Για ένα συνεχές διεκδίκησης στις 9 και 25 Νοέμβρη

Για ένα συνεχές διεκδίκησης στις 9 και 25 Νοέμβρη

  • |

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, τα μέσα ενημέρωσης κατακλύζονται από την είδηση του διπλού φονικού στην Καβάλα με θύματα μία νεαρή γυναίκα και το ενός έτους βρέφος της και θύτη το σύντροφο και πατέρα τους.

Πρό­κει­ται για τη δέ­κα­τη πέμ­πτη γυ­ναι­κο­κτο­νία από την αρχή του έτους, με δρά­στη για ακόμη μία φορά (πρώην ή νυν) σύ­ντρο­φο/σύ­ζυ­γο, ο οποί­ος, όταν συ­νει­δη­το­ποιεί την προ­σπά­θεια της συ­ντρό­φου του να απε­γκλω­βι­στεί από την ομη­ρία του, ασκεί δο­λο­φο­νι­κή βία. 

Χρύσα Τσικαλουδάκη

Το έγκλη­μα της Κα­βά­λας έρ­χε­ται να προ­στε­θεί στο συ­νε­χές των γυ­ναι­κο­κτο­νιών του τε­λευ­ταί­ου έτους, που κλι­μα­κώ­θη­κε στη διάρ­κεια του κα­λο­και­ριού (τον Αύ­γου­στο ση­μειώ­θη­καν τρεις γυ­ναι­κο­κτο­νί­ες μέσα σε τρεις ημέ­ρες), με το μο­τί­βο να είναι τρο­μα­κτι­κά επα­να­λαμ­βα­νό­με­νο. Στην πλειο­νό­τη­τά τους τα θύ­μα­τα ήταν γυ­ναί­κες που τα έκα­ναν όλα «σωστά»: βρή­καν τη δύ­να­μη να «σπά­σουν τη σιωπή», αλλά, όταν κα­τέ­φυ­γαν στις αρχές, όχι μόνο δεν τους πα­ρα­σχέ­θη­κε στή­ρι­ξη και προ­στα­σία, αλλά αντι­θέ­τως απο­θαρ­ρύν­θη­καν από το να προ­βούν σε επί­ση­μη κα­ταγ­γε­λία. Απο­κα­λυ­πτι­κή της εγκλη­μα­τι­κής αδια­φο­ρί­ας του κρα­τι­κού μη­χα­νι­σμού είναι η πε­ρί­πτω­ση της Ζα­κύν­θου, της δεύ­τε­ρης γυ­ναι­κο­κτο­νί­ας του Αυ­γού­στου: η γυ­ναί­κα είχε απευ­θυν­θεί στην αστυ­νο­μία πολ­λα­πλά, και μά­λι­στα τε­λευ­ταία φορά λίγες μόλις ώρες πριν δο­λο­φο­νη­θεί, χωρίς κα­νέ­να απο­τέ­λε­σμα. Κι ενώ ολο­έ­να μα­κραί­νει ο κα­τά­λο­γος των δο­λο­φο­νη­μέ­νων γυ­ναι­κών, ο Κυ­ριά­κος Μη­τσο­τά­κης, από το βήμα της ΔΕΘ, δια­μή­νυ­σε ότι δεν υπάρ­χει ανά­γκη νο­μι­κής ανα­γνώ­ρι­σης του όρου «γυ­ναι­κο­κτο­νία», υπε­ρα­σπι­ζό­με­νος την επάρ­κεια του ισχύ­ο­ντος νο­μι­κού πλαι­σί­ου, όσο και του δι­κτύ­ου των δομών στή­ρι­ξης των επι­ζω­σών (!).

Την ίδια στιγ­μή, μπαί­νου­με σε ένα χει­μώ­να κατά τον οποίο θα δο­κι­μα­στεί η επι­βί­ω­ση της ερ­γα­τι­κής τάξης και ει­δι­κό­τε­ρα των γυ­ναι­κών, ως πολ­λα­πλά κα­τα­πιε­ζό­με­νων. Η φτώ­χεια, η ακρί­βεια, το τσά­κι­σμα μι­σθών και συ­ντά­ξε­ων, η ανερ­γία, η διά­λυ­ση των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών φρο­ντί­δας και στή­ρι­ξης συν­θέ­τουν το έδα­φος στο οποίο ανθεί η οι­κο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση και ο εγκλω­βι­σμός σε κα­κο­ποι­η­τι­κά πε­ρι­βάλ­λο­ντα. Σε αυτή τη συν­θή­κη, ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση των ζωών μας ενά­ντια στην έμ­φυ­λη βία συ­νυ­φαί­νε­ται όσο ποτέ με τον αγώνα για ζωή με αξιο­πρέ­πεια: αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς, δρα­στι­κά μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας, χρή­μα­τα για τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες και πο­λι­τι­κές φρο­ντί­δας αντί για εξο­πλι­σμούς, αν­θρώ­πι­νες συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας, δι­καί­ω­μα στον ελεύ­θε­ρο χρόνο.

Είναι ανά­γκη η διά­χυ­τη οργή για το ζόφο των γυ­ναι­κο­κτο­νιών, της ανι­σό­τη­τας και της φτώ­χειας να εκ­φρα­στεί ως αγω­νι­στι­κή διεκ­δί­κη­ση στο δρόμο. Φέτος έχου­με μπρο­στά μας μία με­γά­λη ευ­και­ρία να συν­δέ­σου­με τις φε­μι­νι­στι­κές διεκ­δι­κή­σεις με τον αγώνα ενά­ντια στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή. Η ευ­και­ρία αυτή εκ­φρά­ζε­ται μέσα από δύο κομ­βι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες: την γε­νι­κή απερ­γία της 9ης Νο­έμ­βρη και την 25η Νο­έμ­βρη, Πα­γκό­σμια Ημέρα για την εξά­λει­ψη της έμ­φυ­λης βίας.

Η εμπει­ρία των προη­γού­με­νων χρό­νων έχει ανα­δεί­ξει την 25η Νο­έμ­βρη σε ημέρα αυ­ξη­μέ­νης ορα­τό­τη­τας και δυ­να­μι­κής κι­νη­το­ποί­η­σης για το πα­γκό­σμιο φε­μι­νι­στι­κό κί­νη­μα. Είναι η μέρα που διεκ­δι­κού­με ορα­τό­τη­τα, εκ­φρά­ζου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στα θύ­μα­τα της βίας και δια­δη­λώ­νου­με ενά­ντια στις πο­λι­τι­κές του θε­σμι­κού σε­ξι­σμού που αντι­με­τω­πί­ζουν τις ζωές μας ως ανα­λώ­σι­μες.

Κα­μπά­νια της Συ­νέ­λευ­σης 8 Μάρτη

Ως Συ­νέ­λευ­ση 8 Μάρτη ορ­γα­νώ­νου­με τη δράση μας για τη φε­τι­νή 25η Νο­έμ­βρη μέσα από θε­μα­τι­κά υλικά, εξω­στρε­φείς πα­ρεμ­βά­σεις και ακτι­βι­σμούς με κε­ντρι­κό αί­τη­μα τη δη­μιουρ­γία δη­μό­σιων, δω­ρε­άν και προ­σβά­σι­μων δομών στή­ρι­ξης για τις επι­ζώ­σες έμ­φυ­λης βίας. Στην εγκλη­μα­τι­κή αδια­φο­ρία της αστυ­νο­μί­ας για τις κα­ταγ­γέλ­λου­σες, απα­ντά­με διεκ­δι­κώ­ντας να δη­μιουρ­γη­θεί ει­δι­κή υπη­ρε­σία με 24ωρη τη­λε­φω­νι­κή γραμ­μή υπο­στή­ρι­ξης και κέ­ντρα σε κάθε γει­το­νιά για την υπο­δο­χή των επι­ζω­σών και την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας κα­ταγ­γε­λί­ας, σε δια­σύν­δε­ση με Ει­σαγ­γε­λί­ες εν­δο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και ξε­νώ­νες φι­λο­ξε­νί­ας. Ζη­τά­με άμεση πα­ρο­χή ψυ­χο­λο­γι­κής στή­ρι­ξης από ει­δι­κούς και δω­ρε­άν νο­μι­κής βο­ή­θειας/συμ­βου­λευ­τι­κής σε χα­μη­λό­μι­σθες, άνερ­γες, με­τα­νά­στριες, άστε­γες, κ.ά. Διεκ­δι­κού­με οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη των κα­κο­ποι­η­μέ­νων γυ­ναι­κών από το κρά­τος με όποιον τρόπο αντα­πο­κρί­νε­ται κα­λύ­τε­ρα στις ανά­γκες τους: πλή­ρες επί­δο­μα στέ­γης σε όσες δε θέ­λουν να εγκα­τα­στα­θούν σε ξε­νώ­να, μισθό στις άνερ­γες, άδειες μετ’ απο­δο­χών στις ερ­γα­ζό­με­νες και δια­σφά­λι­ση των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας τους. Απαι­τού­με την έντα­ξη της σε­ξουα­λι­κής αγω­γής στα σχο­λι­κά προ­γράμ­μα­τα και το διο­ρι­σμό ψυ­χο­λό­γων και κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών σε σχο­λεία, σχο­λές και μα­ζι­κούς χώ­ρους ερ­γα­σί­ας. Δεν υπο­χω­ρού­με από το αί­τη­μα νο­μι­κής ανα­γνώ­ρι­σης του όρου «γυ­ναι­κο­κτο­νία» για να τερ­μα­τι­στεί η ατι­μω­ρη­σία των δρα­στών και να πάψει το κρά­τος να πε­ρι­βάλ­λει με την ανοχή του την πιο ακραία μορφή της σε­ξι­στι­κής βίας.

Πρώ­τος σταθ­μός, λοι­πόν, προς τον οποίο κα­τευ­θύ­νε­ται η πο­λύ­μορ­φη αυτή κα­μπά­νια είναι η γε­νι­κή απερ­γία της 9ης Νο­έμ­βρη. Την ημέρα της γε­νι­κής απερ­γί­ας θέ­λου­με να βρε­θού­με στο δρόμο με τα πανό, τις πι­κέ­τες μας, τη ζω­ντά­νια των συν­θη­μά­των μας, με τις ακτι­βί­στι­κες δρά­σεις μας και να δώ­σου­με ορα­τό­τη­τα στη γυ­ναι­κεία διά­στα­ση των αι­τη­μά­των της απερ­γί­ας. Ενώ­νο­ντας τις φωνές μας με αυτές του κό­σμου της δου­λειάς, των σω­μα­τεί­ων, των ορ­γα­νώ­σε­ων της αρι­στε­ράς θέ­λου­με να δοθεί μία πρώτη δυ­να­μι­κή απά­ντη­ση στην κυ­βερ­νη­τι­κή υπο­κρι­σία, την πο­λι­τι­κή της φτώ­χειας και του θε­σμι­κού σε­ξι­σμού και να ανοί­ξου­με το δρόμο για μία μα­ζι­κή φε­μι­νι­στι­κή απά­ντη­ση στις 25 Νο­έμ­βρη.

Στις 9 και τις 25 Νο­έμ­βρη, θέ­λου­με οι δυ­νά­μεις του κι­νή­μα­τος – φε­μι­νι­στι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες, σω­μα­τεία, πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, δη­μο­τι­κά σχή­μα­τα, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, κ.λ.π.- να βρε­θούν μαζί στο δρόμο ενά­ντια στο σύ­στη­μα του κέρ­δους που γεν­νά­ει φτώ­χεια, βία, σε­ξι­σμό.

rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.