Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία: Προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία: Προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

  • |

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ICA ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2020

Η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA), που ιδρύθηκε το 1895 και σήμερα έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), είναι το παγκόσμιο αντιπροσωπευτικό όργανο που ενώνει, προωθεί και στηρίζει τους συνεταιρισμούς παγκοσμίως. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η ICA εκπροσωπεί 309 οργανώσεις μέλη από 110 χώρες του κόσμου τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, από διεθνείς συντονιστικές συνεταιριστικές οργανώσεις και από κυβερνητικούς φορείς.

Κατόπιν αιτήματος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, η ICA με σεβασμό προς τους κυβερνώντες καταθέτει την ακόλουθη επιστολή ενόψει της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) με στόχο την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που ισχύει στην Ελλάδα (νόμος 4384 / 2016).
– Αρχικά, προτείνεται να παραταθεί η τρέχουσα δημόσια διαβούλευση για να δοθεί επαρκής χρόνος για ενημέρωση και εύλογη προθεσμία στους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους μετά από εκτεταμένη συνδιαβούλευση και διάλογο με τους εμπειρογνώμονες του διεθνώς οργανωμένου συνεταιριστικού κινήματος.

– Η παρούσα επιστολή δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να διατυπωθούν απαραιτήτως οι 7 Συνεταιριστικές Αρχές στο Σχέδιο Νόμου, αλλά απευθύνει έκκληση στην Κυβέρνηση της Ελλάδας να αναγνωρίσει ότι πρέπει να υιοθετηθεί το πνεύμα που διαπνέει την συνεταιριστική ταυτότητα στην προτεινόμενη νομοθετική μεταρρύθμιση, προκειμένου να επιτευχθεί επι της ουσίας η μετατροπή των συνεταιριστικών αρχών και αξιών σε νομικούς κανόνες.

– Η παρούσα επιστολή επιδιώκει να υπογραμμίσει το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 της Σύστασης 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας («ΔΟΕ» εφεξής) για την προώθηση των συνεταιρισμών. Το εν λόγω άρθρο καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδική νομοθεσία για τους συνεταιρισμούς σύμφωνα με τις συνεταιριστικές αξίες και αρχές και να λαμβάνουν υπόψη τις συνεταιριστικές οργανώσεις κατά τη διατύπωση και αναθεώρηση της νομοθεσίας, των δημοσίων πολιτικών και των ρυθμίσεων που ισχύουν για τους συνεταιρισμούς. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της ΔΟΕ, κατά τις διαπραγματεύσεις για την προαναφερθείσα Σύσταση εκπροσωπήθηκε από τους εθνικούς αντιπροσώπους της στην ΔΟΕ, όπως οι οργανώσεις των εργαζομένων. Η εν λόγω Σύσταση αποτέλεσε την αφετηρία για την κωδικοποίηση των διεθνών προτύπων για την προώθηση των συνεταιρισμών σε ευρεία κλίμακα, για τα κράτη μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η οποία επικύρωσε τη Σύσταση.

– Η παρούσα επιστολή θέτει ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την παράγραφο 6 στοιχείο δ) της Σύστασης αριθ. 193/2002 της ΔΟΕ, η οποία κατοχυρώνει την 6η Συνεταιριστική Αρχή για τη συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών και την εκδήλωση αλληλεγγύης μεταξύ των συνεταιρισμών εν τοις πράγμασι. Επιπρόσθετα, η ως άνω παράγραφος καλεί τις κυβερνήσεις να προωθούν τη συμμετοχή συνεταιρισμών σε συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως ενώσεις και ομοσπονδίες που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών των συνεταιρισμών. Το Νομοσχέδιο, με την παράλειψη του άρθρου 34 του υφιστάμενου νόμου, περιορίζει το δικαίωμα των συνεταιρισμών να συνεργάζονται και να εκδηλώνουν την μεταξύ τους αλληλεγγύη. Ως εκ τούτου, το Νομοσχέδιο δεν συνάδει με την Συνεταιριστική Ταυτότητα καθώς και με τη Σύσταση της ΔΟΕ.

– Επιπλέον, στις Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών του 2001, που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη συνεταιρισμών, στην παράγραφο 11 προβλέπεται ότι οι νόμοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν την μοναδική φύση των αξιών και των αρχών των συνεταιρισμών και ότι ούτε η μοναδική φύση ούτε η χωριστή και διακριτή μεταχείρισή τους από τη νομοθεσία και την πρακτική πρέπει να αποτελούν αιτία διακρίσεων και, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 8.1 στοιχείο στ) της Σύστασης της ΔΟΕ και στην 5η Συνεταιριστική Αρχή, δίνεται έμφαση στην ανάγκη προώθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα ως προς τις συνεταιριστικές αρχές και πρακτικές. Το Νομοσχέδιο δεν ενσωματώνει αυτή την αρχή στο κείμενό του, γεγονός το οποίο θα βλάψει δυνητικά και ανεπανόρθωτα τη βιωσιμότητα του συνεταιριστικού κινήματος, ειδικά επειδή η εφαρμογή της 5ης Αρχής δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για συνεργασία ως προς τη φύση και το όφελός της στο ευρύ κοινό – ιδιαίτερα τους νέους και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης –

– Η παρούσα επιστολή, η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα για την προώθηση των συνεταιρισμών, υποβάλλεται με σκοπό να θέσει υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης, ενός κράτους μέλους της ΔΟΕ και του ΟΗΕ, των ζητημάτων που εγείρονται με το Νομοσχέδιο, τα οποία φαίνονται να μην συμφωνούν με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες για τη διαχείριση και την προώθηση των συνεταιρισμών. Επιπρόσθετα, η επιστολή επιδιώκει να προασπίσει τη Διεθνή Διακήρυξη της Συνεταιριστικής Ταυτότητας (στο εξής αναφέρεται ως «συνεταιριστική ταυτότητα») στο πλαίσιο των επικείμενων προσπαθειών του ΥπΑΑΤ.

– Εν προκειμένω και πέραν της παρούσας επιστολής, η ICA στηρίζει τις θέσεις που υπέβαλε το Ελληνικό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το Σχέδιο Νόμου αναφέρονται στη συνέχεια υπό μορφή ερωτημάτων με την προσδοκία το ΥπΑΑΤ, να απαντήσει και να ανοίξει διμερή διάλογο με τους συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, ώστε να διασφαλισθεί ότι ο προτεινόμενος νόμος δεν θα υστερεί ως προς την την εφαρμογή των διεθνών κανόνων για την προώθηση των συνεταιρισμών.
– Κατά πόσον ο ελάχιστος αριθμός των μελών που απαιτούνται σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία συνεταιρισμών μικρού μεγέθους; [Άρθρο 4.1 και άρθρο 4.2]

– Κατά πόσον το Σχέδιο Νόμου λαμβάνει υπόψη την παράγραφο 6 στοιχείο γ) της Σύστασης 193/2002 της ΔΟΕ, που προβλέπει τη θέσπιση μέτρων εποπτείας τα οποία συνάδουν με τη φύση και τις δραστηριότητες των συνεταιρισμών, σέβονται τη συνεταιριστική αυτονομία και δεν οδηγούν σε διακρίσεις σε βάρος των συνεταιρισμών σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων; Περαιτέρω, κατά πόσον το Σχέδιο Νόμου ορθά πράττει με το να περιορίζει τον αυτόνομο και ανεξάρτητο χαρακτήρα των συνεταιρισμών και τον δημοκρατικό χαρακτήρα της διακυβέρνησής τους με την επαναφορά του παραδοσιακού μοντέλου κρατικής εποπτείας, ιδίως με την διατήρηση της διάκρισης των συνεταιριστικών οργανώσεων ανά κλάδους πράγμα το οποίο ενισχύει τον ρόλο των εποπτικών αρχών και μητρώων άνευ αποτελέσματος , αντί (το Νομοσχέδιο) να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις των υφιστάμενων αρχών, η παρουσία των οποίων είναι εμφανώς πολυάριθμη και να ενθαρρύνει εναρμονισμένες παρεμβάσεις στο συνεταιριστικό δίκαιο για όλους τους τομείς, με στόχο την προώθηση των συνεταιρισμών με τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο, μέσω δημοσίων πολιτικών που βασίζονται σε απτά στοιχεία [Άρθρο 21].

– Κατά πόσον το Σχέδιο νόμου έχει λάβει υπόψη τα σχετικά σημεία της Συνεταιριστικής Ταυτότητας με το να επιτρέπει σε νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κερδοσκοπικών εταιρειών και επιχειρήσεων, να ιδρύσουν συνεταιρισμούς βάσει του σχεδίου νόμου και κατά πόσον το παραπάνω παραβιάζει δυσανάλογα τον βασικό σκοπό για τον οποίο ιδρύεται ένας συνεταιρισμός, που είναι η κάλυψη των κοινωνικοοικονομικών και πολιτιστικών συλλογικών αναγκών των πολιτών; [Άρθρο 6.2]

– Κατά πόσον η υποχρέωση παράδοσης του 75% του ετήσιου προϊόντος στον αγροτικό συνεταιρισμό είναι εφικτή ενόψει της αυτονομίας των συνεταιρισμών και των διεθνών προτύπων περί μονοπωλιακών περιορισμών των εμπορικών πρακτικών και του δικαίου περί ανταγωνισμού; [Άρθρο 8.1 στ]

– Κατά πόσον η υποχρεωτική πρόβλεψη για ελάχιστο συνεταιριστικό κεφάλαιο, βάσει του Σχεδίου Νόμου επιτρέπει την λειτουργία, συνεταιρισμών ιδίως μικρού και πολύ μικρού μεγέθους; [Άρθρο 9.1]

– Κατά πόσον το Σχέδιο Νόμου εξετάζει την επέκταση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις γενικές συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών και στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης; [Άρθρο 16.12]

– Κατά πόσον το Σχέδιο Νόμου λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να προβλεφθούν ειδικοί ελεγκτές καταρτισμένοι σε συνεταιριστικά θέματα, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται αποτελεσματικά και σύμφωνα με το συνεταιριστικό επιχειρείν- και κατά πόσον το Σχέδιο Νόμου αγνοεί την παράγραφο 6, στοιχείο γ), σχετικά με τα κατάλληλα μέτρα για τη συνεταιριστική εποπτεία; [Άρθρο 24]

– Κατά πόσον η απουσία πρόβλεψης περί αδιανέμητων αποθεματικών στο Σχέδιο Νόμου συνιστά σοβαρή παραβίαση της 3η Συνεταιριστικής Αρχής για την Οικονομική Συμμετοχή των Μελών; [Άρθρο 26.10]

– Κατά πόσον το Σχέδιο Νόμου είναι σαφές και σε συμφωνία με νόμους περί άλλων θεμάτων που ισχύουν στη χώρα, σχετικά με τη διαμόρφωση των αδιανέμητων αποθεματικών και τη φορολογία ή / και τις ειδικές επιβαρύνσεις που εισπράττονται από τη μεταφορά κερδών στα αποθεματικά αυτά;

– Κατά πόσον η καταβολή φόρου στην πηγή για εξατομικευμένα/διανεμόμενα πλεονάσματα που προκύπτουν από το πλεόνασμα του αγροτικού συνεταιρισμού είναι σύμφωνη με τους καθιερωμένους κανόνες δικαίου περί φορολογίας πλεονασμάτων;

– Κατά πόσον η παράλειψη διατάξεων για τη δημιουργία ενώσεων συνεταιρισμών και ομοσπονδιών από το Νομοσχέδιο, ενδέχεται να υπονομεύσει την 6η Συνεταιριστική Αρχή για τη Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, η οποία κατοχυρώνεται στην παράγραφο 6 στοιχείο δ) της Σύστασης 193/2002 της ΔΟΕ και επομένως περιορίζει υπέρμετρα τη στήριξη των συνεταιρισμών στις δυνάμεις τους και τη συνεταιριστική ανάπτυξη;

Με εκτίμηση,

Bruno Roelants

Γενικός Διευθυντής

Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία
Δελτίο Τύπου της Ομάδας Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία που προέκυψε από το  Forum Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του 2019

Παρέμβαση από την Ομάδα για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία και την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (ICA) στο σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί»

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας η οποία αποτελείται από μέλη συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, κέντρων στήριξης, δικτύων αλλά και μεμονωμένων ερευνητών/ριών, ακαδημαϊκών. Το Φόρουμ διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2014 και μετά μια ετήσια συνάντηση ανταλλαγής και διαλόγου όπου εγχειρήματα από το πεδίο συνομιλούν με θεσμικούς εκπροσώπους για το παρόν και το μέλλον της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας και του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δημιουργήθηκε μία Ομάδα Εργασίας για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία με στόχο την προώθηση της ενοποίησης της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Στην Ομάδα αυτή συμμετέχουν μέλη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και εκπρόσωποι της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας, του Ινστιτούτου Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών, μέλη της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA)  και της Επιτροπής Συνεταιριστικού Δικαίου της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA), του Λαϊκού Πανεπιστημίου Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”, της ΚΟΙΝΣΕΠ Άνεμος Ανανέωσης και του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δίκτυο ΚΑΠΑ).

Στις 14 Ιανουαρίου 2020 η Ομάδα Εργασίας για την Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.), συμμετείχαν στην δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλοντας τις παρατηρήσεις τους προκειμένου να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί». Κοινός τόπος των εν λόγω παρεμβάσεων είναι πως το σχέδιο νόμου δεν υιοθετεί σε όλη την έκταση του το πνεύμα της συνεταιριστικής ταυτότητας (πυρήνας του οποίου είναι οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές – αφετηρία για τη διαμόρφωση του συνεταιριστικού τομέα και της νομοθεσίας κάθε χώρας) καθώς και διεθνείς συστάσεις τις οποίες η χώρα μας έχει αποδεχτεί και συνυπογράψει (Σύσταση 193/2002 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας – ILO).

Κρίνουμε ότι το σχέδιο νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί», εάν ψηφιστεί ως έχει, αντί να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ρόλου των αγροτικών συνεταιρισμών που τόσο ανάγκη έχει ο αγροτικός χώρος της Ελλάδος, ενδεχομένως να αποτελέσει τροχοπέδη τους.

Η Ομάδα Εργασίας για την Ενοποίηση της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και η Διεθνής Συνεταιριστική Συμμαχία (I.C.A.) αιτούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα εξής:

α) Να παρατείνει την δημόσια διαβούλευση ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος πληροφόρησης και εύλογη προθεσμία στους συνεταιρισμούς και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, να εκθέσουν τις απόψεις τους.

β) Να επιτρέψει στην Επιτροπή Συνεταιριστικού Δικαίου  της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας να συνδράμει ώστε να διασφαλισθεί η συνεταιριστική ταυτότητα και να μεταφραστούν/μετατραπούν οι συνεταιριστικές αξίες και αρχές σε νομικούς κανόνες.

γ) Να επιτρέψει σε ειδικούς του συνεταιριστικού δικαίου και του αγροτικού κόσμου της χώρας μας να συνδράμουν ώστε κατά την τελική επεξεργασία και διαμόρφωση του σχεδίου νόμου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της χώρας μας, του αγροτικού της τομέα και των συνεταιρισμών της.

Ευελπιστούμε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να κατανοήσει τον προβληματισμό μας και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας για την βελτίωση του σχεδίου νόμου ώστε να αποτελέσει αφετηρία για την ανάπτυξη του αγροτικού συνεταιριστικού τομέα της Ελλάδος.

Ομάδα για τη Συνεταιριστική Νομοθεσία

.enallaktikos.gr/