ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΖΩΗ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΖΩΗ ΚΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ

  • |

Την Πέμπτη 5/11 ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε νέο καθολικό lockdown στην χώρα από 7 ως 30 Νοεμβρίου, κάτι που ως και την προηγούμενη μέρα το μεσημέρι η κυβέρνηση το διέψευδε μετά βδελυγμίας. Το παραπάνω συνιστά μια καθαρή ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής.

1.     Ομο­λο­γία πως όλους αυ­τούς τους μήνες που με­σο­λά­βη­σαν από την ύφεση του «1ου κύ­μα­τος» ΔΕΝ πάρ­θη­κε ΚΑ­ΝΕ­ΝΑ ου­σια­στι­κό μέτρο για την «θω­ρά­κι­ση του ΕΣΥ» όπως αρε­σκό­ταν να λέει σχε­δόν κα­θη­με­ρι­νά η κυ­βέρ­νη­ση. Πως δεν έγι­ναν οι ανα­γκαί­ες προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κού προ­σω­πι­κού και πως πολ­λές ακόμα και από τις νέες κλί­νες ΜΕΘ που εξο­πλί­στη­καν κυ­ρί­ως από δω­ρε­ές πα­ρα­μέ­νουν μη λει­τουρ­γού­σες λόγω  έλ­λει­ψης προ­σω­πι­κού. Άλ­λω­στε συ­νε­χί­ζε­ται σε όλο της το με­γα­λείο η τα­κτι­κή ανα­γκα­στι­κής με­τα­κί­νη­σης του υπάρ­χο­ντος εξα­ντλη­μέ­νου προ­σω­πι­κού από τμήμα σε τμήμα και από νο­σο­κο­μείο σε νο­σο­κο­μείο για να κου­κου­λώ­νο­νται οι «τρύ­πες» όπως – όπως : σε αυτό ακρι­βώς απο­σκο­πεί και η κατά 80% μεί­ω­ση της χει­ρουρ­γι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στο ΕΣΥ που εξήγ­γει­λε στις 31/10 ο κ. Χαρ­δα­λιάς.

 

2.     Ομο­λο­γία απο­τυ­χί­ας του «επι­δη­μιο­λο­γι­κού μο­ντέ­λου» που έχει επι­βλη­θεί από ιθύ­νο­ντες της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης και κρα­τι­κούς «ει­δι­κούς». Που βο­λο­δέρ­νει από το τυφλό ορι­ζό­ντιο συλ­λή­βδην lockdown στο «μπάτε σκύ­λοι αλέ­στε, ανοί­ξα­με και σας πε­ρι­μέ­νου­με» και τού­μπα­λιν πε­ρι­μέ­νο­ντας ένα μα­γι­κό εμ­βό­λιο να πέσει από τον ου­ρα­νό. Που όπως έγκαι­ρα ήδη από την άνοι­ξη εί­χα­με επι­ση­μά­νει, άλλες χώρες το έχουν πα­ρα­με­ρί­σει επι­λέ­γο­ντας σχε­δια­σμό διαρ­κεί­ας με κα­θο­λι­κή ιχνη­λά­τη­ση βα­σι­σμέ­νη σε πολλά επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ σε με­γά­λο μέρος του πλη­θυ­σμού πα­ρου­σιά­ζο­ντας εξαι­ρε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα (χώρες της ΝΑ Ασίας, Νέα Ζη­λαν­δία αλλά και Αυ­στρα­λία από τον Ιού­νιο και μετά). Το ότι αυτή η επι­λο­γή βα­σί­ζε­ται σε κα­θα­ρά οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια εξυ­πη­ρέ­τη­σης με­γά­λων κα­πι­τα­λι­στι­κών συμ­φε­ρό­ντων και όχι σε υγειο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια φαί­νε­ται κα­θα­ρά από τον τρόπο που έγινε στην χώρα μας το «άνοιγ­μα του του­ρι­σμού», ένας τρό­πος που συ­νέ­βα­λε στην ανα­ζω­πύ­ρω­ση της επι­δη­μί­ας.

Όμως το «μάρ­μα­ρο» για αυτήν την απο­τυ­χία για άλλη μια φορά κα­λεί­ται να το πλη­ρώ­σει η λαϊκή πλειο­ψη­φία και το υγειο­νο­μι­κό δυ­να­μι­κό της χώρας. Άλ­λω­στε ο ίδιος ο πρω­θυ­πουρ­γός σε προη­γού­με­νο διάγ­γελ­μά του 24/9 είχε θέσει ΣΤΟΝ ΛΑΟ το εκ­βια­στι­κό δί­λημ­μα «αυ­το­προ­στα­σία ή κα­ρα­ντί­να» απο­γειώ­νο­ντας το προ­πα­γαν­δι­στι­κό αφή­γη­μα της ατο­μι­κής ευ­θύ­νης για να απο­σεί­σει τις ευ­θύ­νες της κυ­βέρ­νη­σης και συ­νο­λι­κά του συ­στή­μα­τος.

Βιώ­νου­με μια πε­ρί­ο­δο που η κα­τά­στα­ση σε όλα σχε­δόν τα νο­σο­κο­μεία και ΚΥ της χώρας είναι δρα­μα­τι­κή ακρι­βώς λόγω των κραυ­γα­λέ­ων ελ­λεί­ψε­ων σε προ­σω­πι­κό και σε υπο­δο­μές. Που μόνο στην Θεσ­σα­λο­νί­κη νο­σούν πάνω από 100 υγειο­νο­μι­κοί πολ­λοί από τους οποί­ους νο­ση­λεύ­ο­νται. Που το υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό γε­ρα­σμέ­νο, εξα­ντλη­μέ­νο και απο­δε­κα­τι­σμέ­νο κα­λεί­ται να συ­νε­χί­σει μόνο κι αβο­ή­θη­το για ένατο συ­νε­χό­με­νο μήνα υγειο­νο­μι­κής επι­δη­μι­κής κρί­σης να βγά­ζει το «φίδι από την τρύπα». Η κυ­βέρ­νη­ση της ΝΔ με την ανοχή της συ­στη­μι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και την συ­νε­νο­χή των «ει-δι­κών» της, προ­τι­μά να δίνει δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια σε στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς και επι­δό­τη­ση επι­χει­ρή­σε­ων παρά σε προ­σλή­ψεις υγειο­νο­μι­κών, εκ­παι­δευ­τι­κών, προ­σω­πι­κού ΜΜΜ και προ­μή­θεια οχη­μά­των ΜΜΜ. Βάζει σε προ­τε­ραιό­τη­τα τα πε­τρέ­λαια, τους αντα­γω­νι­σμούς για τις ΑΟΖ και τα κέρδη, όχι την υγεία και τις αν­θρώ­πι­νες ζωές. Ταυ­τό­χρο­να βιώ­νου­με μια πε­ρί­ο­δο που το σύ­στη­μα βρί­σκει την ευ­και­ρία να ρίξει «πι­πέ­ρι και στα λά­χα­να» : με πρό­σχη­μα την επι­δη­μία αδί­στα­κτα και αι­σχρά κα­ταρ­γεί ερ­γα­τι­κές και δη­μο­κρα­τι­κές κα­τα­κτή­σεις πολ­λών δε­κα­ε­τιών δια­μορ­φώ­νο­ντας ένα μαύρο τοπίο χωρίς ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα και χωρίς δη­μο­κρα­τι­κές ελευ­θε­ρί­ες που σκο­πεύ­ει φυ­σι­κά να δια­τη­ρή­σει σε μό­νι­μη βάση.

Είναι λοι­πόν ανα­γκαία τώρα μια συ­νο­λι­κή αγω­νι­στι­κή αντε­πί­θε­ση τόσο από τους υγειο­νο­μι­κούς όσο και συ­νο­λι­κά από τον ερ­γα­ζό­με­νο λαό. Για ζωή, υγεία κι ελευ­θε­ρία. Για ανα­τρο­πή αυτής της ανάλ­γη­της αντι­λαϊ­κής τα­ξι­κής πο­λι­τι­κής. Με αυτήν την πο­λι­τι­κή πρέ­πει να ανα­με­τρη­θού­με ΤΩΡΑ, όχι «μετά», μετά θα είναι αργά.

–        Κα­λού­με όλους τους υγειο­νο­μι­κούς την Πέμ­πτη 12 Νο­έμ­βρη 8 – 10 πμ σε στάση ερ­γα­σί­ας και πα­ρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις ει­σό­δους των νο­σο­κο­μεί­ων και Κέ­ντρων Υγεί­ας για να απαι­τή­σου­με άλλη μια φορά τα αυ­το­νό­η­τα : μό­νι­μες προ­σλή­ψεις, μο­νι­μο­ποί­η­ση επι­κου­ρι­κών και συμ­βα­σιού­χων, επί­τα­ξη άνευ όρων των ιδιω­τι­κών θε­ρα­πευ­τη­ρί­ων, κα­θο­λι­κή ιχνη­λά­τη­ση με σο­βα­ρό σχε­δια­σμό. Κα­λού­με εκεί­νη την μέρα σε συ­μπα­ρά­στα­ση σω­μα­τεία και ομο­σπον­δί­ες άλλων κλά­δων, συλ­λο­γι­κό­τη­τες και κι­νή­σεις του λαού και της νε­ο­λαί­ας.

 

–        Κα­λού­με σε συ­νο­λι­κό απερ­για­κό αγω­νι­στι­κό ξε­ση­κω­μό όλη την λαϊκή πλειο­ψη­φία για την ανα­τρο­πή της αντι­δρα­στι­κής κα­ται­γί­δας αντι­λαϊ­κών μέ­τρων και ρυθ­μί­σε­ων που λαμ­βά­νο­νται με πρό­σχη­μα την επι­δη­μία και που απο­λύ­τως καμία σχέση δεν έχουν με την επι­δη­μία αλλά αντί­θε­τα επι­δει­νώ­νουν τις επι­πτώ­σεις τόσο της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης όσο και της οι­κο­νο­μι­κής κοι­νω­νι­κής κρί­σης για τους ερ­γα­ζό­με­νους, τους άνερ­γους, τους μι­κρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, την νε­ο­λαία και τις ευά­λω­τες ομά­δες του πλη­θυ­σμού. Συμ­με­τέ­χου­με και κα­λού­με σε μα­ζι­κό ξε­ση­κω­μό και στις 17 Νο­έμ­βρη επέ­τειο της Εξέ­γερ­σης του Πο­λυ­τε­χνεί­ου. Το σύν­θη­μα Ψωμί Παι­δεία Υγεία Ελευ­θε­ρία πρέ­πει να δο­νή­σει όλη τη χώρα ενά­ντια στην υγειο­νο­μι­κή κα­τα­στρο­φή και τη φτώ­χεια.

 

Οι μα­χό­με­νοι υγειο­νο­μι­κοί είναι κομ­μά­τι του λαού και θα στα­θούν πάλι στο πλευ­ρό του λαού. Τόσο όσο αφορά την μάχη για την Υγεία του Λαού στο ΕΚΑΒ, στα ΚΥ, στα ΤΕΠ, στα τμή­μα­τα, στα ερ­γα­στή­ρια, στα χει­ρουρ­γεία και στις ΜΕΘ αλλά και όσο αφορά την παλ­λαϊ­κή αγω­νι­στι­κή αντε­πί­θε­ση που είναι σή­με­ρα μο­νό­δρο­μος.

ΜΟΝΟ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟ­ΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ

rproject.gr