ΔΝΤ και ΣΕΒ σε κοινούς αγώνες

ΔΝΤ και ΣΕΒ σε κοινούς αγώνες

  • |

ΑΝΤΡΙAΝΑ ΒΑΣΙΛA

Τα ρέστα της έδωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της δεύ­τερης αξιολόγησης και ας ζητούσαν οι δανειστές ό,τι τους κατέβαινε στο κεφάλι, όπως νέες περικοπές συντάξεων και εισπρακτικά μέτρα!!!

Γνωρίζοντας εξαρχής οι δα­νειστές τη στάση που θα κρατούσε η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση, βρήκαν την ευκαιρία να μας πασάρουν και το τέταρτο μνημόνιο, το οποίο θα δε­σμεύει τη χώρα για τα επόμενα χρό­νια με αντάλλαγμα μια ρύθμιση για τη «βιώσιμη» διαχείριση και όχι «κού­ρεμα» ή πραγματική ελάφρυνση του χρέους.

Την ίδια ώρα έχουν ήδη ετοιμάσει ένα νέο κείμενο συμφωνίας μετά και τις όποιες υποχωρήσεις και συγκλί­σεις που έχουν καταγραφεί, με στό­χο να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε κοινά αποδεκτό κείμενο.

Σε αυτή τη διαπραγμάτευση-φωτιά οι δύο πλευρές είχαν εντελώς εκ δια­μέτρου αντίθετες θέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν τυχαία η επίθεση του υπουργείου Εργα­σίας στον ΣΕΒ, ότι υπόσκαψε την προσπάθεια της κυβέρνησης για το μέτωπο με τους εταίρους, το οποίο δημιουργήθηκε μετά και την ανακοίνωσή του, στην οποία τάσσεται υπέρ όλων των προτάσεων που έχει ρίξει στο τραπέζι το ΔΝΤ για τα εργασιακά (ομαδικές απολύσεις, όχι στις συλ­λογικές συμβάσεις εργασίας, λοκ ά­ουτ).

Της ανακοίνωσης προηγήθηκε η συνάντηση που είχε με τους εκπρο­σώπους εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ) η υπουρ­γός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, προ­κειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη κοινωνική συναίνεση απέναντι στις ακραίες επιταγές των θεσμών και κυ­ρίως του ΔΝΤ.

Σε αυτήν άπαντες επαναβεβαίω­σαν τις θέσεις που είχαν διατυπωθεί από τον Ιούλιο, με τον ΣΕΒ λίγο αργό­τερα να διαφοροποιείται, διολισθαί­νοντας στις ακραίες θέσεις του ΔΝΤ.

Έτσι, με ανακοίνωσή τους οι βιο­μήχανοι τάσσονταν υπέρ της υπερο­χής της επιχειρησιακής σύμβασης έ­ναντι της κλαδικής με πρόσχημα πως εξασφαλίζει την επιβίωση πολλών ε­πιχειρήσεων και θέσεων εργασίας.

Πέραν αυτού, σημειώνουν πως στην παρούσα φάση και για κάποια χρόνια ακόμη οι ομαδικές απολύσεις αφορούν περιπτώσεις ζωής και θανά­του ορισμένων παραγωγικών μονά­δων. Ο Σύνδεσμος ζητά να μην υπάρ­ξει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των «κοινωνικών πλάνων» που θα συ­νοδεύουν τις μαζικές απολύσεις.

Η υποχρεωτική διαιτησία είναι θε­μελιώδης στρέβλωση και η μονομε­ρής προσφυγή δεν προβλέπεται από τους διεθνείς κανόνες.

Με άλλα λόγια, στην πλέον κρίσι­μη καμπή των διαπραγματεύσεων για τα εργασιακά (οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέσω τηλεδιασκέψε­ων) οι βιομήχανοι υιοθετούν σχεδόν πλήρως τις θέσεις του Ταμείου, δυσχεραίνοντας κατά πολύ τη θέση της κυβέρνησης σε ένα ζήτημα που η υ­πουργός Εργασίας χαρακτηρίζει «εμ­βληματικό» για την κυβέρνηση.

Όπως και να έχει, πάντως, στα ερ­γασιακά οι διαφορές είναι γνωστές και δεν έχουν περιορισθεί μετά τους τελευταίους γύρους διαπραγματεύ­σεων, καθώς οι εκπρόσωποι των δα­νειστών επιμένουν σε μέτρα που κι­νούνται πολύ μακριά από τις επιθυμί­ες της κυβέρνησης.

Για τον λόγο αυτό ήρθε και η εντο­λή του Μαξίμου, που λέει ότι οι ε­μπλεκόμενοι υπουργοί θα πρέπει να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια για άμβλυνση των υπέρμετρων απαιτή­σεων κυρίως του ΔΝΤ στον τομέα αυτό, αλλά να μην διακινδυνεύσουν ναυάγιο αυτού του κύκλου των δια­πραγματεύσεων. Η οδηγία του πρω­θυπουργού είναι πως το κουαρτέτο δεν πρέπει να φύγει από την Ελλάδα χωρίς συμφωνία. Γεγονός που σημαί­νει ότι η ελληνική πλευρά είναι άο­πλη διαπραγματευτικά.

Εκείνο που καίει την κυβέρνηση εί­ναι να κλείσει η συμφωνία πριν από τις 28 Νοεμβρίου, ώστε να ανάψει το πράσινο φως και να μην χαθεί η δυ­ναμική που υπάρχει για να συζητηθεί η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους στο Eurogroup στις 4 Δεκεμβρίου.

Έτσι λοιπόν οι δανειστές, γνωρί­ζοντας την καΐλα της κυβέρνησης, ζητούν εύκολες απολύσεις και αξι­ώνουν την αύξηση του ορίου τους από 5% σε 10% και κατάργηση του υπουργικού βέτο στις ομαδικές απο­λύσεις, το οποίο θα αντικατασταθεί από ένα «διοικητικό σύστημα» εκ των υστέρων ελέγχου της νομιμότη­τας των απολύσεων.

Την ίδια ώρα δεν έκαναν αποδεκτό κανένα από τα αιτήματα της υπουρ­γού Εργασίας στο πλαίσιο της επανα­φοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Αντίθετα ζήτησαν – και φαίνεται ό­τι θα πάρουν κιόλας:

1. Την αύξηση του ορίου απολύ­σεων από 5% σε 10% μηνιαίως, ό­πως ορίζει η υπάρχουσα κοινοτική ο­δηγία (98/59/ΕΚ).

2. Την κατάργηση της υπουργικής έγκρισης για τις ομαδικές απολύ­σεις και την αντικατάστασή της από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α­ΣΕ) με αυστηρά τεχνοκρατική σύνθε­ση, που θα ελέγχει εκ των υστέρων τη νομιμότητα των απολύσεων.

3. Περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι συλλογικές δια­πραγματεύσεις γίνονται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊ­κές πρακτικές.

4. Τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία έως τον Σεπτέμβριο του 2017, ώστε η λειτουργία του ΟΜΕΔ να είναι «αντικειμενική και αμερόλη­πτη».

Σε ό,τι αφορά τον «χάρτη» των πε­ρικοπών στις συντάξεις και στα επι­δόματα για το 2017, με τον νέο προ­ϋπολογισμό του 2017, που κατατέ­θηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, φέρνει περικοπές που φτάνουν στο σύνολό τους τα 985 εκατ. ευρώ, αφού προβλέπονταν στον ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε τον Μάιο, αλλά τελικώς θα εφαρμοστούν πλήρως το 2017, μετά και τις απαι­τούμενες παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα. Μεγάλο είναι και το «ψαλίδι» που έρχεται στο ΕΚΑΣ, ενώ αυξημέ­νες κατά 1,37 δισ. ευρώ είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι, παρά τις εν λό­γω… περικοπές, οι προβλέψεις για τα ασφαλιστικά ταμεία είναι δυσοίωνες, καθώς αδυνατούν να ξεφύγουν από την ελλειμματική τους «μοίρα».

Ειδικότερα, πάντως, οι περικοπές διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΚΑΣ: Νέα περικοπή κατά 431 ε­κατομμύρια ευρώ θα λάβει χώρα ε­ντός του 2017. Αυτό σημαίνει πρακτι­κά ότι οι δικαιούχοι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν συνολικά 320 εκα­τομμύρια ευρώ από το ΕΚΑΣ, από τα 751 εκατομμύρια που καταβλήθηκαν πέρυσι.

Κύριες συντάξεις: Οι δικαιούχοι των νέων κύριων συντάξεων θα έρ­θουν αντιμέτωποι με τις «συνέπειες» του νόμου Κατρούγκαλου. Συ­γκεκριμένα τα ποσά για τις νέες συντάξεις, που θα υπολογιστούν με τα ποσοστά του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, θα είναι μειωμένα κατά 86 εκατομμύρια ευρώ.

Επικουρικές συντάξεις: «Ψαλίδι» 234 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπε­ται για τις υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις εντός του 2017. Μάλιστα στην περίπτωση των επικουρικών θε­ωρείται πλέον πιθανό – προκειμένου να εξοικονομηθούν τα χρήματα – να ενεργοποιηθεί η ρήτρα του νόμου 4387/16, που προβλέπει αναπρο­σαρμογή συντάξεων αν υπάρχει από­κλιση άνω του 0,5% μεταξύ δαπανών και εσόδων.

Σε ό,τι αφορά τις νέες επικουρικές συντάξεις, θα είναι κατά 27 εκατ. ευρώ «ψαλιδισμένες», λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού τους.

Νέο πλαφόν για συντάξεις: Επι­πρόσθετα τίθεται σε εφαρμογή το νέο και μικρότερο πλαφόν σε όσους έ­χουν μία σύνταξη ή περισσότερες συ­ντάξεις. Πλέον το πλαφόν για τη μία σύνταξη κατεβαίνει στα 2.000 ευρώ μικτά, ενώ για το άθροισμα συντάξε­ων το πλαφόν είναι 3.000 ευρώ μικτά.

Συντάξεις χηρείας: Η εξοικονό­μηση που προκύπτει από τις νέες συντάξεις χηρείας, που θα υπολο­γίζονται με τον νόμο Κατρούγκαλου, φτάνει σωρευτικά τη διετία 2016-2017 στα 58,7 εκατ. σε δημό­σιο (20,1 εκατ.) και ιδιωτικό τομέα (38,6 εκατ.).

Μερισματούχοι ΜΤΠΥ: Μόνο 500.000 ευρώ προβλέπεται να απο­δοθούν από τις μειώσεις των μερι­σμάτων, εντός του 2017.

Επιδόματα: Στον προϋπολογισμό του 2017 προβλέπεται ότι θα μπει «χέρι» και στα οικογενειακά επιδό­ματα, τα οποία θα μειωθούν κατά 10,6 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον θε­σπίζονται χαμηλότερα εισοδηματι­κά κριτήρια για όσους παίρνουν σή­μερα το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων από τον ΟΓΑ.

Τέλος, στον προϋπολογισμό του 2017 προβλέπεται αύξηση των ει­σφορών. Ειδικότερα προϋπολογί­ζονται 177,8 εκατ. επιπλέον έσοδα από τις αυξημένες εισφορές υπέρ επικούρησης που θα προστεθούν στα 172,1 εκατ. του 2016. Επιπρόσθετα προβλέπονται και αυξημένες εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοπασχολούμενους.

Παρά την αύξηση των εισφορών και τις περικοπές στη συνταξιοδοτι­κή δαπάνη, το πρόβλημα των Ταμεί­ων παραμένει άλυτο… Αυτό γίνεται φανερό από την πρόβλεψη ότι ο νέος φορέας των κύριων συντάξεων (ΕΦΚΑ) και το ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) θα εμφανίσουν έλλειμμα ύψους 687 εκατ. ευρώ το 2017…

Για τα δημοσιονομικά, ενώ «καθά­ρισε ο ορίζοντας» για το 2017, οι εκ­πρόσωποι των θεσμών επιμένουν ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό της τά­ξεως του 0,4% του ΑΕΠ (περίπου 700 εκατ. ευρώ) για το 2018, όπου έχει τεθεί στόχος για πρωτογενές πλεόνα­σμα 3,5% του ΑΕΠ.

Η ελληνική πλευρά αμφισβητεί αυ­τές τις εκτιμήσεις και προσπαθεί να αποκρούσει τις πιέσεις για τον προσ­διορισμό πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης, ζητώντας να μετατεθούν οι αποφά­σεις για αυτό το θέμα το 2017, όταν θα υπάρχει και καλύτερη δυνατότη­τα εκτίμησης των δημοσιονομικών τάσεων.

Σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το υπουργείο Οικο­νομικών καλείται να κάνει έναν αγώ­να δρόμου, για να παρουσιάσει πλή­ρεις εκτιμήσεις σχετικά με τις επιχει­ρηματικές οφειλές στην εφορία που βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση και για τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχε στην είσπραξή τους η προσφυγή ε­πιχειρήσεων για εξωδικαστικό συμ­βιβασμό.

Οι εκπρόσωποι των θεσμών εκτι­μούν ότι υπάρχει κίνδυνος να εμφα­νισθούν σοβαρές υστερήσεις στην είσπραξη ρυθμισμένων οφειλών, εάν μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που έχουν ρυθμίσει οφειλές έχουν ταυτό­χρονα και πρόβλημα εξυπηρέτησης δανείων στις τράπεζες και ζητήσουν εξωδικαστικό συμβιβασμό για να ε­λαφρυνθούν οι συνολικές τους υπο­χρεώσεις.

Η διαπραγμάτευση θα συνεχισθεί εξ αποστάσεως τις επόμενες ημέρες, με στόχο να ξεπερασθούν τα εμπό­δια ώς τις 28 Νοεμβρίου, που συνε­δριάζει το EuroWorking Group για να διαμορφώσει την ατζέντα των συζη­τήσεων στο κρίσιμο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου.

topontiki.gr