Συνέδριο ΑΔΕΔΥ: Οι ταξικές-αριστερές συνδικαλιστικές δυνάμεις μπροστά σε κρίσιμες επιλογές και νέα καθήκοντα

Συνέδριο ΑΔΕΔΥ: Οι ταξικές-αριστερές συνδικαλιστικές δυνάμεις μπροστά σε κρίσιμες επιλογές και νέα καθήκοντα

  • |

Από την Τρίτη 6/12 έως την Πέμπτη 8/12, στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αναμένεται να καταγραφούν οι νέοι συσχετισμοί.

Οι ερ­γα­σί­ες του συ­νε­δρί­ου πα­ρου­σιά­ζουν πολύ με­γά­λο εν­δια­φέ­ρον, καθώς διε­ξά­γε­ται σε προ­ε­κλο­γι­κή πε­ρί­ο­δο, με τα δια­γκω­νι­ζό­με­να κόμ­μα­τα εξου­σί­ας να μην εμ­φα­νί­ζουν κά­ποια χει­ρο­πια­στή φι­λερ­γα­τι­κή πο­λι­τι­κή. Από αυτό το συ­νέ­ριο θα προ­κύ­ψουν το νέο Γ.Σ. και η νέα Ε.Ε. για την επό­με­νη τριε­τία. 

Επί­δι­κα και συ­σχε­τι­σμοί

Κατερίνα Γιαννούλια

Ση­μα­ντι­κά επί­δι­κα και του συ­νε­δρί­ου, αλλά και της θη­τεί­ας των νέων ορ­γά­νων της κο­ρυ­φαί­ας τρι­το­βάθ­μιας συν­δι­κα­λι­στι­κής ορ­γά­νω­σης θα είναι ο νόμος Χα­τζη­δά­κη, οι αυ­ξή­σεις στους μι­σθούς, η δια­τή­ρη­ση του δη­μό­σιου και δω­ρε­άν χα­ρα­κτή­ρα βα­σι­κών κοι­νω­νι­κών αγα­θών και υπη­ρε­σιών (υγεία, παι­δεία, ενέρ­γεια, νερό), η προ­ά­σπι­ση των δι­καιω­μά­των και των ελευ­θε­ριών και οι προ­σλή­ψεις μό­νι­μου προ­σω­πι­κού στο δη­μό­σιο. Με βάση τις προ­συ­νε­δρια­κές δια­δι­κα­σί­ες, που έχουν πλέον ολο­κλη­ρω­θεί σε όλες τις ομο­σπον­δί­ες, ανα­μέ­νε­ται η ΔΑΚΕ να δια­τη­ρή­σει την πρώτη θέση, αλλά με δεύ­τε­ρη την πα­ρά­τα­ξη της ΔΑΣ (ΠΑΜΕ), που εμ­φα­νί­ζε­ται να αυ­ξά­νει τις δυ­νά­μεις της. Έτσι η πα­ρά­τα­ξη της ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚ) περνά τρίτη, με τις δυ­νά­μεις της ΕΑΕΚ (ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) και ΣΥΝΑΝ (πα­ρά­τα­ξη Μπα­λα­σό­που­λου) πιο πίσω. Ακο­λου­θούν οι δυ­νά­μεις των ΠΑ­ΡΕΜ­ΒΑ­ΣΕ­ΩΝ και της   ΕΝΩ­ΤΙ­ΚΗΣ ΑΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗΣ ΣΥ­ΣΠΕΙ­ΡΩ­ΣΗΣ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟ (σύ­νε­δροι του ΜΕΤΑ) μειω­μέ­νες σε σχέση με το προη­γού­με­νο συ­νέ­δριο, λόγω κυ­ρί­ως της μι­κρό­τε­ρης συμ­με­το­χής των εκ­παι­δευ­τι­κών στα συ­νέ­δρια των ομο­σπον­διών τους από τα οποία εκλέ­γο­νται οι αντι­πρό­σω­ποι για το συ­νέ­δριο της ΑΔΕΔΥ.

Αρι­στε­ρά

Ευ­κταίο θα ήταν στις εκλο­γές για το Γ.Σ και την Ε.Ε. οι δυ­νά­μεις της αρι­στε­ράς να κα­τε­βούν ενω­μέ­νες απέ­να­ντι στους εκ­προ­σώ­πους του γρα­φειο­κρα­τι­κού και κυ­βερ­νη­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, που είτε εμ­φα­νί­ζο­νται ως κυ­βερ­νη­τι­κοί εκ­πρό­σω­ποι – υπο­στη­ρι­κτές της κυ­βερ­νη­τι­κής πο­λι­τι­κής (ΔΑΚΕ), είτε κα­τα­κε­ραυ­νώ­νουν στο δη­μό­σιο λόγο με με­γά­λη ευ­κο­λία την κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή, αλλά στην πράξη αρ­νού­νται να ορ­γα­νώ­σουν απο­τε­λε­σμα­τι­κούς και νι­κη­φό­ρους αγώ­νες (ΔΗΣΥΠ, ΕΑΕΚ, ΣΥΝΑΝ). Ωστό­σο, κάτι τέ­τοιο δεν φαί­νε­ται εφι­κτό σε αυτήν τη φάση. Η αρχή μπο­ρεί, όμως, να γίνει σε αυτό το συ­νέ­δριο, με δέ­σμευ­ση για ορατά απο­τε­λέ­σμα­τα στο αμέ­σως  επό­με­νο διά­στη­μα.

Είναι, λοι­πόν, φα­νε­ρό ότι η ενι­σχυ­μέ­νη ΔΑΣ έχει και αυ­ξη­μέ­νες ευ­θύ­νες τη νέα πε­ρί­ο­δο. Χωρίς ηγε­μο­νι­σμούς και πε­ρι­χα­ρα­κώ­σεις οφεί­λει να αξιο­ποι­ή­σει τις αυ­ξη­μέ­νες δυ­νά­μεις της προς όφε­λος του κι­νή­μα­τος και να συμ­βά­λει μαζί με τις άλλες αρι­στε­ρές-τα­ξι­κές δυ­νά­μεις στην ορ­γά­νω­ση πραγ­μα­τι­κών και απο­τε­λε­σμα­τι­κών αγώ­νων, που να λει­τουρ­γούν πα­ρεμ­βα­τι­κά στο ακραία αντερ­γα­τι­κό κε­ντρι­κο­πο­λι­τι­κό σκη­νι­κό, συ­σπει­ρώ­νο­ντας και ενερ­γο­ποιώ­ντας με­γα­λύ­τε­ρο δυ­να­μι­κό των ερ­γα­ζο­μέ­νων, που βιώ­νουν τη μια δυ­σκο­λία μετά την άλλη και πιέ­ζο­νται αφό­ρη­τα σε όλα τα επί­πε­δα.

Από την πλευ­ρά μας, με το ψη­φο­δέλ­τιο της ΕΝΩ­ΤΙ­ΚΗΣ ΑΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΗΣ ΣΥ­ΣΠΕΙ­ΡΩ­ΣΗΣ ΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟ (προ­ερ­χό­με­νο από το ΜΕΤΑ) έχου­με κι­νη­θεί και θα συ­νε­χί­σου­με, στην κα­τεύ­θυν­ση της ενό­τη­τας της συν­δι­κα­λι­στι­κής τα­ξι­κής αρι­στε­ράς, από τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία ως την ΑΔΕΔΥ, προ­κει­μέ­νου να υπη­ρε­τη­θεί ο βα­σι­κός στό­χος των επι­διω­κό­με­νων συ­σχε­τι­σμών: η υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων του κό­σμου της δου­λειάς.

rproject.gr