­ντα­γο­γρα­φεί­ται σε καμία χώρα της Ευ­ρώ­πης»,  να κα­ταρ­ρί­πτο­νται πα­νη­γυ­ρι­κά από την έρευ­να του δι­κτύ­ου Euractiv και άλλων μέσων, τα δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα κά­νουν πάρτι με τα χι­λιά­δες τεστ που διε­νερ­γούν κα­θη­με­ρι­νά. Γιατί όταν, στις λίγες δη­μό­σιες δομές που γί­νο­νται δω­ρε­άν PCR, συ­να­ντάς πο­λύ­ω­ρες ουρές ανα­μο­νής, η ανά­γκη σε σπρώ­χνει στην «αγκα­λιά» της πλη­ρω­μέ­νης εξέ­τα­σης των μόλις…47 ευρώ -και μέχρι πρό­τι­νος 60 ευρώ.

Χώρια βέ­βαια από την ενί­σχυ­ση των ιδιω­τών με τη με­θο­δευ­μέ­νη διο­χέ­τευ­ση της λοι­πής νο­ση­ρό­τη­τας, προς τους εμπό­ρους της υγεί­ας. Χι­λιά­δες χει­ρουρ­γεία έχουν ακυ­ρω­θεί (πάνω από 16.000 στο ΚΑΤ, πάνω από 1.500 στο Θριά­σιο) ενώ κρί­σι­μες θε­ρα­πεί­ες και δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις κα­θυ­στε­ρούν με σο­βα­ρούς κιν­δύ­νους για την υγεία των ασθε­νών. Αν έχεις να πλη­ρώ­σεις βέ­βαια, τράβα μια βόλτα από τα ιδιω­τι­κά θε­ρα­πευ­τή­ρια και δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα. «Ότι πλη­ρώ­νεις, παίρ­νεις»…

Η κυ­βέρ­νη­ση επέ­λε­ξε να αφή­σει μόνη της την κοι­νω­νία, υπερ­το­νί­ζο­ντας τα οφέλη του εμ­βο­λί­ου και ευ­χό­με­νη με­τα­φυ­σι­κά το «τέλος της παν­δη­μί­ας». Με­τέ­τρε­ψε ακόμα και την ανά­γκη για κα­θο­λι­κό εμ­βο­λια­σμό σε ερ­γα­λείο με­τά­θε­σης ευ­θυ­νών.

Αντε­πί­θε­ση

Αυτή η εγκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή, μπο­ρεί να ανα­τρα­πεί μόνο από την κοι­νω­νι­κή κι­νη­το­ποί­η­ση. Ήρθε η στιγ­μή για την αντε­πί­θε­ση των «από κάτω». Με μπρο­στά­ρη­δες τα σω­μα­τεία των υγειο­νο­μι­κών, τα υπό­λοι­πα συν­δι­κά­τα, κι­νη­μα­τι­κές και πο­λι­τι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες της Αρι­στε­ράς, δη­μο­τι­κές κι­νή­σεις, στέ­κια αλ­λη­λεγ­γύ­ης, χρειά­ζε­ται να διεκ­δι­κή­σου­με ακόμα πιο μα­ζι­κά και συ­ντο­νι­σμέ­να, ώστε να τα επι­βά­λου­με,  ου­σια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής μας:

-Την ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, με μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού και ανα­βάθ­μι­ση των υπο­δο­μών, ιδιαί­τε­ρα στην ΠΦΥ.

-Την διε­νέρ­γεια δω­ρε­άν τεστ και πα­ρο­χή δω­ρε­άν μα­σκών υψη­λής προ­στα­σί­ας για όλους/ες.

-Επαρ­κή χρόνο κα­ρα­ντί­νας και σο­βα­ρή ιχνη­λά­τη­ση, πλη­ρω­μέ­νες άδειες, μέτρα προ­στα­σί­ας σε χώ­ρους δου­λειάς και σχο­λεία.

Με αυτό το αγω­νι­στι­κό στίγ­μα κι­νή­θη­καν και οι δυ­νά­μεις που συμ­με­τεί­χαν στην Ημέρα δρά­σης για την Υγεία και την Αξιο­πρέ­πεια, στην Αθήνα και σε άλλες πό­λεις, στις 22/1. Παρά το τσου­χτε­ρό κρύο, πρω­το­βου­λί­ες για την Υγεία, σω­μα­τεία, δη­μο­τι­κές κι­νή­σεις, και η με­γά­λη πλειο­ψη­φία των ορ­γα­νώ­σε­ων της Αρι­στε­ράς, συ­γκε­ντρώ­θη­καν στο Σύ­νταγ­μα και δια­δή­λω­σαν δυ­να­μι­κά μέχρι το υπουρ­γείο Υγεί­ας, απαι­τώ­ντας να μπει τέλος στην εγκλη­μα­τι­κή κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή. Ανά­λο­γης κα­τεύ­θυν­σης, ήταν και η  κι­νη­το­ποί­η­ση που διορ­γά­νω­σαν οι Ομο­σπον­δί­ες του χώρου της Υγεί­ας, μαζί με την ΑΔΕΔΥ, την 1η Φλε­βά­ρη.

Εκεί άλ­λω­στε βρί­σκε­ται και η «μέ­θο­δος» για να τε­λειώ­νου­με με την πο­λι­τι­κή που μας στε­ρεί την ίδια μας την ανάσα και αδυ­να­τεί να ικα­νο­ποι­ή­σει τις ανά­γκες μας. Στην με­τα­τρο­πή της οργής που κλι­μα­κώ­νε­ται στον κόσμο, σε ορ­γα­νω­μέ­νο αγώνα, σε συ­ντο­νι­σμέ­νη αντε­πί­θε­ση για να υπε­ρα­σπι­στού­με απο­φα­σι­στι­κά, τη ζωή και τα δι­καιώ­μα­τά μας.

/rproject.gr