Εκλογές ΕΙΝΑΠ: Καταγράφηκε η πόλωση και η ανάγκη για οργάνωση των αγώνων

Εκλογές ΕΙΝΑΠ: Καταγράφηκε η πόλωση και η ανάγκη για οργάνωση των αγώνων

  • |

Η συνολική εικόνα είναι αυτή της πόλωσης ανάμεσα στη δεξιά και το νεοφιλελευθερισμό και την Αριστερά με δυνατότητες καλύτερες για την οργάνωση της αντίστασης και των αγώνων. 

Η κυ­βερ­νη­τι­κή πα­ρά­τα­ξη δια­τη­ρεί τα πο­σο­στά της με μία μικρή αύ­ξη­ση. Παρά τα δύο χρό­νια τρα­γι­κής δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας με την άθλια πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης με την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση την ερ­γα­σια­κή εξό­ντω­ση και την κα­θή­λω­ση μι­σθών, η κυ­βερ­νη­τι­κή πα­ρά­τα­ξη δεν εμ­φα­νί­ζει φθορά.

Αντώνης Καραβάς

Το υπό­βα­θρο για αυτή την εξή­γη­ση είναι ότι οι δυ­νά­μεις οι συν­δι­κα­λι­στι­κές της κυ­βερ­νη­τι­κής πα­ρά­τα­ξης δί­νουν προ­ο­πτι­κές σε ένα κομ­μά­τι των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών για βελ­τί­ω­ση της κα­τά­στα­σής τους μέσα από τις πο­λι­τι­κές της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των ΣΔΙΤ και των πε­λα­τεια­κών σχέ­σε­ων  και από την άλλη, την αό­ρι­στη υπό­σχε­ση προς επι­κου­ρι­κούς για τη μο­νι­μο­ποί­η­ση τους.

Σε αυτό συμ­βάλ­λει η ει­κό­να της αντι­πο­λί­τευ­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που δεν έχει κα­τα­φέ­ρει κε­ντρι­κά πο­λι­τι­κά να δώσει μία εναλ­λα­κτι­κή δια­φο­ρε­τι­κή λύση. Η πα­ρά­τα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ όχι μόνο δεν αυ­ξά­νει τη δύ­να­μή της αλλά χάνει 50 ψή­φους και ακόμα πε­ρισ­σό­τε­ρο πέ­φτει σε πο­σο­στά. Η πα­ρά­τα­ξη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πλη­ρώ­νει επί­σης την πο­λι­τι­κή συν­δια­χεί­ρι­σης στο προ­ε­δρείο της ΕΙΝΑΠ μαζί με την Πα­γώ­νη και την ΠΑΣΚΕ.

Σχε­δόν το 50% της βάσης των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών ψή­φι­σαν τις δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς που ανα­φέ­ρο­νται στην αντί­στα­ση και τους αγώ­νες. Ιδιαί­τε­ρα εντυ­πω­σια­κή ήταν η άνο­δος της ΔΗ­ΠΑΚ- ΠΑΜΕ που από 22% έφτα­σε στο 29% και άγ­γι­ξε την πρώτη θέση. Η ΔΗΠΑΚ ΠΑΜΕ κα­τά­φε­ρε να εκ­φρά­σει το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος της αγα­νά­κτη­σης και της οργής των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών.

Το Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή (ΕΚΑ) στο οποίο συμ­με­τεί­χαν οι δυ­νά­μεις της ρι­ζο­σπα­στι­κής αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής αρι­στε­ράς και ανέ­ντα­χτοι αγω­νι­στές είχε μικρή άνοδο (60 ψή­φους πε­ρισ­σό­τε­ρους από το 2019) σε σχέση με την ΔΗΠΑΚ κι αυτό εξη­γεί­ται κυ­ρί­ως  γιατί η αγα­νά­κτη­ση των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών  σε πολύ λίγες πε­ρι­πτώ­σεις πήρε ορ­γα­νω­μέ­νες μορ­φές δρά­σης με γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις και επι­τρο­πές αγώνα μέσα στα νο­σο­κο­μεία τα τε­λευ­ταία τρία χρό­νια.

Η ΔΗΠΑΚ έχει πλέον και ένα ση­μα­ντι­κό κομ­μά­τι νέων για­τρών στα ψη­φο­δέλ­τια της από νέους ει­δι­κευό­με­νους ενώ οι δυ­νά­μεις της  εμ­φα­νί­ζο­νται πιο ενιαί­ες και πιο ορ­γα­νω­μέ­νες μέσα στα νο­σο­κο­μεία.

Για το προ­ε­δρείο στο νέο ΔΣ ΕΙΝΑΠ υπάρ­χει δυ­να­τό­τη­τα για μία πλειο­ψη­φία της Αρι­στε­ράς (ΔΗ­ΠΑΚ-ΕΚΑ-ΑΙΣ) που μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­σει κα­λύ­τε­ρες προ­ϋ­πο­θέ­σεις και δυ­να­τό­τη­τες για την ενερ­γο­ποί­η­ση της βάσης νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών για την ορ­γά­νω­ση της αντί­στα­σης και των αγώ­νων μπρο­στά στην νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επέ­λα­ση. Το ΕΚΑ απευ­θύ­νει μή­νυ­μα ενό­τη­τας το­νί­ζο­ντας ότι τα προη­γού­με­να τρία χρό­νια από τα οποία τα δύο ήταν μέσα στην παν­δη­μία, η πα­ρου­σία και δράση της ΟΕΝΓΕ είχε γε­νι­κά θε­τι­κό πρό­ση­μο. Κάτι που οφεί­λε­ται και στην δική μας συμ­βο­λή, στην συμ­βο­λή των αγω­νι­ζό­με­νων νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών νε­ό­τε­ρων και πα­λιό­τε­ρων, στην  δράση των αγω­νι­ζό­με­νων Ενώ­σε­ων Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών, στην δράση του ΕΚΑ και ανε­ξάρ­τη­των για­τρών που μπό­ρε­σε αρ­κε­τές φορές να πιέ­σει την ΔΗΠΑΚ να αντα­πο­κρι­θεί σε ενω­τι­κά κα­λέ­σμα­τα. Η ΟΕΝΓΕ με τις θέ­σεις της και τις αγω­νι­στι­κές της πρω­το­βου­λί­ες συ­νέ­βα­λε στην διεκ­δί­κη­ση τόσο για το δι­καί­ω­μα του λαού σε δω­ρε­άν, δη­μό­σια, ποιο­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη όσο και για τα αυ­το­νό­η­τα δι­καιώ­μα­τα των νο­σο­κο­μεια­κών για­τρών. Απαι­τεί­ται όμως ακόμη με­γα­λύ­τε­ρη επι­μο­νή, πιο ενω­τι­κά, πιο συ­ντο­νι­σμέ­να να υπάρ­ξουν πε­ρισ­σό­τε­ρες αγω­νι­στι­κές δρά­σεις και κι­νη­το­ποι­ή­σεις για να αντι­με­τω­πι­στεί η κυ­βερ­νη­τι­κή νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη επί­θε­ση στη δη­μό­σια υγεία, στους υγειο­νο­μι­κούς και στους για­τρούς, μό­νι­μους, ει­δι­κευό­με­νους και επι­κου­ρι­κούς.

*Ο Αντώ­νης Κα­ρα­βάς είναι για­τρός

rproject.gr