Το σύστημα του κέρδους και των εξοπλισμών δεν θέλει και δεν μπορεί να προστατέψει την δημόσια υγεία και τους εργαζόμενους

Το σύστημα του κέρδους και των εξοπλισμών δεν θέλει και δεν μπορεί να προστατέψει την δημόσια υγεία και τους εργαζόμενους

  • |

Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ! Ανυπακοή-Αντίσταση-Ανατροπή !

Οι εγκλη­μα­τι­κές ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης  οδή­γη­σαν  στην  ση­με­ρι­νή έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας

«Όπως υπο­δειγ­μα­τι­κά δια­χει­ρι­στή­κα­με την πρώτη φάση της παν­δη­μί­ας, το ίδιο υπο­δειγ­μα­τι­κά θέ­λου­με να δια­χει­ρι­στού­με και το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού με ασφά­λεια»… Αυτά μας δια­βε­βαί­ω­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός της  χώρας στις 13 Ιούνη όταν δια­φή­μι­ζε την Ελ­λά­δα ως «ασφα­λή προ­ο­ρι­σμό»..

Τρεις  μήνες μετά βρι­σκό­μα­στε εν μέσω  έξαρ­σης του  δεύ­τε­ρου κύ­μα­τος της παν­δη­μί­ας γιατί η δια­χεί­ρι­ση με κρι­τή­ριο τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και το σχέ­διο «βλέ­πο­ντας και κά­νο­ντας» που εφαρ­μό­στη­κε τε­λι­κά έφερε το δεύ­τε­ρο κύμα γρη­γο­ρό­τε­ρα και ορ­μη­τι­κό­τε­ρα, οδή­γη­σε μόνο το μήνα Αύ­γου­στο σε σχε­δόν 6.000 νέα κρού­σμα­τα φο­ρέ­ων του ιού, με ση­μα­ντι­κή αύ­ξη­ση του αριθ­μού των θα­νά­των από επι­πλο­κές της νόσου και όσων νο­ση­λεύ­ο­νται  δια­σω­λη­νω­μέ­νοι στις ΜΕΘ.

Η εγκλη­μα­τι­κή ευ­θύ­νη της κυ­βέρ­νη­σης ήταν (και είναι) να βάλει πάνω από όλα τα κέρδη των κα­πι­τα­λι­στών,  με το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού, με την υπο­τα­γή στις πιέ­σεις με­γα­λο­ξε­νο­δό­χων, εφο­πλι­στών, αε­ρο­πο­ρι­κών εται­ριών,  με τις αντι­φά­σεις και τις πα­λι­νω­δί­ες στα μέτρα προ­στα­σί­ας  και κυ­ρί­ως  με την  ανε­πάρ­κεια του ΕΣΥ σε προ­σω­πι­κό και υλικά. Για πα­ρά­δειγ­μα στο ΣΩ­ΤΗ­ΡΙΑ  ο διοι­κη­τής του πιο εμ­βλη­μα­τι­κού νο­σο­κο­μεί­ου στην μάχη ενά­ντια στην επι­δη­μία καλεί όλους τους για­τρούς να κά­νουν υπε­ρά­ριθ­μες εφη­με­ρί­ες λόγω ελ­λεί­ψε­ων ια­τρι­κού προ­σω­πι­κού! Στο Εθνι­κό Κέ­ντρο Αι­μο­δο­σί­ας ο διοι­κη­τής του  ανα­κοι­νώ­νει πως το εκεί ερ­γα­στή­ριο μο­ρια­κών τεστ PCR COVID  ξέ­μει­νε από αντι­δρα­στή­ρια και αμέ­σως μετά η 1η ΥΠΕ δίνει τα στοι­χεία μίας  συ­γκε­κρι­μέ­νης (!!) ιδιω­τι­κής εται­ρί­ας για να σπεύ­σουν τα νο­σο­κο­μεία να συμ­βλη­θούν με το συ­γκε­κρι­μέ­νο δια­γνω­στι­κό κέ­ντρο!

Γι αυτό επι­χει­ρούν να κρυ­φτούν και πάλι πίσω από το γνω­στό αφή­γη­μα της «ατο­μι­κής ευ­θύ­νης»: των πο­λι­τών που «χα­λά­ρω­σαν» και της «ανεύ­θυ­νης νε­ο­λαί­ας» που δια­σκε­δά­ζει σε νησιά και πλα­τεί­ες.

Όμως είναι η ίδια η κυ­βέρ­νη­ση που επέ­τρε­ψε την άφιξη εκα­τομ­μυ­ρί­ων του­ρι­στών με δειγ­μα­το­λη­πτι­κά τεστ μόνο στο 12% όσων έφτα­ναν στη χώρα, χωρίς κα­ρα­ντί­να, ακόμα και για τους επι­σκέ­πτες από επι­βα­ρυ­μέ­νες επι­δη­μιο­λο­γι­κά χώρες. Οι πα­ρα­σκη­νια­κές πιέ­σεις του­ρι­στι­κών κο­λοσ­σών και κρα­τών ήταν έντο­νες ώστε οι αυ­στη­ρό­τε­ροι έλεγ­χοι στις πύλες ει­σό­δου, να μη λει­τουρ­γή­σουν απο­τρε­πτι­κά για τον του­ρι­σμό. Σή­με­ρα βέ­βαια όλοι αυτοί κα­τα­τάσ­σουν την Ελ­λά­δα στους «επι­κίν­δυ­νους προ­ο­ρι­σμούς» ενώ έλαμ­ψε  δια της απου­σί­ας της  η επι­στη­μο­νι­κή άποψη των «αρ­μό­διων ια­τρι­κών  επι­τρο­πών»  που  από ότι  φά­νη­κε λει­τούρ­γη­σαν καθ’ υπα­γό­ρευ­ση της κυ­βέρ­νη­σης.

Εξαι­τί­ας των τε­ρά­στιων ελ­λεί­ψε­ων στη διε­νέρ­γεια των τεστ οι του­ρί­στες που βρί­σκο­νταν θε­τι­κοί ενη­με­ρώ­νο­νταν ορι­σμέ­νες φορές 3 και 4 μέρες μετά την εί­σο­δό τους στην Ελ­λά­δα. Στο με­σο­διά­στη­μα συ­νέ­χι­ζαν κα­νο­νι­κά τις δια­κο­πές τους με απο­τέ­λε­σμα να πολ­λα­πλα­σια­στούν οι εστί­ες με­τά­δο­σης στις του­ρι­στι­κές πε­ριο­χές.

Οι επα­φές και με τους εσω­τε­ρι­κούς επι­σκέ­πτες, δη­μιούρ­γη­σε την έκρη­ξη κρου­σμά­των που απο­τυ­πώ­νε­ται σή­με­ρα. Αε­ρο­πλά­να γε­μά­τα και πλοία που τα­ξί­δευαν με πλη­ρό­τη­τα με­γα­λύ­τε­ρη του 85%, δη­μιούρ­γη­σαν τις ιδα­νι­κές συν­θή­κες με­τά­δο­σης. Έτσι, από τα 16 κρού­σμα­τα τη μέρα, χωρίς κα­ρα­ντί­να, φτά­σα­με στο τέλος του κα­λο­και­ριού κοντά στα 300 (επί­ση­μα) ημε­ρη­σί­ως.

Την ίδια ώρα, υπήρ­ξε πλή­ρης αδια­φά­νεια στην ανα­κοί­νω­ση των κρου­σμά­των, για να μην πλη­γεί η «βαριά βιο­μη­χα­νία» του του­ρι­σμού. Πέρα από τα ελά­χι­στα δειγ­μα­το­λη­πτι­κά τεστ χωρίς κα­νέ­να σχε­δια­σμό στους ξέ­νους επι­σκέ­πτες, απο­δεί­χτη­κε η συ­στη­μα­τι­κή από­κρυ­ψη του αριθ­μού των κρου­σμά­των στα δη­μο­φι­λή νησιά.

Με ελά­χι­στες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού στα νο­σο­κο­μεία (προ­σλή­φθη­καν 450 για­τροί, όλοι σχε­δόν επι­κου­ρι­κοί) και μικρή αύ­ξη­ση των ΜΕΘ (750 από 560 πριν από την παν­δη­μία, ο αριθ­μός 1.200 πα­ρα­μέ­νει σε επί­πε­δο εξαγ­γε­λί­ας…), ο πο­λύ­τι­μος χρό­νος του lock down δεν αξιο­ποι­ή­θη­κε για την ου­σια­στι­κή θω­ρά­κι­ση των δη­μό­σιων δομών Υγεί­ας, που απο­τε­λούν το ισχυ­ρό­τε­ρο όπλο για την προ­στα­σία της ζωής μας.

Συγ­χρό­νως, ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή είναι η αύ­ξη­ση των κρου­σμά­των στο ια­τρι­κό και νο­ση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό,  με πιο πρό­σφα­τα τα θε­τι­κά κρού­σμα­τα  σε νο­ση­λευ­τές στη ΜΕΘ του Ατ­τι­κού όπου η διοί­κη­ση δεν  εφάρ­μο­σε την ανα­γκαία κα­ρα­ντί­να γιατί δεν υπάρ­χει προ­σω­πι­κό εφε­δρεί­ας και οι επι­κου­ρι­κοί νο­ση­λευ­τές που λήγει η σύμ­βα­ση τους τον Οκτώ­βρη είναι σε άδεια από­λυ­σης(!) και στην  χει­ρουρ­γι­κή κλι­νι­κή του άλλου νο­σο­κο­μεί­ου ανα­φο­ράς, του Ευαγ­γε­λι­σμού όπου εκτός από την απο­μά­κρυν­ση των ασθε­νών από τον συ­γκε­κρι­μέ­νο θά­λα­μο και την απο­λύ­μαν­ση του θα­λά­μου, η κλι­νι­κή πα­ρέ­μει­νε σε λει­τουρ­γία χωρίς να κάνει ει­σα­γω­γές…

Το πάρτι των ιδιω­τών με τα δια­γνω­στι­κά τεστ, τους μο­ρια­κούς ελέγ­χους και τις μά­σκες συ­νε­χί­ζε­ται βέ­βαια κα­νο­νι­κά. Πο­λύ­τι­μοι πόροι του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού κα­τευ­θύ­νο­νται σε εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα και μη­χα­νι­σμούς κα­τα­στο­λής, αντί για μα­ζι­κές προ­σλή­ψεις στα νο­σο­κο­μεία και την προ­μή­θεια εξο­πλι­σμού. Από την αρχή της παν­δη­μί­ας μέχρι σή­με­ρα η κυ­βέρ­νη­ση αρ­νεί­ται να χρη­μα­το­δο­τή­σει και να ορ­γα­νώ­σει   δω­ρε­άν μα­ζι­κά τεστ  ανί­χνευ­σης και  ιχνη­λά­τη­σης στον πλη­θυ­σμό, οι οδη­γί­ες του ΕΟΔΥ πα­ρα­μέ­νουν οι ίδιες “μείνε σπίτι και βλέ­που­με” , τα κέ­ντρα covid σε ΠΦΥ και νο­σο­κο­μεία δεν επαρ­κούν  και τα ιδιω­τι­κά ερ­γα­στή­ρια  συ­νε­χί­ζουν να κερ­δο­σκο­πούν με την αγω­νία του κό­σμου.. Και ενώ επι­μέ­νει στην άρ­νη­ση των τεστ που θα έπρε­πε να γί­νο­νται μα­ζι­κά και δω­ρε­άν, η κυ­βέρ­νη­ση πα­ρου­σιά­ζει σαν μα­γι­κή λύση  το  εμ­βό­λιο η διά­θε­ση του οποί­ου θα είναι δω­ρε­άν (όπως δη­λώ­νει) σε αντί­θε­ση με τα τεστ, αλλά είναι αβέ­βαιο το  πότε και το αν θα κυ­κλο­φο­ρή­σει αλλά και το  πόσο απο­τε­λε­σμα­τι­κό θα απο­δει­χτεί..

Η χρήση της μά­σκας και η απο­φυ­γή του συ­νω­στι­σμού, είναι τα μόνα μέτρα που επα­να­λαμ­βά­νει διαρ­κώς ο Χαρ­δα­λιάς και η επι­τρο­πή που δια­χει­ρί­ζε­ται την υγειο­νο­μι­κή κρίση, για να δι­καιο­λο­γή­σουν ότι έχουν χάσει τον έλεγ­χο στη δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας.

Μετά την άρση του lock down (που ΔΕΝ ήταν κα­ρα­ντί­να αλλά ένα τυφλό ορι­ζό­ντιο συλ­λή­βδην «κρυ­φτού­λι» από τον ιό που ΔΕΝ αξιο­ποι­ή­θη­κε όπως θα έπρε­πε για ενί­σχυ­ση της δη­μό­σιας πε­ρί­θαλ­ψης και για προ­μή­θεια ανα­λυ­τών και αντι­δρα­στη­ρί­ων μο­ρια­κού τεστ) ακο­λού­θη­σε μια πε­ρί­ο­δος νη­πιώ­δους υγειο­νο­μι­κής πο­λι­τι­κής από το κρά­τος του στυλ «στο μετρό κολ­λά­ει – στο αε­ρο­πλά­νο δεν κολ­λά­ει, στην πλα­τεία κολ­λά­ει – στα μπου­ζού­κια δεν κολ­λά­ει, από φου­κα­ρά κολ­λά­ει – από του­ρί­στα δεν κολ­λά­ει» κλπ. Ακόμα και τώρα, μα­θαί­νου­με ότι ο ιός δεν κολ­λά­ει στα μπαρ και τα εστια­τό­ρια μέχρι τα με­σά­νυ­χτα, αλλά μετά γί­νε­ται ιδιαί­τε­ρα με­τα­δο­τι­κός. Κολ­λά­ει στα πάρτι των νέων, αλλά στα ΜΜΜ που οι επι­βά­τες είναι σαν σαρ­δέ­λες, καθώς τα δρο­μο­λό­για πα­ρα­μέ­νουν αραιά και ο συ­νω­στι­σμός χτυ­πά­ει «κόκ­κι­νο», είναι λι­γό­τε­ρο επι­κίν­δυ­νος.

Για τα κρού­σμα­τα στους οί­κους ευ­γη­ρί­ας  ενο­χο­ποιού­νται οι ερ­γα­ζό­με­νοι  και όχι η απου­σία πρω­το­κόλ­λων. Στους με­γά­λους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας κρού­σμα­τα απο­κρύ­πτο­νται συ­στη­μα­τι­κά, για να μη στα­μα­τή­σει η πα­ρα­γω­γή. Πο­λυ­κα­τα­στή­μα­τα και σού­περ μάρ­κετ με κρού­σμα­τα, δεν κλεί­νουν ούτε μέρα. Πολ­λές βιο­μη­χα­νί­ες και εται­ρί­ες, υπο­χρέ­ω­σαν το προ­σω­πι­κό τους να κάνει τεστ όταν επέ­στρε­ψε από κα­λο­και­ρι­νές δια­κο­πές, με το υπέ­ρο­γκο κό­στος να βα­ρύ­νει συχνά τους ίδιους τους ερ­γα­ζό­με­νους. Μπρο­στά στο φόβο της ανερ­γί­ας, χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι στοι­βά­ζο­νται με ανε­παρ­κή μέτρα προ­στα­σί­ας.

Η με­τα­τρο­πή των καμπ με κρού­σμα­τα κο­ρο­νοϊ­ού σε κλει­στές δομές οδη­γεί σε εξά­πλω­ση της παν­δη­μί­ας και σε θα­νά­τους .Η κα­τα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά που ξέ­σπα­σε στο ΚΥΤ Μό­ριας απεί­λη­σε τις ζωές χι­λιά­δων προ­σφύ­γων. Την ευ­θύ­νη για τις άθλιες και απάν­θρω­πες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στο ΚΥΤ της Μό­ριας που οδή­γη­σαν στην πυρ­κα­γιά την έχει η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και ο υπουρ­γός Μη­τα­ρά­κης: Η κυ­βέρ­νη­ση από την εμ­φά­νι­ση της παν­δη­μί­ας άφηνε τους χι­λιά­δες πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες έκ­θε­τους χωρίς ενη­μέ­ρω­ση και χωρίς κα­νέ­να μέτρο προ­στα­σί­ας. Οι πρό­σφυ­γες ζού­σαν μέσα σε απί­στευ­το συ­νω­στι­σμό σε σκη­νές και κο­ντέι­νερ, σε αν­θυ­γιει­νές συν­θή­κες χωρίς πρό­σβα­ση σε επαρ­κές νερό και είδη υγιει­νής και χωρίς ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη.

Κα­τα­σταλ­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα μέτρα, όπως η απα­γό­ρευ­ση επι­σκε­πτη­ρί­ων, το κλεί­σι­μο Δι­κα­στη­ρί­ων, οι απα­γο­ρεύ­σεις με­τα­γω­γών, αδειών κ.ά. συ­νε­χί­ζο­νται να εφαρ­μό­ζο­νται και για τις φυ­λα­κές.

Όλες αυτές οι κυ­βερ­νη­τι­κές πα­λι­νω­δί­ες και οι με­ρο­λη­πτι­κά τα­ξι­κές πα­ρεμ­βά­σεις, πέρα από τις δρα­μα­τι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία και την τσέπη της με­γά­λης κοι­νω­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας, πρι­μο­δο­τούν και τις θε­ω­ρί­ες συ­νω­μο­σί­ας που υπο­στη­ρί­ζουν ότι «δεν υπάρ­χει ιός, αλλά ένα πα­γκό­σμιο πεί­ρα­μα ελέγ­χου», κά­ποιων σκο­τει­νών κέ­ντρων. Κάτι τέ­τοιο εξυ­πη­ρε­τεί βέ­βαια και τον συλ­λή­βδην στιγ­μα­τι­σμό ως «ανορ­θο­λο­γι­κής», όποιας φωνής αμ­φι­σβη­τεί τις κυ­βερ­νη­τι­κές απο­φά­σεις, που βά­ζουν την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρή­σε­ων πάνω από τη ζωή και τις ανά­γκες των ερ­γα­ζο­μέ­νων και της νε­ο­λαί­ας. Στον πυ­ρή­να αυτών των από­ψε­ων και των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων βρί­σκε­ται η άκρα δεξιά και κάθε λογής  ρα­τσι­στι­κό και να­ζι­στι­κό μόρ­φω­μα που χρη­σι­μο­ποιεί το κυ­βερ­νη­τι­κό αλα­λούμ και τις  αρ­λού­μπες των «σοφών» (όπως πχ οι δη­λώ­σεις του Μα­γιορ­κί­νη ότι δεν έχει ση­μα­σία αν η τάξη έχει 25 η 15 παι­διά ή οι λα­θρο­χει­ρί­ες με την πα­ρου­σί­α­ση πι­νά­κων με τα πιο αυ­ξη­μέ­να πα­γκό­σμια πο­σο­στά για να απο­δεί­ξουν ότι δήθεν ελέγ­χουν την παν­δη­μία..) Πρό­κει­ται για άλλη μια πε­ρί­πτω­ση που το σύ­στη­μα και το κρά­τος τρο­φο­δο­τεί αλλά και τρο­φο­δο­τεί­ται από την αντι­δρα­στι­κή άκρα δεξιά.

 

Να μην πλη­ρώ­σου­με ξανά τα σπα­σμέ­να της κρί­σης!

Τα δύ­σκο­λα είναι μπρο­στά. Δυ­στυ­χώς ήδη αυ­ξά­νε­ται με ανη­συ­χη­τι­κό ρυθμό κα­θη­με­ρι­νά ο αριθ­μός των δια­σω­λη­νω­μέ­νων και ο κίν­δυ­νος εξέ­λι­ξης της επι­δη­μί­ας σε Κρίση Εντα­τι­κής Θε­ρα­πεί­ας είναι άμεσα ορα­τός. Το φθι­νό­πω­ρο, με την πτώση της θερ­μο­κρα­σί­ας, το συγ­χρω­τι­σμό σε πε­ρισ­σό­τε­ρους κλει­στούς χώ­ρους και την συν­νο­ση­ρό­τη­τα με την επο­χι­κή γρίπη, θα επι­φέ­ρει αύ­ξη­ση της με­τα­δο­τι­κό­τη­τας και μο­λυ­σμα­τι­κό­τη­τας του κο­ρονοϊ­ού. Η απου­σία σο­βα­ρού σχε­δια­σμού για τους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας και τα σχο­λεία, εντεί­νουν την ανη­συ­χία, όπως φυ­σι­κά και η κα­τά­στα­ση του ΕΣΥ. Με πε­ριο­ρι­σμούς 50 ατό­μων στις συ­να­θροί­σεις, ελέγ­χους, πρό­στι­μα, το­πι­κά lock down και ση­μαία της… μια μάσκα, η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να υπο­κα­τα­στή­σει την απου­σία μα­ζι­κών δια­γνω­στι­κών τεστ και ου­σια­στι­κής ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ.

Στα νο­σο­κο­μεία και σε όλους τους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, ιδιω­τι­κού και δη­μο­σί­ου, η κυ­βέρ­νη­ση και οι ερ­γο­δό­τες είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να μην επι­τρέ­ψουν καμιά δια­κο­πή, καμιά ευ­ε­λι­ξία προς όφε­λος και προ­στα­σία των ερ­γα­ζο­μέ­νων, καμιά χρη­μα­το­δό­τη­ση μέ­τρων ασφα­λεί­ας. Και εκεί, στους χώ­ρους δου­λειάς, μαζί με τα επί­σης πα­ρα­με­λη­μέ­να γη­ρο­κο­μεία, τις δομές προ­σφύ­γων και τις προ­βλη­μα­τι­κές συ­γκοι­νω­νί­ες θα είναι οι με­γά­λες εστί­ες με­τά­δο­σης (βλέπε κον­σερ­βο­ποι­ί­ες, δή­μους, ΔΟΥ, σού­περ μάρ­κετς, σχο­λεία σι­γά-σι­γά, βιο­μη­χα­νί­ες κρέ­α­τος κλπ).

Η υγειο­νο­μι­κή κρίση συν­δυά­ζε­ται με μια πρω­το­φα­νή κοι­νω­νι­κο-οι­κο­νο­μι­κή κρίση και ύφεση. Με την έντα­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντι­θέ­σε­ων και των αστι­κών αντα­γω­νι­σμών πα­ντού και ιδιαί­τε­ρα στην πε­ριο­χή μας, με κλι­μά­κω­ση πο­λε­μι­κών απει­λών και εξο­πλι­σμών. Με επί­θε­ση στις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες. Με την πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή κρίση. Το ελ­λη­νι­κό κε­φά­λαιο επι­χει­ρεί μια νέα βου­τιά στην εκ­με­τάλ­λευ­ση πρώτα απ όλα στις ερ­γα­σια­κές σχέ­σεις και στην πα­ρα­γω­γή, με κέ­ντρο τη νο­μι­μο­ποί­η­ση και επέ­κτα­ση της ευ­ε­λι­ξί­ας στην ερ­γα­σία, μια νέα φάση λι­τό­τη­τας και ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Επι­χει­ρεί να ανα­βαθ­μί­σει τον ρόλο της στην Α. Με­σό­γειο σε όλο και πιο σκλη­ρή αντι­πα­ρά­θε­ση με τον τουρ­κι­κό κα­πι­τα­λι­σμό, δε­μέ­νη όλο και πιο τυ­χο­διω­κτι­κά στο άρμα του δυ­τι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού (ΗΠΑ, Γαλ­λία κ.λπ.). Επι­χει­ρεί να επι­βά­λει ένα νέο κα­θε­στώς εφιαλ­τι­κού ελέγ­χου, επι­τή­ρη­σης και κα­τα­στο­λής. Κλι­μα­κώ­νε­ται η κα­τα­λή­στευ­ση της φύσης, παρά την προει­δο­ποί­η­ση της παν­δη­μί­ας (π.χ. φρε­νή­ρης ανά­πτυ­ξη της έρευ­νας για ορυ­κτά καύ­σι­μα και εξο­ρύ­ξεις).

Για κάθε ευρώ που θα έρθει από το τα­μείο της “ανα­συ­γκρό­τη­σης” της ΕΕ  για να κα­τα­λή­ξει στις τσέ­πες των τρα­πε­ζι­τών και των βιο­μη­χά­νων η “εγ­γύ­η­ση” θα είναι  νέα μνη­μο­νια­κά μέτρα ενά­ντια στο ει­σό­δη­μα, τις συν­θή­κες δου­λειάς και την υγεία μας.

Το φθι­νό­πω­ρο όμως, χρειά­ζε­ται να φέρει και την ανα­ζω­πύ­ρω­ση των μα­ζι­κών αντι­στά­σε­ων, κό­ντρα στο κλίμα φόβου, σε κάθε χώρο ερ­γα­σί­ας, σε κάθε σχο­λείο και σχολή, στις γει­το­νιές μας. Να επι­στρέ­ψου­με το λο­γα­ρια­σμό στον Μη­τσο­τά­κη και στους κα­πι­τα­λι­στές φί­λους του, που είναι οι κύ­ριοι υπεύ­θυ­νοι για την τα­χεία ανά­καμ­ψη του ιού. Να κα­τα­λά­βουν ότι δεν θα θυ­σιά­σου­με -ξα­νά- τις ζωές μας και τα δικαιώ­μα­τά μας για τα κέρδη τους.

Ενω­τι­κό Κί­νη­μα για την Ανα­τρο­πή-Σε­πτέμ­βριος 2020

//rproject.gr

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.