Τα κίτρινα μέτωπα στο Μέγαρο Μαξίμου

Τα κίτρινα μέτωπα στο Μέγαρο Μαξίμου

Πιάσε ένα αντιδεξιό μέτωπο από δεξιούς και μια πορτοκαλάδα από μούσμουλα

Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας επι­στρέ­φει εσπευ­σμέ­να από τις δια­κο­πές του για τον εορ­τα­σμό της εξό­δου από το μνη­μό­νιο και στο άδειο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου συ­να­ντά τον Νίκο Παππά. Ακο­λου­θεί ο εξής διά­λο­γος.

Γιάννης Νικολόπουλος

Τσί­πρας: Ποιος είναι εδώ;

Παπ­πάς: Εμείς οι δύο πρό­ε­δρε.

Τσί­πρας: Άχου κάτι τσαχ­πι­νιές. Ρε ποιος είναι εδώ; Η χώρα βγαί­νει από το μνη­μό­νιο.

Παπ­πάς: Βγαί­νει πρό­ε­δρε! Και θέτε τί­πο­τα;

Τσί­πρας : Τώρα που βγαί­νει, βγες και ΄σύ να πεις ότι η χώρα χρειά­ζε­ται ένα προ­ο­δευ­τι­κό μέ­τω­πο.

Παπ­πάς : Προ­ο­δευ­τι­κό μέ­τω­πο; Από προ­ο­δευ­τι­κούς;

Τσί­πρας : Όχι από συ­ντη­ρη­τι­κούς!

Παπ­πάς : Καλό πρό­ε­δρε! Καλό!

Τσί­πρας : Να, το ρί­ξα­με και οι δυο στις τσαχ­πι­νιές και πώς θα βγά­λου­με άκρη!

Παπ­πάς : Ναι, πρό­ε­δρε!

Τσί­πρας : Ένα προ­ο­δευ­τι­κό μέ­τω­πο.

Παπ­πάς : Προ­ο­δευ­τι­κό, πρό­ε­δρε;

Τσί­πρας : Προ­ο­δευ­τι­κό, αντι­δε­ξιό…

Παπ­πάς : Αντι­δε­ξιό το θέτε, πρό­ε­δρε;

Τσί­πρας : Ναι, αντι­δε­ξιό.

Παπ­πάς : Αντι­δε­ξιό, από αντι­δε­ξιούς;

Τσί­πρας : Ω,ρε τι θα γίνω εγώ με δαύ­το­νε!; Ρε, έχεις πρό­χει­ρο ένα μέ­τω­πο ενα­ντί­ον της λι­τό­τη­τας;

Παπ­πάς : Ενα­ντί­ον της λι­τό­τη­τας το θέτε, πρό­ε­δρε;

Τσί­πρας : Ενα­ντί­ον της λι­τό­τη­τας, ενα­ντί­ον της συ­ντή­ρη­σης, ό,τι να ΄ναι.

Παπ­πάς : Ενα­ντί­ον της συ­ντή­ρη­σης, το θέτε;

Τσί­πρας : Ωρέ, τι θα γίνω εγώ με σένα!;

Παπ­πάς : Μα, μια μου λέτε, προ­ο­δευ­τι­κό, την άλλη, αντι­δε­ξιό, την τρίτη, ενα­ντί­ον της συ­ντή­ρη­σης. Επι­τέ­λους, τι θέτε!;

Τσί­πρας : Αντι­δε­ξιό.

Παπ­πάς : Αντι­δε­ξιό, το θέτε;

Τσί­πρας : Κοίτα, μην το ξα­να­πά­με από την αρχή. Αντι­δε­ξιό.

Παπ­πάς : Αντι­δε­ξιό, πρό­ε­δρε; Αντι­δε­ξιό θα σας δώκω.

Τσί­πρας : Δώκε μου, τέλος πά­ντων, και στεί­λε και μια δή­λω­ση στην ΕΦΣΥΝ μαζί με τον Γιάν­νη τον Δρα­γα­σά­κη να ξε­μπερ­δεύ­ου­με.

Κάνει μια γύρα στο γρα­φείο ο πρω­θυ­πουρ­γός και αντι­κρί­ζει τις φω­το­γρα­φί­ες – πορ­τρέ­τα της Άν­γκε­λα Μέρ­κελ, του Μάρ­τιν Σουλτς και του Βόλφ­γκανγκ Σόι­μπλε.

Τσί­πρας : Οι Πα­λαιών Μνη­μο­νί­ων Γερ­μα­νοί, δεν είναι αυτοί;

Παπ­πάς : Τσου! Προ­ο­δευ­τι­κοί και αντι­δε­ξιοί Ευ­ρω­παί­οι είναι.

Τσί­πρας : Κα­τά­λα­βα. Επι­τέ­λους μπή­κες στο νόημα. Πιάσε και μια πορ­το­κα­λά­δα.

Παπ­πάς : Πορ­το­κα­λά­δα; Από πορ­το­κά­λια, πρό­ε­δρε;

rproject.gr