Δε θα γίνουμε ο βούρδουλας και το μακρύ χέρι της κυβέρνησης ενάντια στους αγωνιζόμενους μαθητές!!

Δε θα γίνουμε ο βούρδουλας και το μακρύ χέρι της κυβέρνησης ενάντια στους αγωνιζόμενους μαθητές!!

  • |

Δε θα περάσει η άθλια κυβερνητική επιχείρηση επιβολής «εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» σε υπό κατάληψη σχολεία

Η ηγε­σία του ΥΠΑΙΘ προ­χώ­ρη­σε σε μια άνευ προη­γου­μέ­νου κί­νη­ση, μνη­μείο αυ­ταρ­χι­σμού και αντι­δη­μο­κρα­τι­κής συ­μπε­ρι­φο­ράς. Απέ­να­ντι στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των μα­θη­τών που διεκ­δι­κούν τα δί­καια αι­τή­μα­τα για την ομαλή και ασφα­λή λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων εξα­πο­λύ­ει ένα νέο κύμα τρο­μο­κρά­τη­σης, εκ­βια­σμού και κα­τα­στο­λής. Κι αν τις προη­γού­με­νες φορές ενερ­γο­ποί­η­σε τις αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις, τους ει­σαγ­γε­λείς και “αγα­να­κτι­σμέ­νους γο­νείς” για να εκ­φο­βί­σουν τους μα­θη­τές, τώρα επι­χει­ρεί να με­τα­τρέ­ψει τους εκ­παι­δευ­τι­κούς και τους Συλ­λό­γους Δι­δα­σκό­ντων σε ένα ιδιό­τυ­πο μη­χα­νι­σμό “lock-out”, σε όρ­γα­να κα­τα­στο­λής των μα­θη­τών.

Οι χθε­σι­νές δη­λώ­σεις της υπουρ­γού Παι­δεί­ας κα Κε­ρα­μέ­ως ότι «…από αύριο, στις σχο­λι­κές μο­νά­δες που τε­λούν υπό κα­τά­λη­ψη ξε­κι­νά υπο­χρε­ω­τι­κή για όλους σύγ­χρο­νη εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση…», απει­λώ­ντας μά­λι­στα με απου­σί­ες όσους μα­θη­τές δε συμ­με­τέ­χουν, μόνο ντρο­πή και θυμό προ­κα­λούν.

Στην ΥΑ 131451/ΓΔ4 ανα­φέ­ρε­ται ότι θα παίρ­νουν απου­σί­ες όσοι μα­θη­τές δε συμ­με­τέ­χουν στην τη­λεκ­παί­δευ­ση. Αδια­φο­ρεί για άλλη μία φορά το ΥΠΑΙΘ για τα παι­διά που δε δια­θέ­τουν τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό (30% βρί­σκε­ται κάτω από τα όρια της φτώ­χειας, σύμ­φω­να με την ΕΛ­ΣΤΑΤ) και όχι μόνο δεν τους τον πα­ρεί­χε παρά τις ψευ­δείς εξαγ­γε­λί­ες αλλά τους τι­μω­ρεί για τη φτώ­χεια τους με απου­σί­ες.

Ταυ­τό­χρο­να, προ­βλέ­πε­ται, όλως πα­ρα­νό­μως, ο απο­κλει­σμός από την τη­λεκ­παί­δευ­ση και άρα υπο­χρε­ω­τι­κή απου­σία όσων μα­θη­τών συ­νε­χί­σουν να αγω­νί­ζο­νται. Προ­σπα­θεί να με­τα­τρέ­ψει τους εκ­παι­δευ­τι­κούς σε κα­τα­δό­τες των μα­θη­τών τους. Είναι αυ­το­νό­η­το ότι κα­νείς/καμία εκ­παι­δευ­τι­κός δεν πρό­κει­ται να παί­ξει ένα τέ­τοιο ρόλο.

Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί το προη­γού­με­νο διά­στη­μα στά­θη­καν δίπλα στους μα­θη­τές τους  κά­νο­ντας εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση με απο­κλει­στι­κά δικά τους μέσα, αφού το ΥΠΑΙΘ δεν πα­ρεί­χε κα­νέ­να εξο­πλι­σμό. Κα­νείς/καμία εκ­παι­δευ­τι­κός δεν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νος ούτε να δια­θέ­τει τέ­τοιο εξο­πλι­σμό, ούτε να χρη­σι­μο­ποιεί δικά του μέσα.

Η κυ­βέρ­νη­ση και το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας αντί να λύ­σουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα των σχο­λεί­ων, αντί να ικα­νο­ποι­ή­σουν τα δί­καια αι­τή­μα­τα εκ­παι­δευ­τι­κών, γο­νιών και μα­θη­τών επι­λέ­γουν τον απα­ρά­δε­κτο δρόμο των απει­λών, των εκ­φο­βι­σμών και της τρο­μο­κρα­τί­ας.

Η άθλια επι­χεί­ρη­ση επι­βο­λής εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­σης σε σχο­λεία που τε­λούν υπό κα­τά­λη­ψη δε θα πε­ρά­σει. Κα­νέ­να συ­νά­δελ­φος να μην υλο­ποι­ή­σει τις αντι­δη­μο­κρα­τι­κές εντο­λές του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας.

Είναι απα­ρά­δε­κτος ο εκ­βια­σμός σε συ­να­δέλ­φους να κά­νουν μα­θή­μα­τα σε κλει­στά σχο­λεία. Να απο­κλεί­ο­νται και να τι­μω­ρού­νται μα­θη­τές επει­δή αγω­νί­ζο­νται.

Η ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας απέ­χει χι­λιό­με­τρα από την εκ­παι­δευ­τι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αν νο­μί­ζει ότι η εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση είναι το «φάρ­μα­κο για κάθε ασθέ­νεια».

Για όλες τις πα­ρα­πά­νω ανή­κου­στες και αντι­δη­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες του ΥΠΑΙΘ το ΔΣ της ΟΛΜΕ απο­φά­σι­σε να:

 

Προ­κη­ρύ­ξει, για τους συ­να­δέλ­φους που τα σχο­λεία τους τε­λούν υπό κα­τά­λη­ψη, 3ωρη στάση ερ­γα­σί­ας 8-11πμ για την Πα­ρα­σκευή και τη Δευ­τέ­ρα και να κα­λέ­σει τις ΕΛΜΕ να προ­κη­ρύ­ξουν άμεσα συ­μπλη­ρω­μα­τι­κές στά­σεις 11-2μμ για τις ίδιες μέρες για τα ημε­ρή­σια σχο­λεία και αντί­στοι­χα στά­σεις ερ­γα­σί­ας για την πρώτη βάρ­δια των εσπε­ρι­νών σχο­λεί­ων, με τις ΕΛΜΕ να κα­λύ­πτουν τη δεύ­τε­ρη βάρ­δια.
και

Να ζη­τή­σει από την ΑΔΕΔΥ να προ­κη­ρύ­ξει άμεσα απερ­γία-απο­χή από την ΥΑ 131451/ΓΔ4 και κάθε δια­δι­κα­σία τη­λεκ­παί­δευ­σης στα υπό κα­τά­λη­ψη σχο­λεία.
Κα­λού­με όλους τους συ­να­δέλ­φους να πά­ρουν θέση

δίπλα στους αγω­νι­ζό­με­νους μα­θη­τές μας!

 

Εδώ και τώρα το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας ν’ αφή­σει τις αντι­δη­μο­κρα­τι­κές πρα­κτι­κές, που θυ­μί­ζουν άλλες επο­χές και να ικα­νο­ποι­ή­σει τα αι­τή­μα­τα μα­θη­τών, γο­νιών και εκ­παι­δευ­τι­κών.

Καμία εξ απο­στά­σε­ως εκ­παί­δευ­ση σε σχο­λεία υπό κα­τά­λη­ψη!

//rproject.gr/