Δελτίο τύπου από τη σύσκεψη αγώνα το Σάββατο 23/01

Δελτίο τύπου από τη σύσκεψη αγώνα το Σάββατο 23/01

  • |

Το Σάββατο 23/01 πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη αγώνα με την συμμετοχή δεκάδων συνδικαλιστικών κινήσεων, σχημάτων, ταξικών συνδικαλιστών, αγωνιστών και αγωνιστριών από πολλούς χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στη σύ­σκε­ψη απο­φα­σί­στη­καν μια σειρά κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων ενώ εκ­φρά­στη­κε η θέ­λη­ση να συ­νε­χι­στεί η προ­σπά­θεια συ­ντο­νι­σμού και κοι­νής δρά­σης.

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να η σύ­σκε­ψη κα­τέ­λη­ξε στο πα­ρα­κά­τω πλαί­σιο:

Με αγώ­νες θα προ­στα­τέ­ψου­με τη ζωή και τα δι­καιώ­μα­τά μας

Η κυ­βέρ­νη­ση της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας έχει εξα­πο­λύ­σει σκλη­ρή, με­τω­πι­κή επί­θε­ση απέ­να­ντι στους ερ­γα­ζό­με­νους και τη νε­ο­λαία. Εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι ανα­γκά­ζο­νται να ζουν με τα πε­νι­χρά επι­δό­μα­τα της ανα­στο­λής, της ανερ­γί­ας, με τους μειω­μέ­νους μι­σθούς που επι­βά­λει η ερ­γο­δο­σία, ενώ χι­λιά­δες αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νοι κα­τα­στρέ­φο­νται. Και όχι μόνο. Εν μέσω παν­δη­μί­ας, η κυ­βέρ­νη­ση όχι απλά δεν έχει δεί­ξει διά­θε­ση ανα­κω­χής, αλλά αντί­θε­τα αξιο­ποιεί την υγειο­νο­μι­κή κρίση και τα πε­ριο­ρι­στι­κά μέτρα για να επι­βά­λει όλο το πρό­γραμ­μα των αντερ­γα­τι­κών με­ταρ­ρυθ­μί­σε­ων. Από την εκ­παί­δευ­ση μέχρι την υγεία και από τα ερ­γα­σια­κά μέχρι το ασφα­λι­στι­κό, επι­χει­ρεί με φρε­νή­ρεις ρυθ­μούς να νο­μο­θε­τή­σει ό,τι πιο αντι­δρα­στι­κό έχει στην ατζέ­ντα του το κε­φά­λαιο, οι τρα­πε­ζί­τες, ο ΣΕΒ και οι εφο­πλι­στές. Να επι­και­ρο­ποι­ή­σει σε ακόμα πιο αντι­λαϊ­κή version τους εφαρ­μο­στι­κούς νό­μους των μνη­μο­νί­ων και τους όρους του δη­μο­σιο­νο­μι­κού σφα­γεί­ου της Ε.Ε.

-Με επι­κε­φα­λής πλέον στο υπουρ­γείο ερ­γα­σί­ας τον ακραιφ­νή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρο Χα­τζη­δά­κη, στο βιο­γρα­φι­κό του οποί­ου συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται το ξε­πού­λη­μα της Ολυ­μπια­κής, της ΔΕΗ, της ΛΑΡΚΟ, ετοι­μά­ζε­ται να νο­μο­θε­τή­σει αυτό που δεν μπό­ρε­σε ο Βρού­τσης (κάτι στο οποίο συ­νέ­βαλ­λαν και οι αντι­στά­σεις που έχει επι­δεί­ξει το ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα, παρά την κα­ρα­ντί­να και οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις στις οποί­ες έσπα­σε έμπρα­κτα η απα­γό­ρευ­ση των συ­γκε­ντρώ­σε­ων και δια­δη­λώ­σε­ων από πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία και τα­ξι­κές δυ­νά­μεις). Τον νόμο που κα­ταρ­γεί τις υπε­ρω­ρί­ες και το 8ωρο και βάζει επι­πλέ­ον εμπό­δια στις απερ­γί­ες και την συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση.

-Με την ωμή προει­δο­ποί­η­ση Μη­τσο­τά­κη ότι σε έξι μήνες «το πε­ρι­βάλ­λον τόσο στον τομέα της ερ­γα­σί­ας, όσο και της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης θα είναι εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό», ετοι­μά­ζει τον «κου­μπα­ρά του Πι­νο­σέτ», την υλο­ποί­η­ση της έκ­θε­σης Πισ­σα­ρί­δη, την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της επι­κου­ρι­κής ασφά­λι­σης και την πλήρη κε­φα­λαιο­ποί­η­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης.

-Πα­ράλ­λη­λα ανοί­γει νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας για τους με­γα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες. Πε­τά­ει βίαια με­γά­λο τμήμα μα­θη­τών από το Λύ­κειο και τα Πα­νε­πι­στή­μια σερ­βί­ρο­ντας πε­λα­τεία στα ιδιω­τι­κά κολ­λέ­για (γι’ αυτό εξι­σώ­νει τα επαγ­γελ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα των πτυ­χί­ων τους), πα­ρα­χω­ρεί με­γά­λο τμήμα υπη­ρε­σιών του δη­μο­σί­ου στους ερ­γο­λά­βους, ετοι­μά­ζε­ται να απο­κό­ψει τα με­γά­λα Μου­σεία της χώρας από το Δη­μό­σιο, πρι­μο­δο­τεί με κάθε τρόπο τους κλι­νι­κάρ­χες στην υγεία (μέσα στην παν­δη­μία!), ιδιω­τι­κο­ποιεί ή δη­μιουρ­γεί ΣΔΙΤ σε κάθε δη­μό­σιο, κοι­νω­νι­κό αγαθό, ακόμα και στα δάση, τις κτη­νια­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, τον έλεγ­χο τρο­φί­μων και τους ελεύ­θε­ρους χώ­ρους πρα­σί­νου. Αφή­νει μόνο έναν επι­τε­λι­κό ρόλο στο ενα­πο­μεί­ναν δη­μό­σιο.

-Από την άλλη μεριά η υγειο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας ήταν και πα­ρα­μέ­νει εγκλη­μα­τι­κή. Υγειο­νο­μι­κή ασυ­δο­σία στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, υπο­βαθ­μι­σμέ­νο και χωρίς ενι­σχύ­σεις ΕΣΥ, τε­ρά­στιες κα­θυ­στε­ρή­σεις στον μα­ζι­κό εμ­βο­λια­σμό, με ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα για τις ομά­δες υψη­λού κιν­δύ­νου λόγω συν­θη­κών δια­βί­ω­σης (όπως με­τα­νά­στες, ρομά, οι φυ­λα­κι­σμέ­νοι), ανα­δει­κνύ­ο­ντας τη ρα­τσι­στι­κή αντί­λη­ψη της κυ­βέρ­νη­σης και των συ­στη­μι­κών δυ­νά­με­ων. Για τα νο­σο­κο­μεία δεν υπάρ­χουν για­τροί και νο­ση­λευ­τές για πρό­σλη­ψη, για τα σχο­λεία δεν υπάρ­χουν κα­θη­γη­τές, δά­σκα­λοι και κα­θα­ρί­στριες, για τους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις δεν υπάρ­χουν λεφτά, για τα Ραφάλ όμως και την πο­λε­μι­κή μη­χα­νή, για τις κά­με­ρες, τα drones και το μη­χα­νο­κί­νη­το στρα­τό της αστυ­νο­μί­ας, για τις επεν­δύ­σεις και απο­ζη­μιώ­σεις των πλου­σί­ων, υπάρ­χει άφθο­νο και ζεστό χρήμα.

-Η κα­τά­στα­ση στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας πα­ρα­μέ­νει επι­κίν­δυ­νη και δυ­σχε­ρής για την υγεία και το ει­σό­δη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων. Η ερ­γο­δο­σία απο­θρα­σύ­νε­ται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο καθώς σε πολ­λούς χώ­ρους ερ­γα­σί­ας δεν τη­ρού­νται ούτε τα στοι­χειώ­δη μέτρα προ­στα­σί­ας, ενώ χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι βί­ω­σαν την πλήρη ασυ­δο­σία της ερ­γο­δο­σί­ας, τις απο­λύ­σεις, τις μειώ­σεις μι­σθών, την ελα­στι­κο­ποί­η­ση του ωρα­ρί­ου μέσω της τη­λερ­γα­σί­ας, μαζί με την ίδια την ασθέ­νεια σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις.

Για την προ­ώ­θη­ση της πο­λι­τι­κής της η κυ­βέρ­νη­ση επι­στρα­τεύ­ει τα πρό­στι­μα, τις όλο και πιο απο­λυ­ταρ­χι­κές απα­γο­ρεύ­σεις, συλ­λή­ψεις και αυ­τό­φω­ρα (στις 17 & 25 Νο­έμ­βρη και 6 Δε­κέμ­βρη), την απα­γό­ρευ­ση της πο­λι­τι­κής και συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, καθώς και την επί­κλη­ση της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης. Ενό­ψει των διο­γκού­με­νων φοι­τη­τι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων, η κυ­βέρ­νη­ση προ­χώ­ρη­σε σε νέα προ­κλη­τι­κή πο­λι­τι­κή απα­γό­ρευ­ση, με γε­νι­κή απα­γό­ρευ­ση των συ­να­θροί­σε­ων άνω των 100 ατό­μων. Η κυ­βέρ­νη­ση ξέρει ότι έχει σκορ­πί­σει ανέ­μους και θα θε­ρί­σει θύ­ελ­λες. Διαι­σθά­νε­ται τη λαϊκή οργή. Γι’ αυτό θω­ρα­κί­ζει προ­λη­πτι­κά το σύ­στη­μα. Κάτω από τον φαι­δρό και ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο “εθνι­κό σχέ­διο δια­χεί­ρι­σης των δη­μό­σιων υπαί­θριων συ­να­θροί­σε­ων” στο στό­χα­στρο του Χρυ­σο­χο­ΐ­δη για την κα­τα­στο­λή και την ποι­νι­κο­ποί­η­ση των συ­γκε­ντρώ­σε­ων επι­στρα­τεύ­ε­ται η αστυ­νο­μι­κή βία, οι κά­με­ρες, τα drones, η πο­λι­τι­κή λο­γο­κρι­σία και πλή­θος αυ­ταρ­χι­κών με­θο­δεύ­σε­ων για να αντι­με­τω­πι­σθεί «ο εχθρός» δη­λα­δή τα σω­μα­τεία, οι πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, οι συλ­λο­γι­κό­τη­τες και η δράση τους ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή κυ­βέρ­νη­σης – κε­φα­λαί­ου. Δα­πα­νά τε­ρά­στια ποσά προ­κει­μέ­νου να με­τα­βάλ­λει ακόμα και τα Πα­νε­πι­στή­μια σε χώ­ρους αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και αυ­ταρ­χι­σμού, όπου θα πε­ριο­ρί­ζο­νται ακόμη και οι ακα­δη­μαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες.

Απέ­να­ντι σε αυτή την πο­λι­τι­κή, δεν αρ­κούν οι κα­ταγ­γε­λί­ες και οι συμ­βο­λι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις, ενώ η εκλο­γι­κή ανα­μο­νή και οι νέες αυ­τα­πά­τες για «αλ­λα­γή» χωρίς την ανα­τρο­πή της κυ­ρί­αρ­χης πο­λι­τι­κής και των νόμων της, δεν προ­σφέ­ρει βο­ή­θεια στις λαϊ­κές αντι­δρά­σεις. Απο­τε­λεί προ­δο­σία το συν­δι­κα­λι­στι­κό lockdown που έχει κη­ρύ­ξει ο ερ­γο­δο­τι­κός και κυ­βερ­νη­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός προ­σφέ­ρο­ντας τε­ρά­στιες υπη­ρε­σί­ες στην κυ­βέρ­νη­ση και τους ερ­γο­δό­τες.

Μόνο ο λαός θα σώσει το λαό

Το τα­ξι­κό ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα πρέ­πει άμεσα να ανα­λά­βει πρω­το­βου­λί­ες για δράση και αγώ­νες που θα βά­ζουν στο στό­χα­στρο το σύ­νο­λο αυτής της πο­λι­τι­κής, για την ανα­τρο­πή του συ­νό­λου των αντι­λαϊ­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων. Η κοινή δράση των τα­ξι­κών και αγω­νι­στι­κών δυ­νά­με­ων και η μα­χη­τι­κή ενω­τι­κή δράση μπο­ρεί να τσα­κί­σει την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή. Η πρό­σφα­τη εμπει­ρία κι­νη­μά­των σε χώρες της Ευ­ρώ­πης όπως το κί­νη­μα στη Πο­λω­νία ενά­ντια στο νόμο για τις εκτρώ­σεις ή στη Γαλ­λία ενά­ντια στο νόμο για την κα­θο­λι­κή ασφά­λεια της αστυ­νο­μί­ας, δεί­χνουν ότι και σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας μπο­ρεί να υπάρ­ξει μα­ζι­κό κί­νη­μα, το οποίο μά­λι­στα επι­τυγ­χά­νει ανα­σχέ­σεις αντι­δρα­στι­κών μέ­τρων. Αλλά και στην χώρα μας το σπά­σι­μο των απα­γο­ρεύ­σε­ων (πχ στις 17/11, στις 25 & 26/11 και στις 6/12), οι πρό­σφα­τες κι­νη­το­ποι­ή­σεις στην εκ­παί­δευ­ση, απο­τε­λούν ση­μα­ντι­κή πα­ρα­κα­τα­θή­κη. Στους δρό­μους θα ανοί­ξει η προ­ο­πτι­κή της ανα­τρο­πής.

Καμία συ­ναί­νε­ση – Καμιά ανα­μο­νή!

Κα­τάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών, αντι­λαϊ­κών μέ­τρων.
Να μην κα­τα­τε­θεί ο αντερ­γα­τι­κός-αντι­συν­δι­κα­λι­στι­κός νόμος. Όχι στην κα­τάρ­γη­ση του 8ώρου και της απερ­γί­ας. Όχι στην επι­βο­λή των ευ­έ­λι­κτων/ελα­στι­κών σχέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας. Δου­λειά για όλους με πλήρη δι­καιώ­μα­τα.
Κάτω το νέο «δόγμα» για τις δια­δη­λώ­σεις. Κάτω τα χέρια από τους αγώ­νες, τις κα­τα­λή­ψεις, τις δια­δη­λώ­σεις και τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση. Καμία απα­γό­ρευ­ση στην δράση των σω­μα­τεί­ων. Όχι στην αστυ­νο­μο­κρα­τία – Να κα­ταρ­γη­θεί ο νόμος απα­γό­ρευ­σης των δια­δη­λώ­σε­ων. Να απο­συρ­θεί κάθε κα­τη­γο­ρία στους συλ­λη­φθέ­ντες και να παρ­θούν πίσω όλα τα πρό­στι­μα που επι­βλή­θη­καν. Όχι αστυ­νο­μία στα Πα­νε­πι­στή­μια.
Καμία από­λυ­ση. Ακύ­ρω­ση όλων των απο­λύ­σε­ων από την αρχή της παν­δη­μί­ας. Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Ερ­γα­σί­ας με πλήρη δι­καιώ­μα­τα. Να επα­νέλ­θουν οι μι­σθοί και τα με­ρο­κά­μα­τα στα προ μνη­μο­νί­ου επί­πε­δα (πχ ΕΓΣΕΕ στα 751 ευρώ). Ελεύ­θε­ρες συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις. Να εντα­χθεί ξανά ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός στο πεδίο αρ­μο­διό­τη­τας της Εθνι­κής Γε­νι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Ερ­γα­σί­ας.
Πλή­ρης κά­λυ­ψη των μι­σθών και των ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών των ερ­γα­ζό­με­νων στις επι­χει­ρή­σεις που ανα­στέλ­λουν τη λει­τουρ­γία τους. Ολό­κλη­ρος μι­σθός (όχι στο επί­δο­μα αί­σχους των 534 ευρώ). Επί­δο­μα ανερ­γί­ας σε όλους τους ανέρ­γους χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Δια­σφά­λι­ση και επέ­κτα­ση του επι­δό­μα­τος επι­κίν­δυ­νης και αν­θυ­γιει­νής ερ­γα­σί­ας. Φο­ρο­λο­γία στα υπερ­κέρ­δη του κε­φα­λαί­ου.
Αύ­ξη­ση των δα­πα­νών σε υγεία, παι­δεία, πο­λι­τι­σμό, κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες.
Όχι στα νέα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και τις δα­πά­νες για την αστυ­νο­μο­κρα­τία.
Να μην πε­ρά­σει το αντι­δρα­στι­κό νο­μο­σχέ­διο Κε­ρα­μέ­ως. Δη­μό­σια και δω­ρε­άν παι­δεία ενά­ντια στους τα­ξι­κούς φραγ­μούς. Ολι­γο­με­λή τμή­μα­τα μα­θη­τών (μέχρι 15 μα­θη­τές ανά τάξη), μό­νι­μες προ­σλή­ψεις εκ­παι­δευ­τι­κών και κα­θα­ρι­στριών.
Δη­μό­σια Δω­ρε­άν υγεία. Έξω οι ερ­γο­λά­βοι από τις υπη­ρε­σί­ες των νο­σο­κο­μεί­ων. Να ακυ­ρω­θούν όλες οι συμ­βά­σεις με τις ερ­γο­λα­βι­κές εται­ρεί­ες. Να ορ­γα­νω­θεί και να εξο­πλι­σθεί άμεσα η δη­μό­σια ΠΦΥ. Μα­ζι­κές μό­νι­μες προ­σλή­ψεις, αξιο­ποί­η­ση όλων των δια­θέ­σι­μων δομών υγεί­ας που πα­ρα­μέ­νουν ανε­νερ­γές. Άνοιγ­μα των κλει­στών νο­σο­κο­μεί­ων. Μο­νι­μο­ποί­η­ση τώρα όλων των συμ­βα­σιού­χων στην υγεία. Έντα­ξη όλων των υγειο­νο­μι­κών στα ΒΑΕ. Επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας και Πρό­νοιας χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση στους κλι­να­κάρ­χες.
Κα­νέ­νας ερ­γα­ζό­με­νος-Κα­μία ερ­γα­ζό­με­νη στη δου­λειά χωρίς μέτρα προ­στα­σί­ας. Ει­δι­κές άδειες σε όλα τα μέλη ευ­πα­θών ομά­δων και στους συ­νοι­κού­ντες. Να πλη­ρώ­σει η ερ­γο­δο­σία για την εφαρ­μο­γή των πρω­το­κόλ­λων ασφα­λεί­ας, και ει­δι­κά στις γραμ­μές πα­ρα­γω­γής.
Όλα τα απαι­τού­με­να μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας μας δω­ρε­άν για όλο το λαό. Να στα­μα­τή­σει το αί­σχος του στοι­βάγ­μα­τος των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Μέσα Μα­ζι­κής Με­τα­φο­ράς. Αύ­ξη­ση των δρο­μο­λο­γί­ων και προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού.
Όχι στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, την εκ­χώ­ρη­ση δη­μο­σί­ων αγα­θών και χώρων βορά του κα­πι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους. Κα­νέ­νας πλει­στη­ρια­σμός λαϊ­κής ιδιο­κτη­σί­ας. Δια­γρα­φή χρεών της λαϊ­κής οι­κο­γέ­νειας στις τρά­πε­ζες και στην εφο­ρία.
Καμία νο­μι­μο­ποί­η­ση του μη­τρώ­ου πραγ­μα­τι­κών δι­καιού­χων, όχι στο ηλε­κτρο­νι­κό φα­κέ­λω­μα των σω­μα­τεί­ων.
Κα­τάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών δια­τά­ξε­ων των Π.Ν.Π. για τις άδειες Ει­δι­κού Σκο­πού που οδη­γούν τους ερ­γα­ζό­με­νους γο­νείς σε στέ­ρη­ση της κα­νο­νι­κής άδειας ή σε άδειες άνευ απο­δο­χών.
Με βάση τα πα­ρα­πά­νω κα­λού­με σε:

Συμ­με­το­χή και στή­ρι­ξη των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων σε εκ­παί­δευ­ση και υγεία στις 28/1 και 3/2. Συμ­με­τέ­χου­με μα­ζι­κά και στη­ρί­ζου­με με κάθε τρόπο (στά­σεις ερ­γα­σί­ας και άλλες μορ­φές δρά­σης) τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις στις 28/1 σε εκ­παί­δευ­ση και υγεία, για να σπά­σει στην πράξη η κυ­βερ­νη­τι­κή τρο­μο­κρα­τία. Στις 3/2 στη­ρί­ζου­με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις στα Κέ­ντρα Υγεί­ας για την ενί­σχυ­ση της δη­μό­σιας Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας.
Μα­ζι­κή συμ­με­το­χή, κά­λε­σμα για απο­φά­σεις όλων των σω­μα­τεί­ων, στην κι­νη­το­ποί­η­ση που διορ­γα­νώ­νε­ται Σάβ­βα­το 6 Φε­βρουα­ρί­ου στις 12 το με­ση­μέ­ρι μπρο­στά στη Βουλή για να προ­α­σπί­σου­με το δι­καί­ω­μα μας στη δια­δή­λω­ση και την απερ­γία, να απαι­τή­σου­με την παύση των διώ­ξε­ων και την δια­γρα­φή των εξο­ντω­τι­κών προ­στί­μων. Κα­θι­στού­με πε­ρισ­σό­τε­ρο από σαφές σε Μη­τσο­τά­κη – Χρυ­σο­χο­ΐ­δη ότι το τα­ξι­κό αγω­νι­στι­κό κί­νη­μα δεν πρό­κει­ται να συμ­μορ­φω­θεί και να πει­θαρ­χή­σει στο νέο αντι­λαϊ­κό και αντι­δη­μο­κρα­τι­κό νο­μο­θε­τι­κό τε­ρα­τούρ­γη­μά τους!
Στις 16 Φλε­βά­ρη απαι­τεί­ται πα­νερ­γα­τι­κή κλι­μά­κω­ση! Προ­τεί­νου­με προς τα σω­μα­τεία την προ­κή­ρυ­ξη γε­νι­κής 24ω­ρης απερ­γί­ας. Η μέρα εκεί­νη, που έχουν προ­κη­ρύ­ξει απερ­γία η ΠΟ­Ε­ΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ, επι­διώ­κου­με να απο­τε­λέ­σει έναν αγω­νι­στι­κό σταθ­μό για όλους τους ερ­γα­ζό­με­νους σε δη­μό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα ενά­ντια στη συ­νο­λι­κή επί­θε­ση της κυ­βέρ­νη­σης.
Πα­λεύ­ου­με ώστε η 8η Μάρτη, πα­γκό­σμια μέρα της γυ­ναί­κας, να απο­τε­λέ­σει έναν ση­μα­ντι­κό απερ­για­κό σταθ­μό στην πάλη του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος ενά­ντια στην γυ­ναι­κεία εκ­με­τάλ­λευ­ση και κα­τα­πί­ε­ση. Η παν­δη­μία έχει οδη­γή­σει στην κλι­μά­κω­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης των γυ­ναι­κών της ερ­γα­τι­κής τάξης, τόσο στους χώ­ρους δου­λειάς που έχουν να κά­νουν με τον τομέα της κοι­νω­νι­κής μέ­ρι­μνας και φρο­ντί­δας, όσο και της κα­τα­πί­ε­σης σε σπίτι & δου­λειά με την αύ­ξη­ση της εν­δο­οι­κο­γε­νεια­κής και σε­ξι­στι­κής βίας και των βαρών της κοι­νω­νι­κής ανα­πα­ρα­γω­γής.
Προ­χω­ρά­με σε διορ­γά­νω­ση νέας σύ­σκε­ψης αγώνα τον Φλε­βά­ρη.
Συ­νυ­πο­γρά­φουν *:

Attack στην ανερ­γία και την επι­σφά­λεια

Radical I.T. – Αγω­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία σε Τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες και Πλη­ρο­φο­ρι­κή

Αγω­νι­στι­κές Κι­νή­σεις Συ­σπει­ρώ­σεις στους ΟΤΑ

Αγω­νι­στι­κή Ενό­τη­τα Ερ­γα­ζό­με­νων στο ΤΕΕ

Αγω­νι­στι­κή Ρι­ζο­σπα­στι­κή Ενό­τη­τα Κα­θη­γη­τών – ΑΡΕΝ

Αγω­νι­στι­κή Τα­ξι­κή Ενό­τη­τα –ΕΚΑ

ΑΚΙ­ΓΔΥ-ΣΥ­ΣΠΕΙ­ΡΩ­ΣΕΙΣ (Ανε­ξάρ­τη­τη Κί­νη­ση Γε­ω­πό­νων Δη­μο­σί­ων Υπαλ­λή­λων) σε ΠΕΓΔΥ/ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ

Αρι­στε­ρή Πρω­το­βου­λία Τε­χνι­κών

Ενιαίο Ψη­φο­δέλ­τιο Αγώνα ΕΛΓΟ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΑ

Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Αρι­στε­ρή Πρω­το­βου­λία Ε’ ΕΛΜΕ Ανα­το­λι­κής Ατ­τι­κής

Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Κί­νη­ση Υπουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού

Ενω­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Συ­νερ­γα­σία στην ΕΘΕΛ (ΕΑΣ)

Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή (πα­νελ­λα­δι­κό σχήμα για­τρών)

ΜΕΤΑ Δη­μο­σί­ου

Πα­ρεμ­βά­σεις Δη­μο­σί­ου

Πα­ρέμ­βα­ση ερ­γα­ζο­μέ­νων στην ΕΛ­ΣΤΑΤ

Πρω­το­βου­λία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Υπ. Παι­δεί­ας

ΡΕ­ΣΑΛ­ΤΟ στη Γα­λέ­ρα

(Το ΔΤ πα­ρα­μέ­νει ανοι­χτό και για άλλες υπο­γρα­φές)

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.