Ανοικτή επιστολή προς όλα τα σωματεία του Τύπου

Ανοικτή επιστολή προς όλα τα σωματεία του Τύπου

Στη συνέλευση των εργαζόμενων του ΔΟΛ την Δευτέρα 30 Γενάρη, η εικόνα που εισέπραξαν οι εργαζόμενοι ήταν αποκαλυπτική για το μέλλον που ετοιμάζουν στελέχη, εργοδοσία και τραπεζίτες.

Η κε­ντρι­κή ιδέα όπως την πε­ριέ­γρα­ψε διευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος αλλά και δι­κη­γό­ροι που βρέ­θη­καν στη συ­νέ­λευ­ση ήταν: «Συ­νε­χί­στε να δου­λεύ­ε­τε απλή­ρω­τοι για όσο καιρό έχου­με χαρτί, για άλλη μια βδο­μά­δα, ίσως και κάτι πα­ρα­πά­νω. Να πε­ρι­μέ­νου­με τις επό­με­νες μέρες τον ει­δι­κό δια­χει­ρι­στή που θα φέ­ρουν οι τρα­πε­ζί­τες (την Grant Thorton) για να κάνει τη δου­λειά της.

Δη­λα­δή να, απο­τι­μή­σει την εται­ρία και να δει τι μπο­ρεί να που­λή­σει (κομ­μά­τι κομ­μά­τι ή πα­κέ­το) και πόσο. Από τα χρή­μα­τα που θα βγουν από το ξε­κο­κά­λι­σμα του Ορ­γα­νι­σμού, οι ερ­γα­ζό­με­νοι δεν θα πά­ρουν τί­πο­τε. Το 75% θα το πά­ρουν οι τρά­πε­ζες και το υπό­λοι­πο 25% θα το μοι­ρα­στούν δη­μό­σιο, ασφα­λι­στι­κά τα­μεία, προ­μη­θευ­τές και αν πε­ρισ­σέ­ψει κάτι οι ερ­γα­ζό­με­νοι. Και προ­φα­νώς αν βρε­θεί επεν­δυ­τής δεν θα μι­λά­με για ένα μα­γα­ζί με 500 ερ­γα­ζό­με­νους αλλά πολύ πολύ μι­κρό­τε­ρο».

Συ­νά­δελ­φοι αυτή η πρό­τα­ση μας οδη­γεί δε­μέ­νους χει­ρο­πό­δα­ρα στην κα­τα­στρο­φή μας. Συ­νε­χί­στε να δου­λεύ­ε­ται απλή­ρω­τοι μας λένε ακόμη και αν δεν έχετε ούτε για τα ει­σι­τή­ρια για να έρ­θε­τε στη δου­λειά και πε­ρι­μέ­νε­τε την λαι­μη­τό­μο για να μας απο­κε­φα­λί­σει, είτε ο δή­μιος είναι κά­ποιες τρά­πε­ζες είτε κά­ποιος «επεν­δυ­τής».

Υπάρ­χει άλλη λύση για να σώ­σου­με τις δου­λειές μας και τα δι­καιώ­μα­τά μας:

Αφού όλοι εσείς απο­δει­χθή­κα­τε ανί­κα­νοι να λει­τουρ­γή­σε­τε τον ΔΟΛ, τον «οδη­γή­σα­τε στα βρά­χια», και φά­γα­τε όλα τα «απο­θέ­μα­τα από τα αμπά­ρια», θα τον πά­ρου­με εμείς στα χέρια μας για να τον κρα­τή­σου­με ανοι­χτά. Με ΚΑ­ΤΑ­ΛΗ­ΨΗ της Μι­χα­λα­κο­πού­λου από τους ερ­γα­ζό­με­νους του ΔΟΛ και λει­τουρ­γία κάτω από τον δικό τους έλεγ­χο, όλων των Μέσων του ορ­γα­νι­σμού.

Να τυ­πώ­σου­με τα δικά μας, απερ­για­κά ΒΗΜΑ και ΝΕΑ, να λει­τουρ­γή­σου­με το ρα­διό­φω­νο και τα ηλε­κτρο­νι­κά μέσα εμείς. Οι μόνοι που χρη­μα­το­δο­τούν τον ΔΟΛ τους τε­λευ­ταί­ους μήνες είναι οι ερ­γα­ζό­με­νοι του ΔΟΛ με την απλή­ρω­τη δου­λειά τους, γι’ αυτό και πρέ­πει να έχουν τον έλεγ­χο για όλη τη λει­τουρ­γία του Ορ­γα­νι­σμού.

Το ΒΗΜΑ την Κυ­ρια­κή πρέ­πει να κυ­κλο­φο­ρή­σει σαν απερ­για­κό φύλλο με την ευ­θύ­νη της ΕΣΗΕΑ και των Ενώ­σε­ων. Δη­λα­δή η έκ­δο­ση να έχει το ΑΦΜ της ΕΣΗΕΑ (και όχι του ΔΟΛ) έτσι ώστε οι ει­σπρά­ξεις από τις πω­λή­σεις να μπουν στο τα­μείο της ΕΣΗΕΑ για να απο­δο­θούν στους ερ­γα­ζό­με­νους και όχι στα τα­μεία των τρα­πε­ζι­τών.

Αυτό είχε γίνει με τα απερ­για­κά φύλλα της Ελευ­θε­ρο­τυ­πί­ας και του Ελεύ­θε­ρου Τύπου πα­λιό­τε­ρα και το ίδιο χρειά­ζε­ται να γίνει και τώρα. Μο­νά­χα έτσι δί­νου­με μή­νυ­μα στην κοι­νω­νία ότι πα­λεύ­ου­με και την ίδια ώρα παίρ­νου­με και κά­ποια χρή­μα­τα για να συ­νε­χί­σου­με τον αγώνα μας.

Μο­νά­χα έτσι σε όλο αυτό το παι­χνί­δι που παί­ζουν τρα­πε­ζί­τες, διεύ­θυν­ση, διευ­θυ­ντι­κά στε­λέ­χη, κυ­βέρ­νη­ση και αντι­πο­λί­τευ­ση μπο­ρού­με να μπού­με σαν ερ­γα­ζό­με­νοι και να βά­λου­με την δική μας σφρα­γί­δα στις εξε­λί­ξεις όχι σαν πα­θη­τι­κοί θε­α­τές αλλά σαν οι κε­ντρι­κοί πα­ρά­γο­ντες για να σώ­σου­με τις δου­λειές και τα δι­καιώ­μα­τα μας. Να διεκ­δι­κή­σου­με από την κυ­βέρ­νη­ση να ανα­λά­βει τις ευ­θύ­νες της για να δια­σώ­σει τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας.

Γι’ αυτό χρεια­ζό­μα­στε μια με­γά­λη επι­τρο­πή που ερ­γα­ζό­με­νων που θα ανα­λά­βει όχι απλά τον έλεγ­χο των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με τους εμπλε­κό­με­νους φο­ρείς αλλά θα ανα­λά­βει την λει­τουρ­γία του ορ­γα­νι­σμού, την έκ­δο­ση των φύλ­λων, την λει­τουρ­γία των ηλε­κτρο­νι­κών μέσων και του ρα­διο­φώ­νου.

Να απαι­τή­σου­με από την ΕΣΗΕΑ και όλες τις Ενώ­σεις να προ­κη­ρύ­ξουν άμεσα απερ­γία σε όλα τα ΜΜΕ για συ­μπα­ρά­στα­ση στους ερ­γα­ζό­με­νους του ΔΟΛ και απερ­για­κή συ­γκέ­ντρω­ση στην Μι­χα­λα­κο­πού­λου. Δεν είναι δυ­να­τόν να μπαί­νει λου­κέ­το στον πα­λιό­τε­ρο δη­μο­σιο­γρα­φι­κό Ορ­γα­νι­σμό και ο κλά­δος να μην είναι επί ποδός πο­λέ­μου για να κρα­τη­θούν οι θέ­σεις ερ­γα­σί­ας.

Να ανοί­ξει τώρα απερ­για­κό τα­μείο από τις Ενώ­σεις για την στή­ρι­ξη των ερ­γα­ζό­με­νων του ΔΟΛ για να μπο­ρέ­σουν να επι­βιώ­σουν και να ορ­γα­νώ­σουν την λει­τουρ­γία του Ορ­γα­νι­σμού.

Πρω­το­βου­λία ερ­γα­ζό­με­νων για να μην κλεί­σει ο ΔΟΛ