Η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσουν – Εξοντωτικές ποινές σε βάρος του συνδικαλιστή Γιώργου Χαρίση

Η τρομοκρατία και η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης δεν θα περάσουν – Εξοντωτικές ποινές σε βάρος του συνδικαλιστή Γιώργου Χαρίση

  • |

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη, η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εντείνει την εφαρμογή της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής της, μεταφέροντας μάλιστα στις πλάτες του λαού και το κόστος από την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι συ­ντα­ξιού­χοι, η νε­ο­λαία και τα λαϊκά στρώ­μα­τα, πλη­ρώ­νουν αδρά το μάρ­μα­ρο της ακρί­βειας και της ασύ­δο­της κερ­δο­σκο­πί­ας του κε­φα­λαί­ου, στο οποίο δίνει «αέρα στα πανιά» του η κυ­βέρ­νη­ση, με: επι­σι­τι­στι­κή κρίση, ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, επι­σφά­λεια, μειω­μέ­νους μι­σθούς (η αύ­ξη­ση στον κα­τώ­τα­το μισθό είναι ένας ωμός εμπαιγ­μός), συ­ντά­ξεις και κοι­νω­νι­κά επι­δό­μα­τα, επέ­κτα­ση των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας και διό­γκω­ση της μαύ­ρης κι ανα­σφά­λι­στης ερ­γα­σί­ας αλλά και με τους χι­λιά­δες νε­κρούς από την παν­δη­μία.

Ένα χρόνο μετά την ψή­φι­ση του νόμου Χα­τζη­δά­κη, η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ, με επι­κοι­νω­νια­κά τε­χνά­σμα­τα, με επι­μο­νή, προ­σπα­θεί να τον επι­βά­λει, στο­χεύ­ο­ντας να βάλει στον γύψο τους ερ­γα­τι­κούς και συν­δι­κα­λι­στι­κούς αγώ­νες, ώστε να εξα­σφα­λι­στεί η υπο­τα­γή στις ερ­γο­δο­τι­κές και κυ­βερ­νη­τι­κές επι­λο­γές. Προ­σπα­θεί να εφαρ­μό­σει τις αντερ­γα­τι­κές δια­τά­ξεις του (χτύ­πη­μα 8ωρου και ευ­έ­λι­κτα ωρά­ρια, κα­τα­στρα­τή­γη­ση της Κυ­ρια­κά­τι­κης αρ­γί­ας, δια­τά­ξεις σχε­τι­κά με τις απο­λύ­σεις, σχε­τι­κά με το ανώ­τα­το όριο των υπε­ρω­ριών που έχει αυ­ξη­θεί και το κό­στος των υπε­ρω­ριών που έχει μειω­θεί κ.λπ.) και τις αντι­συν­δι­κα­λι­στι­κές του δια­τά­ξεις (πα­ρεμ­βά­σεις στη λει­τουρ­γία των σω­μα­τεί­ων, ποι­νι­κο­ποί­η­ση της απερ­γί­ας και των αγώ­νων, επι­βρά­βευ­ση της απερ­γο­σπα­σί­ας και των απερ­γο­σπα­στών, πα­ρε­μπό­δι­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας,  στο­χο­ποί­η­ση των συν­δι­κα­λι­στών, φα­κέ­λω­μα των συν­δι­κά­των κ.λπ.).

Στο πλαί­σιο αυτό, ερ­γα­ζό­με­νοι και λαός βιώ­νουν και έναν ακραίο αυ­ταρ­χι­σμό εκ μέ­ρους της κυ­βέρ­νη­σης αλλά και όλων των κέ­ντρων εξου­σί­ας, ερ­γο­δο­σία, δη­μο­τι­κές αρχές κ.λπ., με στόχο το χτύ­πη­μα κάθε ερ­γα­τι­κής και λαϊ­κής αντί­στα­σης απέ­να­ντι στις πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας και στην κα­τα­πά­τη­ση των ερ­γα­σια­κών, συν­δι­κα­λι­στι­κών και δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και ελευ­θε­ριών. Κάθε εστία ή φωνή αντί­στα­σης, βρί­σκει απέ­να­ντί της την κρα­τι­κή βία και τους κα­τα­σταλ­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς, όπως γί­νε­ται αυτήν την πε­ρί­ο­δο στα πα­νε­πι­στή­μια, αλλά, και στα Δι­κα­στή­ρια Θεσ­σα­λο­νί­κης, με την απρό­κλη­τη επί­θε­ση από τους αστυ­νο­μι­κούς κατά των 8 απερ­γών του ΠΑΜΕ, που δι­κά­ζο­νται ου­σια­στι­κά για τη συμ­με­το­χή τους στην απερ­γία της 6 του πε­ρα­σμέ­νου Απρί­λη.

Η ποι­νι­κο­ποί­η­ση της ανα­πα­ρα­γω­γής ανα­κοι­νώ­σε­ων Σω­μα­τεί­ων έφερε και την 3μηνη προ­σω­πο­κρά­τη­ση   

Κι όπου δεν πί­πτει… ρά­βδος, πί­πτει κα­τα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση, όπως έγινε στην πε­ρί­πτω­ση, με τις διώ­ξεις ενα­ντί­ον του Γιώρ­γου Χα­ρί­ση, συν­δι­κα­λι­στή, μέλος του Γε­νι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΑΔΕΔΥ, ο οποί­ος κα­τα­δι­κά­στη­κε από το Πο­λυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών, με την 1097/2022 από­φα­σή του, για τη συν­δι­κα­λι­στι­κή του δράση, ή… για την ακρί­βεια; Επει­δή ανα­πα­ρή­γα­γε (δεν έγρα­ψε ο ίδιος) στο facebook ανα­κοι­νώ­σεις Σω­μα­τεί­ων κ.λπ. που κα­τήγ­γει­λαν το δή­μαρ­χο Αλί­μου για τις αντερ­γα­τι­κές του πρα­κτι­κές.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, το δι­κα­στή­ριο έκανε δεκτή την αγωγή του δη­μάρ­χου Αλί­μου Αν­δρέα Κον­δύ­λη σε βάρος του Γιώρ­γου Χα­ρί­ση για τα δη­μο­σιεύ­μα­τα που αναρ­τή­θη­καν στον προ­σω­πι­κό του λο­γα­ρια­σμό, στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης και στην ιστο­σε­λί­δα ErgasiaNET, ανα­κοι­νώ­σεις Συλ­λό­γων ερ­γα­ζο­μέ­νων, που κα­τήγ­γει­λαν την αντι­δη­μο­κρα­τι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά του δη­μάρ­χου στους ερ­γα­ζό­με­νους. Μά­λι­στα η από­φα­ση, εκτός από την χρη­μα­τι­κή ποινή, επι­βάλ­λει την ανά­κλη­ση-δια­γρα­φή των ανα­κοι­νώ­σε­ων και την μη δη­μο­σί­ευ­ση τους στο μέλ­λον, δια­φο­ρε­τι­κά θα επι­βλη­θεί νέα ποινή.

Συ­κο­φα­ντία και προ­σβο­λή της προ­σω­πι­κό­τη­τας η πο­λι­τι­κή και συν­δι­κα­λι­στι­κή κρι­τι­κή; 

Επι­πλέ­ον, ο κίν­δυ­νος από τη συ­γκε­κρι­μέ­νη αντερ­γα­τι­κή – αντι­συν­δι­κα­λι­στι­κή από­φα­ση του Πο­λυ­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Αθη­νών, το οποίο όχι μόνον δεν μπαί­νει στην ουσία της υπό­θε­σης, ούτε καν την εξε­τά­ζει, υιο­θε­τώ­ντας πλή­ρως το σκε­πτι­κό του δη­μάρ­χου και απαγ­γέλ­λο­ντας σε βάρος του Γιώρ­γου Χα­ρί­ση προ­σω­πι­κή κρά­τη­ση, διάρ­κειας τριών μηνών, ως μέσο ανα­γκα­στι­κής εκτέ­λε­σης των ανω­τέ­ρω; Ότι αντι­με­τω­πί­ζει ως συ­κο­φα­ντία και προ­σβο­λή της προ­σω­πι­κό­τη­τας την πο­λι­τι­κή και συν­δι­κα­λι­στι­κή κρι­τι­κή.

Κι εδώ μπαί­νει το ρη­το­ρι­κό ερώ­τη­μα: Πι­στεύ­ει κα­νείς ότι αυτή η από­φα­ση δε θα απο­τε­λέ­σει «κακή βάση» για να στο­χο­ποι­η­θούν Σω­μα­τεία, συν­δι­κα­λι­στές και σχή­μα­τα αλλά και ιστο­σε­λί­δες, ανε­ξάρ­τη­τα ΜΜΕ κ.λπ., και πως δε δε­χθούν αγω­γές στην πα­ρα­μι­κρή άσκη­ση κρι­τι­κής;

«Αν τε­λε­σι­δι­κή­σει μια τέ­τοια από­φα­ση, δη­μιουρ­γεί δε­δι­κα­σμέ­νο»   

«Όπως γί­νε­ται φα­νε­ρό, αν τε­λε­σι­δι­κή­σει μια τέ­τοια από­φα­ση, δη­μιουρ­γεί δε­δι­κα­σμέ­νο και πλέον κα­νέ­να συν­δι­κά­το, ερ­γα­ζό­με­νος ή συν­δι­κα­λι­στής δεν θα μπο­ρεί να ασκεί δη­μό­σια κρι­τι­κή στο κρά­τος και την ερ­γο­δο­σία ή να δια­κι­νεί, μέσω του δια­δι­κτύ­ου, ανα­κοι­νώ­σεις συν­δι­κά­των, γιατί κιν­δυ­νεύ­ει να κα­τη­γο­ρη­θεί για συ­κο­φα­ντι­κή δυ­σφή­μι­ση», ση­μειώ­νει το ΜΕΤΑ προς ενη­με­ρω­τι­κή του επι­στο­λή προς την εκτε­λε­στι­κή επι­τρο­πή τη ΑΔΕΔΥ, για την κα­τα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση σε βάρος του Γιώρ­γου Χα­ρί­ση.

«Επί­σης», το­νί­ζει, «ανοί­γει το δρόμο να ασκη­θούν και νέες αγω­γές, από τον δή­μαρ­χο Αλί­μου, για την δη­μο­σί­ευ­ση των ανα­κοι­νώ­σε­ων και των υπό­λοι­πων συν­δι­κα­λι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, που δεν συ­μπε­ριε­λή­φθη­σαν στην εκ­δι­κα­σθεί­σα αγωγή, αλλά και ενά­ντια στους ίδιους τους προ­έ­δρους και στις συν­δι­κα­λι­στι­κές τους ορ­γα­νώ­σεις, στους οποί­ους είχαν απο­στα­λεί τότε εξώ­δι­κες ανα­φο­ρές».

«Θε­ω­ρού­με», κα­τα­λή­γει το ΜΕΤΑ «ότι η συ­γκε­κρι­μέ­νη δίωξη παίρ­νει πλέον ευ­ρύ­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, αφορά όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις και όλους όσοι αγω­νί­ζο­νται για την υπε­ρά­σπι­ση των δη­μο­κρα­τι­κών, συν­δι­κα­λι­στι­κών και κοι­νω­νι­κών δι­καιω­μά­των και ελευ­θε­ριών και για το λόγο αυτό η ΑΔΕΔΥ, σε συ­νερ­γα­σία και με την ΠΟΕ-ΟΤΑ οφεί­λουν να κα­τα­δι­κά­σουν την επι­χεί­ρη­ση ποι­νι­κο­ποί­η­σης των αγώ­νων, τη φί­μω­ση και την απα­γό­ρευ­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης, να πα­ρά­σχουν κάθε συν­δι­κα­λι­στι­κή, νο­μι­κή και οι­κο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη στην έφεση που θα ασκη­θεί επί της συ­γκε­κρι­μέ­νης από­φα­σης του Πο­λυ­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου Αθη­νών και να πά­ρουν πρω­το­βου­λί­ες για να υπάρ­ξει από­λυ­τη κα­τα­δί­κη και στή­ρι­ξη απ’ όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις».

Η απά­ντη­ση δεν είναι υπό­θε­ση του ενός, αλλά ολό­κλη­ρου του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος

Απέ­να­ντι στους εκ­φο­βι­σμούς και τις απει­λές της κυ­βέρ­νη­σης και της ερ­γο­δο­σί­ας, απέ­να­ντι σε απο­φά­σεις κομ­μέ­νες και ραμ­μέ­νες στο «κο­στού­μι» της εκά­στο­τε εξου­σί­ας, απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια «φί­μω­σης» της ελευ­θε­ρί­ας του Τύπου, οι ερ­γα­ζό­με­νοι, σε δη­μό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, ο δη­μο­σιο­γρα­φι­κός κό­σμος οφεί­λουν και πρέ­πει να απα­ντή­σουν με τα δικά τους όπλα: τη συλ­λο­γι­κή μα­ζι­κή πάλη, την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα και την τα­ξι­κή αλ­λη­λεγ­γύη. Η δίωξη των Σω­μα­τεί­ων και η στο­χο­ποί­η­ση των συν­δι­κα­λι­στών, η προ­σπά­θεια φί­μω­σης οιασ­δή­πο­τε φωνής αντί­στα­σης και απο­κά­λυ­ψης της αλή­θειας, επει­δή δε συμ­βι­βά­ζο­νται με τον ερ­γα­σια­κό με­σαί­ω­να, επει­δή δε δέ­χο­νται να σιω­πή­σουν, δεν μπο­ρεί παρά να είναι υπό­θε­ση όλου του ερ­γα­τι­κού και λαϊ­κού κι­νή­μα­τος.

rproject.gr