Παπαδημούλης: Θέλετε ΕΕ και ΝΑΤΟ; Πληρώστε σε μας!

Παπαδημούλης: Θέλετε ΕΕ και ΝΑΤΟ; Πληρώστε σε μας!

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει όλο και περισσότερο στο πετσί του ρόλου του διαχειριστή της επιθετικότητας του ελληνικού καπιταλισμού. Επιθετικότητα τόσο ενάντια στους προς τα κάτω, με τα μνημόνια, όσο και προς τις γειτονικές χώρες, με την ιδιαίτερα πρόθυμη και καθολική συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς και στους σχεδιασμούς τους.

Πέτρος Τσάγκαρης

Κι αν απέ­να­ντι στην Τουρ­κία, η στε­νό­τα­τη συ­νερ­γα­σία με το ΝΑΤΟ, τις Βρυ­ξέλ­λες και το  Βε­ρο­λί­νο μπο­ρεί να επι­κα­λύ­πτε­ται με την αχλύ που δη­μιουρ­γεί η ισχύς του γει­το­νι­κού υποϊ­μπε­ρια­λι­σμού, απέ­να­ντι στη μι­κρο­σκο­πι­κή Δη­μο­κρα­τία της Μα­κε­δο­νί­ας θα πε­ρί­με­νε κα­νείς μια δια­φο­ρε­τι­κή στάση –ιδιαί­τε­ρα από ένα κατά δή­λω­ση αρι­στε­ρό κυ­βερ­νη­τι­κό κόμμα.

Λάθος. Ο πολύς Δη­μή­τρης Πα­πα­δη­μού­λης, μι­λώ­ντας σε τη­λε­ο­πτι­κό δί­κτυο της γει­το­νι­κής χώρας –της Δη­μο­κρα­τί­ας της Μα­κε­δο­νί­ας–, ούτε λίγο ούτε πολύ απεί­λη­σε τους οι­κο­δε­σπό­τες του χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το ιμπε­ρια­λι­στι­κό μα­στί­γιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

«Υπήρ­χε μια πε­ρί­ο­δος όπου ορι­σμέ­νοι σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο ασκού­σαν πιέ­σεις στους δι­κούς σας πο­λι­τι­κούς, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι υπάρ­χει δρό­μος για τον ευ­ρω­παϊ­κό σας προ­σα­να­το­λι­σμό ή τη συμ­με­το­χή στο ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι ανα­γκαί­ες οι καλές σχέ­σεις με την Ελ­λά­δα. Αλλά επρό­κει­το  για αυ­τα­πά­τη», είπε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο κ. Πα­πα­δη­μού­λης. Και προ­σέ­θε­σε κυ­νι­κά πως μια δι­με­ρώς συμ­φω­νη­μέ­νη λύση, ένας συμ­βι­βα­σμός στη δια­μά­χη για το όνομα της ΠΓΔΜ, θα ήταν το κα­λύ­τε­ρο δια­βα­τή­ριο για τον ευ­ρω­παϊ­κό προ­σα­να­το­λι­σμό της γει­το­νι­κής χώρας και τη συμ­με­το­χή της στο ΝΑΤΟ.

Θέ­λε­τε ΕΕ και έντα­ξη στο ΝΑΤΟ; Θα πλη­ρώ­σε­τε στον ντα­βα­τζή-με­σά­ζο­ντα. Αυτό λέει ο δήθεν ευαί­σθη­τος σε θέ­μα­τα δη­μο­κρα­τί­ας, αν­θρω­πί­νων και εθνι­κών δι­καιω­μά­των κο­ρυ­φαί­ος ευ­ρω­βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Και λέμε δήθεν γιατί τι δια­φο­ρε­τι­κό θα έλεγε ο Σα­μα­ράς στους «Σκο­πια­νούς»;

/rproject.gr