Αργεντινή εκατομμύρια γυναίκες στο δρόμο: Θέλουμε νόμιμες εκτρώσεις για να μην πεθάνουμε

Αργεντινή εκατομμύρια γυναίκες στο δρόμο: Θέλουμε νόμιμες εκτρώσεις για να μην πεθάνουμε

  • |

Στις 8 Αυγούστου μετά από 16ωρη συνεδρίαση το σώμα των Γερουσιαστών της Αργεντινής καταψήφισε με 38 προς 31 και 2 αποχές το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της εθελούσιας διακοπής της κύησης μέχρι την 12η εβδομάδα.

Κατερίνα Καλλέργη |

Το νο­μο­σχέ­διο είχε πε­ρά­σει από την Βουλή των Αντι­προ­σώ­πων με 129 ψή­φους.Ο υπάρ­χον νόμος, που χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1921 επι­τρέ­πει την έκτρω­ση μόνο σε πε­ρι­πτώ­σεις κιν­δύ­νου της μη­τέ­ρας ή βια­σμού και μόνο με δι­κα­στι­κή από­φα­ση ενώ ορί­ζει ποινή 4 χρό­νων φυ­λά­κι­σης για όσες πράτ­τουν πα­ρά­νο­μα εκτρώ­σεις.Είχαν προη­γη­θεί 4 μήνες δη­μό­σιου δια­λό­γου για το νο­μο­σχέ­διο, στην διάρ­κεια των οποί­ων έγι­ναν πολ­λές τρο­πο­ποι­ή­σεις.  Μέσα σε αυτό το διά­στη­μα από την κυ­βέρ­νη­ση προ­τά­θη­κε αντί για την νο­μι­μο­ποί­η­ση των εκτρώ­σε­ων, ένα κρα­τι­κό πρό­γραμ­μα το οποίο θα κά­λυ­πτε όλα τα έξοδα των εγκύ­ων που δεν επι­θυ­μού­σαν να γί­νουν μη­τέ­ρες, μέχρι να γεν­νή­σουν και τα νε­ο­γέν­νη­τα να δο­θούν για υιο­θε­σία. Η εναλ­λα­κτι­κή αυτή συ­γκρί­θη­κε από τον κόσμο με το Handmaid’sTaleμια δυ­στο­πι­κή σειρά στην οποία οι γό­νι­μες γυ­ναί­κες ανα­γκα­ζό­ντου­σαν να γεν­νή­σουν για τις υπό­λοι­πες.

Η κα­τά­στα­ση είναι ήδη δυ­στο­πι­κή όμως στην Αρ­γε­ντι­νή.Κάθε ενά­μι­ση λεπτό στην Αρ­γε­ντι­νή, μια γυ­ναί­κα κάνει άμ­βλω­ση κάτω από άγνω­στες συν­θή­κες, ανε­βά­ζο­ντας το συ­νο­λι­κό νού­με­ρο σε 500.000 γυ­ναί­κες το χρόνο, δη­λα­δή το 40% των εγκυ­μο­σύ­νων.  Το 2016 κα­τα­γρά­φη­καν 43 θά­να­τοι λόγω μη ασφα­λούς έκτρω­σης, ενώ το 2014, 47.000 γυ­ναί­κες νο­ση­λεύ­τη­καν λόγω επι­πλο­κών μετά από μη ασφα­λή έκτρω­ση. Ο υπουρ­γός υγεί­ας την Αρ­γε­ντι­νής δή­λω­σε πως οι πα­ρά­νο­μες εκτρώ­σεις είναι ο πρώ­τος λόγος μη­τρι­κής θνη­σι­μό­τη­τας.Από την άλλη πλευ­ρά, 298 έφη­βες γί­νο­νται μη­τέ­ρες, με το 70% αυτών να δη­λώ­νει πως δεν το επι­θυ­μού­σε.

Για όλες αυτές τις γυ­ναί­κες εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες βρέ­θη­καν στους δρό­μους του Μπου­έ­νο­ςΑϊ­ρες, παρά την έντο­νη βροχή, για να υπε­ρα­σπι­στούν το δι­καί­ω­μα τους στην αυ­το­διά­θε­ση του σώ­μα­τος τους. Φο­ρώ­ντας πρά­σι­να κα­σκόλ και κρα­τώ­ντας πρά­σι­να μα­ντί­λια (το πρά­σι­νο χα­ρα­κτή­ρι­ζε την κα­μπά­νια υπέρ του νο­μο­σχε­δί­ου, και το γα­λά­ζιο την κα­μπά­νια κατά) φώ­να­ξαν «καμιά σε πα­ρά­νο­μες εκτρώ­σεις» και «διεκ­δι­κού­με νό­μι­μη έκτρω­ση για να μην πε­θά­νου­με». Την ίδια ώρα που υπο­κρι­τι­κά οι γε­ρου­σια­στές που ψή­φι­ζαν κατά του νο­μο­σχε­δί­ου δή­λω­ναν πως το κά­νουν για να σώ­σουν δύο ζωές: της γυ­ναί­κας και του εμ­βρύ­ου. Το πώς σώ­ζο­νται όμως οι ζωές των γυ­ναι­κών το έδει­ξε το πα­ρά­δειγ­μα της Ου­ρου­γουά­ης, η οποία μαζί με την Κούβα είναι οι δυο μόνες χώρες στην Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή που επι­τρέ­πο­νται οι εκτρώ­σεις. Στην Ου­ρου­γουάη, μετά την νο­μι­μο­ποί­η­ση των αμ­βλώ­σε­ων η θνη­σι­μό­τη­τα των εγκύ­ων μειώ­θη­κε από 37 σε 8 τοις εκατό. Όπως δή­λω­σε και μια μα­θή­τρια λυ­κεί­ου που συμ­με­τεί­χε στις δια­δη­λώ­σεις: «Σή­με­ρα δεν ψη­φί­ζουν υπέρ ή κατά των αμ­βλώ­σε­ων. Ψη­φί­ζουν ανά­με­σα στις ασφα­λείς, νό­μι­μες και δω­ρε­άν αμ­βλώ­σεις και στις πα­ρά­νο­μες και επι­κίν­δυ­νες αμ­βλώ­σεις».  Η οργή και η διεκ­δί­κη­ση των γυ­ναι­κών γέ­μι­σε τους δρό­μους της Αρ­γε­ντι­νής με τις γυ­ναί­κες να δη­λώ­νουν πως τώρα που ανοί­χτη­κε ο δρό­μος δεν πρό­κει­ται να στα­μα­τή­σουν. Συ­νε­χί­ζο­ντας στον δρόμο που άνοι­ξε το κί­νη­μα #niunamenos(ούτε μια λι­γό­τε­ρη) για τις γυ­ναι­κο­κτο­νί­ες, οι γυ­ναί­κες επι­μέ­νουν στις φε­μι­νι­στι­κές διεκ­δι­κή­σεις παρά τις επι­θέ­σεις που δέ­χο­νται. Επι­θέ­σεις, που το βράδυ της 8ης Αυ­γού­στου κα­τέ­λη­ξαν σε συ­γκρού­σεις με την αστυ­νο­μία καθώς οι δυ­νά­μεις ασφα­λεί­ας επι­τέ­θη­καν στις συ­γκε­ντρω­μέ­νες γυ­ναί­κες.

Οι επι­θέ­σεις όμως δεν είχαν μόνο την μορφή της σω­μα­τι­κής σύ­γκρου­σης. Η κα­θο­λι­κή εκ­κλη­σία και οι Ευαγ­γε­λι­στές άσκη­σαν έντο­νη κρι­τι­κή στο νο­μο­σχέ­διο και σε όσους/ες το υπο­στή­ρι­ζαν κα­τη­γο­ρώ­ντας τους ως «δο­λο­φό­νους αθώων ψυχών» και βα­πτί­ζο­ντας τους εαυ­τούς τους σω­τή­ρες τόσο για τα έμ­βρυα, όσο και για τις γυ­ναί­κες. Την ίδια ρη­το­ρι­κή υιο­θέ­τη­σε όλο το συ­ντη­ρη­τι­κό μπλοκ. Στην Αρ­γε­ντι­νή εμ­φα­νί­στη­καν δύο κό­σμοι: από την μία εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες γυ­ναί­κες που διεκ­δι­κού­σαν την αυ­το­διά­θε­ση των σω­μά­των τους, και από την άλλη, η πλειο­ψη­φία της γε­ρου­σί­ας, οι κα­θο­λι­κοί και ένα κομ­μά­τι του συ­ντη­ρη­τι­κού κό­σμου της Αρ­γε­ντι­νής. Σύμ­φω­να με το Τμήμα Κοι­νω­νι­κών Επι­στη­μών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου του Μπου­έ­νος Άιρες το 60% της αρ­γε­ντί­νι­κης κοι­νω­νί­ας ήταν υπέρ του νο­μο­σχε­δί­ου. Οι μα­θή­τριες και οι φοι­τή­τριες ήταν η κι­νη­τή­ρια δύ­να­μη της κα­μπά­νιας υπέρ του ναι. Κυ­ρί­ως οι νέες γυ­ναί­κες ήταν αυτές που βγή­καν για ακόμα μια φορά έξω για να διεκ­δι­κή­σουν τα σώ­μα­τα και τις ζωές τους. Μαζί τους βρή­καν γυ­ναί­κες και ορ­γα­νώ­σεις από όλο τον κόσμο που τους έδει­ξαν την αλ­λη­λεγ­γύη τους. Ανά­με­σά τους και ένα κεί­με­νο, με υπο­γρα­φές από 15 ορ­γα­νώ­σεις και συλ­λο­γι­κό­τη­τες από την Λα­τι­νι­κή Αμε­ρι­κή, τις ΗΠΑ και την Ευ­ρώ­πη (ανά­με­σα τους το NPAστην Γαλ­λία, η ISO στις ΗΠΑ , οι­Anticapitalistas από το Ισπα­νι­κό Κρά­τος και το PSOL 50, από την Βρα­ζι­λία) που δή­λω­νε την αλ­λη­λεγ­γύη του με τις γυ­ναί­κες που βρί­σκο­νται στον δρόμο και την στή­ρι­ξη στο νο­μο­σχέ­διο

Ο αγώ­νας των γυ­ναι­κών στην Αρ­γε­ντι­νή έχει πολλά να μας μάθει. Είναι ένας αγώ­νας που βρί­σκει τις ρίζες του στο κί­νη­μα ενά­ντια στις γυ­ναι­κο­κτο­νί­ες και την βία κατά των γυ­ναι­κών, συ­νε­χί­ζει στις 8 Μάρτη στη γυ­ναι­κεία απερ­γία με έντο­να τα­ξι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και φτά­νει μέχρι σή­με­ρα διεκ­δι­κώ­ντας αυ­το­διά­θε­ση για τα σώ­μα­τα των γυ­ναι­κών. Μπο­ρεί να μην πέ­τυ­χε μια νίκη σε θε­σμι­κό επί­πε­δο, αλλά πέ­τυ­χε μια νίκη στο επί­πε­δο του δρό­μου και των  συ­νει­δή­σε­ων και κα­τά­φε­ρε να αφή­σει μια ση­μα­ντι­κή πα­ρα­κα­τα­θή­κη για τους επό­με­νους –νι­κη­φό­ρους- αγώ­νες. Το κί­νη­μα έχει  ξε­κι­νή­σει μά­λι­στα ήδη την επό­με­νη κα­μπά­νια για την νο­μι­μο­ποί­η­ση των εκτρώ­σε­ων για το 2019 και όπως δη­λώ­νουν και οι ίδιες: «Η πα­λίρ­ροια γί­νε­ται φωτιά! Ο αγώ­νας μας συ­νε­χί­ζε­ται. Για μας ο νόμος ψη­φί­στη­κε! Στους δρό­μους, στις γει­το­νιές, στους χώ­ρους ερ­γα­σί­ας, στα σχο­λεία και τα νο­σο­κο­μεία εκεί θα είναι νόμος!»

rproject.gr