«Κόκκινα» δάνεια: κλέβουν σπίτια και καταθέσεις εργαζομένων, ελαφρύνουν το κεφάλαιο

«Κόκκινα» δάνεια: κλέβουν σπίτια και καταθέσεις εργαζομένων, ελαφρύνουν το κεφάλαιο

Πάνος Κοσμάς*

Ένας από τους μεγάλους «διαρθρωτικούς» στόχους του κυλιόμενου μνημονιακού προγράμματος είναι και η απαλλοτρίωση της περιουσίας, κινητής και ακίνητης, των εργαζομένων.

Με το Τρίτο Μνη­μό­νιο ήρθε η ώρα της υλο­ποί­η­σης αυτού του μνη­μο­νια­κού στό­χου, στο πλαί­σιο της δια­χεί­ρι­σης των «κόκ­κι­νων» δα­νεί­ων από τις τρά­πε­ζες, αλλά και της ενερ­γο­ποί­η­σης των μέ­τρων ανα­γκα­στι­κής εί­σπρα­ξης από τo Δη­μό­σιο. Ένας πο­λυ­πλό­κα­μος μη­χα­νι­σμός λε­η­λα­σί­ας έχει ήδη στη­θεί και ενερ­γο­ποι­η­θεί, με τη συ­νερ­γα­σία του κρά­τους και των τρα­πε­ζών, με την πλήρη στή­ρι­ξη των κα­πι­τα­λι­στών και υπό την υψηλή επο­πτεία των δα­νει­στών.

Το 2016 ήταν το έτος κα­μπής, όπου οι κα­τα­σχέ­σεις και πλει­στη­ρια­σμοί προ­σέ­λα­βαν μα­ζι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Το 2017 προ­α­λεί­φε­ται σαν το έτος που τα όποια ίχνη προ­στα­σί­ας, για πα­ρά­δειγ­μα της πρώ­της κα­τοι­κί­ας, θα έχουν και «επι­σή­μως» κα­ταρ­γη­θεί και η όλη δια­δι­κα­σία θα προ­σλά­βει πρω­το­φα­νείς δια­στά­σεις.

Τσου­νά­μι πλει­στη­ρια­σμών

Ήρθε λοι­πόν η ώρα που οι κα­τα­σχέ­σεις και πλει­στη­ρια­σμοί άρ­χι­σαν να γί­νο­νται πραγ­μα­τι­κό «τσου­νά­μι».

  • Μέχρι το τέλος του 2016 θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν 2.000-5.000 πλει­στη­ρια­σμοί.
  • Το 2017, 50.000 κα­τα­σχέ­σεις, από τις οποί­ες 30% θα οδη­γή­σουν σε προ­γράμ­μα­τα πλει­στη­ρια­σμών.
  •  Οι λη­ξι­πρό­θε­σμες οφει­λές προς το Δη­μό­σιο αφο­ρούν πάνω από 4 εκατ. οφει­λέ­τες σε σύ­νο­λο 6 εκατ. πε­ρί­που, οι μισοί από τους οποί­ους τε­λούν υπό ανα­γκα­στι­κά μέτρα εί­σπρα­ξης. Για 774.321 από αυ­τούς έχουν ήδη εφαρ­μο­στεί…

Ποιους αφο­ρούν τα ανα­γκα­στι­κά μέτρα εί­σπρα­ξης; Η κυ­βέρ­νη­ση ισχυ­ρί­ζε­ται ότι αφο­ρούν «τα σπί­τια των πλου­σί­ων». Όμως, αν εξαι­ρέ­σου­με ένα μικρό τμήμα «νε­ό­πλου­των με δα­νεια­κά», στη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τά τους τα μέτρα ανα­γκα­στι­κής εί­σπρα­ξης αφο­ρούν ερ­γα­ζό­με­νους και λαϊκά νοι­κο­κυ­ριά. Οι πε­ρι­πτώ­σεις κα­τά­σχε­σης ακόμη και μι­κρο­πο­σών από κα­τα­θε­τι­κούς λο­γα­ρια­σμούς ή πλει­στη­ρια­σμών για οφει­λές ακόμη και πολύ μι­κρού ύψους (κάτω από 1.000 ευρώ) δεν είναι πλέον εξαι­ρέ­σεις, αλλά πολύ συ­νη­θι­σμέ­νες.

«Δεύ­τε­ρη ευ­και­ρία» για τους κα­πι­τα­λι­στές

Η κυ­βέρ­νη­ση ψεύ­δε­ται ασύ­στο­λα, όταν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι «δίνει μάχη» για την προ­στα­σία των λαϊ­κών στρω­μά­των και ιδιαί­τε­ρα της λαϊ­κής κα­τοι­κί­ας. Οι ευ­θύ­νες της εντο­πί­ζο­νται κα­ταρ­χήν στο ότι έχει υπο­γρά­ψει στο Τρίτο Μνη­μό­νιο το γε­νι­κό πλαί­σιο δια­χεί­ρι­σης των «κόκ­κι­νων» δα­νεί­ων (προ­στα­σία πρώ­της κα­τοι­κί­ας μέχρι ορι­σμέ­νο ύψος εμπο­ρι­κής αξίας ως τα τέλη του 2016, πώ­λη­ση δα­νεί­ων στα «κο­ρά­κια των αγο­ρών» κ.λπ.). Με τη δεύ­τε­ρη αξιο­λό­γη­ση, η εξει­δί­κευ­ση αυτού του γε­νι­κού πλαι­σί­ου θα πάρει πολύ «επι­θε­τι­κές» μορ­φές για τα λαϊκά στρώ­μα­τα. Δεν είναι τυ­χαίο ότι το Δη­μό­σιο (εφο­ρία, αλλά και δη­μό­σιοι ορ­γα­νι­σμοί που στέλ­νουν στην εφο­ρία ανε­ξό­φλη­τες οφει­λές «για τα πε­ραι­τέ­ρω») ευ­θύ­νε­ται πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο απ’ ό,τι οι τρά­πε­ζες για τα μέτρα ανα­γκα­στι­κής εί­σπρα­ξης (κα­τα­σχέ­σεις-πλει­στη­ρια­σμοί), όπως απο­δει­κνύ­ουν τα στοι­χεία που πα­ρα­θέ­σα­με πα­ρα­πά­νω.

Για να μα­ζέ­ψει έσοδα και να απο­φύ­γει τον «κόφτη» (που επί­σης η ίδια υπέ­γρα­ψε), η κυ­βέρ­νη­ση έχει δώσει το «πρά­σι­νο φως» στην εφο­ρία να «ορ­γιά­ζει» με τα μέτρα ανα­γκα­στι­κής εί­σπρα­ξης.

Η νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση, που υπο­σχέ­θη­κε ο Τρύ­φων Αλε­ξιά­δης για να στα­μα­τή­σουν τα μέτρα ανα­γκα­στι­κής εί­σπρα­ξης, πρέ­πει να εξα­σφα­λί­σει την έγκρι­ση των δα­νει­στών –κάτι που δεν πρό­κει­ται να γίνει. Εξάλ­λου, η κυ­βέρ­νη­ση αυτή απέ­φυ­γε να κάνει νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση για «ορι­ζό­ντια» προ­στα­σία της πρώ­της κα­τοι­κί­ας με νόμο (δη­λα­δή χωρίς να χρειά­ζε­ται να προ­σφύ­γει ο πλητ­τό­με­νος στα δι­κα­στή­ρια), προ­τι­μώ­ντας το αδύ­να­μο μέτρο των υπουρ­γι­κών απο­φά­σε­ων.

Αν όμως για την προ­στα­σία των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών η κυ­βέρ­νη­ση δεν κάνει τί­πο­τα, εκτός από προ­πα­γάν­δα κενή πε­ριε­χο­μέ­νου, για τις επι­χει­ρή­σεις ετοι­μά­ζει… γεν­ναία σει­σά­χθεια. Την οποία εξήγ­γει­λε ο ίδιος ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Γιώρ­γος Στα­θά­κης, διαρ­ρέ­ο­ντας μά­λι­στα ότι έχει εξα­σφα­λί­σει και τη σύμ­φω­νη γνώμη των δα­νει­στών. Είτε προ­σφεύ­γο­ντας απευ­θεί­ας στις τρά­πε­ζες, είτε μέσω των funds («κο­ρά­κια των αγο­ρών») που θα αγο­ρά­σουν μπιτ παρά τα «κόκ­κι­να» δά­νεια στο 15-20% της ονο­μα­στι­κής τους αξίας, οι «βιώ­σι­μες» επι­χει­ρή­σεις θα ωφε­λη­θούν από ένα γεν­ναίο «κού­ρε­μα» των οφει­λών τους σε πο­σο­στά από 60 έως και 80%. Η κυ­βερ­νη­τι­κή φρο­ντί­δα απο­βλέ­πει στο να μοι­ρα­στούν «δί­καια» τα κέρδη από το πλιά­τσι­κο αυτής της σει­σά­χθειας προς τους κα­πι­τα­λι­στές: ένα μέρος στα funds, ένα μέρος στις τρά­πε­ζες, ένα μέρος στο Δη­μό­σιο –και μια γεν­ναία ελά­φρυν­ση για τους κα­πι­τα­λι­στές.

Την ίδια στιγ­μή, για τα λαϊκά νοι­κο­κυ­ριά οι τρά­πε­ζες επι­φυ­λάσ­σουν μόνο ελά­φρυν­ση τύπου… Σόι­μπλε: επι­μή­κυν­ση-μεί­ω­ση δό­σε­ων και με το ζόρι (για νοι­κο­κυ­ριά που δια­βιούν κάτω από το όριο της φτώ­χειας) μεί­ω­ση επι­το­κί­ου. Όσο για δια­γρα­φή χρέ­ους, θα πρέ­πει να έχεις σχε­δόν μη­δε­νι­κό ει­σό­δη­μα, αλλά και πε­ριου­σία…

*Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από την «Ερ­γα­τι­κή Αρι­στε­ρά», φὐλλο 370 (26/10).