Πολύ θετικά αποτελέσματα στις εκλογές του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας

Πολύ θετικά αποτελέσματα στις εκλογές του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας

  • |

Πολύ ευχάριστα αποτελέσματα επιφύλασσε η κάλπη της 22/11/22 για την εκλογή νέου ΔΣ στο Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας.

Συ­γκε­κρι­μέ­να, μετά από πάρα πολλά χρό­νια, έσπα­σε η αυ­το­δυ­να­μία του κα­τε­στη­μέ­νου συν­δι­κα­λι­σμού στο Υπουρ­γείο και βγή­καν πολύ ενι­σχυ­μέ­νες οι δυ­νά­μεις της Αρι­στε­ράς και ει­δι­κά της ρι­ζο­σπα­στι­κής. Σε σύ­νο­λο 9 εδρών και όσον αφορά τις δυ­νά­μεις που εκ­προ­σω­πού­νταν στο προη­γού­με­νο ΔΣ, η ΠΑΣΚ έβγα­λε 3 έδρες (από 5), η ΔΑΚΕ 1 (από 2) και η προ­σκεί­με­νη στο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ΑΡΣΥ έμει­νε ξανά στις 2. Στους νι­κη­τές της δια­δι­κα­σί­ας και συμ­με­τέ­χο­ντες πλέον στο ΔΣ, είναι η Αγω­νι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση/ΠΑΜΕ, με ση­μα­ντι­κή άνοδο σε ψή­φους και μία έδρα και κυ­ρί­ως ο Αντί­λο­γος (συλ­λο­γι­κό­τη­τα με συμ­με­το­χή αγω­νι­στών/τριών της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς αλλά και του αντιε­ξου­σια­στι­κού χώρου και με στενή σχέση με την νε­οϊ­δρυ­θεί­σα ΜΑΧΗ), ο οποί­ος έβγα­λε 2 έδρες και ανέ­βη­κε στην 3η θέση, ξε­περ­νώ­ντας τη ΔΑΚΕ!

Θάνος Λυκουργιάς, Νίκος Μποσινάκος

Το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών μπο­ρεί να ερ­μη­νευ­τεί από μια σειρά πραγ­μά­των και κα­τα­στά­σε­ων. Σε τε­χνι­κό επί­πε­δο, το σπά­σι­μο του Συλ­λό­γου στα δύο, λόγω της με­τα­τρο­πής του ΣΕΠΕ σε Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή απο­δυ­νά­μω­σε κατά κύριο λόγο την ΠΑΣΚ που είχε συ­γκρι­τι­κά με­γα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή στο ΣΕΠΕ. Το κα­θο­ρι­στι­κό όμως  ήταν το γε­γο­νός ότι οι δυ­νά­μεις που συμ­με­τεί­χαν στο προη­γού­με­νο ΔΣ και ει­δι­κά η αυ­το­δύ­να­μη ΠΑΣΚ οδή­γη­σαν το Σύλ­λο­γο σε πλήρη ανυ­πο­λη­ψία, χωρίς καμία ου­σια­στι­κή ή και εντε­λώς πα­ρέμ­βα­ση, η οποία έφτα­σε σε τέ­τοιο επί­πε­δο εκ­φυ­λι­σμού, ώστε να υπερ­βαί­νει ακόμα και τον χρόνο πα­ρά­τα­σης της θη­τεί­ας της λόγω Covid και να οδη­γού­μα­στε σε διοί­κη­ση από Πρω­το­δι­κείο… Αυτή η κα­τά­στα­ση, σε συν­δυα­σμό φυ­σι­κά με τα γνω­στά πλαί­σια ευ­νοιο­κρα­τί­ας, αλλά και την όξυν­ση των κοι­νω­νι­κών προ­βλη­μά­των που βιώ­νου­με όλοι, οδή­γη­σαν πολύ κόσμο στο να νιώ­θει απηυ­δι­σμέ­νος και πολ­λοί εξ αυτών να ψά­χνουν να βρουν εναλ­λα­κτι­κή λύση.

Αντί­λο­γος

Όσον αφορά τον Αντί­λο­γο, τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι δι­καί­ω­ση μιας συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θειας σε πολλά επί­πε­δα. Σε όλο το διά­στη­μα της πα­ρα­λυ­τι­κής αδρά­νειας, εμείς συ­νε­χί­σα­με με διαρ­κείς πε­ριο­δεί­ες ενη­μέ­ρω­σης, με πλή­θος ανα­κοι­νώ­σε­ων, με εκ­δη­λώ­σεις για το νόμο Χα­τζη­δά­κη και για προ­ε­τοι­μα­σία της απερ­γί­ας. Αυτά, σε συν­δυα­σμό με το ότι πε­τύ­χα­με μια μικρή νίκη όταν με την συ­μπα­ρά­στα­ση των συ­να­δέλ­φων/σσων ανα­γκά­σα­με την πο­λι­τι­κή ηγε­σία να ανα­κα­λέ­σει δυ­σμε­νή με­τα­κί­νη­ση μέ­λους μας  λόγω του ότι έκανε σωστά τη δου­λειά του , απέ­δει­ξαν τη χρη­σι­μό­τη­τα -και εντι­μό­τη­τα – ενός σχή­μα­τος με μα­χη­τι­κή διά­θε­ση. Εφό­σον συ­νυ­πο­λο­γι­στεί και το ότι βρι­σκό­μα­στε σε μια πε­ρί­ο­δο που οι κοι­νω­νι­κοί αγώ­νες βρί­σκο­νται σε ανο­δι­κή τρο­χιά, όπως φά­νη­κε στην πρό­σφα­τη απερ­γία και το Πο­λυ­τε­χνείο, το απο­τέ­λε­σμα μπο­ρεί να απο­κω­δι­κο­ποι­η­θεί και να γε­νι­κευ­τεί.

Η επό­με­νη μέρα μας βρί­σκει σε θέση με­γα­λύ­τε­ρης ευ­θύ­νης και μπρο­στά σε προ­κλή­σεις που τρέ­χουν, με άμεση την συ­γκρό­τη­ση του νέου Προ­ε­δρεί­ου του ΔΣ. Δυ­στυ­χώς, η πα­ρά­τα­ξη που πρό­σκει­ται στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (ΑΡΣΥ), τόσο με τις συμ­μα­χί­ες που επι­λέ­γει (πχ στο συ­νέ­δριο υψη­λών “μα­γει­ρι­κών” ικα­νο­τή­των της Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων του Υπουρ­γεί­ου (μετά τις εκλο­γές του Συλ­λό­γου δη­λα­δή), σε συ­νερ­γα­σία με «απο­λι­τίκ» δε­ξιούς συν­δι­κα­λι­στές ή στο νε­ο­σύ­στα­στο Σύλ­λο­γο Επιθ. Ερ­γα­σί­ας σε κοινό ψη­φο­δέλ­τιο με τη ΔΑΚΕ ) όσο και με την ως τώρα συν­δι­κα­λι­στι­κή της πρα­κτι­κή (βλέπε εκ­παι­δευ­τι­κούς), δεν αφή­νει πε­ρι­θώ­ριο για κά­ποια συ­νερ­γα­σία που θα έστρε­φε τον Σύλ­λο­γο του υπουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας σε αρι­στε­ρή κα­τεύ­θυν­ση. Ανοι­χτό πα­ρα­μέ­νει το σε­νά­ριο συ­νερ­γα­σί­ας με την Αγω­νι­στι­κή Συ­σπεί­ρω­ση/ΠΑΜΕ, αν και τα μέχρι τώρα δείγ­μα­τα δεν είναι εν­θαρ­ρυ­ντι­κά (πχ άρ­νη­ση κοι­νής κα­θό­δου στην Ομο­σπον­δία που θα εξα­σφά­λι­ζε έδρα με εναλ­λα­γή). Από πλευ­ράς μας, θα επι­μεί­νου­με , καθώς τόσο οι θέ­σεις μας όσο και οι αγω­νί­ες και οι δια­θέ­σεις του κό­σμου που στη­ρί­ζει τα δύο σχή­μα­τα είναι κοι­νές. Συ­νο­λι­κά όμως, σε μια εποχή που ο κό­σμος της ερ­γα­σί­ας δέ­χε­ται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρες επι­θέ­σεις (πχ νέα Επι­θε­ώ­ρη­ση Ερ­γα­σί­ας, εφαρ­μο­γή νόμου Χα­τζη­δά­κη, ξε­πού­λη­μα πε­ριου­σί­ας ΜΤΠΥ αλλά και διά­λυ­ση του ΕΣΥ και ο επερ­χό­με­νος χει­μώ­νας) το τι θα κάνει ο Σύλ­λο­γος του Υπουρ­γεί­ου είναι κομ­βι­κό. Πα­τώ­ντας στην ανα­νε­ω­μέ­νη μας αυ­το­πε­ποί­θη­ση, θα συ­νε­χί­σου­με δυ­να­μι­κά!

rproject.gr