ΑΔΕΔΥ: Επιτέλους απεργία

ΑΔΕΔΥ: Επιτέλους απεργία

  • |

Ενάντια σε ακρίβεια, ιδιωτικοποιήσεις, νόμο Χατζηδάκη

Το πρό­σφα­το ΓΣ ΑΔΕΔΥ (28/2) απο­φά­σι­σε Γε­νι­κή Απερ­γία το πρώτο δε­κα­ή­με­ρο του Απρί­λη (πι­θα­νό­τε­ρη ημε­ρο­μη­νία 6 ή 7/4), με απεύ­θυν­ση και στον ιδιω­τι­κό τομέα (ΕΚΑ, ΕΚΠ, Ομο­σπον­δί­ες, σω­μα­τεία κ.ά.).

Στάση ερ­γα­σί­ας θα προ­κη­ρυ­χθεί και στις 29 Μάρτη, ημέρα που εκ­δι­κά­ζε­ται στο ΣτΕ η προ­σφυ­γή συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, για την ακύ­ρω­ση της υπουρ­γι­κής από­φα­σης με την οποία δη­μιουρ­γεί­ται το Γε­νι­κό Μη­τρώο Συν­δι­κα­λι­στι­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων Ερ­γα­ζο­μέ­νων (ΓΕ­ΜΗ­ΣΟΕ).

Κατερίνα Γιαννούλια |

Η Γε­νι­κή Απερ­γία έχει απο­φα­σι­στεί από το ΓΣ της 4/10/2021 και η υλο­ποί­η­σή της εκ­κρε­μεί μέχρι σή­με­ρα (!), παρά τις συ­νε­χείς και εντει­νό­με­νες, ακραί­ες αντερ­γα­τι­κές επι­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης και την αγω­νι­στι­κή διά­θε­ση με­γά­λων ερ­γα­τι­κών τμη­μά­των να αντι­στα­θούν (εκ­παι­δευ­τι­κοί, υγειο­νο­μι­κοί, ερ­γα­ζό­με­νοι ΕΦΚΑ, Το­πι­κή Αυ­το­διοί­κη­ση κλπ). Οι αντι­στά­σεις δεν συ­νε­νώ­θη­καν, όπως μπο­ρού­σε και χρεια­ζό­ταν κι έμει­ναν απο­σπα­σμα­τι­κές. Ωστό­σο, η Γε­νι­κή Απερ­γία του Απρί­λη θα δώσει την ευ­και­ρία να εκ­φρα­στεί η οργή κι η τα­ξι­κή αγα­νά­κτη­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, απέ­να­ντι σε κο­λοσ­σιαί­ες προ­κλή­σεις, ακόμα και στον ίδιο τον πό­λε­μο που είναι εδώ κι απει­λεί το σύ­νο­λο των λαών του πλα­νή­τη, για τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των δυο «στρα­το­πέ­δων» που επα­νεμ­φα­νί­ζο­νται.

Να ακυ­ρώ­σου­με το νόμο

Η ορ­γα­νω­μέ­νη συλ­λο­γι­κά ακύ­ρω­ση του Νόμου Χα­τζη­δά­κη έχει μεί­νει «στη μέση», από τον Ιού­νιο του 2021 που έχει ψη­φι­στεί, πα­ρό­λο που έχει δια­τυ­πω­θεί από τα ανώ­τα­τα συν­δι­κα­λι­στι­κά όρ­γα­να, τόσο πριν, όσο κι αμέ­σως μετά την ψή­φι­ση, ότι δεν θα εφαρ­μο­στεί ο νό­μος-έκτρω­μα.

Οι κα­θυ­στε­ρή­σεις για συ­ντε­ταγ­μέ­νη και συ­νο­λι­κή κί­νη­ση ακύ­ρω­σης του Νόμου διά­λυ­σης των συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, από την ΑΔΕΔΥ και τις με­γά­λες συ­νο­μο­σπον­δί­ες του Ιδιω­τι­κού Τομέα έχουν ξε­πε­ρά­σει κάθε όριο (το ΓΕ­ΜΗ­ΣΟΕ, με εντο­λή του Υπ. Ερ­γα­σί­ας λει­τουρ­γεί από την 1η Φλε­βά­ρη). Τα σω­μα­τεία και οι ομο­σπον­δί­ες έχουν αφε­θεί να χει­ρι­στούν την αλ­λα­γή κα­τα­στα­τι­κών, τις ηλε­κτρο­νι­κές ψη­φο­φο­ρί­ες και την εγ­γρα­φή στο ΓΕ­ΜΗ­ΣΟΕ κατά βού­λη­ση, χωρίς κα­τεύ­θυν­ση, συ­ντο­νι­σμό και κά­λυ­ψη από τις με­γά­λες συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις. Η βού­λη­ση των συν­δι­κα­λι­στών της δε­ξιάς είναι δια­τυ­πω­μέ­νη και σαφώς με την κυ­βέρ­νη­ση και τον κρα­τι­κό κι ερ­γο­δο­τι­κό έλεγ­χο των σω­μα­τεί­ων. Τα πε­πραγ­μέ­να της ΔΗΣΥΠ (πρώην ΠΑΣΚΕ) είναι με τη γνω­στή δι­φο­ρού­με­νη πρα­κτι­κή (άλλο τα λό­για-άλ­λο η πράξη).

Οι δυ­νά­μεις της ΔΑΣ-ΠΑ­ΜΕ έχουν δη­λώ­σει διά­θε­ση σύ­γκρου­σης με το Νόμο κι έχουν υλο­ποι­ή­σει σε σω­μα­τεία κι ομο­σπον­δί­ες που έχουν συ­σχε­τι­σμούς υπέρ τους, σύμ­φω­να με τη μη συμ­μόρ­φω­ση στο Νόμο. Όμως, στο κε­ντρι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό επί­πε­δο (στην ΑΔΕΔΥ), έχουν αφή­σει πολλά πε­ρι­θώ­ρια σε ΠΑΣΚΕ και τις δυ­νά­μεις του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να μην ορ­γα­νώ­νε­ται η επί του πρα­κτέ­ου αντί­στα­ση, με απο­τέ­λε­σμα, πλέον, να συσ­σω­ρεύ­ο­νται «τε­τε­λε­σμέ­να» αι­τη­μά­των εγ­γρα­φής στο ΓΕ­ΜΗ­ΣΟΕ, αλ­λα­γής κα­τα­στα­τι­κών και πραγ­μα­το­ποί­η­σης «υβρι­δι­κών» συ­νε­δρί­ων και ηλε­κτρο­νι­κών ψη­φο­φο­ριών σε σω­μα­τεία και συ­νέ­δρια ομο­σπον­διών. Πε­ρι­πλέ­κε­ται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο η κα­τά­στα­ση σε εκλεγ­μέ­να ΔΣ σω­μα­τεί­ων και σε εκλο­γή αντι­προ­σώ­πων για συ­νέ­δρια, ώστε σε λίγο καιρό, η κα­τά­στα­ση θα είναι μη αντι­στρε­πτή. Έτσι, η πρό­τα­ση του ΠΑΜΕ για με­γα­λύ­τε­ρη ανα­μο­νή σαφών απο­φά­σε­ων της ΑΔΕΔΥ ακόμα και για την ίδια και το συ­νέ­δριό της, μέχρι τις 29/3 και την από­φα­ση του ΣτΕ, δεν βοη­θά­ει κα­θό­λου το κί­νη­μα, ούτε τις συν­δι­κα­λι­στι­κές δια­δι­κα­σί­ες αρ­χαι­ρε­σιών, χα­ώ­νο­ντας την όλη κα­τά­στα­ση κι αφή­νο­ντας ακά­λυ­πτους τους συν­δι­κα­λι­στές και τις συν­δι­κα­λί­στριες που θέ­λουν να προ­στα­τέ­ψουν τα σω­μα­τεία τους από τις δια­λυ­τι­κές δια­τά­ξεις του Νόμου Χα­τζη­δά­κη.

Το ΜΕΤΑ, με τις ΠΑ­ΡΕΜ­ΒΑ­ΣΕΙΣ, υπο­στή­ρι­ξαν (και με κοινό ψή­φι­σμα) το συ­ντο­νι­σμό με σα­φείς απο­φά­σεις-οδη­γί­ες της ΑΔΕΔΥ, για την ακύ­ρω­ση του Νόμου Χα­τζη­δά­κη, έστω και την τε­λευ­ταία στιγ­μή, στο ΓΣ της 28/2. Θα συ­νε­χί­σου­με τις πιέ­σεις και τον αγώνα για να μην εφαρ­μο­στεί αυτό το έκτρω­μα, με όσο το δυ­να­τό με­γα­λύ­τε­ρες συ­νερ­γα­σί­ες που θα εξα­σφα­λί­ζουν αυτήν την προ­ο­πτι­κή στην πράξη.

Για την 8 Μάρτη

Στα εντυ­πω­σια­κά δυ­σά­ρε­στα αυτού του ΓΣ ΑΔΕΔΥ ήταν η αντι­με­τώ­πι­ση της 8 Μάρτη (πα­γκό­σμια μέρα των αγώ­νων των γυ­ναι­κών). Αφε­νός γιατί, πα­ρό­λο που η ΕΕ ΑΔΕΔΥ δέ­χτη­κε την πρό­τα­ση της Γραμ­μα­τεί­ας Ισό­τη­τας της ΑΔΕΔΥ για φε­μι­νι­στι­κή απερ­γία και απερ­για­κή συ­γκέ­ντρω­ση στην Πλ. Κλαυθ­μώ­νος (1μμ), το κεί­με­νο της Γραμ­μα­τεί­ας Ισό­τη­τας δεν έχει ακόμα απο­στα­λεί στα Νο­μαρ­χια­κά Τμή­μα­τα και τις Ομο­σπον­δί­ες, δεν έχει τυ­πω­θεί, δεν έχουν στα­λεί προ­τά­σεις για εκ­δη­λώ­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες, ζη­τή­μα­τα που εντο­πί­στη­καν στις ομι­λί­ες των μελών του ΜΕΤΑ. Ακόμα χει­ρό­τε­ρα, η ΔΑΚΕ εξα­πέ­λυ­σε ένα λόγο χλευα­στι­κό και υπο­τι­μη­τι­κό για τη θέση και την πάλη των ερ­γα­ζο­μέ­νων γυ­ναι­κών στη ση­με­ρι­νή κοι­νω­νία κι ερ­γα­σία και μά­λι­στα, με πα­ρό­ντα δυο από τα μέλη της Γραμ­μα­τεί­ας Ισό­τη­τας στο εν λόγω ΓΣ ΑΔΕΔΥ. Δυ­στυ­χώς και σε αυτό το αντι-φε­μι­νι­στι­κό «επει­σό­διο» με πρω­τερ­γά­τες τους ΔΑ­Κί­τες Γε­νι­κούς Συμ­βού­λους, το ΠΑΜΕ πα­ρέ­μει­νε άφωνο κι αμέ­το­χο.

Τα βα­σι­κά ερ­γα­τι­κά «επί­δι­κα» της τρέ­χου­σας συ­γκυ­ρί­ας, τα οποία απο­τε­λούν και τα αι­τή­μα­τα των αγώ­νων και της Γε­νι­κής Απερ­γί­ας κα­τα­γρά­φο­νται στην πρό­τα­ση του ΜΕΤΑ για από­φα­ση του ΓΣ ΑΔΕΔΥ, όπως κα­τα­τέ­θη­καν και υπο­στη­ρί­χθη­καν.

rproject.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος