Κάλεσμα για κοινή δράση στο Δημόσιο

Κάλεσμα για κοινή δράση στο Δημόσιο

  • |

Δεν θα πληρώσουμε ξανά την κρίση – Ενωμένοι στους δρόμους για να κερδίσουμε ό,τι μας αξίζει – Διεκδικούμε ενίσχυση της δημόσιας υγείας-παιδείας-κοινωνικών υπηρεσιών

Η πα­γκό­σμια οι­κο­νο­μι­κή κρίση που είχε δια­φα­νεί από το 2019 έχει πάρει δρα­μα­τι­κή έκτα­ση λόγω της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης του κο­ρω­νοιού που κυ­ριαρ­χεί από τις αρχές του έτους. Η οι­κο­νο­μι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα σε με­γά­λο μέρος της υδρο­γεί­ου έχει επι­βρα­δυν­θεί, ενώ πολ­λές χώρες αντι­με­τω­πί­ζουν την απει­λή μιας αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης λόγω αδυ­να­μί­ας των συ­στη­μά­των υγεί­ας να αντα­πε­ξέλ­θουν στα νέα δε­δο­μέ­να. Σε αυτό το πε­ρι­βάλ­λον και ανά­λο­γα με τα ιδιαί­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κάθε πε­ριο­χής και χώρας, οι οι­κο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές ελίτ ως συ­νή­θως μυ­ρί­στη­καν «ψητό». Κάθε κρίση απο­τε­λεί ευ­και­ρία για όσους έχουν ήδη πλε­ο­νε­κτι­κή θέση στον κα­πι­τα­λι­σμό. Ο ση­με­ρι­νός μά­λι­στα συν­δυα­σμός υγειο­νο­μι­κής-οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης προ­σφέ­ρει πολύ με­γα­λύ­τε­ρο εύρος πε­δί­ου για «με­ταρ­ρυθ­μί­σεις». Πάντα με νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη κα­τεύ­θυν­ση.

Συλλογικό κείμενο αγωνιστριών & αγωνιστών του Δημοσίου Τομέα

Δεν είναι τυ­χαίο ότι πα­ντού- και στην Ελ­λά­δα με το δόγμα Βρού­τση-Πα­να­γό­που­λου «να βά­λου­με πλάτη όλοι»- η πρώτη μέ­ρι­μνα των κυ­βερ­νή­σε­ων ήταν να «ενι­σχύ­σουν» την ερ­γα­σία, μέσω βέ­βαια αύ­ξη­σης της ευ­ε­λι­ξί­ας της (υπε­ρω­ρί­ες που …δη­λώ­νο­νται εκ των υστέ­ρων ή αμεί­βο­νται με ρεπό) με σκοπό την προ­στα­σία του αριθ­μού των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας και των επι­χει­ρή­σε­ων και όχι φυ­σι­κά των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

 

Ούτε ξαφ­νιά­ζει ότι με αφορ­μή την έκτα­κτη ανά­γκη, εντά­θη­κε, σε βαθμό πλιά­τσι­κου, το outsourcing δη­μό­σιων λει­τουρ­γιών, αρ­μο­διο­τή­των ακόμη και το ξε­πού­λη­μα κρα­τι­κών δομών στους ιδιώ­τες. Και φυ­σι­κά, πολ­λές από αυτές τις συ­ναλ­λα­γές κα­λύ­πτο­νται υπό τον μαν­δύα χο­ρη­γιών… πα­γου­ρί­νο και άλλων μπι­χλι­μπι­διών για να …ευ­χα­ρι­στη­θεί και το πό­πο­λο. Ή πλα­σά­ρο­νται ως ψη­φια­κή ανα­βάθ­μι­ση του Κρά­τους, κα­λύ­πτο­ντας τη δια­σπά­θι­ση δη­μο­σί­ου χρή­μα­τος που συ­νι­στά η άναρ­χη και επεί­γου­σα «πλατ­φορ­μο­ποί­η­ση» των συ­ναλ­λα­γών Κρά­τους-Πο­λί­τη. Στο Δη­μό­σιο μά­λι­στα, η Κυ­βέρ­νη­ση εν μέσω παν­δη­μί­ας επι­λέ­γει να επα­να­φέ­ρει την απα­ξιω­μέ­νη “ατο­μι­κή αξιο­λό­γη­ση” στο Δη­μό­σιο, τη στιγ­μή που η ίδια το “αξιο­λο­γεί” ως πε­ριτ­τό και το δια­λύ­ει.

 

Φυ­σι­κά, ούτε λόγος για σο­βα­ρή προ­ε­τοι­μα­σία του Δη­μο­σί­ου Συ­στή­μα­τος Υγεί­ας, το οποίο στην χώρα μας πα­ρα­μέ­νει στην ίδια –ίσως και χει­ρό­τε­ρη κα­τά­στα­ση από πλευ­ράς υλι­κών πό­ρων- κα­τά­στα­ση, παρά τον χρόνο που «δώ­σα­με» όλοι στην Κυ­βέρ­νη­ση με το σκλη­ρό lock-down της προη­γού­με­νης άνοι­ξης. Και τέλος, όταν ο λαός “φό­ρε­σε τη μάσκα”, η Κυ­βέρ­νη­ση …την κα­τέ­βα­σε για να δεί­ξει το πραγ­μα­τι­κό της πρό­σω­πο, προ­βάλ­λο­ντας το δόγμα «η οι­κο­νο­μία (βλέπε του­ρι­σμός) πάνω από όλα και για την υγεία και την ζωή βλέ­που­με μόλις τε­λειώ­σει η σεζόν…»

 

Ως κο­ρω­νί­δα, ήρθε για την χώρα μας και η κρίση αντα­γω­νι­σμού με την Τουρ­κία και ο σκυ­λο­κα­βγάς, πρώτα με θύ­μα­τα τα­λαί­πω­ρους με­τα­νά­στες στον Έβρο και μετά, με λά­φυ­ρο τον ορυ­κτό πλού­το του Αι­γαί­ου και τα μελ­λο­ντι­κά κέρδη της Total και της  Exxon Mobil. Φυ­σι­κά, λεφτά (και μά­λι­στα πολλά) βρέ­θη­καν για εξο­πλι­σμούς από τους συμ­μά­χους μας, ενώ δεν υπάρ­χουν για νέες ΜΕΘ  και για­τρούς ή για σχο­λι­κές τά­ξεις και δα­σκά­λους, ούτε και για δη­μό­σιες συ­γκοι­νω­νί­ες.

 

Μι­λώ­ντας για χρη­μα­το­δό­τη­ση των δη­μο­σί­ων δα­πα­νών, οι πο­λι­τι­κές που ασκού­νται στο φο­ρο­λο­γι­κό ή ασφα­λι­στι­κό πεδίο αλλά και ο κρα­τι­κός δα­νει­σμός συ­νι­στούν ου­σια­στι­κά με­τα­φο­ρά πλού­του από τους ερ­γα­ζό­με­νους στους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, ενώ θα μπο­ρού­σαν να φο­ρο­λο­γη­θούν τα υπερ­κέρ­δη επί χρό­νια κερ­δο­φό­ρων επι­χει­ρή­σε­ων ή και κλά­δων όπως οι εται­ρί­ες ηλε­κτρο­νι­κών και κού­ριερ, σού­περ μάρ­κετς, φαρ­μα­κευ­τι­κές κλπ που είναι προ­φα­νώς οι κερ­δι­σμέ­νες της κρί­σης.

 

Σε αυτή τη με­τω­πι­κή επί­θε­ση Κυ­βερ­νή­σε­ων και Κε­φα­λαί­ου, υπήρ­ξαν παρά τις δυ­σκο­λί­ες, αγω­νι­στι­κές και συλ­λο­γι­κές απα­ντή­σεις, ακόμα κι από την εποχή του εγκλει­σμού. Στη χώρα μας, οι υγειο­νο­μι­κοί υπάλ­λη­λοι, όντας στην πρώτη γραμ­μή, δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν στις 7 Απρί­λη, σπά­ζο­ντας το σιω­πη­τή­ριο και διεκ­δι­κώ­ντας κάτι πιο χρή­σι­μο από το χει­ρο­κρό­τη­μα της Μα­ρέ­βας. Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί,  με αι­τή­μα­τα που αφο­ρού­σαν την προ­στα­σία της υγεί­ας της εκ­παι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας και της εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας ως σύ­νο­λο, αλλά και οι ερ­γα­ζό­με­νοι/ες στον του­ρι­σμό-επι­σι­τι­σμό απο­κα­λύ­πτο­ντας το δο­λο­φο­νι­κό «θαύμα» της…βα­ριάς εγ­χώ­ριας βιο­μη­χα­νί­ας αμ­φι­σβή­τη­σαν έμπρα­κτα τον μύθο της απο­τε­λε­σμα­τι­κής δια­χεί­ρι­σης της παν­δη­μί­ας από την κυ­βέρ­νη­ση. Οι καλ­λι­τέ­χνες, οι οποί­οι πλήτ­το­νται ίσως στο με­γα­λύ­τε­ρο βαθμό από όλους τους επαγ­γελ­μα­τί­ες, βγή­καν επί­σης στους δρό­μους για να αντι­με­τω­πί­σουν την αντί­λη­ψη Μεν­δώ­νη ότι απο­τε­λούν «πο­λυ­τέ­λεια» και «μαύρη ερ­γα­σία».

Το νήμα των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων ξε­τυ­λί­ξαν στην συ­νέ­χεια και οι μα­θη­τές/τριες, με τις κα­τα­λή­ψεις τους, προ­βάλ­λο­ντας δυ­να­μι­κά τα­ξι­κά αι­τή­μα­τα που ενώ­νουν τις ανά­γκες ολό­κλη­ρης της ερ­γα­τι­κής τάξης κι εκ­θέ­το­ντας τις κυ­βερ­νη­τι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες στα μάτια και τα αυτιά όλου του λαού.

 

Η πο­ρεία ρι­ζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σης και ο αγω­νι­στι­κός συ­ντο­νι­σμός των κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων των επι­μέ­ρους κλά­δων/ομά­δων πρέ­πει να συ­νε­χι­στεί και να απο­κτή­σει στα­θε­ρό και σί­γου­ρο βη­μα­τι­σμό. Όσοι συμ­με­τέ­χου­με στην πρω­το­βου­λία αυτή, εί­μα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να δου­λέ­ψου­με συλ­λο­γι­κά και ενω­τι­κά για την ορ­γά­νω­ση των αντι­στά­σε­ων και διεκ­δι­κή­σε­ων. Ο αγώ­νας για την υπε­ρά­σπι­ση της δη­μό­σιας παι­δεί­ας, υγεί­ας, των κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών και των δη­μο­σί­ων αγα­θών είναι ο μόνος τρό­πος για να δια­σφα­λί­σου­με ότι θα βγού­με από αυτήν την παν­δη­μία όλοι και όλες υγιείς. Γιατί δεν πε­ρισ­σεύ­ει κα­νείς.

 

Η απο­φα­σι­στι­κή μάχη θα δοθεί αργά ή γρή­γο­ρα στους δρό­μους. Σε αυτή την κα­τεύ­θυν­ση και με αυτή την προ­ο­πτι­κή θα πρέ­πει άμεσα να θέ­σου­με στην δη­μό­σια συ­ζή­τη­ση και στο πεδίο του αγώνα τις δικές μας ανά­γκες και προ­τε­ραιό­τη­τες. Είναι η στιγ­μή της ανυ­πα­κο­ής, της ενό­τη­τας, της συ­μπό­ρευ­σης και της αλ­λη­λεγ­γύ­ης. Της διεκ­δί­κη­σης αυτών που μας ανή­κουν και μας αξί­ζουν.

 

Με αυτό το σκε­πτι­κό:

 

Απευ­θυ­νό­μα­στε σε όλες τις συλ­λο­γι­κό­τη­τες της κάθε γει­το­νιάς για να ορ­γα­νώ­σου­με κοι­νές δια­μαρ­τυ­ρί­ες σε Δή­μους, κε­ντρι­κά, πα­ντού. Διεκ­δι­κού­με πό­ρους για υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό, εκ­παι­δευ­τι­κούς, κα­θα­ρί­στριες στα σχο­λεία και κάθε ερ­γα­σια­κό χώρο, δω­ρε­άν τεστ και δι­καί­ω­μα άδειας για την προ­στα­σία όλων, πα­ρο­χή μέσων ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας. Όχι άλλα λεφτά σε πο­λε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς, στις λί­στες Πέτσα, στους με­γά­λους πε­ρι­πά­τους και στα «σκόιλ ελί­κι­κου». Τώρα είναι η ώρα να προ­βάλ­λου­με μα­χη­τι­κά τα δικά μας αι­τή­μα­τα για ου­σια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας και στή­ρι­ξης της νε­ο­λαί­ας και των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
Στη­ρί­ζου­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις τους αγώ­νες των μα­θη­τών και των εκ­παι­δευ­τι­κών για διο­ρι­σμούς εκ­παι­δευ­τι­κών, για μεί­ω­ση των μα­θη­τών ανά τάξη, για πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου προ­σω­πι­κού κα­θη­ριό­τη­τας. Συ­μπα­ρα­στε­κό­μα­στε στις κι­νη­το­ποι­ή­σεις των υγειο­νο­μι­κών για πό­ρους στο Δη­μό­σιο Σύ­στη­μα Υγεί­ας (προ­σω­πι­κό, μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας, δω­ρε­άν test για όλους, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών ΜΕΘ).
Κα­λού­με τα πρω­το­βάθ­μια σω­μα­τεία και τους συλ­λό­γους ερ­γα­ζο­μέ­νων να ορ­γα­νώ­σουν άμεσα συ­νε­λεύ­σεις και να προ­ω­θή­σουν την αγω­νι­στι­κή συ­μπό­ρευ­ση με άλ­λους κλά­δους. Η αρχή έγινε με την Παν­δη­μο­σιου­παλ­λη­λι­κή απερ­γία στις 15/10, η οποία παρά την ελ­λι­πή προ­ε­τοι­μα­σία της από τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες είχε αξιο­ση­μεί­ω­τη συμ­με­το­χή.
Συ­νε­χί­ζου­με και εντεί­νου­με τη δράση και την πίεση στα σω­μα­τεία, τις ομο­σπον­δί­ες, τα συν­δι­κά­τα, ώστε να δη­μιουρ­γή­θούν οι συν­θή­κες συλ­λο­γι­κής αντι­με­τώ­πι­σης της επι­κίν­δυ­νης υγειο­νο­μι­κά, ερ­γα­σια­κά και οι­κο­νο­μι­κά κα­τά­στα­σης της ζωής των ερ­γα­ζο­μέ­νων, να καλ­λιερ­γη­θεί αγω­νι­στι­κό-απερ­για­κό κλίμα που θα οδη­γεί σε απερ­για­κή κλι­μά­κω­ση, με Γε­νι­κή Απερ­γία που θα ενώ­νει κλά­δους, αι­τή­μα­τα και ερ­γα­ζό­με­νους-ες απέ­να­ντι στην Κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ και την «υπεύ­θυ­νη» αντι­πο­λί­τευ­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Ανα­γνω­ρί­ζου­με τον κρί­σι­μο ρόλο μιας ενω­μέ­νης στην δράση συν­δι­κα­λι­στι­κής και ερ­γα­τι­κής Αρι­στε­ράς. Είναι απο­λύ­τως απα­ραί­τη­το να συ­νεν­νοη­θού­με και να συ­νερ­γα­στού­με, ώστε να αντα­πο­κρι­θού­με στην ιδιαί­τε­ρη συν­θή­κη της απει­λής της υγεί­ας και της ερ­γα­σί­ας του λαού και απέ­να­ντι στον οξυ­μέ­νο αυ­ταρ­χι­σμό, κα­τα­στο­λή και επί­θε­ση στις ελευ­θε­ρί­ες της ερ­γα­ζό­με­νης κοι­νω­νί­ας.
Ο ΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ- ΕΝΩ­ΜΕ­ΝΟΙ ΝΙ­ΚΑ­ΜΕ

 

Ακρι­βού Βάσω, Σχο­λι­κή κα­θα­ρί­στρια, Δήμος Αθη­νας

Γιαν­νού­λια Κα­τε­ρί­να, Γε­ω­πό­νος, Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων, μέλος ΔΣ ΠΟ­ΓΕ­ΔΥ

Δερ­με­τζό­γλου Σοφία, Συμ­βα­σιού­χος ΟΤΑ

Μπο­σι­νά­κος Νίκος, Υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων

Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου Ράνια, Υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων

Τόλη Ελένη, Σύλ­λο­γος Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών

Τσιά­μης Απο­στό­λης, Γε­ω­πό­νος ΔΑΟΚ Φω­κί­δας, μέλος ΔΣ ΠΕΓΔΥ, αντι­πρό­ε­δρος Συλλ. Εργ. ΠΕ Φω­κί­δας

Τσί­τσι­ρας Μπά­μπης, Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Πλη­ρο­φο­ρια­κών Συ­στη­μά­των Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης

Χρι­στο­πού­λου Ελένη, Οδο­κα­θα­ρί­στρια, Συμ­βα­σιού­χος στον Δήμο Καλ­λι­θέ­ας

//rproject.gr/