16 Ιούνη: Πανελλαδική πανυγειονομική απεργία

16 Ιούνη: Πανελλαδική πανυγειονομική απεργία

  • |

Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Yγείας της χώρας προχωρούν σε πανελλαδική απεργία και συλλαλητήριο στην Αθήνα την ίδια ημέρα στις 8:30 το πρωί στην Πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο υγείας.

Αντώνης Καραβάς*

Η κι­νη­το­ποί­η­ση με από­φα­ση των ομο­σπον­διών της υγεί­ας της ΟΕΝΓΕ (Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελ­λά­δας) και της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ (Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­μέ­νων στα Δη­μό­σια Νο­σο­κο­μεία) έρ­χε­ται σαν επό­με­νο βήμα των αγώ­νων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο ΕΣΥ όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα. Στις 7 Απρί­λη οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις στην υγεία έσπα­σαν το σιω­πη­τή­ριο της κυ­βέρ­νη­σης ενώ οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις συ­νε­χί­στη­καν και στις 28 Απρί­λη αλλά και στις 12 και 21 Μάη με κε­ντρι­κό αί­τη­μα την δη­μιουρ­γία ενιαί­ου νο­ση­λευ­τι­κού κλά­δου απέ­να­ντι στις προ­σπά­θειες της κυ­βέρ­νη­σης να υπο­βαθ­μί­σει τους Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης νο­ση­λευ­τές που απο­τε­λούν την πλειο­ψη­φία των νο­ση­λευ­τών.

Η απερ­γία και το συλ­λα­λη­τή­ριο πρέ­πει να ορ­γα­νω­θούν μέσα στους χώ­ρους δου­λειάς με συ­νε­λεύ­σεις και εξορ­μή­σεις από τα σω­μα­τεία και τις αγω­νι­στι­κές πα­ρα­τά­ξεις.

Η κι­νη­το­ποί­η­ση αυτή έρ­χε­ται σε μία κρί­σι­μη στιγ­μή για να απο­κα­λύ­ψει τα ψέ­μα­τα της κυ­βέρ­νη­σης για τη δήθεν ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, για να ανοί­ξει το μέ­τω­πο των διεκ­δι­κή­σε­ων για την ανα­βάθ­μι­ση της δη­μό­σιας υγεί­ας και να διευ­ρύ­νει το μέ­τω­πο πάλης μαζί με τους υπό­λοι­πους ερ­γα­ζό­με­νους και κυ­ρί­ως με το εκ­παι­δευ­τι­κό κί­νη­μα του δίνει τη μάχη ενά­ντια στα σχέ­δια της υπουρ­γού Παι­δεί­ας.

Όπως το­νί­ζει στην ανα­κοί­νω­ση κά­λε­σμα στην απερ­γία η ΟΕΝΓΕ: «Αξιο­ποιούν την επι­δη­μία για να πλη­ρώ­σου­με τα σπα­σμέ­να της νέας κρί­σης πάλι εμείς. Για να μην χά­σουν ούτε ευρώ οι βιο­μή­χα­νοι, οι εφο­πλι­στές, διά­φο­ρα “ευαγή ιδρύ­μα­τα” και “εθνι­κοί ευ­ερ­γέ­τες” που με το φε­ρε­τζέ της “φι­λαν­θρω­πί­ας” δώ­ρι­σαν σα χαρ­τζι­λί­κι ένα μικρό μέρος από τα δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια που απο­θη­σαυ­ρί­ζουν από την άγρια εκ­με­τάλ­λευ­ση των ερ­γα­ζό­με­νων.

Πή­ρα­με μία πρώτη γεύση κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας για το ποιους ενι­σχύ­ει η πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης.  Τα πα­ρα­δείγ­μα­τα από τη σχέση της με τους με­τό­χους – ιδιο­κτή­τες δομών ιδιω­τι­κής υγεί­ας και με­γά­λων δια­γνω­στι­κών αλυ­σί­δων, είναι σκαν­δα­λώ­δη. Αντί να τους επι­τά­ξει, τους έδωσε δω­ρά­κια δε­κά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ, τους άφησε ανε­ξέ­λεγ­κτους να θη­σαυ­ρί­ζουν από τα δια­γνω­στι­κά test, ανε­νό­χλη­τους να συ­νε­χί­ζουν να που­λά­νε ακά­θε­κτοι τις υπη­ρε­σί­ες τους, να ξε­ζου­μί­ζουν το προ­σω­πι­κό τους».

Η κυ­βέρ­νη­ση όχι μόνο δεν έχει κα­λύ­ψει τα στοι­χειώ­δη κενά στο σύ­στη­μα υγεί­ας αλλά προ­χω­ρά­ει και σε 2000 απο­λύ­σεις του επι­κου­ρι­κού προ­σω­πι­κού νο­ση­λευ­τών με ΟΑΕΔ, μπλο­κά­κι, ΙΔΟΧ (Ιδιω­τι­κού Δι­καί­ου Ορι­σμέ­νου Χρό­νου) κλπ και ερ­γα­ζο­μέ­νων άλλων ει­δι­κο­τή­των όπως ερ­γα­στη­ρια­κοί, τραυ­μα­τιο­φο­ρείς, κα­θα­ρί­στριες, βοη­θοί θα­λά­μου, τε­χνι­κοί, διοι­κη­τι­κοί κλπ.

Ήδη σε πολλά νο­σο­κο­μεία οι ερ­γα­ζό­με­νοι έχουν ξε­ση­κω­θεί για να στα­μα­τή­σουν τις απο­λύ­σεις όπως στο Ατ­τι­κόν που ετοι­μά­ζουν κι­νη­το­ποί­η­ση μαζί με το σω­μα­τείο στις 4 Ιούνη, στον Άγιο Σάββα όπου μετά από κι­νη­το­ποί­η­ση πέ­τυ­χαν την πα­ρα­μο­νή των ερ­γα­ζο­μέ­νων στη φύ­λα­ξη, στο Αγία Όλγα, σε νο­σο­κο­μεία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στα Γιάν­νε­να κλπ.

Η κυ­βέρ­νη­ση έχει δη­λώ­σει ότι θα μο­νι­μο­ποι­ή­σει μόνο 2.000 νο­ση­λευ­τές που προ­σλή­φθη­καν πρό­σφα­τα για τις ανά­γκες της παν­δη­μί­ας αλλά εξαι­ρού­νται οι 400 επι­κου­ρι­κοί για­τροί και το σύ­στη­μα θα εξα­κο­λου­θεί να στη­ρί­ζε­ται σε 3.500 επι­κου­ρι­κούς για­τρούς των οποί­ων οι συμ­βά­σεις λή­γουν κάθε λίγο και λι­γά­κι. Είναι προ­φα­νές ότι δεν θα κά­νουν το πα­ρα­μι­κρό για να κα­λύ­ψουν τα κενά σε μό­νι­μο προ­σω­πι­κό που φτά­νει τις 30.000 ελ­λεί­ψεις. Και ούτε κου­βέ­ντα για την έντα­ξη στα ΒΑΕ (Βαρέα και Αν­θυ­γιει­νά) των ηρώων με τις λευ­κές μπλού­ζες.

Για τις κλί­νες ΜΕΘ (Μο­νά­δων Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας) βρι­σκό­μα­στε σύμ­φω­να με τις δη­λώ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης στα 1017 κρε­βά­τια από τα 565 που ήταν προ επι­δη­μί­ας εκ των οποί­ων τα 840 στα νο­σο­κο­μεία στο ΕΣΥ, 145 στα ιδιω­τι­κά και 32 στα στρα­τιω­τι­κά νο­σο­κο­μεία. Ομως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χρεια­ζό­μα­στε 2000 κλί­νες ΜΕΘ  και 1500 κλί­νες ΜΑΦ (Μο­νά­δες Αυ­ξη­μέ­νης Φρο­ντί­δας) και αντί­στοι­χες προ­σλή­ψεις εκα­το­ντά­δων για­τρών νο­ση­λευ­τών και βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού. Ακόμα και να υλο­ποι­η­θούν οι κυ­βερ­νη­τι­κές εξαγ­γε­λί­ες για 1.200 κλί­νες ΜΕΘ η χώρα θα βρί­σκε­ται στις τε­λευ­ταί­ες θέ­σεις και το ΕΣΥ σε αδυ­να­μία να αντι­με­τω­πί­σει μία νέα έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας.

Την ίδια ώρα που ετοι­μά­ζο­νται να ανοί­ξουν τα ξε­νο­δο­χεία και τις του­ρι­στι­κές υπο­δο­μές στην πε­ρι­φέ­ρεια δεν έχουν δώσει ούτε ένα ευρώ για την ενί­σχυ­ση των νο­σο­κο­μεί­ων, των κέ­ντρων υγεί­ας και των πε­ρι­φε­ρεια­κών ια­τρεί­ων και -σύμ­φω­να με τις δικές τους δη­λώ­σεις- θα στη­ρι­χτούν στις αε­ρο­δια­κο­μι­δές των πε­ρι­στα­τι­κών προς τα νο­σο­κο­μεία της Αθή­νας και της Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Επί­σης επι­μέ­νουν στην άρ­νη­σή τους να προ­μη­θευ­τούν και να προ­βούν σε μα­ζι­κά τεστ για τον κο­ρο­νο­ϊό την ώρα που πε­ρι­μέ­νουν την άφιξη του­ρι­στών από το εξω­τε­ρι­κό.

Τα λεφτά υπάρ­χουν για την υγεία και τις ερ­γα­τι­κές ανά­γκες: η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση θα επι­χο­ρη­γή­σει με 22,5 δισ. την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία, λεφτά που αντι­στοι­χούν στο 1/6 του ΑΕΠ και που προ­φα­νώς θα κα­τευ­θυν­θούν από την κυ­βέρ­νη­ση για την ενί­σχυ­ση των με­γά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Για αυτό είναι υπό­θε­ση του ερ­γα­τι­κού κι­νή­μα­τος και του κι­νή­μα­τος στα νο­σο­κο­μεία να διεκ­δι­κή­σουν λεφτά για να σωθεί η υγεία, η παι­δεία, οι μι­σθοί και οι θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και όχι τα κέρδη των κα­πι­τα­λι­στών. Μόνο ένα ισχυ­ρό ερ­γα­τι­κό κί­νη­μα μαζί με τους υγειο­νο­μι­κούς μπο­ρεί να εγ­γυ­η­θεί τη θω­ρά­κι­ση του ΕΣΥ και της δη­μό­σιας υγεί­ας μπρο­στά στην πραγ­μα­τι­κή απει­λή μιας νέας έξαρ­σης της επι­δη­μί­ας.

Στις 16 Ιούνη είναι ευ­και­ρία να εκ­φρα­στούν από κοι­νού όχι μόνο οι αγω­νι­στές από το χώρο της υγεί­ας αλλά και από άλ­λους χώ­ρους του δη­μο­σί­ου, όπως οι εκ­παι­δευ­τι­κοί και οι δήμοι που επί­σης βρέ­θη­καν και βρί­σκο­νται στο επί­κε­ντρο της επί­θε­σης της κυ­βέρ­νη­σης το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα. Είναι πολύ ση­μα­ντι­κό ότι η ΟΕΝΓΕ που με τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις της μέσα στην παν­δη­μία κρά­τη­σε ζω­ντα­νές τις αντι­στά­σεις κά­λε­σε μαζί με την ΠΟ­Ε­ΔΗΝ στην πλα­τεία Μα­βί­λη στην Αθήνα στις 8.30 το πρωί. Αυτό το κά­λε­σμα δίνει την ευ­και­ρία να φανεί για πρώτη φορά απέ­να­ντι στην γρα­φειο­κρα­τι­κή ηγε­σία της ΠΟ­Ε­ΔΗΝ ότι υπάρ­χει και ο δρό­μος του αγώνα για τις ανά­γκες του κό­σμου και όχι για τα μάτια του κό­σμου και τα οφί­τσια. Είναι κα­θο­ρι­στι­κό λοι­πόν το πόσες και ποιες δυ­νά­μεις θα βρε­θούν σε αυτό το με­τε­ρί­ζι εκεί­νη την ημέρα.

*Για­τρός, συν­δι­κα­λι­στής σε ΕΙ­ΝΑΠ-ΟΕΝ­ΓΕ με το Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή

/rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.