Κουκουλώνουν τις τραγικές ελλείψεις με ψέματα και με μεγάλα λόγια

Κουκουλώνουν τις τραγικές ελλείψεις με ψέματα και με μεγάλα λόγια

  • |

Δυο δημόσια έγγραφα με ημερομηνία 1/9/20 είναι αποκαλυπτικά για το πόσο κούφια είναι τα μεγάλα λόγια που ακούγονται σχεδόν καθημερινά από την κυβέρνηση περί δήθεν «θωράκισης» της περίθαλψης και της πρόληψης όσον αφορά την επιδημία COVID19

–        Ο διοι­κη­τής του ΕΚΕΑ ανα­κοι­νώ­νει πως το εκεί ερ­γα­στή­ριο μο­ρια­κών τεστ PCR COVID που δέ­χε­ται δείγ­μα­τα από πολλά νο­σο­κο­μεία … ξέ­μει­νε από αντι­δρα­στή­ρια (!) και γι’ αυτό φταί­ει η … «αλό­γι­στη χρήση» (!!) που προ­φα­νώς θε­ω­ρεί πως κά­νουν οι για­τροί των νο­σο­κο­μεί­ων επει­δή (άκου­σον άκου­σον …) κά­νουν τεστ σε ασθε­νείς αλλά και σε υγειο­νο­μι­κούς που επι­στρέ­φουν από άδειες. Δη­λα­δή «αλό­γι­στη χρήση» είναι η διά­γνω­ση των συμ­πτω­μα­τι­κών ασθε­νών αλλά και η πρό­λη­ψη της εν­δο­σο­κο­μεια­κής δια­σπο­ράς με διε­νέρ­γεια τεστ σε ασθε­νείς προ­κει­μέ­νου να υπο­βλη­θούν σε χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση ή να ει­σα­χθούν σε ΜΕΘ για οποιον­δή­πο­τε λόγο. Επί­σης «αλό­γι­στη χρήση» είναι η πρό­λη­ψη της εν­δο­νο­σο­κο­μεια­κής δια­σπο­ράς και διά του προ­λη­πτι­κού ελέγ­χου στο υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό. Έτσι απο­κα­λύ­πτε­ται ωμά ποια ακρι­βώς προ­τε­ραιό­τη­τα δίνει η κυ­βέρ­νη­ση στην πρό­λη­ψη και στην ιχνη­λά­τη­ση.

 

–        Ο διοι­κη­τής του νο­σο­κο­μεί­ου «Σω­τη­ρία» (που υπο­τί­θε­ται πως είναι το νο­σο­κο­μείο – «ναυαρ­χί­δα» στην μάχη ενά­ντια στην επι­δη­μία) καλεί όλους τους για­τρούς να κά­νουν υπε­ρά­ριθ­μες εφη­με­ρί­ες πέρα από το πλα­φόν προ­φα­νώς λόγω δρα­μα­τι­κών ελ­λεί­ψε­ων ια­τρι­κού προ­σω­πι­κού. Έτσι απο­κα­λύ­πτε­ται ωμά πόσο ψεύ­τι­κη είναι η προ­πα­γάν­δα περί δήθεν «πολ­λών χι­λιά­δων προ­σλή­ψε­ων» και πως η αλή­θεια είναι ότι η κυ­βέρ­νη­ση επι­διώ­κει την ερ­γα­σια­κή υπε­ρε­ξό­ντω­ση με απλή­ρω­τη εξο­ντω­τι­κή υπε­ρερ­γα­σία και ανα­γκα­στι­κές με­τα­κι­νή­σεις από εδώ και από εκεί απλά ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΙ­ΝΕ­ΤΑΙ πως δήθεν «έχου­με για­τρούς και νο­ση­λευ­τές».

 

Ας μην τολ­μή­σουν ξανά οι κ.κ. υπουρ­γοί Χαρ­δα­λιάς, Κο­ντο­ζα­μά­νης, Πέ­τσας κλπ ΟΥΤΕ να δια­ψεύ­σουν απα­ξιω­τι­κά τις επι­ση­μάν­σεις των υγειο­νο­μι­κών γιατί οι πραγ­μα­τι­κές μη­χα­νές πα­ρα­γω­γής fake news είναι αυτοί οι ίδιοι ΟΥΤΕ να ξα­να­μι­λή­σουν για «ατο­μι­κή ευ­θύ­νη» γιατί πλέον έχουν κα­τα­λά­βει κι οι πέ­τρες πως τόσο ο πλη­θυ­σμός όσο και οι υγειο­νο­μι­κοί δεί­χνουν από την αρχή υπεύ­θυ­νη στάση ενώ οι ανεύ­θυ­νοι είναι πάλι οι ίδιοι οι υπουρ­γοί.

Οι υγειο­νο­μι­κοί ξέ­ρου­με καλά πως εκτός από την δε­δο­μέ­νη έμπρα­κτη επι­στη­μο­νι­κή και κοι­νω­νι­κή μας προ­σφο­ρά και αυ­το­θυ­σία ΜΟΝΟ με τον δρόμο του δυ­να­μι­κού αγώνα μπο­ρού­με να επι­βά­λου­με τα αυ­το­νό­η­τα. Σε αυτό ζη­τά­με την συ­μπα­ρά­στα­ση του λαού

γιατί

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟ­ΡΕΙ ΝΑ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ

 

Πάνος Πα­πα­νι­κο­λά­ου, ΓΓ ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

Δέ­σποι­να Το­σο­νί­δου, μέλος ΕΓ ΟΕΝΓΕ και ΔΣ ΕΙΝΑΠ, πρό­ε­δρος Σω­μα­τεί­ου Ερ­γα­ζο­μέ­νων «Ασκλη­πιεί­ου»

://rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.