Ας πάψει η ρατσιστική βλακεία

Ας πάψει η ρατσιστική βλακεία

  • |

Η βλακώδης, υποκριτική, ρατσιστική και έμπλεη ψευδών ρητορική ενάντια στους πρόσφυγες πρέπει να βρίσκει διαρκώς, όπως φαίνεται, απάντηση. Πόσο μάλλον όταν αυτή εκφράζεται από επίσημα χείλη, δηλ. υπουργούς της κυβέρνησης και περιφερειάρχες.

Πέτρος Τσάγκαρης |

Τα νού­με­ρα είναι αμεί­λι­κτα: Στη δε­κα­ε­τία του 1990 ήρθαν στην Ελ­λά­δα πάνω από 1.000.000 με­τα­νά­στες. Ναι, ήταν με­τα­νά­στες, δεν ήταν πρό­σφυ­γες κυ­νη­γη­μέ­νοι από πο­λέ­μους και κα­θε­στώ­τα όπως αυτοί που έρ­χο­νται σή­με­ρα. Επι­πλέ­ον ήταν όλοι «λα­θραί­οι»: περ­νού­σαν πα­ρά­νο­μα τα σύ­νο­ρα Αλ­βα­νί­ας-Ελ­λά­δας -και μά­λι­στα πολ­λα­πλές φορές αφού συχνά τους έπια­ναν και τους γύ­ρι­ζαν πίσω- κι όσοι έμε­ναν μέσα στην Ελ­λά­δα, κυ­κλο­φο­ρού­σαν χωρίς χαρ­τιά. Εξαι­τί­ας της κα­τά­στα­σής τους, ει­δι­κά στις συ­νο­ρια­κές πε­ριο­χές όπου έφτα­ναν κυ­νη­γη­μέ­νοι, πλη­γω­μέ­νοι, πει­να­σμέ­νοι, πα­γω­μέ­νοι, άρ­ρω­στοι, είχαν συχνά πα­ρα­βα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά κλέ­βο­ντας τρό­φι­μα κι άλλα ανα­γκαία για να επι­βιώ­σουν.

Είχαν μια εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή από την ελ­λη­νι­κή, γλώσ­σα.

Πάνω από τους μι­σούς ήταν αλ­λό­θρη­σκοι –μου­σουλ­μά­νοι και κα­θο­λι­κοί– ή άθεοι. Είχαν έναν εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό τρόπο ζωής από το μέσο ελ­λη­νι­κό, έναν τρόπο ζωής όπως δια­μορ­φώ­θη­κε στην απο­μο­νω­μέ­νη και κα­θυ­στε­ρη­μέ­νη οι­κο­νο­μι­κά Αλ­βα­νία του Χότζα και μά­λι­στα στην ύπαι­θρο αυτής της χώρας. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι που έρ­χο­νταν στην αρχή είχαν ήδη πα­ρα­βα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά στη χώρα τους και πολ­λοί από αυ­τούς ήταν πρώην φυ­λα­κι­σμέ­νοι στην Αλ­βα­νία.

Τι έγινε μετά;

Σή­με­ρα στην Ελ­λά­δα ζουν πάνω από μισό εκα­τομ­μύ­ριο νό­μι­μοι με­τα­νά­στες και πρό­σφυ­γες (577.000 για την ακρί­βεια σύμ­φω­να με το αρ­μό­διο υπουρ­γείο το 2016 – οι 401.400 από αυ­τούς Αλ­βα­νοί). Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι είχαν έρθει εκεί­νη την πε­ρί­ο­δο (τη δε­κα­ε­τία του 1990) και στη συ­νέ­χεια εντά­χθη­καν στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία. Έχτι­σαν το ελ­λη­νι­κό οι­κο­νο­μι­κό θαύμα και τις υπο­δο­μές των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων, επι­διόρ­θω­σαν και επι­διορ­θώ­νουν τα σπί­τια μας, κα­τοί­κη­σαν τα εγκα­τα­λειμ­μέ­να χωριά μας, φρό­ντι­σαν και φρο­ντί­ζουν τους ηλι­κιω­μέ­νους μας, νοί­κια­σαν τα δια­λυ­μέ­να σπί­τια μας και αγό­ρα­σαν τα σα­ρα­βα­λά­κια μας, γέν­νη­σαν με ρυθμό με­γα­λύ­τε­ρο από τους Έλ­λη­νες και φρέ­να­ραν τη δη­μο­γρα­φι­κή συρ­ρί­κνω­ση της Ελ­λά­δας, σχο­λεία ξα­να­λει­τούρ­γη­σαν, με τις ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές τους ενί­σχυ­σαν μα­ζι­κά το ασφα­λι­στι­κό σύ­στη­μα, καθώς οι πε­ρισ­σό­τε­ροι ήταν νέοι και υγιείς: πρα­κτι­κά πλή­ρω­ναν και πλη­ρώ­νουν για την υγεία και τη σύ­ντα­ξη των ση­με­ρι­νών Ελ­λή­νων. Η δεύ­τε­ρη -και τρί­τη- γενιά πλέον είναι από­λυ­τα ενταγ­μέ­νη στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία: δεν ξε­χω­ρί­ζουν από τους Έλ­λη­νες.

Μήπως άραγε όλα αυτά είναι μια μα­κρι­νή ιστο­ρία πε­ρα­σμέ­νων δε­κα­ε­τιών; Κάθε άλλο. Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο μόλις το 2018 ήρθαν στην Ελ­λά­δα ΑΛΛΟΙ 17.000 Αλ­βα­νοί (και προ­φα­νώς και με­ρι­κές χι­λιά­δες ακόμη από την υπό­λοι­πη Αν. Ευ­ρώ­πη), πε­ρισ­σό­τε­ροι και από όσους πήγαν στη Γερ­μα­νία (16.000). Κι όμως, η Ελ­λά­δα της κρί­σης μπό­ρε­σε να τους απορ­ρο­φή­σει και αυ­τούς.

Σή­με­ρα η Ελ­λά­δα εξα­κο­λου­θεί να είναι η χώρα με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους Αλ­βα­νούς «χωρίς χαρ­τιά». Συ­γκε­κρι­μέ­να εδώ ζουν και ερ­γά­ζο­νται 11.190 «πα­ρά­τυ­ποι» με­τα­νά­στες από την Αλ­βα­νία, δη­λα­δή το 32% του συ­νο­λι­κού αριθ­μού στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση! Ακο­λου­θούν με με­γά­λη δια­φο­ρά η Γερ­μα­νία (6.570), η Γαλ­λία (4.355), το Ηνω­μέ­νο Βα­σί­λειο (3.580) και η Ιτα­λία (3.025).

Και μετά από όλα αυτά οι ρα­τσι­στές έρ­χο­νται και μας λένε ότι σή­με­ρα είναι «πρό­βλη­μα» 50.000-60.000 πρό­σφυ­γες –και μά­λι­στα όταν η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα αυτών των αν­θρώ­πων δεν θέλει να μεί­νει στην Ελ­λά­δα, αλλά θέλει να πάει στη βό­ρεια Ευ­ρώ­πη. Μας λένε –ενά­ντια στη λο­γι­κή και τα μα­θη­μα­τι­κά– ότι δεν «χω­ρά­νε» στην Ελ­λά­δα (που όμως χω­ρά­ει, εκτός από τους υπό­λοι­πους με­τα­νά­στες, και 35 εκα­τομ­μύ­ρια του­ρί­στες!), ότι «θα μας αλ­λά­ξουν τη θρη­σκεία και τον τρόπο ζωής μας» και άλλες ανοη­σί­ες. Και να σκε­φτεί κα­νείς ότι οι ρα­τσι­στές αυτοί είναι οι ίδιοι που ζη­τούν απα­γό­ρευ­ση των αμ­βλώ­σε­ων επει­δή «ανη­συ­χούν» για το δη­μο­γρα­φι­κό πρό­βλη­μα.

Αν επι­κρα­τού­σε η λο­γι­κή, ακόμη και στο αμ­φί­βο­λης σχε­τι­κής ικα­νό­τη­τας μυαλό τους, θα έπρε­πε να ζη­τούν να ΜΕΙ­ΝΟΥΝ αυτοί οι άν­θρω­ποι στην Ελ­λά­δα, να νο­μι­μο­ποι­η­θούν, να ανα­νε­ώ­σουν τον ελ­λη­νι­κό πλη­θυ­σμό (καθώς γεν­νούν πε­ρισ­σό­τε­ρο και από τους Αλ­βα­νούς που πια προ­σαρ­μό­στη­καν τους ελ­λη­νι­κούς ρυθ­μούς), να δια­σώ­σουν το ασφα­λι­στι­κό σύ­στη­μα (η Ελ­λά­δα δεν πλή­ρω­σε δε­κά­ρα για να ανα­τρα­φούν, να εκ­παι­δευ­τούν και να φτά­σουν εδώ αυτοί οι νέοι άν­θρω­ποι –αλλά την ίδια στιγ­μή θα τους εκ­με­ταλ­λευ­θεί ως ερ­γα­ζό­με­νους, και ως κα­τα­βάλ­λο­ντες φό­ρους και ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές).

Αντί να ζη­τά­με να φύ­γουν έπρε­πε να ζη­τά­με να μεί­νουν. Αλλά ως νό­μι­μοι άν­θρω­ποι με αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση. Η ελά­χι­στη αυτή επέν­δυ­ση (τη στιγ­μή μά­λι­στα που πε­τιού­νται κο­λοσ­σιαία ποσά σε πο­λε­μι­κές δα­πά­νες ή φο­ρο­λο­γι­κές απαλ­λα­γές στο με­γά­λο κε­φά­λαιο) θα σή­μαι­νε κα­λύ­τε­ρη ζωή όχι μόνον για αυ­τούς αλλά και για εμάς…

/rproject.gr/