Οι φοιτητές αντιστέκονται στις κυβερνητικές επιθέσεις

Οι φοιτητές αντιστέκονται στις κυβερνητικές επιθέσεις

  • |

Το φοιτητικό κίνημα κλείνει τέσσερις εβδομάδες ανοδικής πορείας με όλο και μαζικότερες γενικές συνελεύσεις και κινητοποιήσεις

Οι δη­λώ­σεις του Μη­τσο­τά­κη για το «Ελεύ­θε­ρο πα­νε­πι­στή­μιο» που θα ήταν νόμος του κρά­τους μέχρι τα μέσα Γε­νά­ρη, έχουν δια­ψευ­στεί, αρχές Φλε­βά­ρη κι ακόμα το νο­μο­σχέ­διο δεν έχει καν κα­τα­τε­θεί. Ο υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κυ­ριά­κος Πιερ­ρα­κά­κης, επα­νέρ­χε­ται σε συ­νέ­ντευ­ξή του ότι το νο­μο­σχέ­διο θα κα­τα­τε­θεί άμεσα σε δια­βού­λευ­ση με στόχο να ψη­φι­στεί στα τέλη Φλε­βά­ρη. Το γε­γο­νός αυτό απο­δει­κνύ­ει πως ο αγώ­νας των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων ασκεί πιέ­σεις, με την πα­ρε­μπό­δι­ση της εκ­παι­δευ­τι­κής αλλά και της ερευ­νη­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, η οποία κο­στί­ζει εκα­τομ­μύ­ρια στο επι­χει­ρη­μα­τι­κό κε­φά­λαιο. Την ίδια στιγ­μή που πολ­λοί σύλ­λο­γοι δι­δα­σκό­ντων και μελών ΔΕΠ, αλλά και εκα­το­ντά­δες σχο­λεία πα­νελ­λα­δι­κά τάσ­σο­νται στο πλευ­ρό τους, προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας ένα κί­νη­μα με παλ­λαϊ­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που τους τρο­μά­ζει. Για τον λόγο αυτό, η κυ­βέρ­νη­ση έχει αρ­χί­σει να εξα­πο­λύ­ει όλα της τα μέσα προ­κει­μέ­νου να τρο­μο­κρα­τή­σει, να εκ­βιά­σει και ν’ αδρα­νο­ποι­ή­σει τους φοι­τη­τές.

Ηλιάνα Ζερβού

Οι απει­λές Άδωνι Γε­ωρ­γιά­δη για ορι­στι­κή δια­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης των δη­μό­σιων πα­νε­πι­στη­μια­κών ιδρυ­μά­των, ανα­δει­κνύ­ει τις πραγ­μα­τι­κές προ­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης για την τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση. Δεν τους εν­δια­φέ­ρει το δη­μό­σιο πα­νε­πι­στή­μιο, όπως θέ­λουν να ισχυ­ρί­ζο­νται, το οποίο, σύμ­φω­να με το κυ­βερ­νη­τι­κό αφή­γη­μα, θα βελ­τιω­θεί μετά την ίδρυ­ση και τον αντα­γω­νι­σμό με τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ. Ποιους απει­λούν με δια­κο­πή της χρη­μα­το­δό­τη­σης του δη­μο­σί­ου πα­νε­πι­στη­μί­ου; Τους φοι­τη­τές νο­μι­κής που πλη­ρώ­νουν τους κώ­δι­κες; Τους φοι­τη­τές καλών τε­χνών που πλη­ρώ­νουν απ’ την τσέπη τους τα υλικά τους; Τους φοι­τη­τές που δια­θέ­τουν τε­ρά­στια ποσά για σί­τι­ση και στέ­γα­ση επει­δή η φοι­τη­τι­κή μέ­ρι­μνα έχει γίνει κερ­δο­σκο­πι­κό πεδίο των ερ­γο­λά­βων; Οι φοι­τη­τές γνω­ρί­ζουν καλά πως το ήδη υπο­βαθ­μι­σμέ­νο δη­μό­σιο πα­νε­πι­στή­μιο θα εξα­θλιω­θεί πλή­ρως με την ίδρυ­ση των ιδιω­τι­κών πα­νε­πι­στη­μί­ων και ο μόνος τρό­πος υπε­ρά­σπι­σης του είναι η συ­νέ­χεια του αγώνα τους.

Την ίδια στιγ­μή, οι φοι­τη­τές/τριες που πο­λι­τι­κο­ποιού­νται και δρουν μέσα στον πα­νε­πι­στη­μια­κό τους χώρο τρο­μο­κρα­τού­νται με πει­θαρ­χι­κές διώ­ξεις και κα­τα­στο­λή. Εί­δα­με τα ΜΑΤ να μπαί­νουν στην κα­τά­λη­ψη της πρυ­τα­νεί­ας του ΕΜΠ και να ξυ­λο­κο­πούν φοι­τη­τές και φοι­τή­τριες, όπως προ­σπά­θη­σαν να κά­νουν και στο ΑΠΘ αλλά ο φοι­τη­τό­κο­σμος υπε­ρα­σπί­στη­κε το άσυλο και τα απώ­θη­σε. Οι πει­θαρ­χι­κές διώ­ξεις στρέ­φο­νται και στους δι­δά­σκο­ντες που ενα­ντιώ­νο­νται στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή, δυ­σκο­λεύ­ο­ντας έντο­να το συ­ντο­νι­σμό και τη συ­μπό­ρευ­ση τους με τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους.

Το νεό κόλπο της κυ­βέρ­νη­σης είναι η εγκύ­κλιος για τη διε­ξα­γω­γή ηλε­κτρο­νι­κών εξε­τα­στι­κών. Αυτές επι­βάλ­λο­νται από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, τις πρυ­τα­νι­κές αρχές και τις κο­σμη­τεί­ες πολ­λών σχο­λών πα­νελ­λα­δι­κά. Δη­μιουρ­γούν ση­μα­ντι­κό εμπό­διο στον αγώνα των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, αφού στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αναι­ρούν το βα­σι­κό μέσο πάλης, την κα­τά­λη­ψη και την πα­ρε­μπό­δι­ση της εκ­παι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας. Ενώ, τα εντα­τι­κά μα­θή­μα­τα ασκούν πίεση στους/ις φοι­τη­τές/τριες με απο­τέ­λε­σμα να δυ­σκο­λεύ­ο­νται να εντα­χθούν στο κί­νη­μα, απο­μα­ζι­κο­ποιώ­ντας το με τον τρόπο αυτό. Του­λά­χι­στον, αυτή είναι η στό­χευ­ση. Φυ­σι­κά, το ίδιο ζή­τη­μα δη­μιουρ­γεί­ται και σε πολ­λές σχο­λι­κές κα­τα­λή­ψεις που τά­χθη­καν κατά του νο­μο­σχε­δί­ου για ιδιω­τι­κά πα­νε­πι­στή­μια. Οι κα­θη­γη­τές, λοι­πόν, κα­λού­νται να υπο­τα­χθούν και να προ­χω­ρή­σουν σε ηλε­κτρο­νι­κές εξε­τα­στι­κές, με τους εκ­βια­σμούς και την τρο­μο­κρα­τία της κυ­βέρ­νη­σης. Πα­ρό­λα αυτά, ήδη δι­δά­σκο­ντες του Φυ­σι­κού τμή­μα­τος του ΕΚΠΑ και της Πα­ντεί­ου με­τέ­φε­ραν τις εξε­τα­στι­κές επ’ αό­ρι­στον, δεί­χνο­ντας τον δρόμο και υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως υπάρ­χει εναλ­λα­κτι­κή. Ακόμα και η ΠΟΣ­ΔΕΠ (ομο­σπον­δία των δι­δα­σκό­ντων στα πα­νε­πι­στή­μια), στο συ­νέ­δριό της απο­φά­σι­σε να στη­ρί­ξει το φοι­τη­τι­κό κί­νη­μα προ­κη­ρύσ­σο­ντας και απερ­γία γις 8 Φλε­βά­ρη, δη­λώ­νο­ντας στους φοι­τη­τές  την κρί­σι­μη αγω­νι­στι­κή στή­ρι­ξη των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο εκ­παι­δευ­τι­κό έργο της τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης.

Στο ίδιο πλαί­σιο της επί­θε­σης απέ­να­ντι στο φοι­τη­τι­κό κί­νη­μα, η κυ­βερ­νη­τι­κή πα­ρά­τα­ξη της ΔΑΠ ΝΔΦΚ, με μο­να­δι­κό επι­χεί­ρη­μα την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της εξε­τα­στι­κής, άρ­χι­σε μετά από χρό­νια να εμ­φα­νί­ζε­ται στην γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις για να πε­ριο­ρί­σει τις αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις και ν’ αδρα­νο­ποι­ή­σει τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους. Η στό­χευ­ση αυτή επι­τεύ­χθη­κε σε ελά­χι­στες σχο­λές πα­νελ­λα­δι­κά, ενώ στις πε­ρισ­σό­τε­ρες πε­ρι­πτώ­σεις που απο­τε­λού­σαν και «κά­στρα» της, όπως το ΠΑΜΑΚ, ητ­τή­θη­κε.

Αν και τα κυ­βερ­νη­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­λέ­γουν να δεί­χνουν το αντί­θε­το, προ­βάλ­λο­ντας μόνο εκ­προ­σώ­πους της για να μι­λή­σουν για «αντι­δη­μο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες» και «τρα­μπου­κι­σμούς». Οι φοι­τη­τές, όμως, γνω­ρί­ζουν καλά ποιος «τρα­που­κί­ζει» και «μπα­χα­λεύ­ει» τις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις. Άλ­λω­στε, από την αρχή του κι­νή­μα­τος, τα κα­θε­στω­τι­κά ΜΜΕ λα­σπο­λο­γούν τους φοι­τη­τές που αγω­νί­ζο­νται, πα­ρου­σιά­ζο­ντας δήθεν ως «κου­κου­λο­φό­ρους» και «λη­στές» τους νέους και τις νέες που αγω­νί­ζο­νται για την υπε­ρά­σπι­ση του άρ­θρου 16 και της δη­μό­σιας και δω­ρε­άν παι­δεί­ας για όλο το λαό.

Η απά­ντη­ση στις επι­θέ­σεις της κυ­βέρ­νη­σης είναι επι­τα­κτι­κή και απαι­τεί μα­ζι­κο­ποί­η­ση των γε­νι­κών συ­νε­λεύ­σε­ων, συλ­λο­γι­κές, αγω­νι­στι­κές απο­φά­σεις από τα κάτω, εξώ­στρε­φη και διαρ­κή πα­ρέμ­βα­ση σε όλους τους κοι­νω­νι­κούς χώ­ρους. Λύση δεν μπο­ρούν ν’ απο­τε­λέ­σουν οι «συμ­βο­λι­κές συ­γκρού­σεις» με τις αστυ­νο­μι­κές δυ­νά­μεις, που με­τα­τρέ­πο­νται σε εύ­κο­λο επι­χεί­ρη­μα συ­κο­φά­ντη­σης και απο­προ­σα­να­το­λι­σμού του δί­καιου αγώνα του φοι­τη­τι­κού κι­νή­μα­τος, αλλά εν­δε­χο­μέ­νως εμπο­δί­ζουν και νέο κόσμο να υπάρ­ξει, να δια­μορ­φω­θεί πο­λι­τι­κά και να προ­σφέ­ρει στο κί­νη­μα.

Μο­να­δι­κή απά­ντη­ση, η κλι­μά­κω­ση του αγώνα με την απεύ­θυν­ση και το συ­ντο­νι­σμό με τα σω­μα­τεία, τα συν­δι­κά­τα, το μα­θη­τι­κό κί­νη­μα, τους αγρό­τες και τα κοι­νω­νι­κά κι­νή­μα­τα εν γένει. Όσο κι αν προ­σπα­θούν, απα­ντά­με με συλ­λο­γι­κό­τη­τα, αλ­λη­λεγ­γύη και αγω­νι­στι­κό­τη­τα, ακο­λου­θώ­ντας το πα­ρά­δειγ­μα του νι­κη­φό­ρου φοι­τη­τι­κού κι­νή­μα­τος του 2006-2007. Όπως και τότε έτσι και τώρα τα σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης μπο­ρούν να μεί­νουν στα χαρ­τιά και να μην πε­ρά­σει η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης με το μα­ζι­κό και ενω­τι­κό αγώνα φοι­τη­τών και ερ­γα­ζο­μέ­νων.

https://rproject.gr/article/oi-foitites-antistekontai-stis-kyvernitikes-epitheseis

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος